616.000 H Schiedam scoort zeer slecht op woningmarkt or sr 2." t Hi Prijstreffer 1 BFUSWlj Kwart van politie- personeel schiet slecht EG Even weg uit Schiedam AUTO VOORDEE R#fserr?aM Maasst 50% korting Pleidooi voor taakstelling politiek Afsluiting Plein 40/45 Expostie NME Lexmark Totale oplage Schiedam Oplage 37.745 Activiteiten voor 55- plussers de beste MIJN MERK VANILLE ROOMIJS GEMENGD GEHAKT GROTE NECTARINES VAN I.OIEMIEM Lees elders in deze krant over Rotterdamse Zomerf estiva Is MAZDA PENNINGS Wie anders! Tel. 010-2464222 Nummer Steunfonds Deze week in Hout HAIR VVK VAN I.CIIENIEN BEL 0900-9860 ST Ja, noteer mij voor zo'n voordelig proefabonnement Of bel gratis 0800 - 06 42 L SCHIEDAM - Schiedam is, na Amsterdam, percentueel ge- zien de stad met de meeste woningen met drie kamers of min der. Hiermee scoort Schiedam slechter dan studentensteden als Utrecht en Leiden. „Veel woningen bestaan uit niet meer dan drie kamers, en dat is een beperkte woonruimte waarin je het niet zo lang volhoudt. 47 procent van de huurwoningen in Schiedam heeft maar drie kamers of minder", aldus J. Feijtel, directeur van de Woningstichting Noordvest. Voor de deur en gratis parkeren PLUSMARKT VAN DIJK PLUSMARKT K00RNNEEF Mgr. Nolenslaan 460 SCHIEDAM - NIEUWLAND HERMAN BROOD /I Dankzij lezersactie voordelig naar top- musical Gerard Heijdra is trots op z'n nieuwe baan WSKKHIA SIKKENS SIGMA en DULUX de vakverf dealer in uw rej»io: KEUKENS/BADKAMERS/ TEGELS Zie ook oiwe adwertentie elders in deze krant Over deVesten 3a Schiedam Tel. 010-4738322 Fax 010-4731589 Bezorging 010-4514555 17\!?5?n?I5?ISl^ugustun?^5e,Jaa^an^irT2 Ook makelaar A. Bodewes vindt dat er in Schiedam veel te veel lage kwaliteitswoningen zijn, te veel eenvormige betonnen doosjes, en te weinig koopwoningen. 77 procent van de woningen in Schiedam bestaat uit huurwonin gen, 23 procent uit koop. Landelijk ligt dit 50-50 procent. Feijtel is be- zorgd: „Dat breekt je als stad een keer op, dat wreekt zich op den duur." Veel woningen in Schie dam blijken bpvendien over niet meer woonruimte te beschikken dan vijftig vierkante meter. Volgens Bodewes komt het in Schiedam in bepaalde buurten (de Gorzen, de Emmastraat) nog steeds voor dat je voor het doen van de behoefte 'de tuin' in moet'. „Naar een schuurtje met een plee. Wij komen dat nog regelmatig te- gen. Met een rot dak, en rotte vloe- ren." Er zijn verder relatief weinig grote koophuizen voor mensen die wat meer te besteden hebben, en koop huizen die tussen de 190.000 en 240.000 gulden liggen. „Voor het project De Vaarten hadden we een aanbod van vijftien woningen", aldus Bodewes. „Daar hebben toen 1500 mensen op gereageerd. Da's gewoon niet leuk meer, mensen belden teleurgesteld, heel boos en geemotioneerd op toen ze te horen kregen dat ze het niet waren ge- worden. Dat is ook voor mijn men- sen moeilijk." Bodewes pleit ervoor dat wethou- der A. Reinhout, net zoals in Rot terdam het geval is, een taakstel ling opstelt waarin precies wordt SCHIEDAM - Onlangs is gemeld dat door de afslui ting van Plein 40/45 de bus- iijnen 52 en 54 een omlei- dingsroute ryden. Datzelfde geldt voor buslijn 57. In ver- band met werkzaamheden voor de Beneluxtunnel, zal het Plein 40/45 in Schiedam worden afgesloten tot en met zondag 23 augustus. In de richting Vlaardingen Holy wordt lijn 57 vanaf het Station Schiedam omgeleid via de professor Kamerlingh Ohneslaan, Boerhavelaan, Boerhaveplein, Rotterdam- sedijk, Koemarkt, Gerrit Verboonstraat, Oranje- straat, Nieuwe Damlaan, vervolgens eigen route. In de richting Marconiplein geldt dezelfde omleiding in omge- keerde volgorde. SCHIEDAM - De volgende activiteiten worden voor 55- plussers georganiseerd. Donderdag 6 augustus: Olieverfschilderen in dien- stencentrum Oost van 14.00 tot 16.00 uur, alleen materi- aalkosten. Vrijdag 7 augus tus: iaatste keer volksdan- sen in dienstencentrum de Woudhoek van 10.00 tot 11-30 uur, fl. 2,-. Zondag 9 augustus: koffie-inloop in dienstencentrum de 4 Molen van 11.00 tot 13.00 uur, gra tis. Contactmiddag In dien stencentrum de 4 Molens van 13.30 tot 16.00 uur, gra tis. Maandag 10 augustus: klaverjassen in dienstencen trum de Woudhoek van 19.30 tot 22.00 uur Kosten fl. 2,50 per maand. Dinsdag 11 augustus: koffie-inloop in dienstencentrum de 4 Mo lens van 10.00 tot 12.00 uur, fl. 1,-. Soos in wijkpost Zuid van 13.30 tot 15.30 uur, gra tis. Woesdag 12 augustus: start volksdanscursus in dienstencentrum de 4 Mo lens van 10.00 tot 12.00 uur. Kosten fl. 8,- voor 4 lessen; activiteitenochtend in dien stencentrum Oost van 10.00 tot 12.00 uur, fl. 1,50. Soos in dienstencentrum de Woudhoek van 10.00 tot 12.00 uur kosten fl. 1,50 per maand. Handwerken welfa re in dienstencentrum Oost van 14.00 tot 16.00 uur, gra tis. Voor materiaal wordt gezorgd. Koersbal in dien stencentrum de 4 Molens van 19.00 tot 22.00 uur, gra tis in dienstencentrum de Woudhoek van 19.30 tot 21.30 uur, fl. 2,-. SCHIEDAM - Midden Delf- land is het onderwerp van de tentoonstelling in NME- centrum Harre Wegh die nog tot en met vrydag 14 augustus is te zien. Midden Delfland is een uniek natuur en recreatiegebied inge- klemd door stedelyke be- bouwing. de tentoonstelling laat met name de ecologi- sche, archeologische en re- creatieve waarde van het ge- bied zien. Het is een 'inter- actieve' tentoonstelling. De bezoekers moeten op zoek naar informatie die verstopt kan zitten in spelletjes of achter luikjes. De tentoon stelling is geopend van dins dag tot en met vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur en zon dag 9 augustus van 13.00 tot 17.00 uur in NME-centrum Harre Wegh, Harreweg 8, Schiedam. vastgelegd hoe de woningvoorraad de komende jaren verbeterd moet worden. Sloop van een deel van de lage kwaliteitswoningen is daarbij onvermijdelijk. In plaats van de goedkope huurwoningen moeten koopwoningen komen, zodat wij- ken als Nieuwland een betere mix krijgt aan inkomensgroepen. „Mensen willen nu graag kopen, en dat is ook goed voor de buurt. Anders blijven we een beetje rond darren, en dat kan niet. Maar ja, sloop voor koop blijft een beladen onderwerp, en dat is zo zonde. Volkshuisvestingsland bestaat uit vele heilige huisjes. Ik ben meer een pragmaticus, maar ik geef toe dat ik het bekijk vanuit mijn pro- fessionelekant." Schiedam is verder een arme stad, met relatief veel mensen die een uitkering genieten. Hierdoor ont- staat volgens de Sociale Dienst op- eenhopingen, en dat heeft alles te maken met het woningaanbod. Veel Rotterdammers worden nu naar Schiedam gezogen door de la ge huren. De bovenkant gaat weg, en de onderkant groeit, volgens Feijtel. „Mensen die iets meer te besteden hebben, moet je juist vasthouden in de wijk." De koopwoningen in Nieuwland, die in prijs schommelen tussen de 150 en 200.000 gulden worden nu voor een groot percentage gekocht door mensen die al in Nieuwland woonden. „Mensen hebben geen hekel aan Nieuwland", aldus Feij tel. „Maar als we ze in wijken als Nieuwland niet voldoende koop woningen kunnen aanbieden, vluchten ze vanzelf naar VINEX- •gebieden waar ze wel kwalitatief hoge huizen kunnen kiezen." Een ander punt van zorg betreft de vergrijzing in wijken als Groenoord. Feijtel: „62 procent van de oorspronkelijke bewoners woont er nog. Dit betekent een enorme vergrijzing, en de instroom van jonge gezinnen blijft uit. Daar- ■1 Erzijn veel relatief goedkope woningen in Schiedam. Te veel, vinden makelaar A. Bodewes en J. Feijtel, directeur van Woningstichting Noordvest. literbak van 279 voor 1 kilo kilobak Geuzenplein 7 SCHIEDAM - WOUDHOEK de grootste kollektie hij Art Frame Gnller\ op de Dam in Schiedam. Tel 4266 92 SCHIEDAM - Per abuis is in de MaasposT van 29 juli een verkeerd nummer vermeld van het Steun fonds Vluchtelingenwerk. Beter gezegd: het nummer was juist, maar het is geen girorekeningnum- mer maar een bankrekeningnum- mer. Het nummer is: 12 54 43 307 van de Rabobank. SCHIEDAM - Een leegstaande supermarkt is ook maar een vervelend gezichtzo aan de Laan van Bol'Es, vond Woningbouwvereniging Schiedam. En het is nog maar een begin: over enkele jaren moeten alle winkelpanden aan de Laan van Bol'Es door nieuwbouw zijn vervangen. Verscheidene kinderen uit Groenoord-Zuid waren echter vorige week bereid mee te helpen om de etalageruit van de voormalige Kromar een beetje op te fleuren. Als thema werd gekozen voor leefbaarheid'. In de vrijgekomen etalageruimte worden de bewoners van Groenoord bovendien op de hoogte gehouden van het Iaatste nieuws over de wijk. Foto Roger van derKraan sron.Nipo Nummer rterluL voor moeten ander type woningen komen, er moet er dus gesloopt worden." Bodewes is het met Feijtel eens, maar: „De politiek is veel te bang om ook maar 66n woning te slo- pen. Er zijn dertig procent te veel goedkope huurwoningen in Schie dam. Hierdoor is het aanbod te weinig divers, sloop van bepaalde goedkope woningen zou kunnen zorgen voor meer lucht in de wijk. Maar de gemeente reageert te traag. Is te bang om ook maar een woning te slopen. Ik moet zeggen dat 't me verbaast hoe stroperig 't op me overkomt." De bouw van Sveparken (1050 woningen) acht Bodewes als 'niet meer dan een druppel op een gloei- ende plaat'. JALMAR TEUNISSEN op cle Dam in Schiedam. Tel 4266192 DdWvTbEAFTH Cniilror f blout® blnuw M - XXL fiplriia t/m 9 augustus 1998 ROTTERDAM: Binnenwegplein 20 (boven Zeemon] ROTTERDAM: op hot Zuioerlerras van W.C Zuidplein ROTTERDAM: Alexondrium II (t/o W.C. OosterU) SPIJKENISSE: Stodhuispassoge 2 lilHll'i'1 H00GVLIET: Binnenban 192 (nu ook kledingl VLAARDINGEN: Hoogstroat 219 OUD-BEIJERIAND: Oostdijk 45-49 SCHIEDAM: Nieuwe Passage B RIJNMOND - Een kwart van het politiepersoneel dat bevoegd is wapens te dragen is vorig jaar gezakt voor de schiettoets. Volgens een onderzoek door de Inspectie voor politie naar de schietvaardigheid van de politie- ambtenaren in de periode april '96-juli '97 voldeed dertig procent niet aan de eisen. Naar aanleiding van deze resultaten werden de schietvaardig- heidstrainingen verhoogd van vier naar vijf keer per jaar. Van de 3500 wa- pendragende politiemensen heeft vorig jaar een kwart de test niet gehaald. Hieruit blijkt volgens docent D. Brouwer dat niet iedereen het belang van een goede schietvaardigheid inziet. Shwroomverkoop van keukens! 3 WOONING NAALDWIJK. Molenstraat 33, telefoon 0174-628806. Geopend dinsdag t/m vrijdag van 09.00 -17.30 uur, zaterdag tot 16.00 uur. Vrijdag koopavond. COLORJET 1000 XL Kleuren inktjetprinter, 3,5 p.p.m. in zwart, 1,5 p.p.m. in kleur -* Resolutie 600 x 600 dpi in zwart en kleur Schitterende kleuren Uiterst klein ontwerp, plaatsbesparend Plug Play Eenvoudig te installeren Interactieve print screens. Normaal 399 Excl. BTW mm MULTIMEDIA Rotterdam: Hock Admiralileitsstraat 8/ Oostzeedijk. Tel. 010-40 35 300. Fax 010-40 47 500. Capelle a/d IJssel Rotterdam Rotterdam Rotterdam Rotterdam Rotterdam Rotterdam Vlaardingen - Centrumpassage 103 - Winkelcentrum Oosterhof - Winkelcentrum Zuidplein - 2e Middellandstraat 23 - Groene Hillediik 173 - Hoogstraat 141 - Bergse Dorpsstraat 32 - Liesveld 147 SCHIEDAM - Het weer was nogal wisselvallig ge- weest, dat wel. Maar voor de rest hebben de kinde ren die mee zijn gegaan met het CJV Schiedam een leuke tijd in Leusden gehad. Afgelopen zater dag kwamen ze weer te- rug in Schiedam, drie bus- sen vol met uitgelaten tie- ners die de tijd van hun le- ven hebben gehad. Ze hebben aan allerlei spelle tjes meegedaan, en uiter- aard werd de week afge sloten met de Bonte Avond bij het kampvuur. Verder hebben ze meege- holpen met het koken, en, in beurten, de afwas ge- daan. Zonder te moppe- ren. Foto Roger van der Kraan VOOR f 248,- PER WEEK Meer weten over financieringen tegen lage tarieven? Bel vandaag nog. We zijn 24 uur per dag. 7 dagen in de week bereikbaar. 50EP IN KIP! HAAL GRATIS OP Neem nu een proefabonnement op het Rotterdams Dagbiad en ontvang de krant 4 weken lang in de bus voor slechts 14,- Dat is een korting van maar liefst 50% Vul snei de bon in (4 weken lang in de bus voor slecbts 14, Naam: Voorl: m/v Adres: Postcode: Plaats:. Nr: Telefoon: (i.v.m. controle Bezorging) Stuur deze bon in een envelop zonder postzegel naar: Rotterdams Dagblad, Afd. Abonnee Service p[J Antwoordnummer 1579, 3000 VB Rotterdam a 'mm - at 'saim *KLARETAAL

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1998 | | pagina 1