616.000 Basisschool El Furkan mag uitbreiden MaasposT J." 99 26! '-4Ch "EN NU OP EEN H0LLET)E~ NAAR F0T0 KLEIN MET JE R0LLE1JE™ BACK TO Kaartverkoop gala verloopt gestaag RDEI 4 Ondanks protesten over verkeersoverlast Oekraiens optreden in 't Spul Zomer- activiteiten Thurlede Zomerse jenevertjes in museum Aantal inwoners Schiedam blijft redelijk stabiel VAN I.OIENIEN opg maiw ro\ sr^aM RTING TOT 60% Maasst VAN I.OIENIEN FOP# BSi PiAZal kortinC 0800 - 06 42 Totale oplage Deze week in IMAGER RUNDER GEHAKT TOMATEN LIBERO LUIERS 99 Digitale Stad gaat verhuizen MAZDA PENNINGS Lees elders in deze krant over Rotterdamse Zomerfestivals Luister naar de radio en letopje brievenbus Digitaal Schiedam buiten bedrijf Hot Geus Zorg net fct over 10 dagen heropent winkelcentrum Plaza Of bel gratis Schiedam Oplage 37.745 ■qtmn>m^3gffTOqa(7rTCTtJiu-4/jaj2ihj)tuiu-4;ji!>ay nuiuigiiiguiu-anuj..-. SCHIEDAM - Het college van B en W geeft de bewoners van Groenoord geen gelijk. De uitbreiding van de islamitische ba sisschool El Furkan vindt gewoon doorgang zoals gepland. Het college van burgemeester en wethouders geeft in een brief aan huurdersbelangenvereniging Groenoord en aan Klank- bordgroep Groenoord te kennen dat er geen reden was om niet tot afgifte van de vergunning over te gaan. SIKKENS SIGMA en DULllX de vakverf dealer in uw regio: de beste! Voor de deur en gratis parkeren Ct PLUSMARKTVAN DIJK PLUSMARKT K00RNNEEF Mgr. Nolenslaan 460 Wie anders! Tel. 010-2464222 KEUKENS BADKAMERS TEGELS Vlaardinger keert nog een keer terug naar Natzweiler Personeelstekort en vakantietijd zorgen voor lange roosters WIIKBLAI HERMAN BROOD Ef Ja, noteer mij voor zo'n voordellg proefabonnement 1, WUINWA619 au jdfliR 19!JM ^'i'g?f^a"rrgTTrj4 De bewoners lieten de gemeente in april weten het niet eens te zijn met de voorgenomen uitbreiding; de basisschool wil vier tijdelijke les- lokalen bij haar school aan de E. van Beinumlaan bijplaatsen. De school heeft volgens de opstellers van de brief een regionale functie en daarom worden veel leerlingen met de auto of bus gebracht. De E. van Beinumlaan is geen doorgaan- de weg en de bewoners vinden dat zij nu al overlast ondervinden van het verkeer dat moet keren op de betreffende laan. De situatie geeft stank- en geluidsoverlast en daarbij is het gevaarlijk geworden voor andere weggebruikers. Het college van B en W meent ech- ter dat zowel de Wet Ruimtelijke Ordening en Onderwijswetgeving geen grond boden om dit te verbie- den. Veel eerder zien de bewoners de islamitische basisschool verhui- zen. „Een alternatief voor uitbrei ding op de huidige locatie is nieuwbouw op een adere locatie. Nieuwbouw voor deze school zou een aantal nelpunten oplossen. De nieuwbouw zou gerealiseerd kun- nen worden op een locatie die lo- SCHIEDAM - Het vorige concert was zo succesvol, dat er zondagmiddag 23 au- gustus een extra uitvoering gehouden word. Dit is echt het laatste optreden, want het visum van artiesten ver- loopt, en ze moeten op 4 Sep tember terug naar Rusland. De zes musici van de groep UZORY (vert.: 'Vele kleu- ren'), hebben alien een ja- renlange opleiding gevolgd aan de conservatoria van Kiev en Odessa. In Oekrai'ne maken zij deel uit van een filharmonisch orkest, maar in hun schaarse buitenland- se reizen treden zij op als vertolkers van Oekrai'ense en Russische volksmuziek. Het meest imposante instru ment van de groep is een balalaika-contrabas; een byna twee meter hoog drie- hoekig instrument, broeder- lijk samenspelend met de ac- cordeons en de kleinste on- der de balalaika's: de bala laika prima. Bij mooi weer spelen ze in de stadstuin van 't Spul, zoniet dan gewoon binnen op het podium. De toegang voor de voorstelling is gratis. Locatie: Cafe 't Spul, Hoogstraat 92. Aan- vang vanaf 14.00 uur. SCHIEDAM - De volgende activiteiten worden door woon- en zorgcentrum Thurlede deze maand geor- ganiseerd: woensdag 19 au- gustus sjoelcompetitie. Aan- vang: 14.00 uur in de con- versatiezaal. Entree: fl. 2,50. Woensdag 26 aug bingo. Aanvang: 14.00 uur in de conversatiezaal. Entree: fl. 2,50. Iedere woensdag: Handwerken van 09.30 - 12.00 uur op de eerste etage in de visiteruimte. Iedere donderdag: Mannensoos 65+ van 09.30 tot 15.30 uur op de eerste etage in de visi teruimte. Bij alle activiteiten is begeleiding en bediening aanwezig. SCHIEDAM - In het Neder- lands Gedistilleerd Museum kunnen tal van zomerse mixjes worden geproefd, na afloop van een zintuiglijke rondgang door het museum. Distillateurs doen vooral in de wintermaanden goede za- ken. Maar ook in de zomer is een lekker drankje niet te versmaden. Aan boord, op een schaduwrijk terras of in het Nederlands Gedistil leerd Museum. Aan de stamtafel in het proeflokaal kan de bezoeker lezen of ge- nieten van het uitzicht over de Lange Haven. Diverse fruitige likeurtjes en jene vertjes staan klaar, al dan niet gemixt met grenadine of een koele bittere lemon. Met het entreebewijs kan men kiezen uit de proeverij of een frisdrankje. Met bijbe- taling van fl. 2,50 mixt de kastelein een cocktail, de Dutch Dream of de Dutch Devil. Nederlands Gedistil leerd Museum De Gekroon- de Brandersketel met wer- kende moutwijnbranderij en proeflokaal. Openingstij- den: dinsdag tot en met za- terdag van 11.00 tot 17.00 uur; zon- en feestdagen van 12.30 tot-17.00 uur. gistiek gunstiger ligt en de be- staande locatie komt vrij voor nieuwe ontwikkeling." De bewoners leggen de link tussen het negeren van hun wens voor de school en de vertraging die het wijkplan voor Groenoord inmid- dels heeft opgelopen. De positie van de klankbordgroep staat al niet meer zo stevig en de bewoners vre- zen dat de situatie onhoudbaar wordt als de gemeente niet luistert naar de wensen van de huurdersbe langenvereniging Groenoord. B en W wapperen al deze bezwa- ren echter vrij gemakkelijk weg. De verkeersoverlast zal in de toe- komst zoveel mogelijk beperkt worden, zo weet het college. Er is immers overleg geweest met het bestuur van El Furkan en er wordt inmiddels druk gesproken over maatregelen met betrekking tot het busvervoer. B en W vinden het verder heel nor- maal dat er een school aanwezig is in een woonomgeving. Dat brengt volgens het college van burge meester en wethouder tijdelijk voor wat meer drukte met ophalen en wegbrengen, maar dat is elders in de stad niet anders. „Daarbij is uw woonomgeving door de ruime stedbouwkundige opzet ten op- zichte van veel andere buurten dui- delijk in het voordeel", geeft het college de huurders in Groenoord nog het een en ander ter overpein- zing mee. MONIQUE SIEMSEN SCHIEDAM - In het eerste half- jaar van 1998 heeft het inwonertal van Schiedam zich gestabiliseerd net onder de 75.000 inwoners. Tot en met de maand juni werden er 440 nieuwe Schiedammers gebo- ren en vestigden zich 1912 nieuwe inwoners. Daartegenover waren 374 sterfgevallen te betreuren en verhuisden 2012 mensen naar een plekje buiten Schiedam. Per saldo leverde dat voor de eerste zes maanden een kleine bevolkingsaf- name van 35 inwoners op. In de maand juli is dit inwonertal echter weer flink gestegen. Mede door de oplevering van het nieuw- bouwproject Windas in Spaland vestigden zich in deze maand 66 personen meer in Schiedam dan er vertrokken. Een kleine baby-boom ten opzichte van het aantal sterfge vallen leverde tevens een geboor- teoverschot van 26 personen op. Deze 92 nieuwe Schiedammers brachten het aantal inwoners op peildatum 1 augustus tot 74.993. Voor de nabije toekomst is er wei- 1 - Met ruime ciifers (5-1, rust 3-0) heeft Hermes DVS afgelopen zaterdag het Schiedams V°etba/kamp/oenscbap de eerste prijs van het seizoen. Deselectie 9 SCHIEDAM sportivrteltswedstrijd werd toegekend aan SVV/SMC. Meer over het Schiedams Voetbalkampioenschap op de sportpagma. Foto Roger van der Kraan nig reden om aan te nemen dat de huidige stabilisatie van het inwo nertal zal verdwijnen. Pas als over enkele jaren het grootschalige nieuwbouwproject Sveaparken zijn voltooiing nadert lijkt Schie dam weer enige groei van beteke- nis te kunnen doormaken. De gemiddelde bezetting per wo- ning is het afgelopen jaar weer ver der gedaald. Per 1 januari 1998 is er berekend dat er in Schiedam ge- middeld 2,16 personen woonden. Dit cijfer lijkt enigszins gekleurd doordat in de gegevens nog is ge- rekend met de grote hoeveelheid flatwoningen die in Schiedam leegstaan in afwachting van de sloophamer. Als per wijk gekeken wordt naar de gemiddelde woonbezetting geldt voor het centrum van Schie dam een daling van het aantal per sonen per woning naar 1,73. Als gevolg van gezinsuitbreiding is Spaland de grootste stijger in de lijst. In deze nieuwbouwwijk wo- nen gemiddeld 3,01 personen per woning. opde Dam in Schiedam. Tel 4260102 1 kilo 1 kilo div. maten Geuzenplein 7 SCHIEDAM - WOUDHOEK SCHIEDAM - NIEUWLAND SCHIEDAM/VLAARDINGEN - De Digitale Stad Schiedam/Vlaar- dingen gaat verhuizen naar Rotter dam, naar een locatie aan het Wee- na. „Virtueel blijven we op dezelf- de plaats", aldus DSV-voorzitter Ed Eggermont. We groeien uit ons jasje. Het koper is op, tech- nisch zitten we klem. In Rotterdam ligt alles wat ons hartje begeert, met zwaardere dataverbindingen. De verhuizing vindt plaats tegen het einde van het jaar. De inbelmo- gelijkheden worden door de ver huizing meer dan verviervoudigd, belooft Eggermont. Eggermont be- nadrukt dat de Digitale Stad zelf- standig blijft, en niet wordt opge- slokt door een provider: „Er wordt naar ons gelonkt, maar het blijft ons kindje. Ook als ze ons een gro te zak met geld aanbieden.' W00N1NG BERGSCHENHOEK. Leeuwenhoekweg 2. (industrieterrein 'Weg en Land'), telefoon 010-5216977.6 Dagen per week open, zaterdag tot 17.00 uur. Vrijdag koopavond. SCHIEDAM - Na klachten over verouderde informatie (onder an dere van raadslid M. Siljee) heeft de gemeente Schiedam haar site op Internet voor het grootste gedeelte buiten bedrijf gesteld. De laatste keer dat de gemeente Schiedam de site had bijgewerkt dateert van ok- tober vorig jaar. Siljee bekloeg zich er vorige maand onder andere over dat nog steeds de personalia van het overleden raadslid C. Zon- neveld op de pagina's kon worden aangetroffen. Ook de andere infor matie (feitelijk de gemeentegids van '97) was verouderd. Bron: nipo Nummer ZIE ADVERTENTIE ELDERS IN DEZE KRANT FotoKlein met 16 vakxaken altijd bij u in de buurt! de grootste kollektie bi j Art Frame Gallery ap de Dam in Schiedam. Tel 4266192 Foto Video Audio KTV Telecom klein Kom gezellig langs an genial van ansa festiviteiten, aanbiedingen en maak kans ap fantastische prijzan zoals aan Holland Casino-arrangement. Vaate ligplaats Kara! Doonnanstraat i taganover Cannaal Station Rotterdam SCHIEDAM - 'Een stralend gala voor een afgebrande molen': on der deze titel wordt zaterdag 5 Sep tember in het Theater a/d Schie een gala georganiseerd ten bate van de restauratie van molen De Walvisch. Medewerking wordt verleend door (onder andere) Pie- ter van Vollenhoven en Louis van Dijk, Slagerij Van Kampen, en Dotje en Lotje. Pieter Glerum (be- kend van 'Eenmaal, andermaal') treedt daarbij op als veilingmees- ter. Met de opbrengsten van het gala wordt gehoopt het gat van fl. 350.000.-dat nog nodig is om De Walvisch in oude luister te herstel- len, bij elkaar te brengen. De kaartverkoop verloopt gestaag, al dus Van Huisstede Communicatie waar de kaarten kunnen worden gekocht, er zijn inmiddels 300 van de 702 kaarten verkocht. Kaarten, a fl. 250,- per stuk, kun nen besteld worden bij Van Huis stede Communicatie, tel 427 05 56. Foto Roger van der Kraan mpf^hnnnemei^ OD het Neem nu een proefabonnemertt op he Rotter dams Pagbladim otjtvang de krant 4 weken lang In de bus voor slechts 14,- Dat Is een kortfng van maar liefst 50% Vul snel de bon In (4 weken lang in de bus voor slechts 14,-) Naam: Voorl: m/v Adres: Nr: Postcode: Plaats: Telefoon: (i.v.m. controle bezorging) Stuur deze bon in een envelop zonder postzegel naar: Rotterdams Dagblad, Afd. Abonnee Service Antwoordnummer 1579, 3000 VB Rotterdam

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1998 | | pagina 1