616.000 Klagen over gemeente kan nu via Internet 2.M 1." 0." 1ft' Keukens&Badkamers rzzm EG zie om memNW Nat pak bij tonnetje steken w w gSCOREN! Maasst GGD doet mee aan Regenboog Project Slecht horen? opendagen AAN DEZE CD BRANDT U UW WINGERS NIET! Totale oplage Gemeente heeft nieuwe stadssite Open huis werkplaats en molen Speciale start seizoen van kerken Kaartverkoop Schiedamse theaters verloopt voorspoedig Ttfaite! r, J 6 weken voor 28,-Tj Toeristische wegwijzers aangepast P.J. Troelstralaan afgesloten Ontploffing in vertrekhal Stena Line DR. OETKER BIG AMERICAN PIZZA SISSI ORANGE Deze week in Veiling Internet Honki Ponk VAN I.OIENIEN MAZDA PENNINGS VAN I.OIENIEN WANkt rootste en sensationeelste Polder Rotterdam RTING TOT 60% postboor* Open Schiedamse Fun-2Be-Fit etitie Of bel gratis 0800 - 06 42 Schiedam Oplage 37.745 SCHIEDAM - Burgemeester R. Scheeres heeft vrijdag 4 Sep tember de vernieuwde Internetsite van de gemeente Schiedam in gebruik genomen. De site biedt vooral informatie over het gemeentebestuur. De oude site van de gemeente Schiedam, Digitaal Schiedam, is hiermee komen te vervallen. Klachten over het gemeentebestuur kunnen nu via e-mail worden ver- zonden. De vernjeuwe sjte van gemeen Voor de deur en gratis parkeren PLUSMARKT VAN DIJK Geuzenplein 7 PLUSMARKT K00RNNEEF Mgr. Nolenslaan 460 Gemeente Schiedam stelt nieuwe site in gebruik Kinderdagverblijf in haar nopjes met 'gebroken ei' WiSKftlA Wie anders! Tel. 010-2464222 zie aduertentie elders in dit bind VAKANTIEFOTO OF SCHILDERIJ? tember COMPUTER BEZITTERS OPGELET! KEUKENS BADKAMERS TEG ELS MULTIMEDIA verzorgen uw 3Ja Ik neem een Rotterdams Dagblad voetbalabonnement Over de Vesten 3a Schiedam Tel. 010 - 4738322 Fax 010 - 4731589 Bezorgirig 010 - 4514555 WOENSDAG 9 September 1998 5e jaargang nr. 37 te Schiedam kan gevonden worden op www.schiedam.nl De vernieu- wing speelt in op het feit dat het in Schiedam per 1 oktober mogelijk wordt om te internetten via de ka- bel. Verwacht wordt dat het aantal internetgebruikers in Schiedam hierdoor flink zal stijgen: Internet- ten via de kabel houdt geen tele- foontikken in. De dienst zal wor den geleverd door internetprovider Kabelfoon, in samenwerking met ONS CAI. E-mailen met het bestuur is be- perkt mogelijk. Alleen burgemees ter Scheeres heeft een e-mailadres. SCHIEDAM - De toeristi sche voetgangersbewegwij- zering, die in de zomer van 1997 in de Schiedamse bin- nenstad is aangebracht, wordt binnenkort door de gemeente weggehaald en aangepast. Op sommige plaatsen biijken deze zwarte met goud omlijnde wegwij zers namelijk al verouderd te zijn. Zo is bijvoorbeeld het ANWB-kantoor inmid- dels verhuisd van de 's-Gra- velandseweg naar de Broersvest en wordt de be- zoeker momenteel dus pre- cies de verkeerde kant op gewezen. SCHIEDAM - Tijdeas het Open Monumentenweekein- de van 12 en 13 September is er open huis bij de restaura- tiewerkpiaats in de Elzen- steeg. De werkzaamheden in en attributen van de molen- tnakerswerkplaats zijn hier te bezichtigen. Op het ogen- blik wordt er gewerkt aan de kap van De Walvisch. Rob Batenburg geeft de be- zoekers uitleg over de werk zaamheden, houtsoorten en gereedschappen waar hij als molenmaker mee te maken heeft. Bij De Walvisch zeif toont molenaar Rens Fran- ken bezoekers het restaura- tiewerk aan de molen. Op de eerste zoider is bijvoorbeeld al te zien hoe het bovenwiel functioneert. Zaterdag zijn de molen en werkplaats gra tis te bezichtigen tussen 10.00 en 17.00 uur en zon- dag van 12.00 tot 17.00 uur. SCHIEDAM - Vanwege de aanleg van de Beneluxlijn vinden werkzaamheden plaats aan de P.J. Troel stralaan. Buslijn 54 rijdt daarom van 7 tot en met 20 September een omleidings- route. Richting Station Schiedam rijdt de bus vanaf de Rembrandtiaan bij de Vlaardingerdijk via de Vlaardingerdijk, Nieuwe Damlaan en de Burg, van Haarenlaan weer naar de ei- gen route en terug. De haites op het niet gereden traject vervallen. De haites van lijn 52 op de omleidingsroute worden ook in dienst gesteld voor buslijn 54. SCHIEDAM - De Gerefor- meerde, Hervormde en Lu- therse kerken organiseren zaterdag 12 September een manifestatie in de Grote Kerk ter gelegenheid van de start van het nieuwe seizoen. Van 13.00 tot 17.00 uur kun nen belangstellenden deel- nemen aan diverse activitei- ten. De kerken laten zien welke rol ze in Schiedam spelen. Er is een informatie- markt en er worden rondlei- dingen door de kerk gege- ven. Van 20.00 tot 21.30 uur wordt in de Lutherse Kerk op de hoek Lange Nieuw- straat/Oranjestraat een bij- eenkomst georganiseerd over de plaats van de kerk in de samenleving. Het is vooralsnog niet mogelijk om raadsstukken van de gemeente Schiedam via Internet te raadple- gen. Dit is wel mogelijk in Maas- sluis, waar de raadsleden voortaan alleen via Internet hun raadsstuk ken toegestuurd krijgen. De Stadssite geeft uitgebreide in formatie over de samenstelling van de raad en de raadscommissies. Een voordeel vergeleken met de stadsgids, is dat bij tussentijdse wijzingingen, de informatie me- teen up to date kan worden ge- maakt. Ook het complete vergaderschema van de gemeente Schiedam is op- genomen. Verder wordt er met be- hulp van foto's een beeld van de stac gegeven. Statistische informa tie over Schiedam wordt ook op de digitale site van de gemeente Schiedam gegven. (Zie verder elders in dit weekblad) SCHIEDAM - De kaartverkoop van het Theater a.d. Schie en thea ter De Teerstoof verloopt volgens theaterdirecteur P. van Oort voor- spoeding. Inmiddels zijn 29.000 van de 64.000 beschikbare kaarten verkocht. In de begroting wordt uitgegaan van 32.000 verkochte kaarten per seizoen, de helft van het aantal stoelen. Zo'n 85 procent van de kaarten HOEK VAN HOLLAND - Bij een ontploffing in de ver trekhal van de Stena Line is gistermiddag een tiental licht- gewonden gevallen. De ont ploffing deed zich voor om- streeks 12.55 uur tussen de restauratie en het Grenswis- selkantoor. Een lichtgewonde marechaussee is voor onder- zoek naar het Dijkzigt overge- bracht. Er is geen geld meege- nomen. Alleen donderdag: div. smaken van 5.99 voor Alleen vrijdat 5 voor Alleen zaterdag: ties a 1,5 liter van 2.19 voor SCHIEDAM - WOUDHOEK SCHIEDAM - NIEUWLAND voor het komend seizoen is ver kocht aan Schiedammers. Daaruit blijkt, meent Van Oort, dat Schie dammers het theater heel graag willen. Aanstaande zaterdag wordt het Theater a.d. Schie feestelijk in- gebruikgenomen. SCHIEDAM - De veiling ten bate van molen De Walvisch, die zaterdag 5 September in Theater a.d. Schie werd gehouden, heeft alle verwachtingen overtroffen. De bruto-opbrengst van de avond was fl. 150.000,-, de veilingzelf bracht fl. 86.000,- op. Dit laatste bedrag kan volgens de Schiedamse Molenstichting als waarschijnlijke eindopbrengst worden aangemerkt. Middelpunt van de veiling was een antiek kabinet dat ooit aan Alewijn de Groot had toebehoord. Dit ging voor fl. 32.000,- van de hand. Foto Roger van der Kraan Bron: nipo Nummer ier%J. WATERWEG -,De GGD Nieuwe Waterweg Noord doet sinds dins- dag 1 September mee aan het lan- delijke Regenboog Project waar- aan zo'n veertig GGD'en in heel Nederland medewerking verlenen. Regenboog (Risicofactoren En GezondheidsEvaluatie Nederland- se bevolking, een Onderzoek Op GGD'en) is een langlopend lande- lijk onderzoek dat in mei van start is gegaan en waarin onder andere wordt gekeken naar migraine, sui- kerziekte, hartklachten en infectie- ziekten. Door dit onderzoek hoopt men een beeld te krijgen van de gezondheidssituatie van de Neder- lanse bevolking op het gebied van chronische ziekten en infectieziek- ten. Op basis van de resultaten kan daarna gezocht worden naar de juiste maatregelen om deze ziekten tegen te gaan. Ook kunnen er ver- beteringen worden doorgevoerd in de ontwikkeling van vaccins. Aan het onderzoek doen vijfduizend mensen per jaar mee. Het Regenboog Project begint bij het CBS. Hier wordt een steek- proef uit de Nederlandse bevol king getrokken. Deze mensen wor den bezocht door een enquetrice van het CBS en gevraagd of ze mee willen doen aan de gezond- WORKSHOP VERFTECHNIEKEN spunzcn - wikkelen - frottage 13, 20, 27 OKTOBER He! voor inlichtingen op de Dam in Schiedam. Tel 4266192 heidsenquete. Aan het eind van het gesprek wordt gevraagd of de deelnemer naar de GGD in de re- gio zou willen komen voor een aanvullend onderzoek. Wanneer het GGD een afspraak met de deel nemer heeft gemaakt volgt het ech- te onderzoek. Dit bestaat uit het in- vullen van een vragenlijst, een kort lichamelijk onderzoek en het afne- men van een kleine hoeveelheid bloed. Een deel van dit bloed wordt ingevroren en bewaard, zo- dat in de toekomst bepalingen kun nen worden verricht die nodig zijn om het optreden van chronische ziekten en infectieziekten beter te begrijpen. Wij lijsten het graag voor 11 in. ART& FRAME GALLKRY op de Dam in Schiedam. Tel 4266192 Showroommodellen WOONING BERGSCHENHOCK. Leeuwenhoekweg 2. (industrieterrein Wet? en Land'), tel. 010-5216977. ROTTERDAM. 0lympiaweg44a, telefoon 010-4791944. NAALDWIJK. Molenstraat 13, telefoon 0174-628806. SCHIEDAM - Opvallend wei- nig deelnemers slaagden er af- gelopen zondag in het droog te houden bij het traditionele ton- netje-steken, georganiseerd door St. Radboud. Het goede voorbeeld werd gegeven door dirigent Christiaan Leenders, maar, aldus een ooggetuige: „Z'n bril vloog eraf; hij had na afloop geen droge draad meer aan zijn lijf." Het evenement ging echter eerst van start met een koffie- concert gegeven door de har- monie van St. Radboud. Daar na ging de schiettent open, evenals de Engelse pub en de sjoelbak. Ook konden de be zoekers meedoen aan het dar- ten en het Rad van Avontuur. Foto Roger van der Kraan Het enige wat u brandt is deze CD-R zelf. Voor nog geen twee gulden (excl. BTW) beschikt u nu over uw eigen writable CD, waarop u heel wat werk kunt wegschrijven. Natuurlijk met de allersbeste kwaliteit. Writable CD De allerbeste kwaliteit dataopslag 74 minuten/650 Mb. u CD-R74 6S0MS All Kfltfioil Silver voor del beste kwaliteit I Capelle a/d Ussel Centrumpassage 103 Rotterdam Winkelcentrum Oosterhof Rotterdam - Winkelcentrum Zuidplein Rotterdam 2e Middellandstraat 23 - Groene Hillediik 173 - Hoogstraat 141 - Bergse Dorpsstraat 32 - Uesveld 147 Partycafe Wl| bruiloften/partijen recepties vergaderingen Ook alleen zaalverhuur mogelijk Ruime parkeergelegenheid HooUslraat 131, hoek Wil|em Brouwerslraat Schiedam-Zuid Tel. 010-4265074 of 2731650 Primeur voor Schiedam tjjdens de Brandersfeesten '98 Neem deel aan de eerste Zoek de advertentie in de» kraut Met het extra voordelige Rotterdams Dagblad voetbalabonnement beleeft u de start van het nieuwe seizoen als nooit tevoren. Voor slechts 28,- zit u dagelijks 6 weken lang op de eretribune. (6 weken voor slechts 28,-) m/v Naam: Adres: Postcode: Voorl: Nr: Plaats: Telefoon: (i.v.m. controle bezorging) Stuur deze bon in een envelop zonder postzegel naar: Rotterdams Dagblad, Afd. Abonnee Service G Antwoordnummer 1579, 3000 VB Rotterdam 2/9/98-001

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1998 | | pagina 1