616.000 A Hevig noodweer teistert regio Waterweg MaasposT 9? 1? Of LUCKY SALE KRANT \m 3 itexiiPosT ill AFVAL IS EEN B l OEIEND VAK Afsluiting Giessenbrug Natte Houtloop toch boeiende strijd kSCOREIM! Maamt Totale oplage r Bijdorp, Tuindorp en Windas getroffen Lezing over en proeven uit fles Nieuwe proqramma's op de kabel Dag van de Stads- reiniging Woonbond levert zwartboek in bij staatsecretaris markt Extra leslokalen Violier Deze week in .-■EL Tuindorp 'ongeschikt voor minder mobielen' oor wie professioneel wil inrichten P 6 weken voor f 28,- I Schiedam Oplage 37.745 wmmmmm ■MM SCHIEDAM/WATERWEG - Zware regenval en hevige wind hebben de afgelopen drie dagen in West-Nederland voor veel problemen gezorgd. Per vierkante meter is, zo maakte het KNMI bekend, in een dag honderd liter water gevallen. In Schiedam bleef de wateroverlast nog relatief beperkt, zeker vergeleken met de situatie in Vlaardingen en Maassluis waar veel wegen onder water zijn gelopen. De wijken Kethel-Tuin- dorp, Bijdorp en het Windas zijn het meest getroffen door de wateroverlast. KIPFILET MUSCAAT DRUIVEN HEBRO JAVAANSE KIPSATE OF VARKENSSATE Voor de deur en grails parkeren PLUSMARKT VAN DIJK Geuzenplein 7 PLUSMARKT K00RNNEEF Mgr. Nolenslaan 460 SCHIEDAM - NIEUWLAND VAKANTIEFOTO OFSCHILDERIJ? VAN I.OIENIEN Onthullingen Noodweer Waterweg geteisterd door hevige regenbuien en wind Scheids 'Stijve harken' kunnen best de polonaise lopen WEIKBUM Open Schiedamse Fun-2Be-Fit MAZDA PENNINGS Wie anders! Tel. 010-2464222 VAN I.OIENIEN Exclusieve messing deurkruk Milano voor 79,- A V R 19 September t/m 20 September Over deVesten 3a Schiedam Tel. 010-4738322 Fax 010 -4731589 Bezorging 010-4514555 WOENSDAG 16 September 1998 5ejaargang nr. 38 In Schiedam is maandag 14 Sep tember om 10.30 uur een coordina- tieteam ingesteld, evenals in de ge- meenten Maassluis en Vlaardin gen. De wateroverlast bleek zich vooral te contreren in de laaggele- gen wijken Kethel-Tuindorp, Bij dorp en Het Windas. Een tijd lang is een gedeelte van de Harreweg afgesloten geweest. Ook de Hargalaan is tijdelijk voor het verkeer afgesloten geweest. Sport- park Harga en het volktuinencom- plex Vijfsluizen liepen gedeeltelijk onder water. Het coordinatieteam is in Schie dam maandagavond weer ontbon- den omdat de situatie inmiddels beheersbaar was geworden. Ook het speciaal ingestelde klachten- en informatienummer van de ge- meente Schiedam is ingetrokken. Inwoners van Schiedam wordt SCHIEDAM - Johan Soe- tens, voormalig commerci- eel directeur van de Ver- eenigde Glasfabrieken NV en hartstochtelijk verzame- laar van glas, geeft zondag 20 September een lezing in het Gedistilleerd Museum aan de Lange Haven. De so- ciale betekenis van de fles, de houding ten opzichte van de fles en de kunstnijverheid worden aan de orde gesteld. Natuurlijk komt ook de in- houd van de fles na afloop van de lezing aan de orde. De lezing begint om 14.30 uur en de entree is fl. 7,50 voor volwassene inclusief proeverij, kinderen kunnen voor fl. 6,- naar binnen (in clusief frisdrank). SCHIEDAM - ONS CAI biedt zowel op televisie als op de radio nog meer varia- tie op muziekgebied. De ko- mende vier maanden kun nen de Schiedamse abon- nees bij wijze van proef ken- nis maken met het televisie- programma Muzzik. Lief- hebbers kunnen hierdoor non-stop genieten van hori- zontaal geprogrammeerde k wali teits-programma 's met en over klassieke mu- ziek, jazz en wereldmuziek. Muzzik is op de televisie te ontvangen via frequentie 728.75 Mhz, kanaal 52+. Met NEW Dance Radio is Schiedam een energiek, trendy en rebels radiosta- tion rijker. Door de playlist met name te baseren op de popuiariteit van de dance- muziek in de toonaangeven- de clubs, onderscheidt NEW Dance zich van de stations die met name hits draaien van de bekende lijsten. NEW Dance Radio is te be- luisteren via frequentie 98.00 Mhz. Luisteraars met hart voor het Nederlandse lied kunnen bij Radio Hol lands Glorie hun hart opha- len. Het zusje van Radio Noordzee is een gezellige muziekzender die vieren- twintig uur per dag en zeven dagen in de week oer-Hol- landse meezingers draait, slechts onderbroken door nieuws en weer op 88.10 Mhz. De komst van Radio Hollands Glorie heeft conse- quenties voor de zender Deutsche Welle, die verscho- ven is naar frequentie 88,50 Mhz. SCHIEDAM - In en rond de Grote Kerk wordt zaterdag 19 September de Dag van de Stadsreiniging gehouden. Deze dag staat dit jaar in het teken van '100 jaar Stads reiniging'. De Jeugdrijn- mondband zorgt voor een feestelijke en muzikale ope ning van de dag rond 10.30 uur. Wethouder Wiegman opent daarna officieel de fo- to-tentoonstelling 'De straat is van ons' die tot en met 27 September in de kerk te zien is. In verband met de Dag van de Stadsreiniging is de Lange Kerkstraat zaterdag van 08.00 tot uiterlijk 18.00 uur voor alle verkeer afge sloten. Ook is die dag een parkeerverbod van kracht. evenwel nog altijd geadviseerd om gevallen van wateroverlast en weggebreken door te geven, zodat maatregelen kunnen worden ge troffen. In Schiedam kunnen hier- voor weer de gebruikelijke num- mers uit de gemeentegids worden gebeld. De storm zorgde ook voor proble men in Hoek van Holland. Door diverse rukwinden werden takken van bomen gerukt en bomen ont- worteld op de Langeweg en de Nieuwlandsedijk. In overleg met de brandweer besloot de politie de Duinweg voor enige tijd af te slui- ten voor alle verkeer vanwege de omgewaaide bomen. In de Colum- busstraat waren door dakbedek- kers, die bezig waren met werk- zaamheden aan de daken, isolatie- materiaal, gasflessen en asfaltrol- len achtergelaten op het dak. Door de rukwinden kwam het materiaal naar beneden. Verschillende wo- ningen, alsmede de achterliggende tuinen, liepen hierdoor schade op. Het water is in Schiedam nu lang- zaam aan het zakken. Dinsdag 15 September stond het oppervlakte- water nog 30 centimeter hoger dan normaal. (Zie verder pagina 3) DEN HAAG - Verscheidene orga- nisaties waaronder de FNV, de Ouderenbonden en de Nederland se Woonbond, hebben donderdag 10 September een zwartboek aan- geboden aan staatssecretaris J. Remkes van het ministerie van VROM. Met het zwartboek wordt geprotesteerd tegen de nieuwe Huursubsidiewet. Ook het Schie damse AOV/Unie 55+raadslid C. Raaphorst was aanwezig bij de overhandiging van het zwartboek. De actie is gericht op het oplossen van de problemen van de huurders van wie de huurverhoging boven de maximale huursubsidiegrens van fl. 1085,- uitkomt. Verhuur- ders zijn aangeschreven om de huur van betrokken woningen met terugwerkende kracht te verlagen tot onder de maximale huursubsi- Over DeVesten 3 3116 AD Schiedam Alleen donderdag: kg Alleen vrijdag: kg Alleen zaterdag: zak a 3 stuks van 1.95 voor SCHIEDAM - WOUDHOEK Wij lijsten het ^raaj» voor 11 in. ART FRAME C.ALLFRY op de Dam in Schiedam. Tel 4266192 HAAL GRATIS 0P diegrens; ook wordt een klem- mend beroep gedaan om de huur verhoging van deze woningen de komende jaren te beperken tot maximaal de inflatie. In het zwartboek zijn vijf Schie damse gevallen opgenomen. Zo is er het geval opgenomen van een echtpaar die 22 jaar in een woning woont. In juli van het komend jaar komt de huur boven de fl. 1085,-: Circa drie jaar geleden konden wij onze woning van de woningstich- ting Noordvest kopen. In 1997 is mijn man 65 jaar geworden. Met de vooruitzichten op een laag pen- sioen konden wij niet tot koop be- sluiten (kregen geen hypotheek). In augustus 1997 zijn de overige 196 woningen Woudhoek ver- kocht aan de Beleggers Groep Fortress. Bevriezing van de huur- som is voor deze belegger natuur lijk uitgesloten. Waar moeten wij heen? Hoe komen wij aan het geld voor de verhuizing? Wij willen niet verhuizen, wij wonen hier 22 jaar naar onze zin." SCHIEDAM - Basisschool de Violier krijgt naar verwach- ting in week 44 twee extra les lokalen. Door de verkleining van de klassen en het toegeno- men aantal leerlingen kampt de basisschool momenteel met een ruimtegebrek. Dit le vert vooral bij het overblijven problemen op. Er is hiervoor geen ruimte beschikbaar. De aula, die als tijdelijke opvang- ruimte dienst zou kunnen doen, is al ingericht als leslo- kaal. SCHIEDAM - Schiedam is een bijzonder beeld rijker, het beeld van Liduina gemaakt door kunstenares Judith Pfaelzer. Zaterdag 12 September werd het beeld onthuld door wethouder L. Hafkamp. De volgende dag had er al iemand een bos rozen neergelegd: wellicht dat de verering van de Schiedamse heilige door de plaatsing van het beeld van Liduina nieuw leven wordt ingeblazen. Foto Roger van der Kraan Bron: NtPO Nummet SCHIEDAM - De minder mobiele inwoners van Tuindorp trekken aan de bel. Het hele gebied zou zeer slecht begaanbaar zijn voor gehandicapten, ouderen en moe- ders met kinderwagens. Dit is ge- constateerd door zowel het Schie dams Overleg Revalidatie (SOR) als de Algemene Nederlands Ge handicapten Organisatie Nieuwe Waterweg Noord (ANGO NWN). In het najaar van 1997 werd door de gemeente gestart met het ver- nieuwen van de riolering op diver se plaatsen in Tuindorp. Daarna werd de bestrating opgehoogd en zijn er verkeersdrempels aange- bracht. Volgens beide organisatie zitten er nu hobbels en kuilen in de straten, lopen de trottoirs steil af en liggen de stenen ongelijk op de weg. Ongelukjes waarbij met de hakken achter de stenen wordt ge- haakt, zijn dan ook volgens SOR en ANGO NWN in Tuindorp sche- ring en inslag. SOR en ANGO NWN vragen zich af of er wel overleg heeft plaatsge- vonden tussen gemeente en bewo- ners. Vooral het contact tussen be- woners, Woningstichting Noord vest en de Openbare Nutsbedrijven Schiedam zou handig zijn geweest, vinden de organisaties. Nu blijkt, volgens SOR en ANGO, immers pas dat de brandpaden ver- zakt zijn, dat er meer verlichting moet komen en er tegelijkertijd met de gemeentelijke werkzaam- heden een aantal aanpassingen voor gehandicapten had kunnen plaatsvinden. De organisaties hou- den zich alsnog aanbevolen om in nader overleg te treden. Primeur voor Schiedam tijdens de Brandersfeesten 18 Neem deel aan de eerste buk ik advertBrtkiiidez* kraut WORKSHOP VERFTF.CIIMEKF.N sponzen - wikkelen - frottagc 13, 20, 27 OKTOBER Bel voor inlichtingen op de Dam in Schiedam. Tel 4266192 'ie mooi wil inrichten, neemt lean genoegen matkwalitatie isde en moote producten. Hffiuurfeaeit! Hier treftumoderne klassieke deurkrukken van In een aparte sfeervolle showroom tonen wij u alle modellen. Nergens heeft u meer keus. Tegen prijzen die wij nauwelijks durven te noemen. Zoals deze messing Deurkruk Milano, met langschild. Voor slechts f. 79,- ijtenaan. H is maar den voorbeeld van da 30.000 artikelen die Breur /fJ voor u heeft. its u weet als u professioneel wilt klussen.. fij zijn S dagen per weak gsopend lime gratis parkaergelegenhaid rijdag koopavond Kom noor ons OPEN HUIS Moduliire Afval- en Milieu-services Professor Gcrbrandyweg 10 Rottcrdam-Botlek Havcnnummer 4506 en Brtelselaan 175 Rouerdam-zuid A20 Noord SCHIEDAM - Als gevolg van de niet aflatende regen bleef het aantal atleten dat afgelopen zondag aan start van de Jonge- neel Houtloop verscheen wat achter bij voorgaande jaren. Ook het publiek leek het war- me en droge thuis verkozen te hebben boven het topatletiek- evenement op het zeer natte parcours op en rond de Buiten- havenweg in Schiedam. Het forse aantal internationale, nationale en regionale toplo- pers trok zich niets van alle nattigheid aan en zweepte el- kaar na het startschot van Da nielle Overgaag op tot zeer snelle eindtijden. De Keniaanse Philipo Singoei kwam uiteinde- lijk als winnaar uit de boeiende strijd. In het tweede gedeelte van de 10 kilometer had hij naaste belagers Dagne Alemu uit Ethiopie en Michel de Maat uit Vlaardingen op een ruime achterstand gezet. Bij de vrou- wen werd de vierde Jongeneel Houtloop een prooi voor Wil- ma van Onna. Met zeer klein verschil liet zij oud-winnares Barbara Kamp haar hielen Foto Roger van der Kraan WERKEN AAN VERBETERING Informatie Rijkswaterstaat zie elders in deze krant. Met het extra voordelige Rotterdams Dagblad voetbalabonnement beleeft u de start van het nieuwe seizoen als nooit tevoren. Voor slechts 28,- zit u dagelijks 6 weken lang op de eretribune. 2^ Ja, Ik neem een Rotterdams Dagblad voetbalabonnement (6 weken voor slechts f 23,-) Naam: Voorl: m/v Adres: Nr: Postcode: Plaats: Telefoon: (i.v.m. controle bezorging) Stuur deze bon in een envelop zonder postzegel naar: Rotterdams Dagblad, Afd. Abonnee Service Ha Antwoordnummer 1579, 3000 VB Rotterdam 3 2/9/98-001

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1998 | | pagina 1