Lichten weigeren hardnekkig dienst LUCKY SALE MaasposT CDA wijst op zoektocht naar's Gravenland SBSBS! NIETS IS TE D0L IN DE NIGHT OF THE MALL Dag van de Stadsreiniging f Chaos op Nieuwlandplein L* Fietsers de weg kwijt naar bedrijventerrein A L E X A N DIIU N DE GROOTSTE W00NBELEVENIS VAN NEDERLAND. in 6 weken voor f 28,- Schiedam Oplage 37.745 Hargahoeve hoopt op hospitaaltje Opening Meerzichten Groenzicht Branders- feesten in het kort Imkereist schade- vergoeding Speeldam off icieel open Deze week in VSB-prijs Pergamano Verslag WINKELCENTRUM K0NINGSH0EK I to V Open Schiedamse Fun-2Be-Fit SCHIEDAM - Voor de derde maal in korte tijd zijn vrijdag 18 September de verkeerslichten op het Nieuwlandplein uitgeval- len. De ONS, beheerder van de verkeerslichten, taste tot dins- dag 22 September nog in het duister omtrent de oorzaak van de hardnekkige storing. Maar toen kwam het verlossende woord. „Vanmiddag hebben we de vermoedelijke storing gevonden, morgen gaan we beginnen aan het verhelpen van het euvel", aldus ONS-medewerker Knip. VAN LOIENIEN MAZDA PENNINGS Wie anders! Tel. 010-2464222 VAKANTIEFOTO OF SCHILDERIJ? VAN I.OIENIEN K Veelzijdige hobby al tien jaar populair bij jong en oud Vluchtelingenwerk zoekt de samenwerking PUBLIEKE AANKONDIGING FEESTELIJKE OPENING (4 weken feestpret! van 25 September t/m 24 oktober a. verzorgen uw Over de Vesten 3a Schiedam Tel. 010-4738322 Fax 010-4731589 Bezorging 010-4514555 WOENSDAG 23 September 1998 5e jaargang nr. 39 SCHIEDAM - De jaarlijkse collecte van de Dierenbe- scherming zal dit jaar van 5 tot en met 9 oktober worden gehouden. Er wordt zowel op straat als langs de deur gecollecteerd. De opbrengst is weer geheel bestemd voor het Schiedamse asiei De Hargahoeve. Hier is sterk behoefte aan een modern mini-hospitaaltje waar die- ren doeltreffend kunnen worden behandeld en ver- zorgd. Het gaat vooral om een uitbreiding en verbete- ring van de ziekenboeg waar zwerfkatten, na te zijn geste- riliseerd of gecastreerd, kunnen genezen. Vorig jaar kwamen bij het asiei 130 honden en 290 katten bin- nen. In de meeste gevallen wordt gelukkig wei een ge- schikt baasje gevonden. De dierenbescherming is nog op zoek naar collectanten. De minimum leeftijd is 16 jaar. Gei'nteresseerden kunnen zich tijdens kantooruren aanmelden bij de Hargahoe ve, tel. 47141 51. Zaterdag 3 oktober wordt er een open dag in het asiei gehouden. SCHIEDAM - Bij verzor- gingshuis Spaland vindt za terdag 26 September de ope- ningshandeling plaats van de twee complexen Groen zicht en Meerzicht. Vanaf 13.30 uur worden deze dag alierlei feestelijke activitei- ten ontplooid rond het nieu- we complex. Er zijn rondlei- dingen, optredens, demon- straties en attracties voor kinderen. Spaanse sferen vormen de rode draad, om- dat dat land de gehele week centraal staat. Om 14.30, 15.30 en 16.30 uur vertrekt een oude RET-tram voor een rondje naar Schiedam- Centrum. SCHIEDAM - De Vijftiende Brandersfeesten gaan woensdag 23 September van start met een wervelende Taptoe op het Stadserfplein rond 19.15 uur. Donderdag 24 September is het Dwaze BrandersDonderdag van 09.00 tot 22.00 uur. De koopavond wordt met een uur verlengd. Op de Koe- markt is een Video Road Show van 19.00 tot 23.00 uur. Vanaf 2.00 uur treedt de Q+A Band op bij Cafe De Unie. De weekmarkt van vrijdag wordt nog gezelliger met het Standwerkerscon- cours dat tussen 10.00 en 16.00 uur wordt georgani- seerd. Vanaf 21.00 uur barst de Horeca Music Night los. Zaterdag 26 September zijn er tal van activiteiten in het centrum waaronder een mu- ziekbraderie op de Dam en kinderspelen op het Stad- serf. 's Avonds is er natuur- lijk de Verlichte Gondel- vaart vanaf 21.00 uur. Zon- dag 27 September is het zon- dagsmarkt en zijn ook de winkels gewoon open. Op de Grote markt worden sport- demonstraties gegeven. Bij het Stadserf worden opna- men gemaakt voor het Staatslot op Lokatie met ar- tiesten als de Vengaboys, Rene Froger, Gordon en To tal Touch. Gezien het belang van het Nieuw landplein als kruispunt in de ver- keersstroom van Schiedam, werkte de ONS met prioriteit aan deze klus. Tot dinsdagmorgen bood dat echter geen soelaas. Knip toen: „Eigenlijk moeten we het hele sys- teem daar ontmantelen. Maar ja, het blijft zoeken naar een speld in een hooiberg." Dat bleek gelukkig mee te vallen. Die middag nog werd de boosdoener gevonden en besloten werd om woensdag met de reparatie te beginnen. Omdat de storingen steeds net voor of tijdens het weekeinde ontston- den, duurde het vaak enkele dagen voordat de ONS daadwerkelijk ac- tie ondernam. „In het weekeinde zijn er geen gekwalificeerde krach- ten aanwezig om deze storingen te verhelpen. Het enige wat wij dan kunnen doen is de verkeerslichten in knipperstand zetten zodat de weggebruikers worden gemaand hun snelheid wat te minderen als zij het kruispunt naderen." Omdat niet iedereen zich wat gele- gen laat liggen aan de knipperende WATERWEG - Opgelucht en blij. Dat zijn de woorden die beroepsimker Nick van der Drift uit Maasland vrijdag- avond 18 September bezigde om zijn gemoedstoestand te omschrijven. 's Avonds om half elf was hij vanuit Lely- stad gebeld om de uitslag van het onderzoek naar de zeer be- smettelijke bijenziekte 'Ame- rikaans vuilbroed' te verne- men. Er was in zijn kasten in de Broekpolder in Vlaardin- gen niets aangetroffen wat op de ziekte zou kunnen wijzen. Toch kijkt Van der Drift, met zo'n achthonderd kasten (waarvan 322 in de Broekpol der) de grootste bijenhouder van Nederland, met gemeng- de gevoelens terug op de af faire. „Ik ben natuurlijk opge lucht dat men niets vreemds heeft kunnen constateren", aldus de Maaslander. „Aan de andere kant blijft de schade mij wel achtervolgen; als ge- volg van het onderzoek, dat meer dan twee weken in be- slag heeft genomen, heb ik mijn bijen niet kunnen gebrui- ken. En er lopen nog onder- zoeken dus het vervoersver- bod is nog steeds niet opgehe- ven." WORKSHOP) KRFTECHMKKEM sponzcn - wikkt'lcn - fruitage 13, 20, 27 OKTOIiKK liel voor inlicliliiipeii op de Dam in Schiedam. Tel 4266192 HAAL GRATIS OP Wij lijstun hit gruug voor u in. VRT FRAME <;.\I.I.KR\ op tie Dam ill Schiedam. Tel 4266192 lichten hebben zich de afgelopen weken al enkele ongelukken voor- gedaan. Vrijdag schoof bijvoor- beeld een personenauto onder een tankauto. Naast aanzienlijke blik- schade, bleef hier ernstig persoon- lijk letsel uit. De politie van Schie dam maakt melding van nog twee aanrijdingen die plaatsvonden op momenten dat de verkeerslichten niet werkten, een met letsel en een zonder. Van een verband tussen het uitvallen van de verkeerslich ten en de ongevallen wil de politie vooralsnog echter niet spreken. NORBERT VERINGMEIER SCHIEDAM - .De gratis sport- en speluitleen in Oost, De Speeldam, wordt woensdag 23 September of- ficieel geopend door wethouder Hafkamp. In mei werd met dit pro ject van start gegaan in het kader van het project Sport in de wijk/in- tegratie sport. Omdat de reacties zo positief waren is besloten met het project verder te gaan en het zelfs officieel te openen. Voor de kinde ren worden op de openingsdag tus sen 14.00 en 17.00 uur alierlei acti viteiten georganiseerd. jJ -jiii i SCHIEDAM - De historische Lange Haven maakt zich op voor een aantal drukke dagen. Komend weekend, zaterdag 26 en zondag 27 September, barst het Watersportweekend namelijk weer los. Hoogtepunt wordt ongetwijfeld weer de Verlichte Gondelvaart die zaterdagavond door de haven glijdt. Meer over de voorbereidingen op dit spektakel verder in deze MaasposT. Foto Roger van der Kraan Bron: nipo Nummer SCHIEDAM - De commissiever- gadering voor Ruimtelijke Orde- ning en Verkeer van dinsdag 22 September werd vooral door de CDA aangegrepen om van zich te doen spreken. De CDA nam de ge- legenheid aan om de fietsroute naar bedrijfsterrein 's Gravenland aan de kaak te stellen. Het CDA eiste van het college van burgemeester en wethouders dat nog voor de winter een goed gepla- veide, goed verlichte en goed be- wegwijzerde fietsroute naar en van bedrijventerrein 's Gravenland is gerealiseerd. ,,Op de fiets naar dit bedrijventerrein is sinds de aanleg van de metro door onze stad een hachelijke avontuur", bemerkte fractie-voorzitter Paul van Mansum. De CDA-er heeft de rou te hoogst persoonlijk onderzocht en kwam verrassende dingen te- gen. Wie naar het bedrijventerrein wil en nadert vanaf de s-Graven- landseweg, vindt een omleidings- bord dat verwijst naar de Delfland- seweg. Verder zoekt de fietser het maar uit... Uiteidelijkkomje onder twee onverlichte viaducten door, uit op de Bokelweg. Draai je je hoofd daar nog eens om dan lees je dat je zulks op eigen risico hebt ge- daan. Wel staat daar een tweede omleidingsbord richting 's-Gra- venlandseweg", constateerde Van Mansum verbaasd tijdens zijn zoektocht naar's Gravenland. Niet alleen op de heenweg is het een zooitje, volgens het CDA. Ook op de terugweg krijgt de argeloze fietser de nodige problemen voor zijn kiezen. Volgens het CDA ont- breekt vanaf het bedrijventerrein elke bewegwijzering voor fietsers, ondanks de vele fietspaden. „En wanneer je toch via tunneltjes on der rijks- en spoorweg Plein 40/45 bereikt, eindig je in een zandbak met blubber. Zoek het verder zelf maar uit..." De christen-democraten vinden het beschamend dat enerzijds voor een vlotte doorstroming van het snel- verkeer (ook voor tijdelijke voor- zieningen) tonnen geld worden uit- gegeven en perspublicaties ver- schijnen, terwijl anderzijds fietsers in deze zaak totaal vergeten wor den. Het CDA vindt dat dit een schril contrast vormt met een be- leid waarin het gemeentebestuur de burgers oproept de auto vaker thuis te laten. Het CDA maakt het college erop attent dat de gemeente al vaker is gevraagd meer aandacht te besteden aan de positie van fiet sers en betreurt het feit dat dit waarschijnlijk nog steeds niet het gewenste resultaat heeft gehad. Verlate kennisgeving spoedverkoop SCHILDERIJEN Zaterdag 26 September 10.00 - 17.00 uur Ibis Hotel Vlaardingen Westlandseweg 270 Zie elders in deze krant Primeur voor Schiedam tijdens de Brandersfeesten '98 Neem deel aan de eerste ZoA 4* fMitinSt hi ferwt bruiloften/partijen recepties vergaderingen Ook alleen zaalverhuur mogelijk Ruime parkeergelegenheid Hoofdstraat 131, hoek Willem Brouwerstraat Schiedam-Zuid Tel. 010-4265074 of 2731650 Eenmaal. andermaal. verkocht! Onze koopjeshal gaat onder de hamer! Op 11\#| M\ |V| donderdag, vrijdag en zaterdag (24, 25, 26 sept) kunt u alles kopen tegen elk aan- nemelijk bod! U bepaalt de prijs, de ver- koper beslist, maar laag dat die prijzen zijn! Alles moet weg, want we gaan verbouwen. 1 Grijp die kans, eenmaal, andermaal! 300 gratis parkeerplaatsen! MEUBELEN IJSSELMONDSELAAN 175 3064 AS ROTTERDAM TELEFOON: 010-28421 11 CRAZY-PROFIT-HOUR VAN 03.00 TOT 04.00 UUR Vrijdagavond 25 September van 19.00 tot 04.00 uur's nachts, vieren we de Night of the Mall, een uniek spektakel vol feestrumoer, topartiesten en schitte- rende interieurprijzen. Komt u ook een nachtje meefeesten? W o o n m all Y\ ROTTERDAM-PR. ALEXANDER A20 Rotterdam-Gouda, afslag 16. Volg de borden Alexandrium III. Met openbaar vervoer: NS- en metrostation Rotterdam Alexander. SCHIEDAM - 'Honderd jaar Stadsreiniging', daar draaide het zaterdag 19 September alle- maal om tijdens de Dag van de Stadsreiniging. Hoe de stads reiniging in honderd jaar tijd concreet veranderd is, was in woord en beeld te zien tijdens de foto-tentoonsteiling 'De straat is van ons...' in de Grote Kerk. Meer tastbaar waren de oude, en vaak flink antieke, reini- gingsmaterialen die in de Lan ge Kerkstraat een dag lang stonden opgesteld. Reinigings- wagens van toen en nu stonden tegenover elkaar. Van vuilnis- ophaalkarren met paard tot aan de hedendaagse huisvuil- en bedrijfsvuilwagens. Foto Roger van der Kraan Met het extra voordelige Rotterdams Dagblad voetbalabonnement beleeft u de start van het nieuwe seizoen als nooit tevoren. Voor slechts 28,- zit u dagelijks 6 weken lang op de eretribune. Hf Jd? ik neem een Rotterdams Dagblad voetbalabonnement (6 weken voor slechts 28,-) Voorl: Nr: m/v Plaats: Naam: Adres: Postcode: TelefOOn: (i.v.m. controle bezorging) Stuur deze bon in een envelop zonder postzegel naar: Rotterdams Dagblad, Afd. Abonnee Service S Antwoordnummer 1579, 3000 VB Rotterdam 2/9/98-001 t*\

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1998 | | pagina 1