Personeelstekortdreigt bij Schiedamse scholen m CORRECT GEOPEND 6 SCO REIM! fUUISPOST Maasst Fotowedstrijd toont Rotterdams stadslandschap CD-R PLAATJES DE GROOTSTE KEUZE DE LAAGSTE PRIJZEN GEFELICITEERD MET DE AUTO! 6 weken voor f 28,- Deze week in Beurs opent onverwacht met zondags- opening. Totale oplage 'Leraren gevraagd voorhet basisonderwijs' Kruising tijdelijk afgesloten Voorronde Cameretten Beste en slechtste verhuurder Korenbeurs Groenoord Festival MAZDA PENNINGS Wie anders! Tel. 010-2464222 Man beroofd Brandersfeesten rustig verlopen ZONDAG 4 OKTOBER VAN 12.00-17.00 UUR HH de beste! MfiRKT NU TIJD VOOR HET DIEREN-ONTBIJT! Schiedam Oplage 37.745 SCHIEDAM - Wie ooit voor de klas heeft gestaan, maar later voor een andere loopbaan of het huismoederschap heeft geko- zen, wordt dringend verzocht nog eens goed na te denken over een hernieuwde carriere in het onderwijs, en dan nog het liefst in Schiedam. In navolging van de rijksoverheid, luidt nu ook de gemeente Schiedam de noodklok: er is hier een schrijnend tekort aan leerkrachten! Sloop en nieuwbouw moeten wijk nieuw leven inblazen Brandersfeesten gelukkig met schitterend weer WEEKBLA Voor de deur en gratis parkeren PLUSMARKT VAN DIJK Geuzenplein 7 SCHIEDAM - WOUDHOEK PLUSMARKT K00RNNEEF Mgr. Nolenslaan 460 SCHIEDAM - NIEUWLAND Over deVesten 3a Schiedam Tel. 010-4738322 Fax 010-4731589 Bezorging 010-4514555 WOENSDAG 30 September 1998 5e jaargang nr. 40 SCHIEDAM - In verband met werkzaamheden is de kruising Burgemeester Van Heerelaan Vlaardingerdijk voor alle autoverkeer afge sloten vanaf heden tot en met 23 oktober. Voetgan- gers en fietsers kunnen van de kruising gebruik blijven maken. De afsiuiting is no- dig om de rijbanen op de Burgemeester Van Haaren- laan weer op de oorspronke- lijke plaats terug te leggen. Deze waren opgeschoven om aanleg van de metrotun- nel mogelijk te maken. De werkzaamheden bestaan uit het trekken en afbranden van damwanden, het omleg- gen van kabels en Ieidingen en bestratings- en asfalte- ringswerkzaamheden. Om- leidingsroutes worden met borden aangegeven. Voor meer informatie: Beneiux- lijn, tel. 010-2088666. SCHIEDAM - Aanstor- mend cabarettalent laat zien wat het in huis heeft tijdens de voorronde van het Came retten cabaretfestival, zater- dag 3 oktober in Theater de Teerstoof. Het Cameretten festival genlet als oudste fes tival op cabaretgebied een nationale bekendheid. In de afgelopen 32 jaar is Came retten uitgegroeid tot de graadmeter bij uitstek voor aanstormend talent. Tijdens de voorronde in Theater de Teerstoof presenteert talent uit Rotterdam en omstreken zich en dingt mee naar een felbegeerde plaats in de fina le. De voorronde van Came retten begint om 20.15 uur. De toegangsprijs bedraagt twintig gulden. WATERWEG - Voor de derde keer organiseert de Nederlandse Woonbond de verkiezing van de beste en slechtste verhuurders van het jaar. Huurders kunnen hun verhuurder voor beide categorieen aanmelden. Het komt nog regelmatig voor dat huurders worden afge- bekt. Slechte verhuurders zijn ook vaak slecht bereik- baar en brieven raken er va- ker zoek dan aannemelijk is. Er valt dan ook nog veel te verbeteren. De Woonbond hoopt zowel de namen van de goede verhuurders als die van de slechte. De goede ver huurders kunnen als voor- beeld dienen voor de slechte. Het verleden heeft uitgewe- zen dat de verkiezing wel de- gelijk zin kan hebben. B.V. Stienstra, de makelaardij die in 1996 tot slechtste ver huurder werd verkozen, heeft zijn leven duidelijk ge- beterd. De uitverkiezing tot beste verhuurder wordt vaak gezien als stimulans om er nog harder aan te trekken. De prijs is dus een machtig wapen in handen van de huurders. Het houdt de verhuurders scherp. Elke huurder en huudersorgani- satie kan meedoen. Een ver- kiezingsformulier kan wor den aangevraagd bij de Woonbond in Amsterdam, tel. 020-5517700. Welke ver huurders in de prijzen val- len wordt begin december bekendgemaakt. 'Zijn er nog Schiedammers met een slapende onderwijs-bevoegd- heid die denken dat zij in staat zijn, in 1998, als goed leerkracht te kun nen gaan functioneren? Ze kunnen zich melden. De dienst Educatie zorgt voor informatie en een even- tuele doorverwijzing naar andere besturen.' Zo luidt de dringende oproep die de gemeente doet aan alle voormalige leraren en lerares- sen in Schiedam. „Dit is wel dege- lijk een serieuze oproep. We heb ben mensen nodig", constateert Van Giezen van de dienst Educa tie, die met angst en beven het ko- mende schooljaar tegemoet ziet. „Voor alle duidelijkheid: er zijn nu nog geen klassen onbemand in Schiedam. Nog niet althans. Maar er moeten geen leraren ziek wor den of vrij vragen, want dan heb ben we een probleem." De reden dat er momenteel nog geen klassen zonder leraren zitten, heeft grotendeels te maken met de manier waarop het tekort binnen menige school wordt opgelost. Na- melijk door mensen voor de klas te zetten die eigenlijk andere taken andere leerkrachten worden nog eens extra belast. En zo ontstaat er onrust, vreest de gemeente. Vooral het vinden van invalkrachten is dus prioriteit nummer een van de ge meente, want daar ontbreekt het aan. Voorlopig komen er namelijk niet genoeg mensen van de lera- ren-opleidingen om in het tekort te voorzien en dat blijft de eerstko- mende twee a drie jaar nog wel zo. Bijkomend probleem is de klassen- verkleining, waar de laatste kabi- netten zich zo sterk voor hebben gemaakt. Voor kleinere en. dus meer klassen heb je natuurlijk ook meerdere leraren nodig, terwijl er al een nijpend tekort is. Als bijen op de honing storten de personeels-functionarissen van de schoolbesturen zich op het relatief kleine aantal afgestudeerden van de opleidingsinstituten. Het tegen elkaar opbieden is niet van de lucht en het zijn dan ook gouden tijden voor de werkzoekenden. Daar komt bij dat de bevolking en dus ook het aantal schoolgaande kin- deren in Schiedam groeit. Boven- dien is het speciaal onderwijs de laatste jaren sterk uitgebreid. Deze factoren zorgen er allemaal voor dat de toch al krappe arbeidsmarkt nog eens extra onder druk komt te staan. De groep waar de gemeente zich nu vooral op richt zijn herin- tredende vrouwen en voormalige leraren die zich op een andere car riere hebben gestort toen bleek dat er een overschot aan leerkrachten SCHIEDAM - Naar schatting 45.000 mensen zijn zaterdagavond 26 September op de Veriichte Gondelvaart afgekomen. Dit recordaantal had het traditionele hoogtepunt van de Brandersfeesten vooral te danken aan hetschitterende, zachte weer. Winnaar bij de verenigingen werd wederom watersportvereniging De Nieuwe Waterweg met een schip vol engeltjes, bloemen en zelfs een kleine waterval. Andere eerste prijzen gingen naar Het Lentefeest rodeo-boot). Port of Rotterdam (Erasmusbrug) en ONS Milieu (stadhuis). Foto Roger van derKraan Bron: NIPO Nlimmef Zullen deze kinderen volgend jaar nog wel een meester ofjuf hebben? Foto Roger van der Kraan hebben, zoals bijvoorbeeld het hoofd of de directeur van een school. De gemeente benadrukt dat de kinderen als eerste de dupe wor den als zij in een klas zitten, waar- voor nog geen nieuwe leerkracht is gevonden. Ook de ouders, die naast de kleinere klassen, in ieder geval een goede en vaste leer kracht voor hun kind wensen. Maar ook de scholen zelf komen in de problemen. Personeelstekort leidt tot problemen binnen de orga- nisatie van de school. Taken wor den niet vervuld omdat er les gege- ven moet worden door mensen die daar eigenlijk niet voor zijn en de Rotterdam Winkelend Rotterdam en omgeving kan zich verheugen op het feit dat de winkeliers op het Beursplein - The Mall, de Beurstraverse en BeursGallery - voortaan het gehele jaar op zondag open zijn. Dus winkelen op't Beursplein: zeven dagen per week gunstig, zeven dagen ftjn! Winkelen op't Beursplein. Altijd gunstig. Altijd fijn. was en banen in het basisonderwijs nog dun gezaaid waren.Toch is Van Giezen niet van plan zomaar iedereen aan te nemen. „We inves- teren in onze leerkrachten en zijn erg zorgvuldig in het selecteren van nieuwe leerkrachten. Ook bij eventuele nieuwkomers willen we weten wat de leerkracht voor ons betekent." Op zich maakt het niet uit of de betreffende leraar er nu vijf of twintig jaar uit is geweest. „Het gaat erom dat je je draai kunt vinden voor de klas en of je de ont- wikkelingen in het onderwijs hebt gevolgd. Als je twintig jaar lang niet meer gei'nteresseerd bent ge weest in het onderwijs en je hebt er niet meer naar om gekeken, is rea- geren misschien niet zo zinvol. Maar we hebben niet echte graad- meters, hoor. Het hangt sterk af van het indivi- du", steekt Van Giezen potentiele sollicitanten nog een hart onder de riem. SCHIEDAM - Op de Vlaardinger dijk is maandagavond om kwart over negen een 17-jarige man uit Vlaardingen beroofd van zijn fiets. De jongeman reed op het fietspad achter een benzinestation toen er een man tevoorschijn sprang, die hem een duw gaf. Het slachtoffer viel hierdoor van zijn fiets, waarna de overvaller de fiets pakte en erop wegreed. Er wordt een onderzoek ingesteld. SCHIEDAM - De Brandersfeesten die tussen woensdag 23 September en zondag 27 September in het cen trum van Schiedam gehouden wer- den, zijn rustig verlopen. Het eve- nement trok ruim een half miljoen bezoekers. Topdagen waren zater- dag (145.000 bezoekers) en zon dag (225.000 bezoekers). Het Ro de Kruis moest in het weekend vier keer in actie komen om flauw ge- vallen personen te behandelen. Zes kinderen raakten in het feestge- druis tijdelijk hun ouders kwijt. Een jongeman werd door de Red- dingsbrigade uit de Lange Haven gevist. De jongen was spontaan het water ingesprongen. Een 36-jarige Schiedammer was dusdanig onder invloed dat hij naar het ziekenhuis overgebracht moest worden. In de avonduren waren er enkele kleine schermutselingen. Op de kermis moest de politie twee groepen jon- geren uit elkaar houden omdat ze met elkaar op de vuist dreigden te gaan. KANIS GUNNIK ft 99 pak a 500 gram EDET TOILETPAPIER DECOR 099 pak a 6 rollenCm a WIT BROOD van de 1 49 Warme BakkerI ROTTERDAM - Met ruim 300 inzendingen kan de Maasstad fo towedstrijd '100 jaar hoogbouw in Rotterdam' een groot succes worden genoemd. Afgelopen zondag reikte wethouder Hans Kombrink van Kunstzaken de prijzen uit aan de winnaars van de wedstrijd en opende daarna de expositie waar behalve de 25 mooiste foto's van Maasstadle- zers ook ruim 200 teken- en schilderwerken met als thema de Rotterdamse hoogbouw te be- wonderen zijn. Locatie van de tentoonstelling is de tweede ver- dieping van het Akragon-ge- bouw dat staat op de hoek Schie- kade/Heer Bokelweg nabij het Hofplein te Rotterdam. Winnaar van de fotowedstrijd Harry van Grinsven was aangenaam verrast met zijn prijs, een Olympus IS- 200-fotocamera beschikbaar ge- steld door Fotovakhandel Foka uit Rotterdam. Het is dan ook zijn foto van de Verkade beelden- groep aan de Rotterdamse Blaak die deze week de voorpagina van de Maasstad edities siert. De 68- jarige Harry van Grinsven noemt zich een gedreven amateurfoto- graaf en deze eerste prijs zal hem naar eigen zeggen extra stimule- ren het snel veranderende Rotter damse stadslandschap vast te leg gen op het fotopapier. De tentoonstelling, die staat op- gesteld in het Akragon-gebouw, is tot zondag 18 oktober dagelijks gratis te bezichtigen. Foto: Harry van Grinsven THAT'S WRITE CD-R -> Writable CD 4 De allerbeste kwaliteit dataopslag ■♦74 minuten/ 650 Mb ■♦Incl. Jewelcase. Normaal 4,95 CD-R74 650MB All '.poect EOititiod Incl. BTW Capelle a/d IJssel Rotterdam Rotterdam Rotterdam Centrumpassage 103 Winkelcentrum Oosterhof Winkelcentrum Zuidplein 2e Middellandstraat 23 Rotterdam Rotterdam Rotterdam Vlaardingen - Groene Hillediik 173 - Hoogstraat 141 - Bergse Dorpsstraat 32 - Liesveld 147 SHi- Met het extra voordelige Rotterdams Dagblad voetbalabonnement beleeft u de start van het nieuwe seizoen als nooit tevoren. Voor slechts 28,- zlt u dagelijks 6 weken lang op de eretribune. Sf Jcl, ik neem een Rotterdams Dagblad voetbalabonnement (6 weken voor slechts 28,-) Naam: Voorl: m/v Adres: Nr: Postcode: Plaats: Telefoon: (l.v.m. controle bezorging) Stuur deze bon in een envelop zonder postzegel naar: Rotterdams Dagblad, Afd. Abonnee Service Antwoordnummer 1579, 3000 VB Rotterdam P

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1998 | | pagina 1