616.000 0 A Sluitende begroting na diverse aanpassingen 5? 5.9 5AKURA BOUW-EN HOUTBOND FNV I FOT# K Verhalenwedstrijd: kerst in de toekomst DE CORRECT WERELDSHOW KRANT Hf tjto 1 Politie zoekt getuigen van overval op videotheek 388#^ Totale o Meerjarenbegroting gemeente Schiedam: Snellernaar de Gorzen met RET Tochtnaar hetgeheim van de smid Vakantie- weekflink versoberd Boerderij 'wereld- nieuws' Aangehouden met cocaine mahkt BAVARIA MAGERE VARKENS- LAPPEN UNIKAAS Deze week in I i Begroting Klussen Hermes DVS Collecte Brandwonden-stichting VERTROUWD ADRES ■IN ROTTERDAM Rijden onder invloed MAZDA PENNINGS FOTO KLEIN. DE SPECIALIST IN TElECOMl TELECOM TOPPER! TOPPERM Slechts 1,30 per dag I Schiedam Oplage 37.745 SCHIEDAM - De Meerjarenbegroting 1999-2003 van de ge meente Schiedam zal voor blije en minder blije gezichten zor- gen. Blije gezichten ongetwijfeld bij de VVV Schiedam die - als de gemeenteraad tenminste meewerkt- mag rekenen op een verhoging van de jaarlijkse subsidie met fl. 50.000,-. Teleur- gestelde gezichten misschien bij het Stedelijk Museum, omdat de kunstklassen op termijn zullen worden opgeheven. Q9I PLUSMARKTVAN DIJK PLUSMARKT K00RNNEEF Mgr. Nolenslaan 460 Onze chef-kok heeft het kerstgevoel verwoord in zijn gerechten. Op aanvraag krijgt u het Kerstmenu toegestuurd. SAKURA BETAALBAAR DE BESTE DEPARA NORMAAL BEURS 2425 OKTOBER Ondanks druk op geldmiddelen ruimte voor nieuw beleid Vrouwen behangen na twaalf lessen hele kamers Door royale zege op VFC lonkt eerste periodetitel Crezeing cafe bar annex zaal Wie anders! Tel. 010-2464222 illP 5 K0RTING 150 ACTIEPRIJS 249 AANBETALING 50 betaal in 2000 MMTOfMCiT IMIIIW m\L EfJa, noteer mi] voor zo'n voordelig kwartaalabonnement Of bel gratis 0800 - 06 42 Over de Vesten 3a Schiedam Tel. 010-4738322 Fax 010 - 4731589 Bezorging 010 - 4514555 WOENSDAG 21 oktober 1998 5e jaargang nr. 43 De Meerjarenbegroting is volgens het college van B en W sluitend, maar wel met behulp van een dek- kingsplan waarin diverse bezuini- gingen worden aangekondigd. Zo is er voor 1999 een totaal aan dek- kingsmiddelen benodigd van fl. 9.407.000,-. Het college van B en W heeft hiervoor een bedrag bij el- kaar weten te vinden van fl. 9.781.000,-: fl. 347.000,- meerdan nodig was. Dit bedrag wordt ge- stort in het potje 'onvoorziene uit- gaven'. Een van de maatregelen om de Meerjarenbegroting 1999-2003 sluitend te krijgen betreft het op termijn opheffen van de kunstklas sen van het Stedelijk Museum. Dit levert voor het jaar 2000 een be- sparing op van fl. 10.000,- en voor de jaren daarna fl. 40.000,-. Ook stelt het college voor om het Schoolbuitenhuis op termijn te sluiten. Voor 2001 levert dit een SCHIEDAM - Op verzoek van veel passagiers uit de Gorzen heeft de RET beslo- ten elke avond vanaf 23.19 uur tot einde dienst de route van buslijn 54 aan te passen. De bus zal bij deze laatste drie ritten vanaf Station Schiedam eerst de wijk de Gorzen aandoen om vervol- gens via het Rubensplein weer terug te keren naar sta tion Schiedam. Voor passa giers met bestemming de Gorzen wordt de reistijd met ongeveer negen minuten be- kort. De bussen die vdor 23.19 uur rijden volgen ge- woon de oude route. De wijzi- ging ismet ingang van maan- dag 19 oktober ingegaan. SCHIEDAM - Onder de titel 'Ilet geheim van de smid' onthuit een aantal musea in de zes Geheim van Holland- steden (Delft, Dordrecht, Gouda, Haarlem, Leiden en Schiedam) allerlei beroeps- geheimen van ambachtelijke kunst, nijverheid en weten- schap. Schiedam opent de rij met een middagprogramma in het Nederlands Gedistil- leerd Museum 'De Gekroon- de Brandersketel' op zondag 25 oktober. Op het program- ma staat een lezing over het verleden van de jeneversto- kerijen en moutwijnbrande- rijen centraal. De meester- knecht zal het stookproces demonstreren. De lezing be- gint om 14.00 uur. De toe,- gangsprijs bedraagt fl. 10,- (voor het museum). Na Schiedam volgen nog midda- gen in onder andere Haarlem (schilder- en tekentechnie- ken) en Leiden (geneeskunde en gifmengen). SCHIEDAM - Ieder jaar or- ganiseert de onderafdeling Natuurontwikkeling van de gemeente Schiedam op de Kinderboerderij en de Heemtuin in de herfstvakan- tie een aantal activiteiten voor de jeugd. Om een aantal redenen vindt deze 'kinder- vakantieweek' dit jaar in sterk versoberde vorm plaats. Alleen op woensdag 28 oktober en zondag 1 no- vember zijn er activiteiten. Woensdag van 14.00 tot 16.00 uur wordt een dieren- speurtocht voor het gezin ge- organiseerd. Zondag 1 no- vember is er in de Heemtuin een paddestoelenspeurtocht van 13.30 tot 15.30 uur. Meer informatie is te verkrijgen via de Groentelefoon: 246 55 22. SCHIEDAM - De RVU heeft vrijdag 16 oktober opnamen gemaakt op 'kibo' De Gor zen. Deze worden donderdag 22 oktober uitgezonden om 15.45 uur op radio 5. De titel is 'Trots van de buurt, een hangbuikzwijn in Schie dam'. De opnamen zullen in een la ter stadium ook via de we- reldomroep worden uitge zonden. SCHIEDAM - Politiepersoneel heeft afgelopen maandagnacht twee mannen in de Valeriusstraat aangehouden die reden in een niet gekeurde en niet verzekerde auto. Tijdens onderzoek werd tevens bij de 33-jarige bestuurder ruim twin- tig gram cocaine aangetroffen. De man is ingesloten. Tevens kreeg hij bekeuringen voor het onverzekerd rijden in een niet gekeurde auto. Een 31-jarige mede-inzittende werd na onderzoek heengezonden. kratje a 12 flesjes.. 1 kilo jong belegen kaas 1 kg VOOR DE DEUR EN GRATIS PARKEREN IWI Geuzenplein 7 SCHIEDAM - WOUDHOEK SCHIEDAM - NIEUWLAND JAPANS RESTAURANT t Teppan Yaki Restaurant Aert van Nesstraat 4 3012CA Rotterdam-Centrum Tel. (010) 280 01 71 Fax (010) 280 01 73 100 zitplaatsen aan de bakplaat Parkeergelegenheid in de Bijenkorfgarage tot 24.00 uur. Openingstijden: Doordeweeks 12.00 tot 23.00 uur Weekends 17.00 tot 23.00 uur DF. KUIP (Maasgebouw) Marathonweg, Rotterdam 12-19 uur, 125 stands. Entree: 12,50incl. lezingen. Into.: View 071-561 1934 GRAI IS PARKEREN! besparing op van fl. 30.000,-. Voor de jaren 2002 en verder fl. 100.000,-. Daarnaast wordt er een bezuini- ging voorgesteld op het gebied van onderwijs aan zieke kinderen, overblijven, tuinieren bij de school en internationale onderwijscontac- ten. Dit zou voor 1999 een bespa ring kunnen opleveren van fl. 50.000,-, en voor het jaar 2000 en verder fl. 100.000,-. Bovendien denkt het college dat er bespaard kan worden op bijvoor- beeld telefoonkosten (fl. 20.000,- per jaar) en het schoonmaken van het Stadskantoor (fl. 75.000.- per jaar). Het college gaat er in de begroting van uit dat de gemeentelijke belas- tingen en tarieven elk jaar worden verhoogd met twee procent. De gemeenterekening over 1997 laat na afsluiting van het boekjaar een tekort zien van fl. 266.881,-. De gemeenteraad moet zelf aange- ven hoe dit tekort kan worden ge- dekt omdat de begroting van 1997 de raad werd aangeboden zonder voor- of nadelig saldo. De komende weken worden de Meerjarenbegroting en de begro ting 1999 in de commissievergade- ringen behandeld. Daarna moet de gemeenteraad er haar goedkeuring aan geven in de vergadering van dinsdag 10 en donderdag 12 no- vember. (Zie verder pagina 3) 11IL mm? ■sa&, rsfi i SCHIEDAM - Wat ooit begonnen was als speelgelegenheid voor leeftijdgenootjes in Groenoord is 25 jaar later uitgegroeid tot een volwassen stichting die bestaat uit zes bestuursleden, vijf vrijwillige leidsters en sinds September '97 zeifs twee betaalde leidsters. Daarom wordt er de komende week flink feest gevierd bij Stichting Peuterspeelzaal 2 en 3 in De Biauwe Brug. Als blijvende herinnering werd een speeltoestel in de tuin gezet, dat gefinancierd is door het VSB-fonds SchiedamA/laardingen en vrijdag 16 oktober door wethouder Groeneweg werd onthuld. foto Roger van der Kraan i-J V. SCHIEDAM - Twee gemaskerde en gewapende mannen hebben zondagavond 18 oktober kort na 21.00 uur een overval gepleegd op een videotheek aan de Dam. De daders gingen er, met een bedrag van enkele honderden guldens aan buit, op een bromscooter van door. De politie van het district Schie dam is op zoek naar mensen die op 18 oktober of de dagen ervoor iets verdachts hebben gezien. Ook zoekt zij getuigen die de daders voor of na de overval hebben zien rijden op de scooter. Verder is de politie op zoek naar de persoon die de videotheek ten tijde van de overval wilde binnengaan, maar daar van afzag en de politie waarschuwde. Getuigen worden verzocht telefonisch contact op te nemen met de recherche van het district Schiedam, tel. 274 02 75. SCHIEDAM - De Nederlandse Brandwondenstichting organiseert van maandag 26 tot en met vrijdag 30 oktober de jaarlijkse collecte. Gezien de doelstellingen van de Nederlandse Brandwondenstich ting verleent de Gemeentebrand- weer Schiedam ook dit jaar weer graag haar medewerking aan de collecte. Op dinsdagavond 27 ok tober zullen brandweerlieden col- lecteren in Schiedam-Noord (in de omgeving van Kethel, Tuindorp en Vogelbuurt). Alte werknemm In de bouw- en houtnijverheid kunnen op 24 oktober met at hun vragen terecht bij de Bouw- en Houtbond FNV Dan houdt de bond van 10.00 tot 15.00 uur open dag ledereen is Welkom. Ook als u niks te vragen hebt, is een bezoekje de moeite waard want er is allerlei informatie-materiaal te krijgen. De dag vindt plaats In het kantoor van de Vakbondsconsulent, Walenburgerplein 100 te Rotterdam Krijg Ik wel het loon waar ik recht op heb? Kan mljn werkgever mlj zomaar ontslaan? En hoe zit het met mljn vakantlerechten? Op deze en alle andere vragen op het gebied van werk en inkomen krijg je een gratis antwoord tijdens de Land«li|ke Infodag van de Bouw- en Houtbond FNV En daarvoor hoef je niet eens lid te zijn Rotterdam. Burg van Walsumweg 188-190 tel. (010) 414 73 68 SCHIEDAM - De politie had het het afgelopen weekeinde druk met het bekeuren van dronken bestuur- ders. In de nacht van vrijdag 16 op zaterdag 17 oktober is op de Boer- haavelaan een 36-jarige Schiedam- mer aangehouden omdat hij teveel had gedronken. Het rijbewijs van de man werd ingevorderd. In de J.A. Alberdingk Thijnstraat werd, in de nacht van zaterdag op zondag een 42-jarige Schiedammer aangehou den. Ook hij had teveel gedronken. De man is met een boete van fl. 700,- heengezonden. Zondagavond werd op de BK-laan een 40-jarige Schiedammer aangehouden, omdat hij dronken achter het stuur zat en een 50-jarige Schiedammer op de Westvest. Het rijbewijs van beide mannen werd ingenomen. Ruime parkeergeieqenheid Hoofdstraat 131, hoek Willem Brouwerslraat Sdiiedam-Zuid Tel. 010-4265074 of 2731650 (kpnXtejecom I Greenhopper-telefoon Bereik 50 tot 150 mtr. Max. 8 handsets op 1 basis- station/netlijn Nummerherhaling Verkort kiezen Ruggespraak/door-^ verbinden Greenhopper 500S m FotoKlein met 16 vakzaken altijd bij u in de buurt! Foto Video Audio KTV Telecom klein ROTTERDAM - Met de vliegende jetscooter naar oma om kerst te vieren. Een vuurpijltje afsteken op de maan. Kerstcadeautjes versturen met de atoom- versneller. Wellicht vinden we het in de toekomst de normaalste zaak van de we- reld. Lezers van Maasstad krijgen ruim- schoots de gelegenheid om hun fantasie los te laten op dit onderwerp. Het thema van de inmiddels traditionele Maasstad verhalenwedstrijd is dit jaar 'Kerst in de Toekomst'. Voor het beste verhaal is er een fraaie prijs: een volledig verzorgd weekendje Londen. Ingestuurde verha- len mogen niet langer zijn dan twee A4- tjes. Kinderen tot en met twaalf jaar kunnen meedoen aan de tekenwedstrijd met het- zelfde thema. Daarbij bij voorkeur geen kleur gebruikeh: de tekeningen zullen zwart-wit worden afgedrukt in de krant. Ook voor de beste drie tekeningen zijn fraaie prijzen beschikbaar. De winnende verhalen en tekeningen worden in de week na kerst in de krant gepubliceerd. Verhalen en tekeningen moeten voor 5 december worden opgestuurd naar de re- dactie van Maasstad Weekbladen: Post- bus 373, 3100 AJ Schiedam, o.v.v. 'kerstwedstrijd'. illustratie: Marco van der Wielen HAAL GRATIS 0P Lezing door Dr. Matthias Rath Vrijdag 23 oktober 19.30 uur Engels te Rotterdam Toegang GRATIS Bel voor reservering: 0546-577734 Zie onze advertentie elders in deze krant LIBERTEL IZI SIEMENS S-6 PAKKET Totaal mobielpakket, mobiel bellen zonder abonnement, dus geen abonnementskosten, rekeningen en afsluitkosten. Bestaat uit: Siemens S-6 mobiele telefoon: 165 gram, 60 uur stand-by, 159x55x16 mm Een beltegoed van 90,- Een mobiel telefoonnummer Libertel iZi handleiding. Normaal 399 Capelle a/d IJssel Centrumpassage 103 Rotterdam Rotterdam - Winkelcentrum Oosterhof Rotterdam Rotterdam - Winkelcentrum Zuidplein Rotterdam Rotterdam - 2e Middellandstraat 23 Vlaardingen - Groene Hillediik 173 - Hoogstraat 141 - Bergse Dorpsstraat 32 Liesveld 147 Een abonnement op het Rotterdams Dagblad is voordeliger dan u denkt. Als u nu een kwartaalabonnement neemt betaalt u slechts 11,30 per dag. Bovendien krijgt u de eerste twee weken helemaal gratis. Ik betaal: 31,10 per maand via automatische betaling Naam: Voorl: m/v Adres: Nr: Postcode: Plaats: Telefoon: (i.v.m. controle bezorging) Bank/gironr.: Hapdtekening: Stuur deze bon in een envelop zonder postzegel naar: Rotterdams Dagblad, Afd. Abonnee Service p| Antwoordnummer 1579, 3000 VB Rotterdam fl

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1998 | | pagina 1