616.000 A Verbazing over kosten renovatie kantoor SWW iM J Zji'tl Digitaal leercentrum 1 Regen blijft Fort Drakensteijn plagen VRIJDAG, ZATERDAG EN ZONDAG 0PEN-HUIS BIJ CORRECT Gang naar Beurs steeds over meer lijnen 3k HJIASPOST I Totale oplage Kan't niet wat minder?' Vlaardinger- dijk bij de A4 afgesloten Hospitaal voor de HargaHoeve Wat is 'ie precies waard? Afsluiting Troelstralaan moo Storm veroorzaakt veel overlast P Deze week In Begroting Schievaart Excelsior'20 Night of the Proms ROTTERDAM Uitvoering plannen voor stadsvernieuwing stagneren 18 krt 15,- Slechts 1,30 per dag Of bel gratis prs 0800 - 06 42 fea9 Schiedam Oplage 37.745 SCHIEDAM - Het CDA, GroenLinks, D66 en PvdA hebben grote moeite met de kosten van de renovatie van het gemeente- lijk kantoorpand aan de 's Gravelandseweg. In de begroting gaat de gemeente uit van 4,5 miljoen gulden. Maar het werke- lijke bedrag ligt zelfs nog wat hoger, zei wethouder P. Groene weg donderdag 22 oktober in de commissievergadering. „We zijn nog steeds in onderhandeling met de verhuurder voor een bijdrage van zijn kant." ARIEL FUTUR SLAGERS ACHTERHAM 949 IGLO PIZZA CR0SSA PLUSMARKTVAN DIJK Geuzenplein 7 SCHIEDAM - WOUDHOEK PLUSMARKT K00RNNEEF Mgr. Nolenslaan 460 SCHIEDAM - NIEUWLAND EX IP Ergernis over sloopplannen van WSN EMRRMRErmmmmi Piet Kop ridder in Orde van Oranje Nassau Boomlange spits van grote waarde voor eerste elftal MET DAVERENDE PRIJZEN KOOPNU SIERADEN EN BETAALMET OUD GOUD 14krt 13,- 8 krt 6,- MAZDA PENNINGS Wie anders! Tel. 010-2464222 OverJe'Vesteri la Schiedam Tel. U1U-4/lJI!!l33 Fax'fflfl'- 3731589'gezorging 010 - 4514555 WOENSDAG 28 oktober 1998 5e jaargang nr. 44 Een ding staat, voor wat wethou der Groeneweg tenminste betreft, niet ter discussie. Die renovatie van het SWW-pand moet er snel komen. Tijd om nog eens in alle rust te gaan kijken naar alternatie- ven (achter station Schiedam Cen trum bijvoorbeeld, of heroverwe- ging van nieuwbouw op het Hema- plein) is er volgens Groeneweg niet. De huidige omstandigheden waaronder de ambtenaren van So- ciale Zaken, Werkgelegenheid en Welzijn moeten werken, zijn im- mers erbarmelijk. „,Ik kan het niet verkopen aan de medewerkers van de sector dat er eerst nog een uitge- breide studie moet komen." Nu werken er te veel mensen op te weinig vierkante meters, verklaar- de de wethouder. A. Meijer (GroenLinks) had't eer- der toch nog even geprobeerd. Kunnen we niet beter nieuwbouw overwegen voor de SWW op het Hemaplein in plaats van een dure renovatie van 4,5 miljoen gulden? Meijer: „Wat ons betreft kan het ook wel wat minder." Groeneweg blikte nog even terug in de geschiedenis, dat plan voor nieuwbouw op het Hemaplein werd van tafel geveegd. Het zou daardoor geen levendig plein wor- den. Groeneweg is het er nog steeds niet mee eens: „Vijftien- tot twintigduizend clienten: ik weet niet wat levendiger is dan mensen? merkte hij op. .Maar naar ik mij heb laten vertel- len is de klandizie alleen 's och- tends welkom", wierp Meijer te- gen. De leden van de commissieraad gaven wel aan dat ze het maar vreemd vonden dat de eigenaar van het pand er zo makkelijk vanaf lijkt te komen. Kunnen we niet dreigen met: 'geen lagere huur- prijs, dan geen renovatie?' De ei genaar weet toch ook wel hoe moeilijk het is om zo'n pand aan een andere partij te verhuren? Groeneweg vond dat echter geen goed idee. De eigenaar weet heus wel dat de gemeente Schiedam het SCHIEDAM - De Vlaardin- gerdijk wordt in het week- einde van 30 oktober tot en met 1 november afgesloten voor alle verkeer. De afsiui- ting begint in de nacht van vrijdag op zaterdag om 01.00 uur en duurt tot maandagochtend 05.00 uur. Tijdens de afsluiting is de oprit naar de A4 vanaf Schiedam gewoon bereik- baar. Verkeer komend uit Vlaardingen dat van rijks- weg A4 gebruik wil maken, wordt omgeleid. De route wordt met borden aangege- ven. Het gebied bij Vijfslui- zen wordt momenteel bouw- rijp gemaakt voor de aanleg van de Beneluxlijn. De af sluiting is nodig in verband met kabels en leidingen- werk. SCHIEDAM - Dierenasiel De Hargahoeve krijgt een nieuw hospitaal voor asiel- dieren en zwerfdieren die onvruchtbaar zijn gemaakt. Het hospitaaltje kan worden opgezet met geld van onder andere de collecte die in de week van 5 oktober werd ge- houden. De opbrengst hier- van was fl. 16.000,-. Ook en- kele genereuze girostortin- gen en spontane bijdragen tijdens de drukbezochte open dag van 3 oktober droegen hieraan bij. SCHIEDAM - Wat is 'ie waard? Het antwoord op deze brandende vraag is za terdag 31 oktober te vinden in de Nieuwe Passage. Irene Roozendaal, makelaar en beedigd taxateur in antiek, kunst en inboedelgoederen, taxeert tussen 11.00 en 16.00 uur schilderijen, sieraden, voorwerpen van koper en tin. kleine meubeltjes en verder alles waarvan men de (geschatte) waarde wil weten. Zij taxeert alles zon- der dat dat iets kost. En nu maar afwachten wat 't waard is. SCHIEDAM - De P.J. Troelstralaan is in verband met werkzaamheden voor de Beneluxlijn afgesloten voor alle verkeer. Buslijn 54 rijdt daarom sinds maandag 26 oktober tot en met vry- dag 6 november een omlei- dingsroute. In de richting Schiedam rijdt de bus tot het Rubensplein bij de Rem- brandtlaan de gewone rou te. Vervolgens gaat de bus via de Burg. Knappertlaan en de Burg, van Haarenlaan weer naar zyn eigen route. In de richting Spaland (Woudhoek) wordt deze route in omgekeerde volgor- de gereden. Op het niet ver- reden traject vervallen alle bushaltes. Als tijdelijke hal- te fungeert de ZWN-halte aan het Rubensplein voor passagiers van de Rem- brandtlaan. Passagiers van de Troelstralaan worden verwezen naar de halte aan de Van Haarenlaan. zich niet kan veroorloven nog lan- ger te wachten. Nieuwbouw is niet morgen al klaar. „Wat betaalt de eigenaar zelf voor de kosten van de renovatie", vroeg M. Engin (PvdA). „En wat gaat de huur kosten?" Groeneweg kon en wilde hier geen antwoord op geven. De onderhan- delingen lopen immers nog, zei de wethouder, het spel is nog niet ge- speeld. Maar het bedrag van 4,5 miljoen is echter helaas niet te veel, zei Groeneweg. Groeneweg zei wel toe dat de in- richting van het gerenoveerde pand een 'sobere uitstraling' zal krijgen. Dat zou anders raar op de clienten van bijvoorbeeld de Soci- ale Dienst overkomen. Neem de inrichting van de DCMR, de buur- man van de SWW, dat zou echt niet kunnen. „Zo is het absoluut niet de bedoeling om 't in te rich- ten", beloofde Groeneweg. navulzak a 1500 gr. 1 ft 99 1599 voorI 150 gram£a 3 voor.||a VOOR DE DEUR EN GRATIS PARKEREN Rotterdam Hier volgen de Beursnoteringen voor de beste aansluitingen op en rond het Beursplein voor winkelend Rotterdam en omgeving: Tramlijnen 13, 1,3, 20, 6. Stadsbus 49. Streekbussen met halte Hofplein: 170,171,172,173. Dus ook voor het openbaar vervoer geldt: Winkelen op't Beursplein: altijd gunstig te bereiken, altijd fijn! Winkelen op't Beursplein. Altijd gunstig. Altijd fijn. SCHIEDAM - Een felle storm heeft in de nacht van zondag 25 op maandag 26 oktober veel overlast veroorzaakt. Op de Oostsihgel viel omstreeks 05:20 uur een steiger op twee daar geparkeerde auto's. Een auto had schade op de motor- kap, de andere auto had een ingedeukt dak en een kapotte achterruit. Aan de Lekstraat dreigde een uit de sponning gewaaid zolderraam naar be- neden te vallen. Brandweer ter plaatse verwijderde het raam. Op de Parkweg was tenslotte een verplaatsbaar toilet door de storm gaan schuiven en te- gen een aldaar geparkeerde auto aan gekomen. De auto liep schade op aan de linker- voorzijde. Foto Roger van der Kraan SCHIEDAM - De Schiedamse muziekvereniging St. Radboud heeft fl. 4000,- toegezegd gekre- gen van het college van B en W voor het organiseren van de 'Schiedam Night of the Proms'. St. Radboud wil volgend jaar bij de viering van het 110-jarig bestaan een muzikaal feest houden in de geest van 'klassiek ontmoet pop'. Als locatie wordt gedacht aan de Prinses Margriethal. Met hulp van sponsoren probeert St. Radboud de rest van het benodigde bedrag bij- een te brengen. ROTTERDAM - Mensen met een onderwijsachterstand kunnen sinds kort aanschuiven in de bibliotheek aan de Hoogstraat Wethouder Els Kuijper opende afgelopen vrijdag het open leercentrum. Dit digitate leercentrum stelt mensen met een onderwijsachterstand, bijvoorbeeld cursisten basiseducatie, in staat zelfstandig te leren. De aanwezige materialen bestaan voornamelijk uit taalprogramma's en programma's rond maatschappij-orientatie. De ruimte is uitgerust met tien pc's en vierluisterplaatsen. Foto D£sluljter NOG T/M ZATERDAG 31 OKTOBER A.S Rotterdam Kralingseveer IJsselmondselaan 175, 3064 AS Rotterdam Rotterdam Alexandrium III Watermanweg 201 - 2e etage, 3067 GA Rotterdam SCHIEDAM - De stadsvernieu wing in Schiedam dreigt te stag neren. Dat maakte wethouder A. Reijnhout (D66) vorige week woensdag bekend. Oorzaak is het nieuwe kabinet dat toornt aan eerder gedane toezeggingen van voormalig staatssecretaris Tommel. Schiedam heeft veel geld nodig, vooral voor het op- knappen van de vooroorlogse woningvoorraad. Reijnhout: „Het is een zeer zorge- lijke ontwikkeling. Er is nu eigen- lijk geen geld meer. Een paar mil joen: voor een stad als Schiedam is dat niets." Nieuwe plannen die klaar liggen, worden voorlopig niet in procedu re gebracht, verklaarde Reijnhout. „Want wanneer je plannen maakt, wek je verwachtingen die je ook zult moeten nakomen." Reijnhout heeft een brief gestuurd aan de nieuwe staatssecreatis van Volkshuisvesting om aandacht te vragen voorde 'dramatische situa- tie in Schiedam'. Verder wil hij een gesprek met de minister voor Groot Stedenbeleid. SCHIEDAM - De regen blijft Fort Drakensteijn parten spelen. Door de langdurige regenval was de officiele opening van de speci- ale speeltuin -bedoeld voor ge- handicapte en niet-gehandicapte kinderen- al uitgesteld tot ko mend voorjaar. Maar, zo kondig- de Drakensteijn aan, de kinderen konden er wel al komen spelen. En inderdaad, al verscheidene Schiedammertjes hebben de speeltuin in het Beatrixpark ont- dekt. Waar het echter aan schort zijn de paden er naar toe: onbe- gaanbaar voor kinderen in een rolstoel. Pas als de regenval wat minder wordt, kunnen de paden watervrij worden gemaakt, zo maakte wethouder P. Groeneweg in de commissievergadering van afgelopen donderdag bekend na opmerkingen van GroenLinks raadslid A. Meijer. Folo Roger van der Kraan per gram Geldig zondag 1 november Nieuwe Passage 3, Schiedam Identificalie verplichl, vraag naar de voorwaarden in de winkel. IN DE DRIE CORRECT PANDEN VOORDEEL! Een abonnement op het Rotterdams Dagblad is voordeliger dan u denkt. Als u nu een kwartaalabonnement neemt betaalt u slechts 1,30 per dag. Bovendien krijgt u de eerste twee weken helemaal gratis. -I J 3, noteer mij voor zo'n voordelig kwartaalabonnement Ik betaal: 31,10 per maand via automatische betaling Naam: Voorl: Adres: Nr: Postcode: Plaats: Telefoon(i.v.m. controle bezorging) Bank/gironr.: Handtekening: Stuur deze bon in een envelop zonder postzegel naar- Rotterdams Dagblad, Afd. Abonnee Service Antwoordnummer 1579, 3000 VB Rotterdam t; HLAFtE TAAV. m/v

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1998 | | pagina 1