616.000 Parkeren in centrum blijft problematisch Mogozijnverkoop bij Wooning in Rotterdam FOT# wm Geschiedenis op schaatsen 0! 4 Totale oplage 'Kan de parkeergarage niet langer open Raadsleden op de koffie bij de SVO Nieuw boek over ms op de markt Hollander geroemd om hygiene Deze week in o T e P Artotheek Versstraat 'Hoeveel geld is er voor de herinrichting van de Broervest?' Rijden onder invloed immuuMiniTisia Wooning, im is k unt m tMhii telefoon 010-4791944. v^ezeni 1 99 Reclame- vergunning Slechts 1,30 per dag Of bel gratis feis. 0800 - 06 42 i Schiedam Oplage 37.745 SCHIEDAM - De parkeerdruk in het centrum blijft onvermin- derd hoog. Het wordt steeds moeilijker om de auto ergens kwijt te kunnen, stelt J. van Gestel van de bewonersvereniging Schiedam Centrum, zeker wanneer er een voorstelling plaats- vindt in het Theater a.d. Schie. Wethouder L. Hafkamp erkent het probleem. Maar een oplossing vinden is erg moeilijk, zo bleek tijdens de commissievergadering Ruimtelijke Ordening, Verkeer en Vervoer van afgelopen maandag. Dag van de Kunstuitleen in teken van tattoos' Achterhaald concept krijgt nieuwe invuliing Schiedam krijgt vijf nieuwe brigadiers en nieuwe chef MAZDA PENNINGS Wie anders! Tel. 010-2464222 rrijdag6-11 van 12.00tot 21.00 uur, aterdag 7-11 van 9.00 tot 17.00 uur. het FotoKlein met 16 vakzaken altijd bij u in de buurt! Foto Video Audio KTV Telecom Vrij zaten Voor de allerlaagste prijzen gaat alle apparatuur uit magazijn van Wooning in Rotterdam weg. Ovens, kookplaten, afzuigkappen, koelkasten, vaatwassers, spoelbakken, kranen. van verschillende merken. Doucheschermen, douchebakken, baden, spiegels, toiletten, wastafels, kranen. Extra opruimingskortingen. Diverse vloer- en wandtegels moeten weg. Volop opruimingspartijen. TTTTkJ Olympiaweg 44a-44b, U I 1 Rotterdam, cafe bar annex zaa al KRENTENBOLLEN VERSE KIPFILET Qg kg LIBER0 LUIERS UNISEX 3&49fcf GRATIS EN VOOR DE DEUR PARKEREN PLUSMARKTVAN DIJK PLUSMARKT K00RNNEEF Mgr. Nolenslaan 460 0 Schiedam Tef.OVCT r^n gO'Tfl - ver ae vesten ja WHTOTOG 4novembePTOffSejaargang nr.45 mingsplannen. Door niet geactua- liseerde bestemmingsplannen wordt nieuwbouw onnodig ver- traagd. M. Groene (PvdA) had in juni al gevraagd of er een overzicht kon komen met een tijdschema waarin precies staat hoe de achter- standen worden weggewerkt. „Omdat het probleem complex is verbaast het ons niet dat voorstel- SCHIEDAM - Bij de SVO aan het Broersveld komen vrijdag 6 november, tijdens de koffie-inloop tussen 10.00 en 12.00 uur, de twee vrou- welijke gemeenteraadsleden W.Chr. Hupse (CDA) en C. Raaphorst-de Groot (AOV) op bezoek. Doel van deze ac- tiviteit is enerzijds kennis- maken met de vrouwelijke gemeenteraadsleden en an- derzijds te komen tot infor- matie-uitwisseling met de bezoeksters. Met andere woorden wie is voor welk beleidsterrein verantwoor- delijk en waar kan ik als 'ge- wone' burger met mijn vra- gen terecht. Bovendien is het voor de Schiedamse politiek van belang te horen wat er onder de Schiedamse vrou- wen leeft. De SVO is te vin den aan het Broersveld 142. WATERWEG - De stichting MS Projekten brengt vanaf donderdag 5 november een boek uit met de titel '101 vragen over ms'. Het bijzon- dere aan dit boek is dat het geschreven is door zowel ms-patienten als neurologen en huisartsen. De door de ms-patienten gestelde vra gen worden door de artsen beantwoord. Dit zijn niet al- leen vragen van medische aard maar ook van maat- schappelijk en sociaal ni veau. De complexiteit van deze aandoening van het centrale zenuwstelsel, maakt dat ms-patienten vaak onzeker kunnen zijn bij bepaalde situaties. Het boek kan hier een aanvul- ling in zijn en als vraagbaak dienen. Het boek kost fl. 19,95 ex- clusief verzendkosten en is te bestellen bij Stichting MS Projekten, Wagenstraat 25,3142 CR Maassluis. SCHIEDAM - Banketbak- kerij Kees Hollander heeft 23 oktober als eerste bakker in de regio Rijnmond het hy- gienecode-certificaat ont- vangen. Het hygienecode-certificaat is een initiatief van Food- Cert NL in samenwerking met de Stichting Beoordelin- gen NBC en erkend door de Raad voor de Certificatie. De bakker heeft zelf zijn be- drijf laten beoordelen. Uit de beoordeling is gebleken dat hij voldoet aan de eisen uit de hygienecode voor de broodbakkerij en de ban- ketbakkerij. De hygienecode is een code als bedoeld in ar- tikel 31 van de Warenwetre- geling Hygiene van Levens- middelen. De hygienecode voor de broodbakkerij en banketbakkerij is goedge- keurd door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De Hoofdinspectie Gezondheidsbescherming in Rijswijk (Keuringsdienst van Waren) staat positief te- genover het initiatief tot cer- tiflcering binnen de bak- kersbranche. Het bedrijf dat het certificaat heeft ontvan- gen is in staat gebleken om in korte tijd aan de nieuwe eisen van de hygienecode te voldoen. Jan des Bouvrie komt. Maar hoe staat het dan met de parkeerruimte? Momenteel loopt er een onderzoek naar het bouwen van een parkeergarage onder de Korte Haven. Foto Roger van der Kraan De WD heeft wel een oplossing voor het gebrek aan parkeerruimte. Kunnen we de parkeergarag? van het stadskantoor niet langer open- stellen?, vroeg raadslid E. D. van Collenburg aan wethouder Haf kamp. „De parkeergarage van het stadskantoor zou altijd open moe- ten zijn als er in de stad iets te doen is. Niet alleen tijdens kantooruren, maar ooks avonds en op zaterdag, en 's zondags voor bijvoorbeeld de bezoekers van de basiliek. Het is te gek voor woorden dat het theater zo ongeveer op een parkeergarage staat, maar dat die dicht is wanneer het theater open is." Ook raadslid G. H. van der Akker (D66) pleitte voor langere open- stellingsuren van bijvoorbeeld de parkeergarage van het ABC-com plex. Hafkamp antwoordde dat het 'geen simpele zaak' is en dat het alles te maken heeft met het milieu. Verder is ook de medewerking vereist van de bewoners. „Dat de wens tot verdere openstelling er is, dat is helder. We zullen er druk op uitoefenen, maar dat vergt tijd.' De WD zei het verder vreemd te vinden dat mensen die eerst in het centrum woonden en dus een par- keervergunning hadden, deze ge- woon kunnen 'meenemen' wan neer ze bijvoorbeeld naar de Woudhoek verhuizen. Wethouder Hafkamp zei toe het te zullen na- gaan. De plannen om een parkeergarage te bouwen onder de Korte Haven hebben niet echt de instemming van het CDA. Wat moeten we met zulke rare ideeen?, merkte G. Kap- tein op: „Gezien de financiele situ- atie van onze stad is dit toch van de zotte." Kaptein had er ook moeite mee dat Jan des Bouvrie zo ge- makkelijk aan zijn parkeerplaatsen komt. Maar Hafkamp zei dat het idee heus niet zo vreemd is, en dat het al eerder in andere steden is toegepast. Verder moeten die par keerplaatsen er gewoon komen. Als het centrum niet bereikbaar is, zo waarschuwde Hafkamp, heeft dat meteen zijn weerslag op de in- komsten van de ondernemers. Wanneer wordt nu eens eindelijk op het Hemaplein de spa in de grond gezet, wilde Kaptein van Hafkamp weten. „Op dit moment is er namelijk een daverende stilte random het Land van Belofte. Zo'n anderhalf jaar geleden is er gekozen voor een plan en een ont- wikkelaar." Hafkamp vroeg be- grip. Het kost nu eenmaal tijd om plannen te ontwikkelen. Voor het einde van het volgend jaar gaat de spa in de grond, beloofde hij. Een ander groot probleem is het up-to-date houden van de bestem- len binnen een vloek en een zucht op tafel liggen. Maar we zitten in- middels in november, en we heb ben nog helemaal niets gezien. We worden hier een beetje ongeduldig van. Eigenlijk is het te gek dat we nu al bijna een half jaar op het be gin van de discussie zitten te wach- ten." Ook Van der Akker maakt zich ernstig zorgen. „Ik wil alvast kwijt dat wij ons emstig zorgen maken dat we niet in staat zullen zijn de acherstanden binnen een redelijke termijn "in te lopen", aldus het raadslid van D66 die ervoor plei'le om het werk uit te besteden. Hafkamp vond dat een te gemak- kelijke opvatting. De wethouder beloofde in december, na aandrin- gen van de commissie, om nog in december met een plan te komen waarin wordt vermeld hoe de be stemmingsplannen kunnen worden geactualiseerd. SCHIEDAM - Een wereldreis werd zondag 1 november voor iedereen mogelijk in wijkgebouw De Erker. Hier vond een interculturele manifestatieplaats met wereldmuziek, verschillendesoorten dans en hapjes vanoveral'en ™rgens. Master drummer Kofi Ayivor gaf een workshop percussie, waar behoorhjk wat belangstelhng voor bestond. Ook kon men de beginselen leren van buikdansen, countrydansen en haarvlechten. Foto Roger van der Kraan Politie SCHIEDAM - Het is een punt waar al lang over wordt gesproken: de oversteek van het Stadserfplein over het Broersvest naar het voor- malige Hemaplein. De twee plei- nen moeten met elkaar worden vetbonden zodat de sfeer van het Stadserfplein kan overslaan naar de binnenstad. Nog voor het einde van dit jaar, zo staat in het college- werkprogramma, maakt het colle ge de plannen bekend hoe dit het beste kan gebeuren. Verder start het college een onderzoek naar het autoluw, dan wel autovrij maken van het Broersvest. Maar hoeveel geld is er eigenlijk om die over- steekplannnen ook daadwerkelijk uit te voeren? Een simpele vraag waar raadslid M. Groene (PvdA) van wethouder L. Hafkamp afgelopen maandag- avond in de commissievergadering Ruimtelijke Ordening, Verkeer en Vervoer ook een simpel antwoord op wilde hebben. En waar staat dat bedrag eigenlijk precies in de be- groting vermeld? Het antwoord van het college op de schriftelijk ingediende vraag luidde: „Voorde voorlopige reconstructie van de Broersvest is een bedrag gereserveerd binnen het onder- houdsbudget van de sector Stede- lijk Beheer. Verder wordt de re constructie geftnancierd uit het doorstromingsproject voor het openbaar vervoer en uit GSB-gel- den." Groene vond het geen bevredigend antwoord: „Eerlijk gezegd vinden we het antwoord op deze vraag be- neden de maat. Eigenlijk is de vraag helemaal niet beantwoord. Daarom zouden we nu echt willen horen welk bedrag voor het Broersvest is gereserveerd en on der welke functies en categorieen dit precies is geboekt." Hafkamp begreep de onvrede van Groene niet. We hebben voorzien in een adequaat dekkingsplan, ant woordde hij Groene. „Natuurlijk twijfel ik daar niet aan. Maar het moet toch mogelijk zijn om aan te geven onder welke functie, onder welke code het is geboekt. Het moet toch mogelijk zijn deze sim pele vraag te beantwoorden?" Maar Hafkamp kon Groene nog steeds geen bevredigend antwoord geven, en er ontwikkelde zich een pinp-pong spel met als uiteindelijk resultaat: „Dat nemen we mee." GRUNDIG OCEAN BOY 340 ZIE ADVERTENTIE ELDERS IN DEZE KRANT klein (SCHIEDAM - Op de Laan van Bol'Es is in de nacht van maandag 2 op dinsdag 3 no vember een 46-jarige Schie- dammer aangehouden. De man had teveel gedronken (promille 0,85). Hij werd met een boete van zevenhonderd gulden heengezonden. irvviiiiiy/ ROTTERDAM - Holiday on Ice is na meer dan vijftig jaar in vele lan- den een begrip geworden. Dit jaar schrijven de makers van de ijs- show geschiedenis. De nieuwste show, Evolution, die volgende week in Ahoy' in premiere gaat, neemt de bezoekers mee door de verschillende periodes in de we- reldgeschiedenis. Met zevenmijls- laarzen stappen de schaatsers door de eeuwen, van prehistorie naar het oude Egypte en de barbaren, om dan plotseling een sprang te maken naar de zeventiende eeuw, de sixties en de toekomst. De ma kers van de show hebben dit jaar speciaal een aantal onderdelen voor kinderen ingelast; er is een optreden van clowns en een ijsbal- let van vierentwintig aandoenlijke mieren met oogjes die oplichten in het donker. De balletten worden afgewisseld met solo's van de ster- ren van de show. Maar de echte sterren zijn de werkelijk schitte- rende kostuums. Die bepalen het beeld van de show. Holiday on Ice is van 11 tot en met 15 november te zien in Ahoy'. Ruime parkeergelegenheid Hoofdslraot 131boek Willem Brouwerslraat Schiedam-ZuidTel. 0l0-4265074ol 2731650 zak a 4 stuks div. maten per pak gym gg Geuzenplein 7 SCHIEDAM - WOUDHOEK SCHIEDAM - NIEUWLAND SCHIEDAM - Het college van B en W stelt voor om 'nieuw beleid te ontwikkelen voor de winkelpui- en'. Vooral in de Hoogstraat kun nen voorbeelden worden gevon- den van al te schreeuwerige recla- meuitingen. Een nieuw uitgangs- punt wordt door het college voor- gesteld: wanneer een ondernemer verhuist, kan de nieuwe eigenaar niet zonder meer de reclamever- gunning ovememen. Eerst wordt opnieuw bekeken of de vergun- ning moet worden verstrekt. Dit is een van de punten die staan in het Collegewerkprogramma dat on- langs is verschenen. V00RDEEL! Een abonnement op het Rotterdams Dagblad is voordeliger dan u denkt. Als u nu een kwartaalabonnement neemt betaalt u slechts 1,30 per dag. Bovendien krijgt u de eerste twee weken helemaal gratis. 10 J3> noteer mij voor zo'n voordelig kwartaalabonnement Ikbetaal: 31,10 permaand via automatische betaling Naam: Voorl: m/v Adres: Mr: Postcode: Plaats: Telefoon: (i.v.m. controle bezorging) Bank/gironr.: Handtekening: Stuur deze bon in een envelop zonder postzegel naar: Rotterdams Dagblad, Afd. Abonnee Service g Antwoordnummer 1579, 3000 VB Rotterdam

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1998 | | pagina 1