616.000 A PvdA-f ractie kritisch over behandeling begroting iff nil MaasposT EXECUTIEVERKOOP GR00THANDELSGEB0UW WEENA 703-705 ROTTERDAM Schiedamse bands in de prijzen rnsgf Harddrugs en softdrugs in beslag genomen Jv_ 'Gang van zaken valt niet goed te praten' IntochtSint Nicolaas Inschrijving Popprijs Openingsbal Rietzeilers Van Aartsen geeft les op Stedelijk Deze week in RTING TO Voor wie professioneel wil inrichten Slechts 1,30 per dagj: de beste' pabo Thomas More Schiedam Oplage 37.745 SCHIEDAM - De PvdA heeft zich tijdens de algemene be- schouwingen in harde bewoordingen uitgelaten over de gang van zaken rondom de behandeling van de begroting. Het doelwit van fractievoorzitter M. Siljee betrof ook de eigen PvdA-wet- houdersEens maar nooit meerzei Silj ee over de late behande ling van de begroting. HERTOG SLAGROOMIJS 299 SCHOUDER KARBONADE no *.98 1 kg"t PEPSI-SISI OF 7-UP 149 PLUSMARKT VAN DIJK Geuzenpleln 7 PLUSMARKT K00RNNEEF Mgr. Nolenslaan 460 21e Eeuw Hoe ziet onze dagindeling er straks precies uit? Broersveld Veel meer bezoekers ondanks fikse 'verbouwing' Tafeltennis Verenigingen redelijk tevreden met Dr. Kuyperlaan MAZDA PENNINGS IVie anders! Tel. 010-2464222 KLEURENTELEVISIE'S, VIDEORECORDERS, HIFISETS, SPEAKER-BOXEN, VIDEOMONTAGE-APPARATUUR EN TELECOM. ZIE ADVERTENTIE ELDERS IN DEZE KRANT Stijlvolle messing deurkruk Sirena van4W,- voor 129,- per paar! Of bel gratis 0800 - 06 42 ezorgmg'TfiTrT?^^??''' "WOTRWag 11 novemSerT995^aargangTTr36 IMflHMHMI De kritiek die Siljee afgelopen dins- dag uitte richtte zich in de eerste plaats op het feit dat de gemeente- raad in eeneigenlijk te laat stadium over de stukken kon beschikken'. Verder stipte Siljee in zijn algemene beschouwingen ook het punt aan dat de raad niet kon beschikken over de management rapportages, de Maraps, waardoor de inzichtelijk- heid van de begroting er niet beter op werd. „De fractie van de PvdA vindt dat deze hele gang van zaken niet goed te praten is. Uiteraard heb- ben wij begrip voor de gewenning die binnen de ambteiijke organisa- tie heeft moeten plaatsvinden naar aanleiding van het organisatiever- nieuwingsproces. Dit betekent ech- ter niet dat de vervaardiging van de begroting daaronder zou moeten lij - den. Door het zo laat aanleveren, heeft de raad, maar ook de bevol- king van Schiedam, minder gele- genheid om kennis te nemen van u w voornemens voor het komend SCHIEDAM - Sint Nicolaas komt zaterdag 14 november om 11.30 uur in Schiedam aan. De stoomboot legt aan op het Hoofd ter hoogte van het Schreiershuisje. Om 12.00 uur vertrekt Sint per koets over de Voorhavenkade richting centrum. De tocht wordt muzikaal begeleid door de Rijnmond- en Jeug- drijnmondband. De te vol- gen route is als volgt: Voor havenkade - Hoofdstraat - Lange Nieuwstraat - Gerrit Verboonstraat - Broersvest - Stadserfplein. Om 13.00 uur komt Sint aan op het Stad serfplein, waarna hij om 13.15 uur officieel wordt ontvangen door burgemees- ter Scheeres. Om 14.00 uur vertrekt Sint Nicolaas met zijn gevolg vanaf het Stad serfplein per open Landauer richting de Grote Markt. De tocht wordt muzikaal bege leid door de Christelijke Muziekvereniging Harpe Davids. De te volgen route is als volgt: Broersvest - Koe- markt - Hoogstraat - Grote Markt. Om 14.45 uur komt hij aan op de Grote Markt. Om 17.00 uur is de intocht ten einde. SCHIEDAM - In cafe Het Podium wordt in de maan- den januari, februari en maart voor de derde keer de Schiedamse Popprijs geor- ganiseerd. Initiatiefnemers zijn ook nu weer Dick Ma- kelaar van Blue Music en Auke Pol van Popschool Schiedam. Bands kunnen zich tot 11 december in- schrijven. Er kunnen maxi- maal 36 bands in zes voor- ronden meedoen. Acht bands hiervan gaan door naar de twee halve-finales. L'iteindelijk zullen drie bands in de finale spelen. De finale vindt plaats op 9 april. Voorrondes en finales be- ginnen om 21.00 uur en zijn vrij toegankelijk. De eerste prijs bestaat uit een beker en fl. 750,-. Oefencentrum Vierkwart stelt een aanmoe- digingsprijs in de vorm van een maandcontract ter be- schikking (waarde fl. 215,-) aan de beste halve-finaiist, die de finale niet haalt Aan- meldingsformulieren wor den in de regionale oefen centra en muziekzaken ver- spreid. Ook zijn ze verkrijgbaar in het gebouw van de Pop- school, Lange Nieuwstraat 183. Het inschrijfgeld be draagt fl. 25,-. Voor telefoni- sche info: 426 80 27 of 426 73 51. SCHIEDAM - Carnavals vereniging De Rietzeilers viert zaterdag 14 november het openingsbal in diensten centrum De Vier Molens aan de Nieuwe Damlaan. Op deze avond vindt de bekend making plaats van de Prins voor het seizoen 1998-1999 De avond vangt echter aan met de bekendmaking van de Jeugdprins om 20.30 uur. De zaal gaat open om 20.00 uur en carnavalskleding wordt aanbevolen maar is niet vereist. Entree aan de zaal fl. 7,50. Leden kunnen gratis naar binnen op ver- toon van de lidmaatschaps kaart. jaar. De gang van zaken rondom de trage behandeling van de begroting ty- peerde Siljee dan ook alseens maar nooit meer'„Mocht volgend jaar wederom blijken dat aanlevering van de begroting later geschiedt dan afgesproken met deze raad, dan be- pleit de PvdA uitstel van de behan deling van de begroting met een ge- lijke termijn. Ook als dit betekent dat de datum van 15 november dan overschreden wordt." Over de dekking van de begroting - waar met name PvdA-wethouder A. G. Wiegman verantwoordelijk voor is- zei Siljee dat deze 'creatief genoemd mag worden, maar niet erg stevig gefundeerd.Ook de nau- welijks verbeterde reservepositie van de gemeente Schiedam baart de SCHIEDAM - Minister Van Aartsen verzorgt woensdag 11 no vember om 15.30 uur een les over mensenrechten op het Stedelijk Gymnasium. De minister staat voor de klas van Noortje Herlaar (klas 2a), die de wedstrijd heeft ge- wonnen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken in het kader van 50 jaar Universele verklaring van de Rechten van de Mens. De tien beste inzendingen, waaronder het winnende lied van Noortje Herlaar, staan op de intemetsite van het Ministerie van Buitenland se Zaken (www.minbuza.nl). BERGWEG110 CEINTUURBAAN111-125 fles a 1,5 literI GRATIS EN VOOR DE DEUR PARKEREN SCHIEDAM - WOUDHOEK SCHIEDAM - NIEUWLAND PvdA met grote zorg. „Gezien het feit dat altijd rekening moet worden gehouden met niet voorziene tegen- vallers, ontkomt de gemeente er niet aan het'komend jaar alle uitgaven kritischer dan voorheen tegen het licht te houden. Dit zou al tot uit- drukking moeten komen in de eer ste wijziging van de begroting voor 1999", aldus de fractievoorzitter van de PvdA. Ook PvdA-wethouder P. Groene- weg kreeg van Siljee indirect kritiek te verduren. Siljee ging in op het verlagen van de wijkbudgetten, van fl. 600.000,- naar fl. 475.000,- per jaar. In de commissievergadering had Groeneweg gesteld dat het niet om een bezuiniging ging, maar om een procedurele correctie op de be groting. Er lagen immers geen B en W besluiten aan ten grondslag, en dat mag niet. Siljee betwistte dit glashard: „Bewoners kunnen via deze gelden zelf bepalen waar be- hoefte aan is in hun wijk, en gezien eerdere toezeggingen richting de bewoners omtrent de omvang van deze budgetten, delen wij het stand- punt van het college niet om dit geld om technische redenen niet meer toe te kennen", aldus Siljee die er aan toevoegde een motie in tweede termij n hierover in te dienen, afhan- kelijk van de reactie van het college van B en W. Vervolg begroting: pagina 5) SCHIEDAM - 'Kunsttattoos' waren het thema van de Dag van de Kunstuitleen die zaterdag 7 november werd gehouden. Artoteek Schiedam haakte hierop in door beiangstellenden de mogelijkheid te bieden een verwijderbare tatoeage te laten aanbrengen in de etalage in het Broersveld. Ook op het Bachplein kon men terecht, maar dan vooral voor de kunstwerken zelf. Foto Roger van der Kraan LZLJ LJ2-1 122SJ ■■■■■■■■■■■■Ml SCHIEDAM - In een woning aan de Eerste Tuinstraat zijn maandag- morgen 9 november een 31-jarige Belg, een even oude Fransman en een 18-jarig meisje uit Krimpen aan den IJssel aangehouden op grond van de Opiumwet. In de wo ning werden zo'n zestig gram harddrugs (heroine en cocaine), 110 gram hasj en zestig gram ver- snijdingsmiddel aangetroffen en in beslag genomen. De politie wilde in een woning in de Eerste Tuinstraat een onderzoek instellen, maar daar werd de deur niet geopend. Toen de politie bij een naastgelegen woning aanbel- de, werd de deur weliswaar ge opend, maar direct weer dichtge- daan. Even later liet de 18-jarige vrouw hen binnen. De politie ont- dekte toen dat er plastic zakjes in de dakgoot lagen, terwijl er uit de jaszak van de vrouw ook een plas tic zakje viel. Op grond van de Opiumwet werd vervolgens in de woning een onderzoek ingesteld, waarbij nog meer hard- en soft- drugs werden aangetroffen. PUBLIEKE AANKONDIGING Verlate kennisgeving spoedverkoop SCHILDERI JEN Zaterdag 14 november 10.00-17.00 uur Novotel Schiedam Zie elders in deze krant Over DeVesten 3 3116 AD Schiedam GIGA1 IShowroommodelleni Keukens Wie mooiwilmrichten, rteemt aRen genoegen met kwalitatief goede en mooie producten. U denkt,dat zal behaorlijk prijzig zijn! Maar diet Bij Breur op de Ceintuurbaan! Hier treft u moderne en kiassieke dettrkmkken in atlertei stijlen aan van professionele kwaliteit. Nergens a meer kens. In een aparte sfeervolle showroom tonen wij u alle modellen. Tegen prijzen ttahaans design in een messing uitvoering. Een verrijking voor uw interieur. Voor slecbts f. 129,- per paar. Bit is maar voorbaeld van da 30.800 artikelen die Breur| Dus u weet als u professioneel wilt klussen... Wij zijn 6 dagen par week geopend Vriidag koepavond Ruims parkeergelegenheid EG a BERGSCHENHOEK. Leeuwenhoekweg 2, (industrieterrein ViegenLandtelefoon 010-5216977. ROTTERDAM. Olympiaweg 44a-44b, (pal naast de kuip), telefoon 010-4791944. j wi - i 6 Dagerfper week open, zaterdag tot m IS OB klOOt P2S OOllMtj! 17.00 uur.Vrijdagkoopavond. SCHIEDAM - Het achtste Schie dams show-, drumband- en ma- joretteconcours, dat zaterdag 7 november in Sporthal Margriet werd gehouden, is voor twee Schiedamse bands zeer succesvol gebleken. De Jeugdrijnmond- band haalde in de categorie jeugd een eerste prijs binnen met 80,1 punten. Christelijke Mu ziekvereniging Harpe Davids pakte in de eerste divisie een tweede plaats met 77,2 punten. Volgens Edwin Poot, voorzitter van het organiserende Algemeen Muziek Overleg Schiedam (AMOS), was de belangstelling dit jaar weer groter dan in voor- gaande jaren. Maar liefst 32 ver enigingen hadden zich voor het muziekspektakel ingeschreven en inclusief de 1500 toeschou- wers en 800 deelnemers leverde dat een gezellig drukke sporthal op. De muziekbond heeft nu al de datum vastgelegd voor het ne- gende show-, drumband- en ma- joretteconcours. Dat wordt ge houden op 6 november 1999. Foto Roger van der Kraan ZATERDAG 14 NOVEMBER 1998 11.00 - 15.00 uur Stationssingel 80, ROTTERDAM De Pabo Thomas More maakt deel uit van de Hogeschool Leiden. Voor de overige opleidingen kan gebeld worden met het centraal informatienummer: 071 53 54 500. 0NDER0EEL VAN HOGESCHOOL LEIDEN Informatie 010 - 46 57 066 W ppa* Een abonnement op het Rotterdams Dagblad is voordeliger dan u denkt. Als u nu een kwartaalabonnement neemt betaalt u slechts 1,30 per dag. Bovendien krijgt u de eerste twee weken helemaal gratis. Of Ja, noteer mij voor zo'n voordelig kwartaalabonnement Ik betaal: 31,10 per maand via automatische betaling Naarrv. Voorl: m/v Adres: Postcode: Plaats Telefoon: Nr: (i.v.m. controle bezorging) Bank/gironr.: Handtekening: Stuur deze bon in een envelop zonder postzegel naar: Rotterdams Dagblad, Afd. Abonnee Service Antwoordnummer 1579, 3000 VB Rotterdam g

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1998 | | pagina 1