616.000 i A 'Geen enkel inzicht in stemgedrag raadsleden' MaasposT mstf Ode aan theatrale rockmuziek uumja SUPLRSTUNTAANBILDING DE CORRECT iSTCIRCUSi DCGOCDKOO FOTO-ONTWIKKCLAA VAN NCPCR GRATIS I ZAALHUREN! de Winckelaei Totale opiage Geldigheidelektronisch stemmen betwist Verhuurders verplichttot overleg Vrijwilligers gezocht voor maaltijden Boeken voor originele leerlingen Stedelijk Museum niet gelukkig over gratis kaartje Deze week in MAASPOSf Podium Ursus Voor wie professioneel wil opbergen: Jan des Bouvrie nog 'onverminderd enthousiast' posthoorn De sFia j noteer mij voor zo'n voordelig winterabonnement Schiedam Opiage 37.745 wmtm SCHIEDAM - Het AOVAJnie 55+, de SP en Platform Schie dam denken dat de elektronische stemmethode die de gemeen- te Schiedam bij de behandeling van de begroting heeft ge- bruikt, niet in de haak is. Het zou op gespannen voet staan met de openbaarheid van bestuur, menen de drie partijen, en heb- ben inmiddels het Ministerie van Binnenlandse Zaken van de methode in kennisgesteld. Duidelijkheid MAZDA PENNINGS Wie anders! Tel. 010-2464222 debeste[ GEMENGD GEHAKT 1 kilo GOUDSE OUDEKAAS 1998 BOEREN ACHTERHAM O 98 PLUSMARKT VAN DIJK PLUSMARKT K00RNNEEF Mgr. Nolenslaan 460 Griezelen en genieten rond het theatrale in de muziek Hemaplein Fracties twijfelen over het 'blokkendoosje' Uniek record met drie wedstrijden in drie maanden Inbraakwerende kluis vao¥P,-* voor 325,-! Gezellig cafe bar annex zaal tefabonnement O van 3 maanden voor slecivts f 79,- Of bel gratis 0800 - 06 42 Over de Vesten'Ta' Schiedam Tel. fll b - 4735355 Fax fllfl - 4731555 Tezorgmg 618-4514555 WoErJSttAt. )8novemDer lyya bejaargarignr. 47 Burgemeester R. Scheeres had vo- rige week donderdag bij het stem- men over de begroting vantevoren aan de raad gevraagd of iedereen akkoord ging met het elektronisch stemmen. Niemand had bezwaar: hoofdelijk stemmen is niet ver- plicht volgens de Gemeentewet. De raadsleden meldden zich elek tronisch aan, waarna ze konden drukken op een knop 'Yes' of 'No'. Op het elektronische bord werd vervolgens het aantal tegen- en voorstemmers afgebeeld. Met stemverklaringen konden de partij en desgewenst aangeven of en waarom ze voor of tegen een motie waren. Bij het stemmen over de toekomst van het Schoolbuitenhuis bleken er twee tegenstemmers te zijn, wat toch wel tot enige verbazing leidde onder de raadsleden. Want nie mand had in het debat verklaard te gen de motie van Gemeentebelan- gen te gaan stemmen. WATERWEG - Verhuur ders met meer dan honderd woningen hebben met in- gang van 1 december de ver- plichting te overleggen met de huurders. Die verplich- ting is vastgelegd in de Overlegwet. Deze nieuwe wet regelt onder meer dat huurders, mits verenigd in een huurdersorganisatie, kunnen meepraten over de huurverhoging. Maar ver- huurders zijn ook verpiicht huurders te informeren over zaken als het onderhoud en beheer van de woningen, het verhuur- en toewyzingsbe- leid en de servicekosten. De grote winst van de Overleg wet is dat ook huurders in de particuliere sector recht hebben op overleg met en in- formatie van hun verhuur- der. Tot nu toe was op dit punt niets geregeld. Zy moe- ten dan wel zijn verenigd in een huurdersorganisatie. De Nederlandse Woonbond biedt hulp bij het opzetten van zo'n organisatie, door middel van cursussen en voorlichtingsmateriaal. Wie meer informatie wil kan contact opnemen met de Huurderslijn, tel. 020-551 77 00. SCHIEDAM - De Stichting Ouderenwerk is op zoek naar een vrijwilliger die on- geveer twee uur per dag be- hulpzaam wil zijn by het verstrekken van de maaltij den vanuit de keuken van woon-, zorg- en dienstencen- trum Frankeland. De vrij williger zet koffie voor de bezorgers, haalt de maaltij den uit de kelder en zet ze op transportkarren en roept de bezorgroutes af. Ook moe- ten lege dozen en deksels van elkaar worden geschei- den. De vrijwilliger krygt een kleine onkostenvergoe- ding. De Stichting Ouderen werk zoekt ook maaltijdbe- zorgers voor de flats aan de Vlaardingerdijk, Havendijk en omgeving. Wie een of meerdere dagen per week tyd heeft kan bellen met de maaltijdvoorziening, tel. 427 19 92. SCHIEDAM - Drie kinde- ren van de openbare basis- school De Klinker krijgen zaterdag 21 november twee gratis boeken van Boekhan- del Mercurius in de Hof van Spaland. De kinderen krij gen de boeken omdat zij de meest originele vraag stel- den aan kinderboeken- schrijver Henk Hokke. Hok- ke is dit schooljaar vier maal uitgenodigd door de Dienst Educatie in samenwerking met de Openbare Biblio- theek in het kader van het Schoolkunstprogramma. Drie groepen 6 van De Klin ker maakten kennis met Henk Hokke. Vooraf kregen zy een leskist met daarbij de opdracht een originele vraag te bedenken. Hokke heeft aan het eind van elk klassebezoek de leerling aangewezen met de meest originele vraag. Zij mogen zaterdag met hun ouders naar Mercurius om daar twee boeken in ontvangst te nemen. Het AOVAJnie 55+ meent nu dat 'er geen enkel inzicht over het stemgedrag van de raadsleden be- staat, waardoor de openbaarheid in het geding komt'Fractievoorzitter C. Raaphorst-de Groot heeft het college nu verzocht duidelijkheid te geven of elektronisch stemmen wel mag: in de Gemeentewet SCHIEDAM - Het Stedelijk Museum juicht de aangeno- men motie van de PvdA over het afschaffen van de entree- kaartjes niet toe. Het is juist de trend dat er in museumland voor entree moet worden be- taald, zo vindt het Stedelijk Museum. Museumbezoek, daar betaal je voor, aldus C. Jacob. Pas als het een B en W besluit wordt, gaat het muse um praten over de mogelijke gevolgen van het gratis open- stellen van het museum. Over DeVesten 3 3116 AD Schiedam 1 kilo I fai 150 gramKmrn VOOR DE DEUR EN GRATIS PARKEREN Geuzenplein 7 SCHIEDAM - WOUPHOEK SCHIEDAM - NIEUWLAND wordt het elektronisch stemmen niet expliciet vermeld. Ze heeft ook een brief gestuurd naar het Mi nisterie van Binnenlandse Zaken: „Voor de goede orde: er is in de gemeente Schiedam tijdens de be- grotingsbehandeling elektronisch gestemd zonder dat duidelijk was wie voor of tegen had gestemd. Hier is ook geen controle op moge- lijk omdat een aantal fracties geen stemverklaringen hebben afge- legd, en er geen controlepaneel is om te controleren wie wanneer wat gestemd heeft." Ook Platform Schiedam heeft een brief gestuurd naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken: „Giste- ren heeft de raad der gemeente Schiedam de begroting voor 1999 goedgekeurd. Of misschien toch niet?", schrijft voorzitter Th. H. B Schoenmakers, „Het was voor de op de tribune aanwezige belang- stellenden in veel gevallen niet mogeliik te achterhalen hoe (een aantal van) de raadsleden hadden gestemd. De vraag rijst hoe zich de door de raad gevolgde stemwijze verhoudt tot de principes van de mocratic en openbaarheid van be stuur." De SP heeft schriftelijke vragen gesteld en heeft onder andere ge vraagd of het college het met de SP eens is dat er ondanks de stemver klaringen er onduidelijkheid be- staat over het 'wie', 'wat', en 'waarom' bij de stemmingen. W. Zaad van de Juridische Afde- ling van de gemeente Schiedam denkt dat er niets op het elektro nisch stemmen af te dingen valt. Als raadslid mag je altijd vragen om een hoofdelijke stemming (op- steken van handen), en daar is ge- woon geen gebruik van gemaakt tijdens de behandeling van de be groting. De verstuurde brieven Worden nu volgens het Ministerie van Binnen landse Zaken op hun merites beke- ken. Een vergelijkbaar geval heeft het Ministerie nog niet onder ogen SCHIEDAM - Hij was wel een beetje vroeg, Sinterklaas. Dus wie zich had ingesteld op een ouderwets late aankomst van de goedheiligman kwam dit jaar bedrogen uit. En zo waren er wel meer dingen anders dan voorheen. Sinds dit jaar heeft Schiedam er immers een schitterend plein bij; het Stadserfplein. Een uitgelezen plek voor een statige ontvangst dus. Ook aan de haven werden de nodige handjes geschud en monden gevuld. Daarna werd de Sint rondgereden in een koets om zijn oude voeten een beetje rust te gunnen na die ellenlange reis uit Spanje. Foto Roger van der Kraan gehad. De SP zegt er niet naar te willen streven om het stemmen opnieuw te doen, omdat de stemverhoudin- gen overduidelijk waren. Er was geen enkele motie waarbij het er echt om hing, en het heeft dus geen enkele zin om opnieuw te stem- men. Want, aldus SP-raadslid Y. Haan: „Je kunt wel tegen zijn, maar daar bereik je niets mee." zie verder pagina 3) op professioneel niveau. Tegen prijten die wij iiauwelijks durven te noemen. Zoals bijvoorbeeld deze inbraakwerende kluis PT1.De indicatie waarde berging is f. 10.000,-. Formaat is 330 x 450 x 395 mm met een gewicht van 32 kilo. Voor slechts f. 325,-. nemett producten. U denkt "datkosteen paar centjes", Maar met bij Brew op de Ceffitunrbaui! Hier vindt u ailerlei inbraakwerende kluizen, brandkasten, datasafe's en archiefkasten Dit is maar een voorbeeld van de 30.000 artikelen die Breur f Dus u weet ats u professioneel wilt klussen... Wij zijn 6 dagen per week geopend Ruime gratis parkeergelegenbaid Vrijdag koopavond voor u heeft. Met Lloyd Loom in de laden. In loogkleur. Uniek in antiek- en qeloogd grenen meubelen Chr. Huygensstraat 3 Strijen (naast TRENDHOPPER) tel. 078 - 674 30 00 SCHIEDAM - Het was een ge- rucht waar D66-raadslid G. H. van den Akker zich tijdens de behandeling van de begroting ernstige zorgen over had ge maakt. De Korenbeurs en de ta- feltennisverenigingen. „Het ge- rucht doet de ronde dat Jan des Bouvrie afhaakt als het gebouw niet eind december leeg is. Klopt dat?" Ze had 't verno- men van iemand tijdens de kof- ftepauze, zo hoor je nog wel eens wat. Burgemeester R. Scheeres kon Van den Akker geruststellen. „Ik heb vandaag nog twee keer telefonisch contact met hem ge had, en Des Bouvrie is nog on verminderd enthousiast over de Korenbeurs. Maar hij hoopt wel dat er vaart in blijft. Over die geruchten zou ik mij niet te veel zorgen maken." SCHIEDAM - Een succes was het, en gelukkig maar. In het Podium werd afgelopen vrij dag een ode gebracht aan de theatrale rockmuziek. De tien muzikanten, samengesteld uit diverse Waterbands en onher- kenbaar geschminkt, speelden covers van Metallica, Pink Floyd en Alice Cooper. De mu ziek, werkelijk oorverdovend, werd quadrophonisch over het publiek uitgestort. Gerard Wold, een van de initiatiefne- mers, wil aan de succesvolle avond een vervolg geven. Foto Roger van der Kraan Am M FANTASTISCHE KLEURENFOTO'S VA GROOT FORMAAT 10 X 15 cm NrW ONTWIKKELEN EN AFDRUKKEN 1 FUJI FOTOROLLLTJE t.w.v. 7,95 VANDAAG GEBRACHT - MORGEN KLAAR VOORDE WAANZINNIGE TOTAALPRUS VAN MAAR 36 OPNAMEN f 5,- MEERPRIJS Aanbiedingen alleen geldig voor 135 film. Capelie a/d Ussel Dordrecht DenHaag Leiden Rotterdam Rotterdam Rotterdam Rotterdam Rotterdam Rotterdam Vlaardingen Zoetermeer Zwijndrecht Cpntrumpassage 103 Voorstraat 274 Venestraat 8-10 Haarlemmerstraat 170 Wmkelcentrum Oosterhof Winketcentrum Zudpten 2e Midddandstraat 23 Groene Hledijk 173 Hoogstraat 141 Bergse Dorpsstraat 32 Liesveld 147 Stadshart Passage Winketcentrum Walburg HAAL GRATIS OP Ruime parkeergelegenheid Boofdslraat 131, hoek Willem Brouwerslraat Schiedam-Zuid Tel. 010-4265074 of 2731650 Neem nu een winterabonnement met automatlsche betaling op het Rotterdams Dagblad en ontvang twee kaartjes Kerstcircus Ahoy' voor donderdag 24 december cadeau. 3 maanden voor 79,-) I Naam: Voorl: m/v Adres: Nr: Postcode: Plaats: Telefoon: (I.v.m. contr uic uczurgiflgj Bank/gironr.: Handtekening: I Stuur deze bon in een envelop zonder postzegel naar: Rotterdams Dagblad, Afd. Abonnee Service Antwoordnummer 1579, 3000 VB Rotterdam —4 At HLAHETAAL

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1998 | | pagina 1