616.000 0 A Streven naar halvering aantal verkeersdoden 'Kraai' opent velden Schravenlant fot# mm ERSTCIRCUSl msgf Vluchtelingen B. Klaan 'niet illegaal' ZAAIHUREN! Schiedam BOUMAIXI HAAL GRATIS OP vr Totale oplage 1 Beleidsplan verkeersveiligheid: Troelstralaan tijdelijk afgesloten 'Voorwerk' van start in Waterweg Vervoer op Maat tijdens feestdagen Restauratie Liduinakerk posthoor" De ro* Deze week in VIA HP Nieuwe directeur bibliotheek DE NIEUWE CORRECT K00PGIDS 1998/1999 v.'jf Schiedam Oplage 37.745 SCHIEDAM - De kruising Nieuwe Damlaan/Hargalaan scoort qua verkeersveiligheid het slechtst in Schiedam. Jaarlijks vin- den op deze kruising gemiddeld zeventien ongevallen plaats. Daarna volgt de kruising B. Klaan/Nieuwe Haven. Op deze kruising vinden er jaarlijks gemiddeld twaalf verkeersongeval- len plaats. De kruising B. Klaan/Westfrankelandsestraat neemt de derde plaats in. Dit blijkt uit het concept beleidsplan verkeersveiligheid dat gisteren in de commissievergadering is behandeld. Plan Gezellig cafe bar annex zaal de beste' MALSE BIEFSTUK ft 95 KLEENEX PAGE PLUS TOILET PAPIER ogg BOEREN BRUIN 89 VOOR DE DEUR EN GRATIS PARKEREN PLUSMARKT VAN DIJK PLUSMARKT KOORNNEEF Mgr. Nolenslaan 460 SCHIEDAM - NIEUWLAND Verkeersaders Vereniging voor Irrealisme en Abstractie toont zich Schieland Korfbalclub moet veldje inleveren voor fusieziekenhuis Asvion Zelfs Floris-Jan Bovelander laat neus zien op hockeyclinic sassst::; a:;*' MICROTG AU1JD GOEDKOPER MAZDA PENNINGS Wie anders! Tel. 010-2464222 bij een winterabonnement a v van 3 maanden voor slechts 79,r- I Of bel gratis 0800 - 06 42 m Over de Vesten 3a Schiedam Tel. 010-4738322 Fax 010 - 4731589 Bezorging 010 - 4514555 WOENSDAG 2 december 1998 5ejaargang nr. 49 SCHIEDAM - De Troel stralaan is in verband met werkzaamheden aan de Be- neluxlijn tot en met maan- dag 14 december afgesloten voor alle verkeer inclusief voetgangers. De woningen op de Burg. Honnerlage Gretelaan zijn vanaf de Vlaardingerdijk bereik- baar. Autoverkeer wordt door middel van borden om- geleid. Buslijn 54 wordt om- geleid via de Burg. Knap- pertlaan en de Burg. Van Haarenlaan. SCHIEDAM - Vier grote opleidingsinstituten in de Waterweg, het Maascollege, AlbedaeoIIege, Holland Col lege en de Vlaardingse Openbare Scholengemeen- schap, tekenen donderdag 3 december een samenwer- kingsovereenkomst waarin een opleidingstraject op maat wordt aangeboden aan jongeren tussen de 15 en 23 jaar die tussen wal en schip dreigen te vallen. Praktijk- onderricht, theorie-onder- wijs en stages in het be- drijfsleven worden hier ge- combineerd. Het project wordt opgestart op initiatief van de gemeente Schiedam. 'Voorwerk' is van oor- sprong een Rotterdam's idee, dat werd beloond met de Rijnmond vernieuwings- prijs. Onderdeel van die prijs was de mogelijkheid voor een 'beloftevolle regio' om het project te adopteren. De Schiedamse wethouder Aad Wiegman van onder meer onderwijs wist dankzij een snelle actie die kans voor het Waterweg Noord-gebied in de wacht te slepen. Een bijdrage uit het Groteste- denbeleid maakte de defini- tieve verwezenlijking van 'Voorwerk' mogelijk. SCHIEDAM - In verband met de feestdagen wordt de dienstregeling en de boe- kingsprocedure van Ver voer op Maat (VoM) aange- past. Tijdens de Kerstdagen rijden de busjes tijdens de normale openingsuren, maar op Oudejaarsdag rijdt VoM slechts tot 20.00 uur en op nieuwjaarsdag pas vanaf 10.00 uur. Voor ritten die structured voorkomen (de vaste ritten) wordt aan de reizigers gevraagd om deze opnieuw door te geven, wan- neer deze ritten tijdens de Kerstdagen en/of op Nieuw jaarsdag doorgang moeten vinden. Dit geldt ook voor groepsritten. VoM zet tij dens de feestdagen extra busjes in om aan de vele rit- verzoeken te kunnen vol- doen. Het kan echter voor komen dat op de gewenste ophaaltijd alle plaatsen in de beschikbare busjes zijn be- zet. De medewerkers van VoM zullen dan met de aan- vrager naar goede alterna- tieve ophaaltijden zoeken. Reizigers worden met pluk- folders in de busjes geatten- deerd op deze wijzigingen in de openingstijden. Tevens wordt men verzocht om vanaf 1 december, bij voor- keur in de avonduren de rit ten voor de feestdagen te boeken. In 1997 registreerde de politie in Schiedam 1278 verkeersongeluk- ken, waarvan 138 met letsel. Er vielen drie verkeersdoden, en ne- gentien gewonden moesten in het ziekenhuis worden opgenomen. Dit kost de gemeente Schiedam omgerekend zo'n dertig miljoen gulden. Volgens de gemeente heeft Schie dam al 'een redeljk niveau' van verkeersveiligheid bereikt. Tot 1980 nam het aantal verkeers- slachtoffers in Schiedam sterk toe, ongeveer gelijk opgaand met de groei van het verkeer. Na 1980 blijkt het aantal verkeersongeluk- ken af te nemen (1980: 2000; 1985: 1600; nu gemiddeld 1350). Ook de ernst van de verkeersonge- vallen vertoont een dalende ten- dens. Vanaf 1985 is het aantal let- selongevallen met een kwart afge- nomen. In het concept beleidsplan ver keersveiligheid streeft de gemeen te Schiedam naar een verdere be- perking van het aantal verkeers- slachtoffers en de ernst van de on gevallen. In het jaar 2000 moet het aantal verkeersslachtoffers verge- leken met peiljaar 1985) met 25 SCHIEDAM - Het einde van de restauratie van de H. Lidui nakerk komt in zicht. De kerk zal waarschijnlijk medio 1999 worden opgeleverd, na een restauratieperiode van bijna vijf jaar. Momenteel wordt gewerkt aan het plaatsen van de glas-in-lood panelen en het voorzetglas van de hoge ven- sters van de lichtbeuk. Begin december worden de steigers die daar staan gedemonteerd waardoor het gerestaureerde plafond weer goed zichtbaar zal worden. Het werk aan de buitenkant van de kerk zal de komende maanden zeker wor den bei'nvloed door het weer. Inspectie van de kerktoren bracht een aantal grote tegen- vallers aan het licht. De klok- kenstoel is grotendeels verrot en is in zijn geheel gedemon teerd. Bij de restauratie ervan zal zoveel mogelijk authen- tiek materiaal worden herge- bruikt. Ruime parieergelegenheid Hoofdslroat 131hoek WiBem Brovwerjlraat Schiedam-Zuid U 010-4265074 of 2731650 500 gram 9 b pak a 8 roller) Ob per broodI a Geuzenplein 7 SCHIEDAM - WOUDHOEK procent zijn afgenomen. Verder dienen er 40 procent minder ge wonden en vijftig procent minder doden te vallen. Het plan streeft als tweede doel na de leefbaarheid in de stad in relatie tot het verkeer te verbeteren. Kin- deren kunnen nu niet veilig buiten spelen, staat in het beleidsplan, en ook voor ouderen en minder vali- den is het moeilijk zich veilig over straat te begeven. Als wapen ziet de gemeente Schiedam het verder instellen van 30 km zones. „In het kader van Duurzaam Veilig Ver keer wordt ernaar gestreefd zoveel mogelijk 30 km/u zones aan te leg- gen. Binnen de bebouwde kom zal op termijn in principe een snel- heidslimiet van 30 k./u gelden. De wegen worden ingericht als ver- keersluwe gebieden. Er kan een uitzondering worden gemaakt voor verkeersaders die een gebied ontsluiten. Wei han- teert de gemeente Schiedam als uitgangspunt dat voor deze wegen, waarop dus harder mag worden gereden dan 30 kilometer per uur, de verkeerssoorten zoveel moge lijk moeten worden gescheiden. Dit houdt in een gescheiden ge- deelte voor fietsers. Op verkeers aders met een maximumsnelheid van 50 kilometer per uur dienen bromfietsers vanaf volgend jaar gebruik te maken van de rijbaan. De verkeersveiligheid zou hier- door volgens uitvoerige proeven een flink stuk toenemen. Alle aanpassingen zijn niet goed- koop. Daarom wordt het plan Duurzaam Veilig Verkeer gefa- seerd ingevoerd. Nog dit jaar wor den de wegen in de desbetreffende categorieen ingedeeld. SCHIEDAM - Een felle brand heeft vrijdagnacht 27 november de Bouwmaat in de Spaanse Polder in de as gelegd. Rond een uur of twee's nachts zagen surveillerende politieagenten rookpluimen opstijgen uit het gebouw aan de Philippusweg. Zij wisten de beginnende brand te lokaliseren, waarna de toegesnelde brandweer na drie uur blussen het sein brand meester kon geven. Het pand brandde volledig uit en ook de gehele voorraad is verloren gegaan. Uit het ernaast gelegen garagebedrijf kon de showroom nog wel op tijd ontruimd worden. De Technische Recherche heeft een onderzoek ingesteld naar de oorzaak van de brand. Foto Roger van der Kraan SCHIEDAM - De 26 vluchtelin gen die de komende tijd in het voormalig Sportfondsenbad aan de B. Klaan worden opgevangen, zijn geen uitgeprocedeerde vluchtelin- Ruilen? Plannen om uw interieur te veranderen? Bij al uw meubelaankopen krijgt u een leuke INRUILPREMIE voor uw bestaande meubelen. Hoe hoger uw aankoop- bedrag, hoe hoger de INRUILPREMIE! Kom snel eens langs, want we hebben veel nieuws in huis. Doe uw voordeel met deze INRUILACTIE. in waardecheques, vraag naar de actievoorwaarden. MEUBELEN 300 gratis parkeerplaatsen! SSELMONDSELAAN 175 3064 AS ROTTERDAM TELEFOON: 010-28421 I I VRIJDAG KOOPAVOND gen. Ook verblijven de vluchtelin gen niet illegaal in Nederland. Dit heeft een medewerker van Vluch- telingenwerk Schiedam verklaard. De groep vluchtelingen zijn zoge- naamde Dublin-claimanten: vluch telingen die voordat ze Nederland hebben aangedaan, eerst een ander Europees land hebben aangedaan. Volgens het Verdrag van Dublin moeten ze hun asielaanvraag in het eerste Europese land van aankomst indienen. De 26 vluchtelingen, vooral kinderen, zijn nu in afwach- ting wanneer dat eerste land hun asielverzoek wil bekijken, en dat kan maanden duren. Dit kan bin nen 24 uur, maar er zijn ook geval- len waarin het meer dan negen maanden duurt voordat de Dublin- claimant naar het eerste land kan terugkeren. PAGEWIZ SCANNER Zeer compacte scanner Scant alle beelden tot A4 formaat in zwart-wit Eenvoudig te installeren op uw computer Resolutie van 300 x 600 dpi -* Geschreven documenten worden door de scanner herkend en gescand Te gebruiken met Windows 95 Inclusief software, kabel en netvoeding 1 jaar garantie Normaal Irscl. BTW Capelle a/d IJssel - Centrumpassage 103 Rotterdam Rotterdam Winkelcentrum Oosterhof Rotterdam Rotterdam - Winkelcentrum Zuidplein Rotterdam Rotterdam - 2e Middellandstraat 23 Vlaardingen - Groene Hillediik 173 Hoogstraat 141 - Bergse Dorpsstraat 32 - Liesveld 147 SCHIEDAM - Richard Krajicek was donderdag 26 november even in Schiedam om de twee tennisvel- den van scholengemeenschap Schravenlant op feestelijke wijze te openen. Onder toeziend oog van onder meer wethouder Wiegman, de directeur van de Dienst Educa- tie en natuurlijk schoolleiding en leerlingen, sloeg de tenniscrack vanaf het podium de eerste tennis- bal de baan op. De leerlingen kon- den daarna enkele partijtjes dub- bel spelen, terwijl de buitengewoon symphatieke meester toekeek en nuttige tips gaf. Krajicek kreeg op zijn beurt een cheque van fl. 1000,- overhandigd voor zijn Richard Krajicek Foun dation en een kadootje voor zijn dochtertje. Leerlingen van de schoolkrant mochten tenslotte nog wat vragen stellen. Heel bijzonder, zeker omdat 'Kraai' had aangege- ven liever niet te worden gei'nter- viewd door officiele pers. Foto Roger van der Kraan FotoKlein met 16 vakzaken altijd bij u in de buurt! Foto Video Audio KTV Telecom klein SCHIEDAM - De Openbare Bi bliotheek heeft niet alleen een nieuw onderkomen in het stads- kantoor. Ook de directeur is nieuw. Voor de periode van het jaar 1999 is K.J.P.F.M. Jeurgens benoemd tot directeur ad interim van de bi bliotheek. De gemeente kan daar- door op haar gemak zoeken naar een nieuwe kandidaat. Zo'n nieu we kandidaat is nodig omdat de huidige directeur, A. Tijhof, zijn functie heeft neergelegd. met in- gang van 1 januari '99 gaat hij zich wijden aan een aantal specifieke problemen binnen de sector Cul- tuur, Educatie en Sport, waaronder de aanpak van het millenniumpro- bleem. Neem nu een winterabonnement met automatische betaling op het Rotterdams Dagblad en ontvang twee kaartjes Kerstcircus Ahoy' voor donderdag 24 december cadeau. —I Ja, noteermij voor zo'n voordelig winterabonnement 3 maanden voor 79,-) I Naam: Adres: Postcode: Telefoon: Bank/gironr.: Voorl: Nr: m/v Plaats; (I.v.m. controle bezorging) Handtekening: Stuur deze bon in een envelop zonder postzegel naar: Rotterdams Dagblad, Afd. Abonnee Service R Antwoordnummer 1579, 3000 VB Rotterdam £j v fKLARE TAAL

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1998 | | pagina 1