'Er is sprake van een noodsituatie van de meest kwestbare groep# i k Vervoerders geven kinderen les over vrachtwagens in het verkeer Mandarijn ALFA 146. MaasstaP svo ONS heeft strooiplan voor de winter klaar MaasposT Opvang vluchtelingkinderen in Sportfondsenbad Trucks centraal op Bernardusschool Kerstmarkt op Hemaplein gaat dit jaar niet door weikbladen SCHIEDAM 55-Plus Sinterklaas m KOERS OP KARAKTER. AUT0M0BIELBEDRIJF WURTH VERSCH00R B.V. - Eerste stap Keuken SCHIEDAM - Het wekelijkse inloopconcert in de Grote of St. Janskerk wordt zaterdag 5 december verzorgd door Gert Jan Schakoord, organist van de Hervormde Kerk in Poortugaal. Hij bespeelt het koororgel. Aanvang is 15.00 uur en de toe- gang is gratis. SCHIEDAM - Op de bodem van het voormalige Sport fondsenbad staan vijf schooltafeltjes. Een curieus gezicht. Vijf tafeltjes, met nog wat stoeltjes eromheen. In de hoek heeft iemand een bolderkar neergezet, met daarin een bruine beer. Drie trapauto's. De creche, legt iemand uit. Op het 'droge' werkt de familie van George Toth onverstoorbaar door. De verlichting, de centrale keuken, de ontmoetings- ruimte, de cv: de noodop vang voor 26 vluchtelingen moet zo snel mogelijk inge- bruik kunnen worden geno- men. We doen niets anders, zegt Ference Toth, een neef van de Schiedamse zaken- man die twee weken gele- den de hele familie in het voormalige zwembad bijeen had geroepen en het plan ontvouwde. De familie Toth zet zich immers al jaren in om (Hongaarse) kinderen te helpen, en dus vond Ference het helemaal geen vreemd idee van zijn oom om nu ook andere kinderen te hel pen. Paste precies in het plaatje van Toth. Disco Kaarten Zakenkring Gospelsound Harmonia Museum Alleengaanden Aparte en hetaalbare cadeau-artikelen tauue eesthenkdozen en servies?oed En verder zijn er nu ook [Sneriaal vo*r de exduiieve cadeaubonnen. Uiu mtr1- urt - Kijkopstadenwijk Kijkopstad en wijk Kijkopstaden wijk Kijkopstaden wijk Kijkopstaden wijk Kijkopstaden wijk Kijkopstadenwijk "i a a xq52 De slaapzalen (twee in totaal) zijn inmiddels grotendeels af. Foto Roger van der Kraan al." Allereerst moet er vanavond een aantal misverstanden uit de weg worden geruimd. Het gaat niet om uitgeprocedeerde vluchtelin- gen, zoals eerder naar buiten is gebracht, maar om zogenaamde Dublin-claimanten. Vluchtelin- gen die na hun vlucht niet in het eerste land waar ze zijn aangeko- men hun asiel hebben aange- vraagd, maar zijn doorgereisd naar een tweede land in Europa. Het Verdrag van Dublin staat dit niet toe. Maar, benadrukt Magiel- sen, vaak komt het voor dat ze na aankomst op het Belgische vlieg- veld Zaventem, doorreizen naar familie en er pas later achter ko- men dat dit niet is toegestaan. De betrokken vluchtelingen staan dus nog aan het begin van het he- le beoordelingsproces. Verder is er ook geen sprake van dat het een permanent asielzoe- kerscentrum wordt: het is alleen bedoeld voor noodopvang van kinderen, samen met hun ouders en eventueel hun grootouders. Magielsen: „We werken mee, maar onder protest. Dit zou ei- genlijk gedaan moeten worden door de internationale en nationa- le overheden. Zo mag je niet met mensen omgaan. Het is een goe- de, maar ook minimale opvang wat hier wordt geboden. D'r roept niemand: dit is ideaal." Het voormalige Sportfondsenbad. Binnen korte tijd (waarschijnlijk binnen een week) zullen de vluchtelingen arriveren. Foto Roger van der Kraan „Het was voor ons meteen duide- lijk dat we moesten meewerken, wel onder voorwaarden, toen Toth ons inlichtte", zegt Magiel sen. „Mensen die zomaar op straat worden gezet zonder enig pardon. In een beschaafd land als Nederland zou dat niet mogen ge- beuren. Toth heeft nu de eerste stap gezet. Hij heeft het gebouw ter beschikking gesteld en staat garant voor het gas-water-en licht." Magielsen loopt voor een kleine rondleiding langs zakken kle- ding, serviesgoed en dekens naar beneden, het zwembad in. „Hier komt de centrale keuken", zegt Magielsen wijzend naar een ruimte waar een man hard aan het werk is om de kookplaten aan te brengen. „De gezinnen moeten zoveel mogelijk voor zichzelf zorgen, anders gaan ze misschien door alles wat ze hebben meege- maakt de hele dag apathisch op bed liggen. We proberen zo de menswaardigheid van de mens zo ver als mogelijk te handhaven, en verantwoordelijk blijft voor zijn eigen zaken." We lopen door, naar de slaapzalen. Een stuk of dertig bedden, met op elk hoofd- kussen een knuffel. Op de muur zijn kleurige tekeningen aange- bracht. Slaapzakken, verstrekt door het Rode Kruis, liggen in het midden van een van de twee za- len. Afgelopen zondag is in alle ker- ken in Schiedam een oproep ge daan aan iedereen om zoveel mo gelijk bij te dragen aan het initia- tief van Toth. „Als kerken heb ben we besloten van harte mee te werken, daarom een dringend be- roep op uw medewerking. Aan u de vraag of u een deel van uw tijd en/of zaken beschikbaar wilt stel- len." Magielsen -die meewerkt in de eerste plaats als mens, en niet als christen- hoopt nu dat het draagvlak onder de Schiedamse bevolking zo groot mogelijk wordt. Steun is inmiddels al toe- gezegd. JALMAR TEUNISSEN Schitterend vonden de kinderen de blinkende 'bulldozers' die naast de School geparkeerd Stonden. Foto Roger van der Kraan Woensdag 2 december 1998 Hervormde gemeente Grote Kerk, Lange Kerkstraat. Aanvang: 10.00 uur, ds. A.J. Lam ping. Aanvang: 17.00 uur, ds. H. Russcher. Bethelkapel, Nieuwe Maasstraat. Aanvang: 10.00 uur, ds. A. van der Klaauw. Hervormde gemeente Kethel en Spaland Dorpskerk, Noordeinde. Aanvang: 10.00 uur, ds. J. Sosef. Gereformeerde Kerk De Ark, Hargplein. Aanvang: 10.00 uur, ds. N.K. Mos. Magnalia Dei Kerk, Albardastraat. Aanvang: 10.00 uur, ds. R.A. Bosch. Bethelkapel, Nieuwe Maasstraat. Aanvang: 10.00 uur, ds. A. van der Klaauw. Schieland Ziekenhuis B.K. Laan, hal polikliniek. Aan vang: 10.30 uur, ds. W. van Haf- ten. Gereformeerde Bond C.S.G. Aquamarijn, Nieuwe Dam- laan. Aanvang: 10.00 uur, ds. G.H. van Kooten. Grote Kerk, Lange Kerkstraat. Aanvang 17.00 uur, ds. H. Rus scher. Nederlands Gereformeerde Kerk Westvest 30. Aanvang: 09.30 uur, ds. B.J. Eikelboom. Aanvang: 19.00 uur, ds. B.J. Eikelboom. Evangelisch Lutherse gemeente Lange Nieuwstraat 219. Aanvang: 10.00 uur. Drs. I. Hyvarinen. H.H. Jacobus en Martinus Jacobuskerk, Kerkweg. Zondag 09.30 uur, euch.viering, voorgan- ger D.Kool. Martinuskerk, Willem Andriessen- laan. Zaterdag 18.30 uur euch.vie ring, voorganger D.Kool. Zondag 11.00 uur, euch.viering, voorgan ger D. Kool. Parochiekerk St. Jan de Doper O.L.V. Visitatie Mgr. Nolenslaan 99. Zondag 10.30 uur, zondagsviering met koor- en samenzang. Zaterdag 17.00 uur. Woensdag 09.15 uur, weekviering in de dagkapel. Oud-KatholiekeKerk Dam 30. Aanvang: 10.30 uur, ge- zongen euch.viering. Do 20.30 uur: Completen. Basiliek van de H. Liduina en O.L.V. Rozenkrans Singel 106. Zaterdag 18.00 uur, euch.viering. Zondag hoogmis, aanvang: 10.15 uur pastoor P.M. Vismans. Kapel Huize Frankeland. Zondag 09.15 uur, euch.viering. R.K. Parochiekerk v/h H. Hart Lekstraat 55. Woensdag 19.00 uur, weekviering. Eerste vrijdag van de maand, 19.00 uur in de pastorie. Zondag 10.00 uur, zondagsviering. V rijzinnige Geloofsgemeenschap NPB Schiedam Westvest 90-92. Aanvang: 10.30 uur, ds. J.F. Klijnsma. Pinkstergemeente Morgenstond De Ark, Hargplein. Zondag 13.30 uur, samenkomst met spreker. Woensdag 20.00 uur, bijbelstudie/ bidstond. 't Paxhuis, Schie 11. Zaterdag 19.30 uur, jeugdavond. Leger des Heils Lange Haven 27. Aanvang: 10.00 uur, kapt. en mevrouw A.J. Plai- sier. Jehova's Getuigen Nieuwe Haven 155a. Gemeente Oud Mathenesse, zaterdag 17.30 uur. Gemeente Nieuwland, zondag 10.00 uur. GKIN, Indonesisch-Nederlands Christelijke Kerk Magnalia Dei Kerk, Albardastraat 67. Elke tweede en vierde zondag in de maand. KANTOOR: Over de Vesten 3 Postbus 373 3100 AJ Schiedam Telefoon 010-4738322 Fax 010-4731589 Geopend ma. t/m vr. 8.30-17.00 uur. BEZORGING: Stadskoeriers Telefoon 010-4514555 ma. t/m vr. 08.30-17.00 uur DIRECTIE: R. M. de Koning HOOFD ADVERTENTIE VERKOOP: G. de Boer Telefoon 010-4004290 CHEF VERKOOP REGIO: R. J. Scholten Telefoon 06 53 321659 VERTEGENWOORDIGERS: J. van Merwijk Telefoon 010-4738322 INZENDTERMIJN ADVERTENTIES: Tot dinsdag 10.00 uur IM/VP advertenties tot maandag 16.00 uur REDACTIE: Telefoon 010-4736543 Fax 010-4731589 K. van der Knaap J.Teunissen CHEF-REDACTEUR: H. Mulder Telefoon 010-4004491 FOTOGRAFIE: Voor nabestellingen Telefoon 010-4736543 INZENDTERMIJN REDACTIE-KOPIJ: Tot maandag 12.00 uur UITGEVER: Rotterdams Dagblad B.V. Vanavond krijgen de direct om- wonenden van het voormalige Sportfondsenbad van alle betrok ken organisaties te horen wat er nu allemaal precies staat te ge- beuren. Betrokken zijn de Raad van Kerken, de interkerkelijke stichting INLIA, de Pauluskerk en Toth. De Pauluskerk zal daar- bij wat op de achtergrond staan, en zich richten op het verstrekken van medische zorg. ,,Ik kan me best voorstellen dat het de buurtbewoners nogal rauw op hun dak is gevallen", erkent Hans Magielsen, voorzitter van de Raad van Kerken die nauw be trokken is bij het plan. „Dat was het voor ons ook. Maar er is spra ke van een noodsituatie. Het gaat in de eerste plaats om kinderen, de meest kwetsbare groep. Wel staat voorop dat er geen vluchte- ling inkomt voordat de gemeente Schiedam het sein veilig heeft ge- geven. De veiligheid staat boven SCHIEDAM - Een team Iesge- vers van Transport en Logistiek Nederland, de belangrijkste werkgeversorganisatie in het wegtransport, heeft maandag 30 november lesgegeven aan de kin deren van de St. Bernardus ba- sisschool in Schiedam-West. De les behandelde een ongebruike- lijk maar zeer belangrijk onder- werp, hoe in het verkeer kinde ren veilig moeten omgaan met vrachtwagens. Om de les kracht bij te zetten waren twee vracht wagens uitgerukt voor het prak- tijkgedeelte. „Het was een grandioze dag", vond Peter van Lingen van het van origine Schiedamse transportbe- drijf KPB. „Het enthousiasme van de kinderen zorgde ervoor dat het een plezier was om hen iets over te brengen. En ik denk dan ook dat dat goed gelukt is. We kregen ten- minste allemaal vragen over vrachtwagens, waaraan je echt kon merken dat de kinderen nadenken over zaken als hoe groot en dus ook log een vrachtwagen is en hoe- veel ruimte een vrachtwagen in- neemt.' In het landelijk project "Veilig op Weg. Zorg dat je gezien wordt!' geven de transportondernemers vuistregels aan kinderen, zodat ze veilig en bewust kunnen omgaan met vrachtauto's in het verkeer. Doel ervan is hun verkeersveilig- heid te vergroten. De voornaamste regel die de kinderen krijgen is dat ze gezien moeten worden. „Als jij de chauffeur ziet, dan ziet hij jou ook", zegt een vrachtwagenbe- stuurder in de videofilm die de kin deren te zien kregen. De bestuur- ders en de leerlingen steken de duim op als teken dat ze elkaar hebben gezien. In deze film wor den ook enkele onveilige situaties getoond die met een paar eenvou- dige vuistregels te vermijden zijn. Andere belangrijke regels zijn: nooit vlak voor de cabine lopen (de bestuurder kan het kind dan name- lijk niet zien), voor een stoplicht altijd achter een vrachwagen wachten in plaats van ernaast en al tijd stoppen voor de stopstreep, ze- ker als er een vrachtwagen nadert. Deze heeft namelijk veel ruimte nodig om de draai te maken. Na een les in de klas krijgen de kinderen de kans om in de praktijk kennis te maken met de vrachtau- to, waarbij ze onder meer zelf kun nen zien wat de positie is van de vrachtwagenbestuurder in de cabi ne en wat hij wel en niet kan zien. Het project was toegespitst op ver- schillende leeftijdgroepen, volgens Van Lingen „Aan de allerkleinsten lieten we allereerst zien wat trans port eigenlijk is. We lieten zien dat een potje pindakaas eerst in de fa- briek gemaakt wordt en daarna in de supermarkt terecht moet ko- men, met de vrachtwagen." Ruim vierduizend basisscholen in Nederland kregen in mei 1997 van Transport en Logistiek Nederland een voorlichtingspakket en prijs- vraag toegestuurd. In mei 1998 ontvingen de overige vierduizend scholen het pakket. Maar liefst 65.000 leerlingen hebben inmid dels de opdrachten uit het pakket gemaakt en kennis opgedaan van vrachtauto's en kinderen in het verkeer. Door deel te nemen aan de prijsvraag maakten de leerlin gen van de scholen kans op het winnen van de voorlichtingsdag waarbij transportondernemers en chauffeurs met twee vrachtauto's de scholen gaan bezoeken. Ieder jaar worden er 120 scholen uitgepikt die een dag les krijgen van de transportondernemers. Tot nu toe is het project, dat vorig jaar voor het eerst van start ging, in de smaak gevallen. „Tot nu toe zijn de scholen enthousiast en zijn ze er graag voor te porren. Dat betekent dus dat we er meer door gaan. En als de scholen er geen zin meer in zouden hebben, kunnen we altijd nog een lespakket samenstellen dat de docenten zelf ook op school kunnen gebruiken", aldus Van Lingen. 'Veilig op Weg. Zorg dat je gezien wordt!' is een initiatief van de Kring van Jonge Ondernemers, be- staande uit ruim achthonderd leden van Transport en Logistiek Neder land. Dit zijn jonge transporton dernemers, die zelf ook vaak kin deren op de basisschool hebben. Zo ook Van Lingen zelf: Mijn ei gen kinderen zitten op die school. Als je kinderen hebt, sta je veel meer stil bij het gevaar. Ik ben nor- maliter meer een financiele man, in plaats van dat ik op de vrachtwa gen zit. Laatst moest ik echter even weer in de cabine kruipen en toen ik reed, besefte ik weer eens hoe ontzettend groot zo'n vrachtwagen is. Je moet als chauffeur zijnde wel echt drie keer kijken." Transport en Logistiek Nederland heeft het plan van meet af aan on- dersteund. De organisatie onder- streept dat het verbeteren van de verkeersveiligheid een gezamenlij- ke verantwoordelijkheid is van alle verkeersdeelnemers. „We willen de verkeersveiligheid verhogen door leerlingen te laten zien wat een vrachtauto is en hoe je er in het dagelijkse verkeer veilig mee kunt omgaan. Door bijvoorbeeld ervoor te zorgen dat je gezien wordt door de chauffeur. Elk ongeval dat we daarmee voorkomen is er een'al dus de Algemeen Voorzitter Noordzij Transport en Logistiek Nederland. De betrokkenheid van vrachtauto's bij ongevallen met dodelijke af- loop daalde in 1997 met 12 pro- cent, bij ongevallen met gewonden steeg dit cijfer helaas met 5 pro- cent. In 1997 vielen 5 slachtoffers en 21 gewonden in de leeftijd van 6 tot 12 jaar als voetganger of fiet- ser door een ongeval met een vrachtauto. Omdat kinderen niet altijd zelf aan het verkeer deelne- men, worden ook de ouders na- drukkelijk bij het project betrok ken. MONIQUE SIEMSEN SCHIEDAM - Voor 55-plus- sers is er de komende week weer van alles te doen in de diensteneentra. Woensdag 2 december is er een (gratis) soos-instuif in dienstencen- trum De 4 Molens van 19.00 tot 22.00 uur en een the-dan- sant met DJ Leon van 19.30 tot 23.30 uur. Toegang fl. 2,-. Vrijdag 4 december is er een Sinterklaastraktatie tijdens de koffte-inloop in dienstencen- trum Oost van 09.30 tot 12.00 uur. Zondag 6 december is er natuurlijk (gratis) koffie-in- loop in De 4 Molens van 11.00 tot 13.00 uur en maan dag 7 december houdt het Bu reau Rechtshulp spreekuur in De 4 Molens. Iedere maandag zijn medewerkers van dit bu reau aanwezig tussen 09.00 en 13.00 uur. Bellen voor een af- spraak via 443 21 19. Die avond is er Country dansen in De 4 Molens van 19.00 tot 22.00 uur. Kosten hiervan zijn fl. 15,- per maand. SCHIEDAM - De twee gemeente- raadsleden F. Fluiter (Gemeente- belangen) en W.M. Hermans (PvdA) zijn vrijdag 4 december tussen 10.00 en 12.00 uur in 'Het Gebouw' aan het Broersveld 142. Doel van deze activiteit is ener- zijds kennismaken met de vrouwe- lijke gemeenteraadsleden en an- derzijds te komen tot informatie- uitwisseling met de bezoeksters. SCHIEDAM - Groep 8 van open- bare basisschool De Gorzen be- zoekt vrijdag 4 december het zorg- centrum Francois Haverschmidt. Al negentien jaar maken de leerlin gen van groep 8 geen surprise voor elkaar maar voor de bewoners van het zorgcentrum. Van 10.15 tot 11.30 uur zijn de kinderen van De Gorzen (verkleed als zwarte pie- ten) in gezelschap van Sinterklaas in het zorgcentrum te vinden. SCHIEDAM - In de Blauwe Brug wordt vrijdag 4 december een tie- nerinstuif-disco georganiseerd voor jongeren tussen de 10 en 12 jaar. Het thema is (natuurlijk) sin terklaas. Kaartjes kosten fl. 2,50 en zijn vanaf heden verkrijgbaar bij de receptie van het wijkcentrum. Op de avond zelf kunnen tieners vanaf 19.15 uur een kaartje kopen. De tieners kunnen iedere donder- dagmiddag deelnemen aan de tie- nerinstuif van 16.00 tot 17.30 uur. Kosten hiervoor zijn fl. 1,- per keer. SCHIEDAM - Klaveijasvereni- ging't Schooltje organiseert zater dag 12 december een vrije kaart- avond vanaf 20.00 uur. De kosten zijn fl. 3,- per persoon. Ook kan men op maandagavond komen kaarten in verenigingsverband. Opgeven bij: A. van Ballegooien, tel. 419 86 46. SCHIEDAM - De Zakenkring Schiedam e.o. maakt maandag 7 december kerststukken in de bo- venzaal van restaurant Le Pecheur. De ruimte is te beperkt om introdu ce's uit te nodigen, maar belang- stellenden zijn wel welkom op de nieuwjaarsreceptie die maandag 4 januari wordt gehouden. Voor meer info: 474 58 26. SCHIEDAM - In de Dorpskerk aan het Noordeinde wordt zondag 6 december weer een gospelsound- avond georganiseerd. Living Clo se, een ongeveer dertig leden tel- SCHIEDAM - De initiatiefnemers van de Kerstmarkt in Schiedam hebben het evenement voor dit jaar afgelast. De Kerstmarkt zou wor den gehouden op het Hemaplein, van 12 tot en met 27 december. Maar de vergunnningaanvraag is vorige week door het college van B en W afgewezen, omdat het He maplein al is toebedeeld aan de marktkooplui. De markt is vanwe- ge de herbestrating van het Broers veld tijdelijk naar deze locatie ver- huisd. De gemeente Schiedam bood een alternatief terrein aan, het parkeer- terrein dat naast het Hemaplein ligt. Maar Stichting Winterdorp vindt dat de plek te klein is om het beoogde kerstdorp (ijsbaan, hore- ca-chalet van Gran Cafe Dudok met verwarmd terras, twintig kerst- stalletjes etcetera) naar behoren te SCHIEDAM - ONS heeft een strooiplan klaar voor het geval de winter plotsklaps echt mocht toe- slaan. Ook de zakjes zout liggen weer klaar bij het Milieustation en de wijkservicepunten in Nieuw land en Oost zodat bewoners hun gladde stoep weer begaanbaar kunnen maken. Elke winter kunnen gladde wegen ontstaan door bevriezing van natte weggedeelten en mistaanslag of rijpvorming. Ook sneeuw, hagel en onderkoelde regen kunnen soms onverwacht voor een onge- wenste glijbaan zorgen. Om de overlast. zoveel mogelijk te beper- ken wordt de gladheid bestreden. Het strooiplan is ook dit jaar weer aan de praktijk van alledag aange- past. In verband met de vele werk- zaamheden in de stad (aanleg me tro, stadsuitleg in Noord) zijn alle strooiroutes nog eens bekeken en waar nodig aangepast aan de ver- anderde omstandigheden. Elke soort gladheid vraagt om een eigen wijze van aanpak en bestrij- lend koor, treedt op met vlotte En- gelstalige gospel. Het optreden be- gint om 19.00 uur en de toegang is gratis. SCHIEDAM - Nel en Kees Noor- dermeer verzorgen donderdag- avond 3 december de Harmonia' - avond met een maskerade. Dat wil zeggen dat er helderziende waar- nemingen worden gedaan door middel van maskers die worden uitgedeeld. De avond wordt ge houden in wijkcentrum Nieuwland aan het Dr. Wibautplein 165 in Schiedam. Aanvang is 20.00 uur, toegang fl. 8,50. SCHIEDAM - De tentoonstelling 'Twee vrouwen van Schiedam, Aleida van Henegouwen en Lidui na' is tot en met 3 januari te zien in het Stedelijk Museum. VIA Schie dam, de Vereniging voor Irrealis- me en Abstractie in de beeldende kunst (1950 - 1954) is tot en met 21 februari te zien. De derde ten toonstelling die momenteel te be- zichtigen is, is Unisono 7 van Jan Roeland. WATER WEG - 'Voor-Uit 25+' is een club voor alleengaanden en al- leenstaanden vanaf 25 jaar in de regio Rotterdam die de komende maand weer veel activiteiten orga niseert. Wie met de kerst alleen is, of alleengaand of alleenstaand is, kan terecht bij Voor-Uit 25+. Vrij dag 18 december wordt er in de ei gen zaal 't Viltje in Rotterdam kerst gevierd. Toegang is gratis. Voor info: Rob Beets_434 43 98 of Aad Verbeek 426 77 54. stallen. Het zou dan een uitgekleed Kerstdorp worden, en daar had Winterdorp geen trek in. De stichting Winterdorp heeft in middels alle betrokkenen gei'nfor- meerd en zegt de gang van zaken bijzonder te betreuren. Geprobeerd wordt om de Kerstmarkt volgend jaar weer te continueren. Voor de zomer van het komend jaar zou er dan al overeenstemming met de gemeente moeten zijn bereikt over zowel het plan als de locatie, om een herhaling van wat er dit jaar is gebeurd. te voorkomen. Volgend jaar is het Hemaplein waarschijnlijk niet meer vrij, om dat dan de bebouwing waarschijn lijk van start is gegaan. Winterdorp hoopt dan terecht te kunnen op het Stadserfplein. Overkapt, dat wel, om geluidsoverlast voor de omwo- nenden zo veel mogelijk te beper- ken. ding. Gladheid in de gehele stad betekent dat er prioriteiten moeten worden gesteld. De komende win ter hanteert ONS de volgende volgorde: busroutes en doorgaande fietsroutes, doorgaande wegen, toegangen tot crematorium en be- graafplaats, wijkontsluitende we gen en zonodig en zo mogelijk pol- derwegen, bus- en tramhaltes, ge- deelten voor openbare gebouwen, looproutes naar zieken- verzor- gings- en bejaardenhuizen, buurt- straten en -wegen. Het strooien van voetpaden vindt op zeer beperkte schaal plaats. Daarom is het bij gladheid belang rijk dat burgers en bedrijven hel pen. Zij zijn zelf op grond van de Algemene Plaatselijke politiever- ordening (APV) verplicht het ge- deelte voor de woning of het be- drijf met daarvoor bruikbare stof- fen te bestrooien. ONS Milieu speelt daarop in door voor de bur gers gratis strooizout (vijf kilo per persoon) ter beschikking te stellen. Bedrijven betalen vijftien gulden voor 25 kilo zout. Oertene mcm+m iHNflitSta! illlNV Markt 3 Vlaardineen Tel. 010-460 24 28 Ook'iMWMb OR 2/3/4 Dcctmhtt INCL BTW/BPM EXCL. KOSTEN RIJKLAAR MAKEN. SPIJKERSTRAAT 10, SCHIEDAM. TEL 010-4622912

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1998 | | pagina 3