SBSS nu op zoek naar financiele middelen voor restauratie monument [potLffuon a HOBBY ELEKTR0NICA DIGITALE SATELLIET/MULTIMEDIA 0NTVANGER 27 MC ZEND ONTVANGER SET 25 400 KANAALS PORTABLE-SCANNER 89 zmr- m- m- MaasposT Fslmhuis Expositie Passende bestemming voor kapel aan Vlaardingerdijk is gevonden De Mandarijn: 'Oosterse accenten in 'n Westers interieur' AUDIO CD-R PRIMA VIDEOTAPE MICR0F00N ALLEEN ZONDAG 6 DECEMBER VAN 12.00-17.00 UUR |fe| CORRECT HOBBY ELEKTRONICA, BERGWEG QQ ROTTERDAM. TEL.: 010-4.618.600 FAX: 010-4.186.270 Erfpacht Politie lost beroving Hazepad op Inbraak in kantoorruimte Man in metro beroofd Auto's vernield Man biedt gestolen juwelen aan Rijden onder invloed Bestelbus in brand gestoken DE NIEUWE CORRECT KOOPGIDS1999 Een unieke koopgids van 160 pagina's dik met een |4 overzicht van nieuwe produkten en ML aanbiedingen uit de 3 panden van Correct op het gebied van Audio/Video, Foto, Telecommunicatie pn Computers. HAAL GRATIS 0P 10 VOOR 5 VOOR ALLEEN ZONDAG 6 DECEMBER VAN 12.00-17.00 UUR J599T- Woensdag 2 december 1998 xq53 SCHIEDAM - Filmhuls Schiedam vertoont donder- dag 3 december 'The Big Lebowski'. De film verhaalt over drie vrienden: Jeff, Walter en Donny. Zij ouwe- hoeren wat af op de bow- lingbaan. Als op een kwade dag op het tapijt van Jeff is gepist zijn de anderen hevig verontwaardigd. Jeff zoekt het oorspronkelijk bedoelde slachtoffer op, zijn naamge- noot Big Lebowski, een puis sant rijke zakenman. Het ta pijt blijkt niet voor niets te zijn bewaterd en Jeff raakt betrokken bij een ontvoe- ringszaak. Vrydag 4 en za- terdag 5 december staat 'Gadjo Dilo' op de spoelen. De film speelt zich af in Roe menie waar op een ijskoude winteravond de jonge Parij- zenaar Stephane arriveert met weinig bagage maar wel met een DAT-recorder. Op een cassette heeft hij een lied van zigeuner-zangeres Nora Luca die hij kost wat kost wil vinden om de betekenis van het liedje te achterha- len. Het Filmhuis is gevestigd in Theater de Teerstoof Nieuw- straat 12. De voorstellingen beginnen om 21.00 uur. De toegangsprijs bedraagtfl. 10,- (donateurs betalen ft. 7,50). SCHIEDAM - Het Stedelijk Museum Schiedam vertoont vanaf zaterdag 5 december recent werk van Jan Roe- land. Roeland is een autodi- dact. Aanvankelijk schilder- de hij alleen in zijn vrije tijd, later gaf hij zijn baan op om zich volledig aan het schilde- ren te kunnen wijden. Als uitgangspunt kiest Roeland altijd alledaagse dingen zo- als bloemen, vazen, hamers, sikkels en enveloppen. In zijn meest recente werk dui- ken vliegtuigen en tafelten- nisbatjes met bal op. De ten- toonstelling is te zien tot 17 januari 1999 van dinsdag tot en met zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur en op zondag van 12.00 tot 17.00 uur. Donderdag werd een cheque overhandigd door de ING-Bank ten bate van de restauratie. De heer B.M. de Rooij (links) en de heer Kon van de ING-bank waren hierbij aanwezig, alsmede de heer G. C. Meeuse van de SBSS en wethouder Reijnhout. foto Roger van der Kraan SCHIEDAM - De heer E. Kon van de ING Bank Schiedam, overhandigde donderdag 26 no- vember een cheque van fl. 25.000,- aan de voorzitter van de Stichting Beschermd Stadsge- zicht Schiedam (SBSS), prof. ir. G.C. Meeuse. De schenking is een afscheidscadeau aan de heer M. Buhoara, die tot 16 Septem ber als ambassadeur van Roe menie werkzaam was. „Met deze schenking is een begin gemaakt met het ontwarren van het finan ciele raadsel dat iedere restaura tie opwerpt", aldus Meeuse na- dat hij de cheque in ontvangst had genomen. De overhandiging van de cheque vond plaats in de zwaar gehavende kapel. De Stichting Beschermd Stads Gezicht spant zich al een aantal jaren in om de restauratie van deze neoclassicistische kapel op de voormalige rooms-katholie- ke begraafplaats aan de Vlaardin gerdijk te verwezenlijken. Alvo- rens het monument halverwege de vorige eeuw in handen kwam van de katholieke kerk was het een bui- tenverblijf, dat de naam buiten- plaats Bokkenburg droeg. In op- dracht van de katholieke kerk werd in 1853 de kapel gebouwd. De hekwerken die ook op de monu- mentenlijst staan, zijn uit 1882. In 1972 werd de begraafplaats ver- kocht en vijf jaar later kwam het op de rijksmonumentenlijst te staan. Vijfentwintig jaar leegstand is niet bevorderlijk geweest voor de staat van het gebouw dat nu hard aan restauratie toe is. De SBSS begint echter nooit aan een restauratie al- vorens een passende bestemming gevonden is en het financiele plaatje rond is. In het voorjaar van dit jaar werd een passende bestem ming voor het rijksmonument ge vonden. De Roemeens-orthodoxe kerkgemeenschap gaat in de kapel kerkdiensten houden en de bijge- bouwen, de sacristie en het lijken- huisje zullen ingericht worden als ontmoetingsruimte en cultureel centrum. De Stichting Monumenten Beheer Schiedam (SMBS) gaat het object beheren en exploiteren middels een erfpachtovereenkomst met de gemeente. Met de Roemeense kerkgemeenschap wordt een huur- overeenkomst getekend. Zowel SBSS als de Roemeense kerkge meenschap zijn erg gelukkig met deze constructie omdat het mes aan twee kanten snijdt. De stich ting is blij dat nu eindelijk zicht komt op de uitvoering van de res tauratie en de Roemeense kerkge meenschap omdat de kapel uitste- kend voldoet aan de wensen van de parochianen. Op dit moment wor den de diensten van de Roemeens- orthodoxe kerk gehouden in een katholieke kerk in Voorburg. Om dat deze kerk eigenlijk veel te groot is voor de vijftig kerkgangers die er gemiddeld naar een dienst komen, is de gemeenschap al twin- tig jaar op zoek naar een geschikte- re ruimte. De kapel aan de Vlaar dingerdijk blijkt toevalligerwijs grote gelljkenissen te vertonen met de kerken in Roemenie. In Roeme nie staan in veel dorpen kleine ron- de kerken. Omdat de kapel aan de Vlaardingerdijk octogonaal ofte- wel achthoekig is, heeft het dezelf- de intieme sfeer. Een aantal van de in Nederland woonachtige Roeme- nen werden er dan ook direkt ver- liefd op. „Deze kapel is heel ge- schikt voor ons door de vorm, het formaat en de uitstraling. Het heeft ook een aantal details zoals het kruis dat ik herken van de kerken in Roemenie", aldus een van de parochianen die bij de overhandi ging van de schenking aanwezig was. „De kapel zal misschien niet groot genoeg zijn voor het aantal mensen dat met Pasen en Kerst naar de mis komt, maar dat is in Roemenie ook zo. Dan wonen een aantal mensen de mis in de open lucht bij." Wanneer de Roemenen hier hun eerste kerkdienst kunnen vieren is nog een grote vraag. De kosten voor de restauratie van de kapel zijn volgens het laatste haalbaar- heidsonderzoek geschat op een miljoen gulden. Het architectenbu- reau dat de SBSS in de arm geno men heeft, is Hot Line Studio van de Roemeense architect Bogdan Bocanet. De architect Hans Valk die onder andere de bij de restaura tie van de Paradijskerk in Rotter dam betrokken is geweest, neemt de leiding op zich en Bocanet zal betrokken worden bij de inrich- tingsplannen. Het architectenbu- reau heeft de kapel kort geleden opnieuw op tekening gezet. Er is lang gezocht naar de originele te- keningen, maar die werden niet ge vonden. De SBSS heeft de teke- ningen nodig om het bestem- mingsplan gewijzigd te krijgen. Dit is nodig omdat het nu nog te boek staat als kapel. Omdat de SBSS een door WVC erkende res- taurerende instelling is, betaalt het rijk zeventig procent van de subsi- diaire kosten. Dit zal neerkomen op ongeveer veertig procent van de werkelijke kosten, oftewel vier ton. De SBSS diende een subsidie- verzoek in bij de Europese Com- missie voor de restauratie van de bijgebouwen. In het kader van een project voor migranten had de stichting er goede hoop op dat via deze weg fl. 180.000,- binnenge- haald kon worden. Het verzoek werd uiteindelijk niet gehonoreerd omdat het juridisch niet goed ge noeg onderbouwd zou zijn. De stichting benadert nu allerlei stich- tingen om de bijna zes ton die nog nodig is bij elkaar te krijgen. Met de schenking van ING Barings en NN is de kop eraf, maar geeft aan dat nog een groot aantal stichtin- gen, fondsen, bedrijven en particu- lieren over de streep moeten wor den getrokken om de financiering van de restauratie van het rijksmo nument rond te krijgen. ANITA BEIJER De Mandarijn; een stukje Azie aan de Markt. WATERWEG - Onder het motto 'Oosterse accenten in een Westers interieur' opende De Mandarijn dit jaar haar deuren voor het publiek. En dat op een van de mooiste plek- jes van Vlaardingen, de historische en monumentale stadskern van de Markt. Ex-Verre Oosten bewoon- ster Liana Koning (40 jaar) biedt iedereen de kans om mee te genie- ten van de interesse en liefde die zij in Hong Kong en Japan heeft ontwikkeld voor de daar vervaar- digde prachtige strakke antieke meubelen en het karakteristieke oosterse (met name Japanse en Thaise) serviesgoed. Het assorti- ment bestaat verder uit onder meer een aantal zeer fraaie, ingelijste Ja panse woodblockprints, rieten meubelstukken uit Birma en interi eur decoraties uit India. „Bij het serviesgoed ligt de nadruk op bruikbaarheid", vertelt Koning, die zelf thuis dagelijks haar in Ja pan vergaarde schalen, borden, kommen en bekers in het huishou- den gebruikt. „Het zijn mooie en aparte designs, maar van een be- taalbare soort, die niet in de vitri- nekast hoeven te worden opgebor- gen als decoratie, maar gewoon dagelijks kunnen worden gebruikt voor de maaltijd." In maart van dit jaar reisde het echtpaar Koning naar Japan om daar zelf een deel van de collectie in te kopen. De re adies van de mensen, die tot nu toe De Mandarijn hebben bezocht, zijn heel enthousiast. Zowel over het assortment als over de sfeer van de winkel. En omdat er in de regio geen ande re winkel met een vergelijkbaar as sortment is, vinden heel veel men- sen het leuk om weer eens iets heel anders te kunnen kopen, zeker ook gezien de groeiende belangstelling voor Oosterse woonstijlen en de coraties. SCHIEDAM - Twee 21-jarige inwoners van Schiedam hebben bekend op maandagavond 9 november een beroving te hebben gepleegd op het Ha zepad. De twee probeerden die avond een 56-jarige man uit Vlaardingen te beroven door hem van zijn scooter te trappen. Dit mislukte, waarna de man naar huis reed en 'de politie belde. Toen de politie ter plekke kwam, troffen zij een 51-jarige man uit Vlaardingen aan, die even tevoren door het tweetal van zijn fiets was geslagen en beroofd was van zijn portemon- nee en fiets. Na een onderzoek in de omgeving hield de politie diezelfde avond een 21-jarige Schiedammer aan. Dinsdag 17 november wist de po litie de tweede verdachte aan te houden. De beide mannen hebben inmid- dels bekend en worden voorgeleid aan de officier van justitie. SCHIEDAM - Bij de politie van het district Schiedam is maandag 30 no vember de melding binnengekomen van een inbraak in een kantoorruimte van een bedrijf aan de Havenstraat. De inbreker(s) heeft/hebben een raam vernield om de ruimte te kunnen betreden. Uit het kantoor werd een com puter weggenomen. De politie stelt een onderzoek in. SCHIEDAM - In de nacht van zaterdag 26 op zondag 27 november even na middernacht is een 32-jarige Schiedammer in de metro, die op dat mo ment tussen station Delfshaven en Marconiplein reed, beroofd van zijn portemonnee. Het slachtoffer werd belaagd door vijf jongens die hem schopten. sloegen en bovenop hem gingen zitten. Zijn portemonnee werd afgepakt. In het metrostation Marconiplein kon het slachtoffer door een omstander en een RET-medewerker worden ontzet. De jongens gingen er vandoor. Het slachtoffer is met verwondingen aan zijn hoofd overge- bracht naar het Dijkzigtziekenhuis. SCHIEDAM - Twee Schiedammers van 21 en 22 jaar zijn zaterdagavond op de Steenstraat aangehouden nadat zij kort daarvoor op de Groenelaan en de Steenstraat vernielingen hadden gepleegd aan in totaal acht auto's. Twee getuigen reden per auto achter de verdachten aan en waarschuwden de politie. Op het politiebureau bekenden de beide Schiedammers in totaal twintig auto's te hebben beschadigd. Inmiddels zijn alle autobezitters in kennis gesteld. Tegen de beide verdachten worden diverse processen-ver- baal opgemaakt. SCHIEDAM - De politie heeft zaterdag 28 november omstreeks 16.00 uur een 29-jarige man uit Vlaardingen aangehouden. De man had kort ervoor getracht bij een juwelier in de Hoogstraat gestolen juwelen aan te bieden. Op het bureau bleek de man in bezit te zijn van een grote hoeveelheid sie- raden waaronder vier ringen met inscripties. Hij verklaarde de sieraden bij een kennis van hem te hebben weggenomen. De politie heeft een onder zoek ingesteld naar de afkomst van de sieraden. SCHIEDAM - De politie heeft zondag 29 november een controle gehou den op de Rijksweg A13. Een 49-jarige man uit Amsterdam werd aange houden omdat hij teveel had gedronken (Promille 0,85). Met een boete van fl. 900,- en een rijverbod werd de man heengezonden. Een 34-jarige vrouw uit Den Haag werd eveneens aangehouden, ook zij had teveel aan Bachus geofferd (Promille 1.05). Met een boete van fl. 900,- en een rijver bod werd de vrouw heengezonden. Op de Nieuwe Haven werd even na middernacht een 25-jarige Schiedammer aangehouden (Promille 1.30). Met een boete van fl. 900,- en een rijverbod werd de man heengezonden. SCHIEDAM - In de nacht van zondag 29 op maandag 30 november is er ingebroken in een bestelbus die op de Groenelaan geparkeerd stond. Het slot van het rechtervoorportier was in zijn geheel verwijderd en lag op de rijbaan. Een grote hoeveelheid Indiase kleding (ter waarde van fl. 5000,-) was weggenomen. In de cabine was vervolgens brand gesticht op de bijrij- derszitplaats. Het voertuig brandde gedeeltelijk uit. De politie stelt een on derzoek in. KOOPGIDS J999 CCTORT VOOR GRUflDIG GRUNDIG DTR-1200 DIGITALE SATELLIET4DNTVANGER De DTR1200 Multi Media Terminal kan veel meer dan een standaard satelliet ontvanger. Naast ontvangst van o.a. RTL 4/5, Veronica en SBS-6 en Ned 1/2/3 ook ontvangst van ongecodeerde programma's (Free To Air) op Astra en andere satellieten. Ingebouwde modem. Met de Elektronische Programma Gids EPG kunt u al deze functies gemakkelijk bedienen. Meerprijs 57 cm schotel en LNBF ontvangstkop 99.- C0RRECTPRIJS Art.nr. 29867 999 SAAll.LX' SAMLEX1000 27MC ZEND/ONTVANGER SET Met deze 27 MC zend/ontvanger kunt u volledig kostenloos (zonder abonnements- of gesprekskosten) communiceren met iedereen die net als u in het bezit is van een 27 MC zend/ontvanger. Het is ook een zeer handig apparaat als u met twee auto's op vakantie gaat. Compleet met handmicrofoon, gelijkstroomkabel en installatiemateriaal, Setprijs voor 2 complete zend/ontvangers Inclusief magneetantenne en sigaretten-aansteker-snoer. CORRECT SETPRIJS Art.nr. 25784 199 ARITA 0PNEEMBARE AUDIO CD Bijzonder geschikt voor gebruikin Philips en Pioneer CDR recorders voor het maken van de mooiste digitaleopnames. PER STUK 6.95 Art.nr, 63336 59 MAXELL E-180 VX VIDEOTAPE Prima videotape met een speelduur van 3 uur. PER STUK 6.95. Art.nr. 145 unidpn ftomirnt- INCL. GRATIS KL0VE sn ANNERBOEK T.W.V. 29.95 BEARCAT 3000XLT SCANNER MET 25-1300MC EN LUCHTVAART Met deze 400 kanaals portable-scanner haaltu het neusjevan dezalm op scannergebied in huis. Hetfrequentiebereik loopt van 25-1300 Mhz AM/FM/FM-wide waarbinnen u vrijwel alle interessante communicatie kan ontvangen zoals politie, brandweer, GGD, luchtvaart, taxi, draadloze telefoons, amateurs etc. Deze ultra modeme scanner wordt compleet geleverd met netvoeding, breedbandantenne en een duidelijke Nederlandstalige handleiding. C0RRECTPRIJS Art.nr. 45683 PHILIPS SBC-MD 600 MICR0F00N Deze professionele microfoon is uitermate geschikt voorondermeer karaokegebruik en heeft een lossnoervan 5 meter met XLR-plug eneenaan/uitschakelaar. CORRECTPRIJS^ QOf "Wl Art.nr. 32581 69 Pioneer PIONEER SE-450 STEREO H00FDTELEF00N Gesloten hoofdtelefoon, verstelbare beugel en grote oorkussens. CORRECTPRIJS^ Art.nr. 430 .J* WW** CASIO CT-K 511 MET MIDI (PC-)AANSLUITING Een pracht van een stereo keyboard. Voorzien van 61 grote toetsen en 5 oktavenMet 100 vooringestelde instrumenten Tevens zijn 100 automatische begeleidingsritmes evenals 100 ingebouwde demomelodieen aanwezig. Op een duidelijk LCD display worden o.a.: tonen, ritmes, muzieknaam en muzieknoten weergegeven. Afm. 96x38x14 cm. Art.nr. 60263 329 SINT OPENINGSTIJDEN: DONDERDAG 3 DEC. 9.00-21.00 UUR VRIJDAG 4 DEC. 9.00-21.00 UUR ZATERDAG 5 DEC. 9.00-17.00 UUR ZONDAG 6 DEC. 12.00-17.00 UUR OPENINGSTIJDEN: maandag t/m donderdag van 9.00-18.00 uur, vrijdag van 9.00-21.00 uur, zaterdag van 9.00-18.00 uur. Zondag 6 december geopend van 12.00-17.00 uur. r

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1998 | | pagina 5