616.000 A A Vlaardingen krijgt asielzoekerscentrum PC Kringloop van opbouw en verval Lege woningen niet per se voor asielzoekers HAAL GRATIS OP FOT# H^| Vr Totale opiage College reageertpositief opaanvraag CO A Herdenking bij steen van John Oldham Winkel en win weken Bieb Stadserf verkoopt video's Deze week in 'Sportfondsenbad niet geschikt voor opvang van vluchtelingen' DE NIEUWE CORRECT K00PGIDS 1998/1999 Maak van uw favoriete foto uw favoriete wenskaart B&B meubelen ALEXAIXIDRIUM Schiedam Opiage 37.745 WATERWEG - Het Vlaardingse college van B&W heeft posi tief gereageerd op een verzoek van het Centraal Orgaan op- vang Asielzoekers (COA) tot vestiging van een asielzoekers centrum in Vlaardingen. Daarmee lijkt de weg vrij voor de komst van dat centrum. Een locatie is al gevonden in het ter- rein ten westen van bedrijfsterrein de Vergulde Hand. Het Vlaardingse asielzoekerscentrum gaat plaats bieden aan vier- honderd mensen voor een periode van (vooralsnog) vijf jaar. Unisono Jan Roeland in de weer met planten en F - 16's Threnody Schiedamse metalband is weer opgericht Ziekenhuis Korfbalclub moet veld inleveren voor fusieziekenhuis Opgeteld debeste! 1 RUNDERRIBLAPPEN Qg8 PLAAT WIT OF TARWE j 69 CLEMENTINA S -i gg PLUSMARKT VAN DIJK Geuzenplein 7 PLUSMARKT K00RNNEEF Mgr. Nolenslaan 460 HARD- SOFTWARE 11 12+13 DEC io-i6uur AHOY-ROTTERDAM 1 5,-1 MAZDA Wie 'ENNINGJ Video Audio KTV Telecom de graotste in modisch zitcomfort bij een winterabonnement van 3 maanden voor slechts 79, if Ja noteer mij voor zo'n voordelig winterabonnement 111N1111 n 11 rvi YM'+mMLMSMkB d^puc I I I I I I ,1 I "I Of bel gratis 0800 - 06 42 c Overde Vesten 3a Schiedam Tel. 010-4738322 Fax 010-4731589 Bezorging 010-4514555 WOENSDAG 9 december 1998 5e jaargang nr. 50 SCHIEDAM - In aanwezig- heid van de ouders en vrien- den van John Oldham en burgemeester Scheeres zal vrijdag 11 december om on- geveer 18.15 uur een korte plechtigheid plaatsvinden bij de in het trottoir aange- brachte gedenksteen ter na- gedachtenis aan John Old ham. De plechtigheid vindt plaats op de Broersvest ter hoogte van McDonalds. In de nacht van 6 op 7 decem ber 1997 kwam Schiedam- mer John Oldham op die plek door een misdrijf om het leven. In reactie op deze gebeurtenis werden spon- taan bloemen gelegd en is een wake gehouden. Ook ontstond onder vrienden van Oldham het idee om op de plek waar hij om het le ven kwam een gedenkteken te plaatsen. Na overleg met de gemeente werd gekozen voor een gedenksteen in het trottoir, voorzien van een korte tekst: ..John Oldham. You'll never walk alone. You're always in our hearts." SCHIEDAM - De eerste winnaars van de Winkel en Win Weken in de Nieuwe Passage zijn deze week be- kendgemaakt. De hoofdprijs ging naar mevrouw Schaef- fer uit Schiedam. Zij won een multimedia PC. De Vlaardingse mevrouw Stoe- velaar ging aan de haal met de eerste prijs, een kleding- cheque ter waarde van drie- honderd gulden. De tweede prijs, een Rucanor Sport- jack, ging naar mevrouw E. Dingier. Mevrouw Olst- hoorn won de derde prijs, een beauty-pakket ter waar de van fl. 250,-. De vierde prijs, een Chiqi Cheri siera- dencheque ter waarde van fl. 250,-, ging naar mevrouw G.J. Vermeulen. De heer Willemsteijn won de vijfde prijs, een chipper-telefoon (Washington). De zesde prijs, een cadeaucheque van Woongalant ter Waarde van fl. 250,-, werd gewonnen door mevrouw Noordijk. Mevrouw Udelova won de zevendeprijs: een dagje Phantasialand voor twee personen (inclusief vervoer per Alfa romeo). De achtste prijs tenslotte, een dagje Phantasialand voor twee personen (inclusief vervoer per Fiat) is gewonnen door mevrouw De Klerk-Meer- kern. SCHIEDAM - De Biblio- theek aan het Stadserf biedt Schiedammers sinds maan- dag 8 december weer de ge- legenheid voor een prikkie uit de collectie verwijderde video's en boeken te kopen. Speelfllms op video zijn te koop voor fl. 5,- per stuk en het gros van de boeken voor fl. 0,50 per stuk. Ook deze keer worden weer antiqua- rische boeken te koop aan- geboden. De verkoop vindt plaats gedurende de ope- ningstijden van de biblio- theek. Deze zijn: maandag 17.00 tot 21.00 uur, dinsdag en donderdag 13.00 tot 21.00 uur, woensdag en vrij dag 11.00 tot 18.00 uur en zaterdag 11.00 tot 14.00 uur. Zo'n 20.000 asielzoekers moeten op kort termijn worden opgevan- gen. Een enorm aantal, en het is dan ook niet vreemd dat het COA de afgelopen tijd druk doende is geweest allerlei gemeenten te be- naderen met het verzoek een asiel zoekerscentrum binnen de stad toe te staan. Vlaardingen is een van die gemeenten. Het college van burge meester en wethouders heeft zich 'omdat de stad Vlaardingen haar maatschappelijke verantwoorde- lijkheid moet nemen' bereid ver- klaard mee te werken. ,,We zijn een aantal weken geleden door het COA benadetd", laat wethouder A. Kool weten. „Ver- volgens hebben we overlegd of we er medewerking aan moeten verle- nen. Omdat Vlaardingen een cul- tuur heeft van opvang van status- houders heeft het college gemeend positief te reageren." Binnenkort kan Vlaardingen dan ook een officieel verzoek van het COA verwachten. De gemeente- raad zal vervolgens moeten beslui- ten of aan dat verzoek gehoor wordt gegeven. Dat moet maart of april volgend jaar gebeuren, en zal ook zeker gebeuren. Het college heeft over deze zaak al vooraf con tact gehad met de diverse partijen. Eerst nadat was geconstateerd dat er een politiek draagvlak was voor de vestiging van een asielzoekers centrum in Vlaardingen kwam het college ermee naar buiten. Een politiek draagvlak is natuurlijk al prachtig, maar is er in Vlaardin gen wel een maatschappelijk draagvlak voor de komst van vier- honderd asielzoekers in een cen trum aan de westrand van de stad? Hoe reageren bijvoorbeeld de be- drijven op het aangrenzende be drijfsterrein de Vergulde Hand? De lap grand waarop nu het asiel zoekerscentrum komt te staan was bestemd voor de uitbreiding van het bedrijfsterrein. Hoe reageren de bewoners van de aangrenzende woonwijk? Het onderbrengen van vluchtelingen in het voormalige Sportfondsenbad in Schiedam- West leidde vorige week tot flinke commotie. „Een onvergelijkbare zaak", vindt Kool. „In Schiedam gaat het om een actie van een parti- culier waardoor zowel de gemeen te als de omwonenden volkomen werden overvallen. In Vlaardingen hebben we te maken met een afge- wogen plan vanuit de politiek. Op voorhand wordt er met de bedrij- ven en de dmwonenden gespro- ken." Kool geeft dan ook aan alle ver- trouwen te hebben in het 'maat schappelijke draagvlak' voor het centrum. „De ervaring leert dat mensen zo'n centrum uiteindelijk gaan waarderen." ERIKMEUER SCHIEDAM - De Stadskantoortoren, het blijft een zorgenkindje. Niet echt een sierlijke toren, bovendien vuil van buiten, en nu blijken ook de (dubbele) ruiten dringend aan vervanging toe. Niet zo gek, wanneer je beseft dat ze er al 25 jaar inzitten. Sommige ruiten blijken 'lek' te zijn, waardoor de ambtenaren continu te maken hebben met beslagen ramen en ze niet naar buiten kunnen kijken. Komend jaar, als de gemeenteraad tenminste akkoord gaat, wordt een start gemaakt met het onderhoud: 110 ruiten worden vervangen. Kosten: fl. 125.000,-In de jaren daarna worden telkens veertig ruiten omgewisseld. In totaal verwacht de gemeente Schiedam een bedrag kwijt te zijn van fl. 447.000,-. Foto Roger van der Kraan SCHIEDAM - De bewoners van Schiedam-West zijn wel degelijk begaan met het lot van vluchtelin gen. Dat stelt de bewonersvereni- ging in een ingezonden brief. „De commotie over het al dan niet on derbrengen van vluchtelingen in SCHIEDAM - In een brief aan AEDES (het landelijk overkoepe- lend orgaan van de woningbouw- corporaties) heeft het Centraal Or gaan Opvang Asielzoekers (COA) aan alle gemeenten in Nederland gevraagd asielzoekers op te nemen in leegstaande woningen. Op deze manier hoeven asielzoekers niet in de veelbesproken tenten te wonen. De verschillende woningbouwcor- poraties zelf zijn echter nog niet benaderd voor dit idee, zoals be- vestigd door Woningstichting Noordvest en Woningbouwvereni- ging Schiedam. „Het lijkt ons ver- standig dat we een rechtstreeks verzoek krijgen, waar we op in kunnen gaan. Als ons om hulp wordt verzocht, dan zetten wij ons uiteraard voor hopderd procent in. Bovendien hebben we momenteel niet echt te maken met leegstand", aldus directrice De Graaf van Wo- ningbouwvereniging Schiedam. De Graaf denkt niet dat het aan de verhuurder is om zelf initiatief te nemen in een dergelijk voorstel. „We willen hier best aan meewer- ken, maar dan wel in goed overleg met de verschillende instanties, zo- dat we weten wat er precies de be- doeling is. We hebben een concre te vraag nodig, willen we hier op in kunnen gaan." Ook Woningstichting Noordvest gaat nog volgens de woordvoerster via de gebruikelijke procedure te werk als het gaat om de huisves- ting van asielzoekers. ,,We zijn momenteel ook bezig om twee grate gezinnen te huisvesten, maar dat gaat allemaal nog op verzoek van de Sociale Dienst. Wij zijn als woningbouwcorporatie nog niet direct benaderd door de COA om leegstand per definitie op te vullen door de huisvesting van asielzoe kers." per kilo per stukI net a 1 kiloI VOOR DE DEUR EN GRATIS PARKEREN SCHIEDAM - WOUDHOEK SCHIEDAM - NIEUWLAND DISCOUNT SHOW DE C0MPUTIR K00PJIS-BEURS TEGEN DUMPPRIJZEN INFO EN REDUKTIEBON MET VOORDEEL VERDER IN DIT BLAD llNTEREXPO MEDIA 070-358892911 het voormalige Sportfondsenbad was onnodig en had voorkomen moeten worden." Ten onrechte worden de protesterende bewoners in de media neergezet als een stel- letje rassenhaters, zo stelt de ver- eniging. „Vluchtelingen, en zeker vluchtelingen met kleine kinderen. laat je niet buiten in de vrieskou staan. Ook de bewoners vinden dat echte vluchtelingen behoorlijk on- dergebracht moeten worden." In de ogen van de bewonersvereni- ging is de 'koude, troosteloze, don- kere, bunkerachtige ruimte' van het voormalige Sportfondsenbad echter totaal ongeschikt voor het opvangen van vluchtelingen. „Er zal moeten worden gezocht naar betere locaties voor de vluchtelin gen met hun kinderen." Bewo- nersvereniging Schiedam-West weet er ook wel een paar op te noe- men. „Gebouwen die al jaren leeg staan: Opstandingskerk. GGD-ge- bouw, het voormalige zusterhuis en vooral een flink deel van de Klaverstede. Deze gebouwen kun nen zo worden betrokken en zijn honderd maal beter dan het voor malige Sportfondsenbad." De vereniging is van mening dat vluchtelingen alleen kunnen wor den ondergebracht na overleg met omwonenden. Wanneer die goede voorlichting krijgen en weten om welke mensen het gaat en waarom zij zijn gevlucht kunnen die heus wel beoordelen of er hulp en me dewerking nodig is. Van een goede voorlichting is volgens de bewo- nersvereniging in dit geval geen sprake. „Een dag voor de voorlich- tingsavond hebben wij nog aange- drongen op goede en eerlijke voor lichting en antwoord gevraagd op een aantal redelijke vragen. Die vragen hebben we vooraf doorge- geven met het dringende advies er duidelijke antwoorden op te geven. De kerkelijke hulpverleners had- den zich echter niet op de vragen voorbereid en konden dan ook slechts vage verhalen houden." Kortom: de bewoners zijn afge- scheept met halve waarheden en voor voldongen feiten gesteld. De bewonersvereniging meent dat de bewoners daar terecht tegen pro- testeren. Dat het initiatief uitgaat van G.Toth maakt het er voor de bewoners ook al niet beter op. „Ie- dereen weet dat Toth Schiedam, en dus ons Schiedammers vele mil- joenen armer heeft gemaakt door zijn 'slimme' speculates met grand en gebouwen. Met dat geld had Schiedam veel kunnen doen, zoals een behoorlijke opvang van vluchtelingen verzorgen." Verstuur dit jaar uw meest persoonlijke wenskaart Gemaakt van het negatief van uw favoriete kleurenfoto 1 Naar keuze staand of liggend afgedrukt 1 Zowel voor kleinbeeld als APS-negatieven 1 Minimaal 10 afdrukken per negatief Inclusief bijpassende envelop. cent per stuk Capelle a/d IJssel - Centrumpassage 103 Rotterdam - Winkelcentrum Oosterhof Rotterdam - Winkelcentrum Zuidplein Rotterdam - 2e Middellandstraat 23 - Groene Hillediik 173 - Hoogstraat 141 - Bergse Dorpsstraat 32 - Liesveld 147 SCHIEDAM - Objecten, boeken en tekeningen van Diane Dyckhoff zijn vanaf zaterdag 12 december tentoon- gesteld in Pand Paulus, Korte Haven 125. Dvckhoffs werk is sterk bein- vloed door de cyelische werking van de natuur. Zij vindt haar inspiratie in de kringloop van opbouw en verval. De objecten en tekeningen van Dyck hoff verbeelden de wereld waarin le ven en dood, kwetsbaarheid, weer- loosheid en ziekte als verraad van het lichaam telkens terugkerende begrip- pen zijn in ons bestaan als mens. Zij geeft die begrippen vorm vanuit een zekere intuitie. Door de opstelling van de voorwerpen en de wijze waarop Dyckhoff haar objecten, boeken en te keningen samenstelt ontstaan associ ates, herinneringen en er varingen. de tentoonstelling is te zien tot en met 18 januari 1999 van donderdag tot en met zondag van 13.00 tot 17.00 uur (tijdens de feestdagen is Pand Paulus gesloten). Inzet: detail van 'Glooiing' fl »Vi 414I42UI H FotoKlein met 16 vakzaken altijd bij u in de buurt! Foto klein B&B MEUBELEN EUROPAI MEUBEL WOONMALL ALEXANDRIUM II TEL. 010-2862525 -2e ETAGE- ROTTERDAM Neem nu een winterabonnement met automatische betaling op het Rotterdams Dagblad en ontvang twee kaartjes Kerstclrcus Ahoy' voor donderdag 24 december cadeau. 3 maanden voor 79,-) Naam: Adres: Telefoon: Voorl: Nr: Plaats: (i.v.m. controle bezorging) j Postcode: i Bank/gironr.: Handtekening: Stuur deze bon in een envelop zonder postzegel naar: Rotterdams Dagblad, Afd. Abonnee Service Antwoordnummer 1579, 3000 VB Rotterdam il m/v

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1998 | | pagina 1