Uitslag van stemming begroting bevestigd Ziekenhuizen en Thuiszorg gaan nauwer samenwerken t Moment stilte voor John I i <0 'Laatste gaatje dichtgetimmerd' Overeenkomst getekend PlAZAl HAAL GRATIS OP ZAALHUREN) Schiedam Oplage 37.745 Kerstkaarten met de molenmunt Rijmboek Schiedamse leerlingen Dublin- claimanten in De Harg Deze week in Bassie en Adriaan Gusto-terrein Jan Wattez Santa Claus in Nieuwe Passage MAZDA PENNINGS debeste[ iSAgJr 11 98 Vier de feestmaand in winkelcentrum Plaza if** tor*. DE NIEUWE CORRECT K00PGIDS 1998/1999 posthoorn De Gezellig .>6 weken voor Of bel gratis 0800 - 06 42 SCHIEDAM - Schiedam was de afgelopen maand een beetje een spookrijder op de elektronische snelweg. Een experiment met elektronisch stemmen leidde tot veel commotie en onze- kerheid over de rechtsgeldigheid van de stemming over de be groting voor 1999. In de raadsvergadering van maandag 14 december werd, een maand na dato, de onzekerheid weggeno- men door de uitslag van de (elektronische) stemming te beves- Clownsduo nog altijd zeer in trek bij de kinderen Haast nodig bij bouw van Schiedamse 'Kop van Zuid' Spirit-coach komt met veelbelovend plan voor de jeugd Wie anders! Tel. 010-2464222 VARKENSFILET ROLLADE HERTOG ROOMIJS OF SLAGROOM GEKOOKTE BOERENACHTERHAM O 49 VOOR DE DEUR EN GRATIS PARKEREN PLUSMARKT VAN DIJK PLUSMARKT K00RNNEEF Mgr. Nolenslaan 460 (yAehu-c ruwv bcroxct Wijzigingen ONS Milieu: Ophaaldagen huisvuil en Warenmarkt Yc' mfe'l cafe bar annex zaal mm Neem nu een proefabonnement op het Rotterdams Dagblad en ontvang de krant 6 weken tang in de bus voor slechts 29,-. Dat is een korting van maar liefst 14,50. Vul snei de bon in I Over de Vesten 3a Schiedam Tel. 010 - 4738322 Fax 010 - 4731589 Bezorging 010 - 4514555 "WTiHroryAG 16 dece"mSeTTO!i be jaargang nr. 51 t'8en- Tijdens de behandeling van de be groting in november stelde burge- meester Scheeres voor de elektro nische stemmachine te gebruiken. Het zou veel tijdwinst opleveren. Alle raadsleden stemden ermee in maar na afloop groeide al snel de twijfel. Het was namelijk in het ge- heel niet duidelijk welk raadslid voor of tegen een voorstel had ge- stemd. De commotie groeide de af gelopen weken alleen maar. Schie dam werd (ongewild) landelijk nieuws. De rechtsgeldigheid van de elektrpnisch genomen besluiten werd her en der in twijfel getrok- ken. Het ergst denkbare scenario doemde op: afkeuring van de Schiedamse begroting door het mi- nisterie van Binnenlandse Zaken. Scheeres hield de raad maandag voor dat hij zich absoluut geen zor- gen maakte over de rechtsgeldig heid van de genomen besluiten. „Het gaat er niet om of ze rechts- geldig zijn maar of ze op de juiste manier tot stand zijn gekomen." SCHIEDAM - De Stichting Schiedamse Molenmunten heeft een sfeervolle 'Schie damse molen in de sneeuw'- nieuwjaarskaart ontwik- keld, waarop een echte mo lenmunt prijkt. Een uniek aandenken aan 1998. De molenmuntenstichting be- oogt met de uitgave van de kaarten dat nog meer men- sen in bezit komen van een molenmunt en zodoende molen De Walvisch weer verder helpen met het her- stelwerk. De dubbele kaart met envelop is vanwege zijn originaliteit en specifieke Schiedamse karakter intus- sen al afgenomen door enke- le Schiedamse bedrijven voor hun relaties. maar voor de particuliere verkoop is er nog een klein aantal in voor- raad bij onder andere VVV, de museummolen, het Ne- derlands Gedistilleerd Mu seum en enkele boekhan- dels. De kosten zijn fl. 7,50 per stuk. Ook is deze winterse Noord- vestafbeelding, waarop De Nieuwe Palmboom, De Noord en De Vrijheid zicht- baar zijn, verkrijgbaar aan de speciale kraam in de Nieuwe Passage op donder- dag, vrijdag en zaterdag evenals de losse molenmun ten en de munt verzamel- sets. SCHIEDAM - Ongeveer vierhonderd leerlingen van een aantal basisscholen uit Schiedam-Noord hebben ter gelegenheid van de Kinder- boekenweek een gedicht ge- schreven. Tijdens het kinderboeken- feest in oktober, zijn deze geexposeerd in winkelcen- trum Hof van Spaland. Alle ingeleverde gedichten zijn nu gebundeld onder de titel 'Het hoeft niet te rijmen'. Zaterdag 19 december wordt het eerste exemplaar om 19.00 uur overhandigd aan wethouder A. Wieg- man. Vervolgens ontvangen afgevaardigden van de deel- nemende scholen een exem plaar. Na de overhandiging is het boek te koop bij boek- handel Mercurius voor fl. 20,-. SCHIEDAM - Ongeveer twintig vluchtelingen van de groep Dublin-claimanten hebben in het weekend on- derdak gekregen in verzor- gingshuis De Harg op ver- zoek van de Raad van Ker- ken in Schiedam. Stichting De Harg-Spaland stelde vanuit humanitaire overwe- gingen een aantal ruimtes in De Harg ter beschikking voor vijf gezinnen uit Tur- kije en ServiE De groep ver- trok maandagmiddag naar het tijdelijke onderkomen aan de BK-Laan, namelijk het voormalig Sportfond- senbad. Het verblijf in De Harg is zonder problemen verlopen, mede door de hulp van vijr- willigers van de Raad van Kerken. Buurtbewoners brachten spontaan speel- goed voor de kinderen. Maar om dat laatste gaatje te dich- ten, om echt zeker te weten dat de raadsbesluiten niet nietig verklaard worden, zou het dan niet verstan- dig zijn om nog een keer te stem- men om duidelijk te maken wie voor en tegen was. Het gebeurde ook maar niet zonder dat er op- nieuw over gesteggeld werd. Inzet was daarbij de vraag of het beves- tigen van de stemming waar het college om vroeg wel zinvol was. Vooral E. Westenberg (PvdA) trok fel van leer. „Dit is een schertsver- toning. Als we ervan uitgaan dat de besluiten rechtsgeldig zijn heeft het geen enkele zin ze te bevesti- gen. Als de besluiten niet rechts geldig zijn moeten ze niet worden bevestigd maar moet er opnieuw over worden gestemd." Volgens radslid Westenberg kan een besluit dat niet op de juiste manier tot stand is gekomen, ook niet rechts geldig zijn. Hij wees erop dat het CD-raadslid A. Bierhuizen (nu wel aanwezig maar tijdens de gewraak- te vergadering niet) nu de uitslag moest bevestigen van een stem ming waarbij hij niet eens aanwe zig was. Dat was volgens Scheeres echter geen enkel probleem. De begroting werd uiteindelijk (25 voor, 9 tegen) nogmaals bevestigd. ERIK MEUER SCHIEDAM - De Kerstboom in De Plantage is zondag 13 december onder grote belangstelting ontstoken. Naast lichtjes waren in de 'boomlange' Kerstboom ook versieringen van de buurtkinderen te vinden. Het ontsteken van de boom was direct aanieiding voor een gezellig feestje in het parkje tussen Tuinlaan en Lange Nieuwstraat. Voor de volwassenen was er glijhwein, voor de kinderen warme chocola. Ook werd er fiink gediscussieerd over het voorstel van het gemeentebestuur om de buurtkerstbomen in Schiedam ditjaaral op Tweede Kerstdag te ontmantelen. Niet alleen bewonersvereniging De Plantage vond 'deze aanscherping van het beleid' overigens belachelijk. Ook de tien andere bewonersorganisaiies in Schiedam verwerpen het voorstel. Foto Roger van derKraari WATERWEG - Het Schieland en Holyziekenhuis, samen de Stich ting Samenwerkende Schiedamse en Vlaardingse Ziekenhuizen, en Thuiszorg Nieuwe Waterweg- Noord gaan hun samenwerking verder intensiveren. De intensieve- re samenwerking is gericht op het nog meer op elkaar afstemmen van de zorgverlening. Doel is te komen tot een vloeiende overgang tussen de zorg in de ziekenhuizen en de zorg thuis. Vertegenwoordigers van beide instellingen tekenen hiervoor vandaag, woensdag 16 december, een samenwerkings- overeenkomst. In de samenwerking tussen de zie kenhuizen en de Thuiszorg staan de zorgvraag en de zelfredzaam- heid van de client centraal. Wan- neer er g6en medische noodzaak meer is voor ziekenhuisopname en het enigszins mogelijk is, wordt de zorg thuis door de Thuiszorg aan- geboden. De ziekenhuizen streven naar een verkorting van de ligduur. Thuiszorg en de ziekenhuizen pro- beren dit te bevorderen door het ontslag uit het ziekenhuis verder op elkaar afgestemd te laten plaats- vinden, gekoppeld aan de directe inzet van de benodigde thuiszorg en het thuis beschikbaar zijn van bij de thuiszorg te lenen hulpmid- delen. In het verleden zijn reeds een aan tal gezamenlijke activiteiten ont- wikkeld, zoals de inzet van de liai- sonverpleegkundige, de consulent chronisch zieken en overige ver- pleegkundig specialisten (bijvoor- beeld de CARA- en diabetesver- pleegkundigen), waardoor nauwe samenwerking tussen de zorg in het ziekenhuis en de zorg thuis wordt opgebouwd ten behoeve van specifieke patientengroepen. Door de ziekenhuizen en de thuiszorg wordt momenteel een stuurgroep opgericht die zich bezig zal hou- den met het ontwikkelen van nieu we initiatieven ter verbetering van de zorgverlening. In deze stuur groep participeren naast de direc- ties van de ziekenhuizen en thuis zorg eveneens medisch specialis ten uit de ziekenhuizen. Voor 1999 staat een aantal concre te projecten op stapel. Zo wordt een transferpunt ingericht in de ziekenhuizen, van waaruit gewerkt wordt aan een vloeiende overgang van (de zorg) thuis, naar het zie kenhuis, en weer naar huis. Op die manier wordt bijvoorbeeld bij de opname van een client al ingeschat of deze bij ontslag uit het zieken huis thuiszorg nodig heeft en of deze hulp tijdig kan worden geor- ganiseerd. Zorg voor de client, doelmatigheid en een goede plan ning zijn hierbij de kernpunten. Het transferpunt is (in eerste in stance) een combinatie van het op- name- en ontslagbureau van het ziekenhuis en een voorpost van de thuiszorg in het ziekenhuis. De re- latie met de huisartsen, verpleeg- huizen en verzorgingshuizen in de regio is eveneens een punt van aandacht. Daarnaast wordt er ge werkt aan de inzet van meer thuis- zorgtechnologie om meer me- disch-technische handelingen in de thuissituatie te laten plaatsvinden en de verdere afstemming van pro- tocollen met betrekking tot de ver- pleging en verzorging in en buiten het ziekenhuis. SCHIEDAM - Winkeliers van de Nieuwe Passage hebben opnieuw een aantal acties voor de klanten in petto. Een speciaal Kerst-inpak- team staat woensdag 23 en donder- dag 24 december klaar met 'n ge zellig papiertje, een lintje en een strikje om cadeautjes in te pakken. Gratis en voor niets! Wie zondag 20 december besluit een bezoek te brengen aan het overdekte, feeste- lijk versierde winkelcentrum wordt verrast met de komst van de meest originele, unieke en exclu- sieve Santa Claus. Een legende komt tot leven wanneer deze muzi- kale Kerstman op verschillende in- strumenten hartverwarmende kerstmelodieen ten gehore brengt. Er zijn extra koopavonden in de Nieuwe Passage op maandag 21, dinsdag 22 en woensdag 23 de cember. per kiloI I div. smaken 2 It.bakken Q gg nu voorOa 100 gr.£mu Geuzenplein 7 SCHIEDAM - WOUPHOEK SCHIEDAM NIEUWLAND V Plaza is gedurande da feastmaand omgetoverd tat aan sfaarvol Wintaiwondariand waar u gezellig kunt winkelen voor al uw karstaankopen. U bant welkom om Co komen ganietan op ons siooivolla dekterras. I Kara! Doormanstraat woensdag 23 december: Warenmarkt centrum vrijdag 25 december: gesloten zaterdag 26 december: gesloten maandag 28 december: inhaaldag grijze mini-containers van vrijdag 25 december dinsdag 29 december: inhaaldag huisvuilzakken van vrijdag 25 december woensdag 30 december: Warenmarkt centrum vrijdag 1 januari: gesloten zaterdag 2 januari: Milieustation open maandag 4 januari: inhaaldag grijze mini-containers van vrijdag 1 januari dinsdag 5 januari: inhaaldag huisvuilzakken van vrijdag 1 januari Aanbiedtip huisvuil: op de ophaaldag buiten. Houd het leefbaar tijdens de feestdagen. Aanbiedtip kerstbomen: inleveren bij milieustation, verkleind in uw GFT-bak of meegeven aan de vuilnisman. ONS Milieu wenst u schone en veilige feestdagen. En een voorspoedig 1999. Milieu SCHIEDAM - Het leek nog maar zo kort geleden dat Schie- dammer John Oldham op laffe wijze werd neergestoken op de Broersvest. Toch was het in de nacht van 6 op 7 december al- weer precies een jaar geleden. Aanieiding genoeg om weer even bij deze gebeurtenis stil te staan, vonden vrienden, familie en gemeente. Daarom werd vrijdag 11 december een korte plechtigheid gehouden bij de in het trottoir aangebrachte ge- denksteen ter nagedachtenis aan John Oldham. Namens de gemeente was onder andere burgemeester Scheeres aanwe zig. Foto Roger van der Kraan mD OHN YovJlA T5 Ruime porieergelegenheid HooMslroal 131hoelc WiHern Browwerslraat ScEiedam-Zuid lei. 010-4265074 of 2731650 ERICSSON Gh628 Hi PrePay Totaal mobiel pakket, mobiel bellen zon der abonnenment, dus geen abonnements- kosten, rekening en afsluitkosten Bestaat uit Ericsson GA 628 mobiele telefoon Tot 54 uur stand-by Tot 210 minuten gesprekstijd Berte^°e<' ten beitegoed van 90 minuten SIM kaart met mobiel nummer bid. B.T.W. Capelle a/d IJssel - Centrumpassage 103 Rotterdam - Winkelcentrum Oosterhof Rotterdam - Winkelcentrum Zuidplein Rotterdam - 2e Middellandstraat 23 Rotterdam Rotterdam Rotterdam Vlaardingen Groene Hilledi k 173 141 Hoogstraat Bergse Dorpsstraat 32 Liesveld 147 mmmm KORTINGg —I Ja, noteer mij voor zo'n voordeligkwartaalabonnement (6 weken voor slechts f 29,-) K Naam: Adres: Postcode: Plaats: Telefoon; (i.v.m. controle bezorging) Bank/gironr.: Handtekening: Stuur deze bon in een envelop zonder postzegel naar: Rotterdams Dagblad, Afd. Abonnee Service Antwoordnummer 1579, 3000 VB Rotterdam

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1998 | | pagina 1