616.000 Vijf miljoen gulden voor verbetering rivierf ront Kerstgroeten van de Rolantino's rnnwi in kinorama IIU nu D EEN COMPUTERCADEAU VOOR DE KERST? Stimulering toerisme Totale oplage Bedrijven voelen zich 'veiliger' A4 weer ten grave gedragen Nachtlijnen nieuwjaars- dag CDA presenteert fietsplan Straatroven opgelost met aanhouding jonge verdachten CDA- voorzitter noemt PvdA 'beschamend arrogant' Deze week in Interview met Kerstman Dichten Kerstpuzzel Hennep- kwekerij ontdekt Kerst voor 55- plussers B&B meubelen ALEXAIMDRIUM Brand bij hotel Haka in Coop v6 weken voor i Of del gratis 0800 - 06 42 Schiedam Oplage 37.745 WATERWEG - De provincie Zuid-Holland stelt vijf miljoen gulden beschikbaar voor de aanpak van het rivierfront Nieuwe Waterweg. Dat geld is bestemd voor nieuwe bedrijvigheid, een prettiger woonklimaat en het herstel van de verbinding van de steden met de rivier. De provincie Zuid-Holland, de ge- meenten Schiedam, Vlaardingen, Maassluis en Rotterdam en de stadsregio Rotterdam werken gezamenlijk aan een nieuw perspectief voor de rechtermaasoever. Werk van jonge Schiedamse dichtertjes gebundeld Combineer de foto's met de juiste foto- onderschriften MAZDA PENNINGS Wie anders! Tel. 010-2464222 ijzigingen ONS Milieu: phaaldagen huisvuil en Warenmarkt Eg Kerstdag welkom voor het maoiste van de nieuwste meubelmDde iiiiiii? Mil Neem nu een proefabonnement op het Rotterdams Dagblad en ontvang de krant 6 weken lang in de bus voor slechts 29,-. Dat is een kortlng van maar llefst 14,50. Vul snel de bon in 738322 Fax010-4731589 BezorpmgOIO-4514555 WOENSDAG 23 december 1998 5e jaarqanq nr. I nr. 52 I „De uitstraling van het gebied SCHIEDAM - Bedrijven die gevestigd zijn in bedrijven- parken blijken zich veiliger te voelen. Dat blijkt uit een onderzoek verricht door Th. Kloosterman, student be- stuurskunde aan de Univer- siteit van Leiden. Het per centage van de bedrijven dat criminaliteit als een pro- bleem ziet, is vergeleken met 1994 gedaald van 43 naar 35 procent. Ook het aantal be drijven dat het afgelopen jaar te maken had met cri minaliteit is afgenomen. In 1994 bedroeg dit percentage nog 60, nu is dat 46 procent. Wei is het zo dat bedrijven vaker dan eenmaal slachtof- fer worden van een bepaald delict. SCHIEDAM - De Tweede Kamer heeft vorige week donderdag een molie aange- nomen waarin wordt afge- zien van de aanleg van de A4 door Midden-Delfland. De provincie Zuid-Holland heeft woedend gereageerd op de motie: zij ziet de komst van de omstreden snelweg als een absolute voorwaarde om de economi- sche bedrijvigheid in de re- gio op peil te blijven houden. REGIO - De nachtbussen van de RET rijden in de nieuwjaarsnacht een uur langer dan normaal. De bus- sen starten wel een uur later dan gewoonlijk. Vanaf 01.30 uur vertrekken de bussen vanaf Centraal Station. Ze rijden hun laatste rit om cir ca 05.30 uur. Een kaartje kost fl. 5,- en kan bij de bus- chauffeur worden gekocht. SCHIEDAM - Het CDA heeft een voorstel tot herin- richting van fietsroute langs de Nieuwe haven opgesteld. De fiets krijgt een streepje voor, schrijft het CDA in het voorstel dat begin deze maand aan het college van B en W is overhandigd. De Nieuwe Haven ziet het CDA als een gevaarlijk en druk knelpunt waarbij het groot- ste probleem zich voordoet op het stuk Westfran- kelandsestraat. De weg is hier zo smal dat en vrijlig- gend fietspad niet mogelijk is. Als oplossing komt het CDA met een fiets- en wan- delpad uitgebouwd boven de Nieuwe Haven. Een gecom- bineerd fiets wandelpad langs de bestaande ka- demuur boven het water. Het plan is vormgegeven door Kantersgroep/archi- tectuur en bouwkunde uit Vlaardingen en bestaat uit drie varianten. Van een zeer sober basis-idee tot een ei gentijdse en uitdagende aan pak. Geld kan gevonden worden, meent het CDA, bi. de Stadsregio en uit het Gro te Steden Beleid. Het plan wordt nu voor advies voor gelegd aan de raadscommis sies. moet verbeteren", meent de Zuid- Hollandse gedeputeerde G.'Brou- wer. „de verpaupering ligt hier echt op de loer." Projecten langs de gehele rechtermaasoever profi- teren van de investering van vijf miljoen van de provincie. Om meer toeristen te trekken wordt 475.000 gulden uitgetrokken. Van dat geld kunnen langs de Nieuwe Waterweg vier nieuwe aanlegstei- gers worden aangelegd en kan een bestaande steiger worden aange- past. Rederijen kunnen dan toeris ten laten op- en afstappen bij de havens van Schiedam, Vlaardin gen, Maassluis, Rozenburg, Hoek van Holland en bij de stormvloed- kering. Het aantal passagiers kan daardoor stijgen van 700.000 naar 900.000. Brouwer: „We hopen dat ook de subsidie van de Europese Unie snel wordt toegekend, zodat de aanleg van de steigers kan be- ginnen. Want meer toerisme zal de werkgelegenheid stimuleren. Ver- der bieden de steigers in de toe- komst goede mogelijkheden voor openbaar vervoer over water.' De provincie trekt anderhalf mil joen gulden uit om de Wiltonhaven om te vormen tot een maritiem en transportcentrum. Een herstructu- rering van dit terrein, dat al jaren aan het verpauperen is, moet zor- gen voor een toename van de werkgelegenheid tot ruim 1600 ar- beidsplaatsen. Brouwer hoopt dat de herstructure- ring van het terrein nieuwe bedrij ven zal aantrekken. ,,We werken er ook nog aan om uit een ander pro- vinciaal fonds een bijdrage aan de herinrichting van de Wiltonhaven te geven." Een miljoen gulden is beschikbaar voor het versterken van het vesti- gingsklimaat voor wonen en wer ken in de Vlaardingse rivierzone. Brouwer: „We mikken erop dat we enkele bedrijven kunnen verplaat- sen. Daardoor komt er ruimte voor nieuwe functies in dit gebied en die bedrijven krijgen betere ont- plooiingskansen op een nieuwe plek." De spoorwegovergang bij de Govert van Wijnkade in Maas sluis moet worden verplaatst. Dat is nodig om de ontsluiting van een groot deel van de Maassluise ri- vieroever te verbeteren. Dat is van groot belang voor de bereikbaar- heid en het imago van het bedrij- venterrein Nieuwe Waterweg en zal ook de verkeersafwikkeling op de Havenbrug verbeteren. Voor die verplaatsing van de spoorweg overgang heeft de provincie Zuid- Holland 850.000 gulden uitgetrok ken. Voor de aanleg van het waterweg- park bij de Koningin Emmaboule- vard in Hoek van Holland is vier ton vrijgemaakt. Het park zal Hoek Holland aantrekkelijker moeten maken voor toeristen en recrean- ten. Daarnaast is nog drie ton uit getrokken voor recreatie langs de gehele noordelijke rivieroever. Brouwer: „In aansluiting op de aanleg van de steigers denk ik dan aan het realiseren van mooie wan- delroutes naar de historische centra van de Waterwegsteden. Maar er is vast nog veel meer dat bijdraagt aan het verblijfsklimaat op de ri vieroever. We nodigen gemeenten graag uit om met plannen te ko- men. Het afgelopen jaar hebben we er als provincie veel aan ge- daan om met de gemeenten en be drijven te komen tot afspraken over projecten op de riviroever. We hebben de aanzet gegeven tot een breed overleg, dat is ook nodig want alleen dan kan de aanpak van de rivieroever slagen." ERIKMEUER SCHIEDAM - Met de aanhouding van vijf jonge Rotterdammers, in leeftijd varierend van 14 tot 18 jaar, heeft de politie van het district Schiedam elf straatroven en drie pogingen tot straatroof opgelost. De berovingen vonden plaats tus- sen 31 oktober en 12 november in Schiedam, Rotterdam, Den Haag en Dordrecht. De zaak kwam aan het rollen toen personeel van dis trict De Noordhoek op 12 novem ber twee Rotterdammers (16 en 18 jaar) aanhield na een even tevoren gepleegde beroving in de Bergse Dorpsstraat in Rotterdam. Omdat de werkwijze van de twee straatro- vers overeenkwam met die van drie in Schiedam gepleegde bero vingen, zette de Schiedamse dis- trictsrecherche het onderzoek voort. Na onderzoek bleek dat in totaal vijf jeugdige Rotterdam mers, waarvan de laatste verdachte woensdagmiddag werd aangehou- den, in wisselende samenstelling in totaal elf berovingen en drie pogin- SCHIEDAM - Scheidend CDA-voorzitter T. Sels heeft in de jongste uitgave van het ledenblad Facetten in niet al te vriendelijke bewoordingen afscheid gertomen van colle- gepartijen PvdA en WD. „Ik verwacht persoonlijk dat de kwalitatieve inbreng van het CDA het in de nabije toe- komst gaat winnen van de be- schamende arrogantie en kliekvorming van de regenten in de PvdA en hun volgzame liberate vrienden in Schie dam. Ik wens Schiedam een bestuur toe met hart voor de stad, met een visie die verder reikt dan de volgende verkie- zingen." Sels. die zich meer dan acht- tien jaar voor het CDA in Schiedam heeft ingezet, ver- huist 21 december naar 's Gravenzande en heeft daarom zijn voorzittersschap neerge- legd. gen daartoe pleegden. Zo beroofden ze eind oktober op de Maaskade een jonge vrouw van haar geld en pinpas en waren ze la ter die nacht actief in Den Haag, waar twee berovingen en twee po gingen werden gepleegd. Op de Philippusweg in Schiedam werd op 1 november een man van zijn fiets getrapt, zwaar mishandeld en beroofd van zijn geld, terwijl ze op 3 november op de Burgemeester Knappertlaan trachtten een vrouw te beroven. Dit mislukte doordat er voorbijgangers aankwamen. Ver- volgens sloeg de groep berovers op 5 november drie keer toe in Dordrecht, beroofden ze op 11 no vember in de Oranjestraat in Schiedam een jongen en in De Plantage een groep jongeren. Die avond waren ze ook nog actief op de Coolhaven in Rotterdam, waar een meisje van haar geld, pinpas en walkman werd ontdaan. De vijf jongens gebruikten bij hun bero vingen onder meer een stroomstok, een krik, een massief stalen beitel en een speelgoed vuurwapen. Het door hen buitgemaakte geld, enke le duizenden guldens, ging op aan uitgaan. Vier van de vijf berovers zijn inmiddels voorgeleid aan de officier van justitie in Rotterdam. SCHIEDAM - Hij staat alweer een tijdje te stralen, de metershoge Kerstboom op de Grote Markt. Honderden lichtjes die s avonds stralen maken het plein tot een plezier voor het oog. In de Schiedamse woonkamers zijn de boompjes doorgaans wat kleiner. Maar dat betekent niet dat het er niet gezellig is. In kamers vol versieringen en kersttakken zal de komende dagen het Kerstfeest worden gevierd. De redactie en medewerkers van MaasposT wensen iedereen prettige Kerstdagen toe. too Roger van der Kraan SCHIEDAM - Naar aanleiding van klachten over wateroverlast heeft de politie van het district Schiedam zaterdagochtend 19 de cember rond 23.00 uur een onder zoek ingesteld in een woning aan de Nieuwe Haven. Tijdens het on derzoek werden op de eerste en tweede verdieping van de woning twee volledig ingerichte hennep- kwekerijen aangetroffen. In totaal werden 414 planten en veertien groeilampen in beslag genomen. Deze goederen zijn inmiddels ver- nietigd. Naar de bewoner van het pand wordt een nader onderzoek ingesteld. SCHIEDAM - Eerste Kerstdag wordt in dienstencentrum Oost een groots kerstfeest gevierd. Het pro- gramma begint om 12.00 uur met koffie en kerstkrans. Daarna is er een uitgebreid kerstdiner. 's Mid- dags is er een concert van Bob Bul- lee en wordt er een kerstbingo ge- speeld. De kosten voor dit feest- programma bedragen fl. 30,- per persoon. 'Derde kerstdag' wordt in dienstencentrum De 4 Molens ge vierd van 11.00 tot 17.00 uur. Het programma bestaat uit koffie met kerstkrans en een viergangen diner met wildzwijnpate en kalfsschnit- zel. De kosten voor deze feestdag zijn fl. 25,- per persoon. wocnsdag 23 december: Warenmarkt centrum vrijdag 25 december: gesloten zatcrdag 26 december: gesloten maandag 28 december: inhaaldag grijze mini-containers van vrijdag 25 december dinsdag 29 december. inhaaldag huisvuilzakken van vrijdag 25 december woensdag 30 december: Warenmarkt centrum vrijdag 1 januari: gesloten zaterdag 2 januari: Milieustation open maandag 4 januari: inhaaldag grijze mini-containers van vrijdag 1 januari dinsdag 5 januari: inhaaldag huisvuilzakken van vrijdag 1 januari Aanbiedtip huisvuil: op de ophaaldag buiten. Houd het leelbaar tijdens de feestdagen. Aanbiedtip kerstbomen: inleveren bij milieustation, verkleind in uw GFT-bak of meegeven aan de vuilnisman. ONS Milieu wenst u schone en veilige feestdagen. En een voorspoedig 1999. Milieu B&B MEUBELEN aeuROPAH MEUBEL TEL. 010-2862525 WOONMALL ALEXANDRIUM 11 -2E ETAGE- ROTTERDAM SCHIEDAM - Zoals ieder jaar is de redactie van MaasposT ook dit jaar weer overspoeld met Kerst- kaarten. De een nog mooier dan de ander. Allemaal hebben ze een fraai plaatsje gekregen aan de muren van de redactieruimte, maar de allermooiste was natuur- lijk weer bestemd voor de krant. Dit jaar is de keuze gevallen op een foto en wel een van een op- merkelijke muziekgroep uit Schiedam. De Rolantino's, een muziekgroep van verstandelijk gehandicapten onder leiding van Annelies Kars, timmert alweer enige tijd aan de weg en wordt met het jaar professioneler. Dit jaar is de groep dankzij verschil- lende giften in het nieuw gesto- ken. Speciale bodywarmers en't- shirts werden aangeschaft. Dat de groep hier apetrots op is mag wel blijken uit het feit dat er een groepsfoto in werd gemaakt en dat de foto vervolgens werd om- gebouwd tot Kerstkaart. SCHIEDAM - In de nacht van za terdag 19 op zondag 20 december omstreeks half twee kwam bij de politie Schiedam de melding bin- nen dat er een lujfel van een hotel aan het Nieuwlandplein in brand stond. De brandweer wist samen met een ober het vuur te blussen. De luifel is vermoedelijk door een ontevreden klant in brand gesto- ken. De politie stelt een onderzoek SCHIEDAM - Onder de titel Haka in de mand, een daad van verstand, is tot eind juni 1999 in het Natio- naal Cooperatie museum een wis- sententoonstelling te zien. De ten- toonstelling gaat in op Haka, dat tientallen jaren in Nederland een begrip is geweest. Haka was in verscheidene opzichten een bij- zonder bedrijf: men maakte geen reclame. eze krant. Vier pagina's booooordevol schitterende computercadeaus, We zijn ervan overtuigd dat er ook iets voor u bij zit. Capelle a/d IJssel Rotterdam Rotterdam Rotterdam Rotterdam Rotterdam Rotterdam Vlaardingen - Centrumpassage 103 - Winkelcentrum Oosterhof - Winkelcentrum Zuidplein - 2e Middellandstraat 23 Groene Hilledijk 173 - Hoogstraat 141 - Bergse Dorpsstraat 32 - Liesveld 147 KORTING! _J Ja, noteer mij voorzo'n voordelig kwartaalabonnement (6 weken voor slechts 29,-) Naam: Adres: Postcode: Plaats: Telefoon: Bank/gironr.: Voorl; Nr: m/v (i.v.m. controle bezorging) Handtekening: Stuur deze bon in een envelop zonder postzegel naar: Rotterdams Dagblad, Afd. Abonnee Service Antwoordnummer 1579, 3000 VB Rotterdam mm* I V if

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1998 | | pagina 1