616.000 Verzet De Erker tegen gedwongen huwelijk Succesvol jaar voor Rotterdam Airport opruiming 50-70% KORTING STUDIO MAASSTAD Rustige Oud en Nieuwviering ■■■Hi Over DeVesten 3 3116ADSchiedam Brilmonturen Zonnebrillen Verre-kijkers nu tijdens lunch en diner Totale oplage Gemeente wil fusie buurthuizen Nachtwerk aan Beneluxlijn Schieland op lokale radio Cursussen Blauwe Brug Stedelijk Museum nog niet gratis Deze week in Drakensteijn Millennium 1999 Cursus voetreflex c'ry (12.00 -14.00 uur en 18.00 - 20.00 uur) sport, cultuur, nieuws en muziek 6 weken voor Of bel gratis 0800 - 06 42 Schiedam Oplage 37.745 EU WE Door regen geplaagde speeltuin gaat in mei open Schieland Ziekenhuis wacht met vertrouwen op 2000 Wethouders spreken zich uit over nieuwe en oudejaar OOGADVISEUR BASTIAANS Neem nu een proefabonnement op het Rotterdams Dagblad en ontvang de krant 6 weken lang in de bus voor slechts 29,-. Dat is een korting van maar liefst 14,50. Vul snel de bon in SfJa noteer mij voor zo'n voordelig proefabonnement Over de Vesten 3a Schiedam Tel. 010 - 4738322 Fax 010 - 4731589 Bezorging 010-4514555 WOENSDAG 6januari 1999 6e jaargang nr. 1 HHHHHBHHHHHHHHMHHI SCHIEDAM - Wijkcentrum De Erker voelt zich gedwongen door de gemeente om samen te werken met de andere wijk- en buurtverenigingen. In een brief van wethouder P. Groeneweg krijgt De Erker tot februari de tijd om samen met de SWS tot een plan te komen. Zoniet dan zal een deel van de subsidie van de Erker naar de Stichting Welzijn Schiedam gaan. Dit noemt De Erker een korting. Maar volgens de SWS en de gemeente is dit een overheveling en beslist geen bezuiniging: het geld is en blijft voor de wijk. SCHIEDAM - Er vindt nachtwerk plaats op dinsdag 12 januari in de Burgemees- ter Honnerlage Gretelaan met het aanbrengen van het eerste gedeelte van de tunnel- vloer van station Parkweg. Het storten begint in circa 18.00 uur en duurt 48 uur. De vloer is 120 meter lang en 21 meter breed en moet geheel egaal zijn waardoor het stor ten niet mag worden onder- broken. Naar verwachting is het werk donderdag 14 janu ari rond 16.00 uur klaar. In totaal wordt 3800 kubieke meter beton aangebracht. De aan- en afvoer van de beton- mixers gebeurt via de Park weg. SCHIEDAM - Met ingang van het nieuwe jaar worden de programma's over het Schieland Ziekenhuis weke- lijks uitgezonden door Radio Schiedam. Iedere woensdag zal een inedewerker of speci alist van het Schiedamse zie kenhuis iets vertellen over zijn of haar taken, het soort patienten waar hij/zij mee te maken heeft, de motivatie voor het vak, de leuke em minder leuke kanten daar- van e wat de betrokken me- dewerker anders zou willen (in het nieuwe fusiezieken- huis bijvoorbeeld). Ook zal gevraagd worden naar de achtergrond van de geinter- viewde medewerker van het Schieland Ziekenhuis. Het programma wordt uitgezon den tussen 16.00 en 18.00 uur en heeft als titel 'Tussen thee en diner'. Het wordt gepre- senteerd door Arie van Win- gerden, fysiotherapeut en dus bekend met de gezond- heidszorg. SCHIEDAM - Voor iedereen ligt vanaf woensdag 13 janu ari in wijkcentrum De Blau we Brug een programma- boekje klaar. In het boekje is informatie opgenomen over verschillende activiteiten en cursussen die gepland staan voor de eerste helft van 1999. Hieronder een greep uit het aanbod. Creatieners: vanaf 21 janua ri elke donderdag creatief aan de slag met diverse mate- rialen (deelname fl. 10,- per maand). Tienerplus: een wekelijkse ontmoetingsavond op vrij- dag, eerste tienerplus op 22 januari (toegangfl. 1,-1 Praktische gitaarlessen: op woensdagavond kan men le- ren eenvoudige accoorden te spelen. Het is een cursus van elf lessen voor fl. 210,- (indi- viduele lessen) en fl 157,- (les sen met twee personen. Start: 27 januari. Yoga: op de donderdag- avond. Het zijn statische en dynamische oefeningen met ademhalingstechnieken. Do- cent Martijn de Jong (fl 210,- voor veertien lessen). Start 21 januari. Aquarelleren: op de maan- dagavond, woensdagoch- tend of donderdagavond, met ruimte voor persoonlij- ke aandacht. Kosten fl. 132,- voor twaalf lessen. De cur sussen beginnen op 18,20 en 21 januari. Voor meer infor matie en inschrijvingen kan men terecht bij wijkcentrum De Blauwe Brug, Bachplein 590. Telefoon: 247 04 64. De Stichting Welzijn Schiedam (SWS) is een samenwerkingsver- band van de buurthuizen/wijkcen- tra Kluphuis Oost en Zuid, Stich ting Welzijn Nieuwland, en de stichtingen S. V. O en de Schie damse Federatie. Ook wijkcentra De Erker en de Blauwe Brug wa- ren door de gemeente gevraagd om samen te werken. De Gemeente wil, in plaats van de buurtcentra apart, een overlegpartner om over het beleid te praten. Maar de Erker en de Blauwe Brug zijn tot nog toe niet opgegaan in de overkoepelen- de SWS. De gesprekken tussen de fusie-werkgroepen van de Erker en de SWS lijken op dood spoor te zitten. Een gesprek via wethouder Peter Groeneweg tussen de fusie- kandidaten leek de lucht te klaren. Maar de brief van de wethouder er- na werd met verbazing ontvangen en de lucht betrok weer. Wantrou- wen over en weer deed de mist neerdalen. Volgens Wim Nottroth, woord- voerder van de Erker en redacteur van het wijkblad Hart van West, lijkt het wel een 'geregeld' huwe lijk: „In plaats van rustig gaan wandelen, eens naar de film te gaan en dan verliefd worden, is dit meer een gedwongen verkering met een snelle huwelijksdatum. En dat kan nooit goed gaan." Volgens wethouder Groeneweg zijn er blijkbaar misverstanden en ver- keerde interpretaties over de fusie en de correspondentie. „ledereen, ook de Erker, was tijdens de fusie- gesprekken positief over de sa- menwerking. De Erker is boven- dien een ontzettend actieve en bruisend wijkcentrum, waar altijd wat te doen is. Maar wat ik graag wil dat ze, net als de andere wijk- en buurthuizen, samen onder de koepel van de SWS gaan samen- werken. Daarmee zouden ze met betrekking tot het projectenaanbod gezamelijk tot een soort offerte, tot een plan moeten komen. De schoen wringt volgens mij bij het fusie-overleg tussen de SWS en de Erker. In dit overleg ging het he- laas niet zozeer over gezamelijke projecten zoals de cursussen, de doelgroepen en beleid tussen de buurthuizen maar meer over be- voegdheden en functies in een nieuw te vormen bestuur." Ook de andere partij de SWS, bij monde van voorzitster Marjo Steins, is van mening dat de voor- delen van samenwerking voor ie dereen duidelijk zijn. „Een gebun- delde en gewogen organisatie is sterker en efficienter. Dat is ge- richter dan dat ieder op zijn eigen houtje bezig is. Nu doet een sociaal werker zowel ouderen, jongeren, wijkaangelegenheden, allochtonen en kinderopvang, kortom alles. Juist met de aanwezige specialis- ten na een fusie behoef je dan niet allemaal zelf het wiel opnieuw uit te vinden. Ook een voordeel is dat bijvoorbeeld het cursusaanbod be- ter gestroomlijnd kan worden om- dat dan een cursus door kan gaan door verschillende groepen bij el- kaar te voegen. Het is dus absoluut geen bezuiniging maar juist een kans voor het buurt- en welzijns- werk om beter voor de dag te ko men." Daar denkt de fusie-werk- groep van de Erker anders over. Het verslag van de besprekingen in IM 'Hart van West' vermeldt bezorgd dat er nog steeds geen duidelijk- heid bestaat over de toekomst van De Erker. De werkgroep is ver- baasd over de brief van wethouder Groeneweg die in het mondeling overleg afspraken maakte die in zijn brief 'net een tikkie anders' waren geformuleerd. Volgens het wijkorgaan reageerde de wethou der zeer positief op de voorstellen van De Erker dat hij de zo gevrees- de korting van bijna drie ton van tafel haalde. De vreugde was van korte duur. In de brief van de wet houder na het overleg staat dat het geld pas wordt verleend als alle fu- siepartners gezamelijk tot een plan komen. Dat was even slikken voor de Erker. Volgens beleidsambte- naar E. Meijer van de afdeling Welzijn mag men niet over een korting spreken maar gaat het om een overheveling van subsidiegel- den. Ook vermeldt hij dat de het bedrag van bijna drie ton niet juist is. Wel geeft de gemeenteambte- naar toe dat dit overhevelen een soort drukmiddel is voor beide par- tijen (Erker en SWS) om sneller tot een fusie te komen. „Ik kan me het wantrouwen van De Erker eigen- lijk niet zo goed voorstellen. Zij kunnen juist eisen stellen omdat zij het best functionerende buurthuis van Schiedam zijn. Zij kunnen juist vanuit deze kracht onderhan- delen." Evenals de wethouder be- nadrukt hij dat de gemeente geen partij wil kiezen omdat de beide verenigingen zelfstandige stichtin gen zijn en er dus samen uit moe ten komen. Dat staat voorlopig nog te bezien. De Erker is volgens me dewerker Notthoft wezenlijk 'an ders' dan de andere buurthuizen. „Wij hebben enorm veel vrijwilli- gers en bezoekers en als die men- sen een idee hebben of ergens mee zitten dan worden ze bij ons niet van het kastje naar de muur wor den gestuurd. Wij hebben een praktische en platte organisatie. Als er iemand kofnt met een leuk plannetje hoeft die niet een jaar te wachten. Wij zien daarom niks in weer zo'n bestuurslaag, de SWS, ertussen. Dan zijn wij de regie over het werk en de eigenheid van de Erker kwijt. Wij willen best sa- menwerken maar een gedwongen huwelijk wordt toch nooit wat." Middels een laatste brief van wet houder Groeneweg wordt De Er ker nog een kans gegeven om sa men met de Stichting een gezame lijk plan op te stellen voor het pro jectenaanbod. Komen de beide be- sturen er niet uit voor 1 februari dan zal de wethouder knopen moe ten doorhakken en het subsidie- geld rechtstreeks naar de SWS overmaken. FRANK WILLEMSE SCHIEDAM - Bezoekers van het Stedelijk Museum moeten nog steeds een kaartje betalen, ondanks een aangenomen motie van de PvdA om het museum per 1 janua ri van dit jaar gratis toegankelijk te maken. Directeur D. Wind wil eerst wachten totdat het college van B en W de motie heeft be- krachtigd. SCHIEDAM - Hoe staat het eigenlijk met de Koemarkt? Zullen de kiosken worden verplaatst en zoja: wanneer? Dit jaar blijven de plannen echter netjes opgeborgen in de kast:eerst wordt de Broersvest aangepakt. De kioskhouders die zich bij de presentatie van de beleidsnotitie 'een toekomst voorde oorsprong' in november '97 enorm opwonden toen bleek dat hun kiosken van de kaart waren geveegd, kunnen dus nog voorlopig rustig ademhalen. Foto Roger van der Kraan HHHHHH ■■■■■■■■■■■Mi RIJNMOND - Rotterdam Airport kan terugkijken op een zeer suc cesvol jaar. Het aantal passagiers dat van de luchthaven gebruik maakte, steeg met 14 procent tot 605.000. Sinds enige jaren ontwik- kelt Rotterdam Airport zich vooral als luchthaven voor zakelijk lijn- dienstverkeer ter ondersteuning van de economische ontwikkeling van de regio. De gemeente Schie dam wil het liefst dat de luchtha ven wordt gesloten. Rotterdam Airport verwacht in fi- nancieel opzicht het jaar gunstig te kunnen afsluiten. Vooruitblikkend op het nieuwe jaar verwacht de SCHIEDAM - De cursus Voetre- flexologie voor beginners gaat 11 januari van start in wijkcentrum De Erker. Deze cursus is voor ie dereen die gei'nteresseerd is in na- tuurlijke geneeswijzen. Met voet- reflexologie kan men invloed uit- oefenen op het natuurlijke gene- zingsproces van de mens, menen de cursusleiders. De A-cursus loopt van 11 januari tot en met 15 maart en kost fl. 315,-, inclusief werkmap. Er zijn in totaal negen bijeenkomsten van 12.00 tot 14.00 uur. Na de A-cursus kan men zich verder verdiepen in de Voetre- flexologie door het B-gedeelte te doen. Informatie kan men verkrij- gen bij docente A. Looymans, tel. 078-6145802. Schriftelijke infor matie bij J. Ligthartlaan 37, 3312 KD in Dordrecht. luchthaven de definitieve afron- ding van het contract met de Ge meente Rotterdam waarin de toe komst van Rotterdam Airport wordt vastgelegd. Daarnaast zul len, voorluitlopend op de verdere groei van het lijndienstverkeer, in samenwerking met Rotterdam voorbereidingen voor verdere ont- wikkelingen, zoals een modernise- ring van het stationsgebouw, ge- troffen worden. 3HJ- Adviseurs voor brilmode Passage 4 ;3111 EH Schiedam Telefoon (010) 4266454 SCHIEDAM - De viering van Oud en Nieuw is in Schiedam relatief rustig verlopen. Deze keer viel er geen vuurwerkdode te betreuren, zoals vorig jaar wel het geval was. Ook bij de Eerste Hulp van het Schieland bleef het rustig. Op verscheide- ne plaatsen werden op de tradi- tionele plaatsen vreugdevuren onstoken: vooral bij de B. K- Laan laaiden de vlammen hoog op. Sommige vuren brandden zelfs nog de vorige ochtend, zoals hier bij de Die- selstraat. Foto Roger van der Kraan •TTTl-LX" ZIE ADVERTE FotoKlein met 16 vakzaken altijd bij u in de buurt! Foto Video Audio KTV Telecom fot# klein KORTING! (6 weken voor slechts 29,-) Naam: Adres: Postcode: Telefoon: Bank/gironr.: Voorl: Nr: m/v Plaats: (i.v.m. controle bezorging) Handtekening: Stuur deze bon in een envelop zonder postzegel naar: Rotterdams Dagblad, Afd. Abonnee Service Antwoordnummer 1579, 3000 VB Rotterdam

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1999 | | pagina 1