'Kom tegen die tijd maar hier, dit is een wereldziekenhuis' 'Dieptepunt was dat het niet zo positief ging met de binnenstad' MaasposT □Q Tin olio MmissmD Gezonderwijs Wegens succes geprolongeerd MODEL RUBENS' MaasposT Schieland Ziekenhuis gaat zonder zorgen nieuw millennium in Wethouders over 1998 en 1999 WiEKBLADiN SCHIEDAM Kerst-actieprijs: f 23.500, QKeukens om in te wonen SCHIEDAM - Het wekelijkse inloopconcert in de Grote of St Janskerk wordt zaterdag 9 januari verzorgd door het Gemengd Koor Quattro Stagioni onder leiding van A. de Kort. Aanvang is 15.00 uur, de toegang is gratis. Naaicursus 55-Plus Ring kwijt Ruilbeurs Expositie Filosofie Over DeVesten 3 3116 AD Schiedam Kijk op stad en wijk Kijk op stad en wijk Kijk op stad en wijk Kijk op stad en wijk Kijk op stad en wijk Kijk op stad en wijk Kijkopstadenwijk Woensdag 6 januari 1999 xq52 Hervormde gemeente Grote Kerk, Lange Kerkstraat. Aanvang: 10.00 uur, ds G. de Lang. Aanvang: 17.00 uur, ds D. Verkuil. Bethelkapel, Nieuwe Maasstraat. Aanvang: 10.00 uur, ds A. J. Wtenweerde. Hervormde gemeente Kethel en Spaland Dorpskerk, Noordeinde. Aanvang: 10.00 uur, mw. C. Schoonenberg- Lems. Gereformeerde Kerk De Ark Hargplein. Aanvang: 10.00 uur, ds J. Sosef; 19.00 uur Zondagavondzang. Magnalia Dei Kerk, Albardastraat. Aanvang: 10.00 uur, ds A. N. Ver- heul. Bethelkapel, Nieuwe Maasstraat. Aanvang: 10.00 uur, mevr. J.A. van Kempen. Schieland Ziekenhuis B.K. Laan, hal polikliniek. Aan vang: 10.30 uur, pastor G. J. War- merdam. Gereformeerde Bond C.S.G. Aquamarijn, Nieuwe Dam- laan. Aanvang: 10.00 uur, ds G. H. van Kooten. Grote Kerk, Lange Kerkstraat. Aanvang 17.00 uur, ds. W.H. van Kooten. Nederlands Gereformeerde Kerk Westvest 30. Aanvang: 09.30 uur, ds P. P. Goossens. Aanvang: 16.30 uur, ds Goossens. Evangelisch Lutherse gemeente Lange Nieuwstraat 219. Aanvang: 10.00 uur. ds Visbeek. H.H. Jacobus en Martinus Jacobuskerk, Kerkweg. Zondag 09.30 uur, euch.viering, voorgan- ger D.Kool. Martinuskerk, Willem Andriessen- laan. Zaterdag 18.30 uur euch.vie ring, voorganger D.Kool. Zondag 11.00 uur, euch.viering, voorgan ger D. Kool. Parochiekerk St. Jan de Doper O.L.V. Visitatie Mgr. Nolenslaan 99. Zondag 10.30 uur, zondagsviering met koor- en samenzang. Zaterdag 17.00 uur. Woensdag 09.15 uur, weekviering in de dagkapel. Oud-KatholiekeKerk Dam 30. Aanvang: 10.30 uur, ge- zongen euch.viering. Basiliek van de H. Liduina en O.L.V. Rozenkrans Singel 106. Zaterdag 18.00 uur, euch.viering. Zondag hoogmis, aanvang: 10.15 uur pastoor P.M. Vismans. Kapel Huize Frankeland. Zondag 09.15 uur, euch.viering. R.K. Parochiekerk van het H. Hart Lekstraat 55. Woensdag 19.00 uur, weekviering. Eerste vrijdag van de maand, 18.30 uur in de pastorie. Zondag 10.00 uur, zondagsviering. Vr ij zinnige Geloofsgemeenschap NPB Schiedam Westvest 90-92. Aanvang: 10.30 uur, ds M. Boersma. Pinkstergemeente Morgenstond De Ark, Hargplein. Zondag 13.30 uur, samenkomst met spreker. Woensdag 20.00 uur, bijbelstudie/ bidstond. 't Paxhuis, Schie 11. Zaterdag 19.30 uur, jeugdavond. Leger des Heils Lange Haven 27. Aanvang: 10.00 uur, maj. en mevrouw H. Bolhoe- ve. Jehova's Getuigen Nieuwe Haven 155a. Gemeente Oud Mathenesse, zaterdag 17.30 uur. Gemeente Nieuwland, zondag 10.00 uur. GKIN, Indonesisch-Nederlands Christelijke Kerk Magnalia Dei Kerk, Albardastraat 67. Elke tweede en vierde zondag in de maand. KANTOOR: Over de Vesten 3 Postbus 373 3100 AJ Schiedam Telefoon 010-4738322 Fax 010-4731589 Geopend ma. t/mvr. 8.30-17.00 uur. BEZORGING: Stadskoeriers Telefoon 010-4514555 ma. t/m vr. 08.30-17.00 uur DIRECTIE: R. M. de Koning HOOFD ADVERTENTIE VERKOOP: G. de Boer Telefoon 010-4004290 CHEF VERKOOP REGIO: R. J. Scholten Telefoon 06 53 321659 VERTEGENWOORDIGERS: J. van Merwijk Telefoon 010-4738322 INZENDTERMIJN ADVERTENTIES: Tot dinsdag 10.00 uur IMA/P advertenties tot maandag 16.00 uur REDACTIE: Telefoon 010-4736543 Fax 010-4731589 K. van der Knaap J. Teunissen CHEF-REDACTEUR: H. Mulder Telefoon 010-4004491 FOTOGRAFIE: Voor nabestellingen Telefoon 010-4736543 INZENDTERMIJN REDACTIE-KOPIJ: Tot maandag 12.00 uur UITGEVER: Rotterdams Dagblad B.V. SCHIEDAM - Schiedammers kunnen het laatste jaar van de- ze eeuw met een gerust hart gaan slapen. Wie tegen de vol- gende jaarwisseling in het Schieland Ziekenhuis belandt, ligt daar goed. Het veelbespro- ken millenniumprobleem is er volledig onder controle. In de komende maanden w.ordt de laatste hand gelegd aan het con- troleren van een aantal syste- men. Daarna is het plaatselijke ziekenhuis er helemaal klaar voor. „Kom gerust hier, dit is een wereldziekenhuis", meent R. van den Berg, hoofd auto- matisering dan ook. „Het Schieland Ziekenhuis draait voor honderd procent door..., als de ONS tenminste gas en water blijft leveren. Anders hebben we een probleem." Het moge duidelijk zijn; het Schieland Ziekenhuis voelt zich niet echt aangesproken door de waarschuwing die de Rekenka- mer twee weken geleden liet ho- ren. Ziekenhuizen zouden te wei- nig doen om te voorkomen dat hun computers, en daarmee ook een aantal voor patienten vitale systemen, om 00.00 uur in het jaar 2000 uitvallen vanwege het millenniumprobleem. Dat pro bleem bestaat eruit dat wat oude- re computers (en ook veel com- puterprogramma's) werken met een tweecijferige jaaraanduiding (00 dus in plaats van 2000). Die 00 als jaaraanduiding zou de computer niet (h)erkennen, dat kan dan weer leiden tot het stil- vallen van het apparaat. Het Schieland Ziekenhuis is in 1997 begonnen met inventarise- ren welke problemen de over- gang naar het nieuwe millennium zou kunnen opleveren. In die tijd begon ook het Millennium Plat form Zorg (MPZ) de ziekenhui zen te informeren over de moge- lijke problemen. Van den berg: „In ziekenhuizen heb je te maken met een drietal terreinen: de auto- matisering, de computers dus, de techniek (liften) en de medische apparatuur, zoals pacemakers bij- voorbeeld. Nadat we hadden ge- inventariseerd wat we moesten controleren hebben we alle leve- 1 R. van den Berg (automatisering): het Schieland Ziekenhuis draait op 1 januari 2000 gewoon door. Foto Roger van der Kraan ranciers aangeschreven, vragen gesteld en om een milleniumver- klaring gevraagd. De laatste ver- klaringen moeten we nu nog bin- nenkrijgen." Voor het Schieland Ziekenhuis is nu de fase van het oplossen van eventuele problemen aangebro- ken. De automatisering zal in maart geheel millenniumproof zijn, de telefooncentrale is gloed- nieuw en was dat dus vanaf het begin. Ook de liften in het zieken huis blijven in het jaar 2000 ge woon werken. Van den Berg: „Waar we nu aan moeten werken is het controleren van de medi sche apparatuur, de patientenmo- nitoren op de Intensive Care bij- voorbeeld. Die zullen we een voor een gaan controleren. het is niet zo dat we er een uit de serie nemen en dat we als die het goed doet wel aannemen dat de rest ook blijft werken." Een storm in een glas water dus, die ongerustheid over het functio- neren van vitale medische appa ratuur in het volgende jaar? Van den Berg: „Het is natuurlijk geen gemakkelijke materie. De men- sen weten niet precies wat ze moeten verwachten en gaan zich dus zorgen maken. dat is jammer en niet nodig, er zou wat minder stemmingmakerij moeten zijn." Vreemd genoeg deed zelfs de mi nister van Volksgezondheid (Borst) wat dat betreft een duit in het zakje door te zeggen dat het wellicht verstandig zou zijn om je ruim voor of even na de jaarwis seling te laten opereren. van den Berg: „Met die opmerking zet ze haar eigen ziekenhuizen te kijk. Het is natuurlijk zo dat oudere computers terugspringen van 99 naar 00 maar dat betekent niet dat ze dan niet meer werken. Je kan er gewoon op blijven werken. Wat je nu ziet is dat computer- winkels gretig inspringen op de millenium-angst van computer- bezitters. Die willen uiteraard met alle liefde een nieuwe computer leveren, terwijl dat vaak helemaal niet nodig is." Toch is het niet zo dat de Reken- kamer voor niets aan de bel trekt. van den Berg: „De Rekenkamer heeft in zekere zin wel gelijk. Er zijn zeker ziekenhuizen in het land die te laat zijn begonnen. Die ziekenhuizen hebben nu wel een probleem. Als ze computersyste- men tegenkomen die problemen opleveren wordt het heel moeilijk ze op tijd op te lossen." Het Schieland' is dus niet een van die ziekenhuizen. Een geruststellen- de gedachte! Van den Berg: ,,Ik maak me niet in het minst zorgen. Dit ziekenhuis draait voor hon derd procent door, anders heb ik mijn werk slecht gedaan. Dit zie kenhuis draait door, zolang we maar gas en water krijgen van de ONS." ERIKMEUER SCHIEDAM-Watwas 1998 voor een jaar voor bestuurlijk Schie dam, oftewel de heren wethou ders die zitting hebben in het Schiedamse college van burge- meester en wethouders? We vroegen de wethouders naar de dieptepunten en hoogtepunten van 1998 en waren tevens be- nieuwd naar wat zij verwachten van 1999. De nieuwbakken wethouder PvdA- wethouder Peter Groeneweg is po sitief over het afgelopen jaar. „Het was natuurlijk een persoonlijk hoogtepunt dat ik de overstap mocht maken van raadslid naar wet houder en me nu fulltime kan bezig- houden met de plaatselijke politiek. En daar hangen veel zaken mee sa- men. De verkiezingsuitslagen voor onze partij, zowel plaatselijk als landelijk, waren natuurlijk heel po sitief." Op het randje van wethouder Groe neweg als persoon en politicus noemt de PvdA-er tevens het nieu we Theater aan de Schie. „We heb ben er een prachtig theater bijgekre- gen, dat inmiddels bezocht is door veel Schiedammers en niet-Schie- dammers. Zelf probeer ik ook zo- veel mogelijk te gaan." Klein persoonlijk hoogtepuntje ziet Groeneweg in de steun die hem her en der werd geboden. „Vooral de dames van de balie Zorg Welzijn van de Stadswinkel, Dita Krom- menhoek en Hennie de Groot, ben ik heel wat verschuldigd." Maar er waren ook wat dieptepun ten: Aan de ene kant ben ik heel blij met de ingebruikname van het fort Dra- kenstein, aan de andere kant vind ik het jammer dat de officiele opening is uitgesteld naar 1999. Verder ben ik blij dat we een armoedebeleid hebben en dat we er mensen mee kunnen helpen, maar het is natuur lijk wel treurig dat we zon beleid no dig hebben. Uit het feit dat ik deze post heb overschreden met acht ton blijkt wel dat we het armoedebeleid in Schiedam hard nodig hebben." Verwacht in 1999: „Dat de werkloosheid nog doortas- tender wordt aangepakt. Hier in Schiedam profiteren we niet hele maal van de landelijke economi- sche groei. Dat is voor een deel te wijten aan de instroom maar ook in de factor langdurige werkloosheid. pp*! De gemeente Schiedam gaf afgelopen zaterdag een nieuwjaarsreceptie in het Theater a.d. Schie. Veel werd er gesproken over het afgelopen jaar. Foto Roger van der Kraan Zeker voor mensen die al vele jaren gebruik maken van een uitkering is het moeilijk om een baan te vinden en onafhankelijk te worden van een uitkering. We hebben nu een actief beleid om de werkloosheid te be- strijden, zoals een speciale stuur- groep en nattuurlijk speelt het Bu reau Werk Scholing ook een be- langrijke rol. Laten we hopen dat dat in 1999 vruchten afwerpt." VVD-wethouder Luub Hafkamp over de successen van vorig jaar: „We hebben de vinger weten te leg- gen op de knelpunten in de binnen stad en zijn de discussie aangegaan om de situatie te verbeteren en con crete stappen te ondernemen. dat vind ik op zich al een positief sig- naal naar de ondernemers en het pu- bliek'vindt Hafkamp. In dat kader is hij ook blij met het feit dat bekende Nederlander en binnenhuisarchitect Jan des Bou- vrie zich wil vestigen in de Schie damse binnenstad. „Het is nu zaak dat we met de ondernemers rond de tafel gaan zitten om te overleggen. „Echt geweldige dieptepunten wa ren er niet, of het moet de ontwikke- ling zijn geweest dat het niet be- paald positief ging met de binnen stad. Maar zoals gezegd is het goed dat we er wat aan gaan doen. Verder was 1998 echt het jaar van het vast- leggen van het beleid in nota's, zo als 'Duurzaam Veilig' over de ver- keersveiligheid." Wat verwacht hij? „Verschillende onderzoeken zoals een evaluatie van het parkeerbeleid. Zowel om- wonenden als ondernemers hebben daar nogal wat commentaar op, dus daar moeten we aan werken. Ook wordt er gekeken naar hoe de tram gaat rij den over de Broersvest, daar- bij wordt rekening gehouden met de uitkomsten van de Stadsgesprek- ken die we het afgelopen jaar heb ben gehouden. Tot slot wordt 1999 echt het jaar van de uitvoering als je kijkt naar de binnenstad. Sommige panden zullen worden gesloopt, ze ker op het Broersveld, voor andere wordt juist de eerste paal geslagen zoals op het zogenaamde Land van Belofte waar bedrijfs- en winkel- voorzieningen moeten komen." D66-wethouder Adri Reijnhout over 1998: „Gelukkig behielden we toch nog een plaats in het college, ondanks de verkiezingsnederlaag die we leden in 1998. Dat is dankzij de inspan- ningen van de coalitiepartners en daar ben ik dan ook heel blij mee. Overigens is Schiedam de enige stad in de Rijnmond die nog steeds een D66-wethouder levert. De eni ge grotere gemeente dan." Het was een triest jaar voor de partij van wethouder Reijnhout. „Het dieptepunt was natuurlijk de ver- SCHIEDAM - In kluphuis Oost is op diverse tijden naailes te volgen. Op de lessen van donderdagavond (20.00 tot 22.00 uur) en van vrijdag- morgen (9.00 tot 11.00 uur) zijn nog enkele plaatsen vrij voor zowel be ginners als gevorderden. Op vrij- dagochtend is kinderopvang moge lijk voor kinderen van nul tot vier jaar. de lessen worden het hele jaar door gegeven. Deelnemers betalen per blok van zes lessen (dertig gul den). Allecursusten werken aan een eigen kledingstuk. beginners en ge vorderden zitten in een groep. Aan- melden vanaf 4 januari bij kluphuis Oost, tel. 2451818. SCHIEDAM - In dienstencentrum de Vier Molens is woensdag 6 janu- arivan 19.00tot22.00uureen soos- instuif. De toegang is gratis. DJ Le on is weer paraat tijdens de The- dansant in dienstencentrum de Vier Molens op woensdag 6 januari van 19.30 tot 23.30 uur. De toegangs- prijs is twee gulden. In dienstencen trum de Woudhoek is donderdag 7 januari een biljarttoernooi. Aan vang 13.00 uur, toegang gratis. In dienstencentrum de Vier Molens is zondag lOjanuarieenkoffie-inloop van 11.00 tot 13.00uur.de toegang is gratis. Aansluitend (van 13.30 tot 16.15 uur) is er in de Vier Molens een contactmiddag. Ook hier is de toegang gratis. Dienstencentrum de Woudhoek is zondag 10 januari het decor voor een demonstrate coun try dansen. de demonstratie begint om 14.00 uur. De toegang bedraagt fl. 2,50. Bloemenliefhebbers kun nen zich nog tot 12 januari aanmel- den voor de cursus bloemschikken in dienstencentrum Oost. De cursus is op 19 januari. Deelnemers beta len tien gulden (inclusief bloemen). In dienstencentrum de Vier Molens zijn plaatsen vrij bij het volksdan- sen op vrijdagochtend van 10.30 tot 11.45 uur. Belangstellenden kun nen een keerlangskomen om te zien of het iets voor ze is. Deelnemers betalen negen gulden per maand. SCHIEDAM - Wie heeft een ring gevonden met een groene steen en aan de achterkant twee in elkaar ge- vlochten trouwringen (een van de eigenaar en een van zijn overleden vrouw). De ring is vermoedelijk verloren in het theater in Schiedam. De eigenaar wil de ring graag terug- hebben vanwege de emotionele waarde ervan. Contact kan worden opgenomen met A. van Ballegooij- en, tel. 4198646. SCHIEDAM - In dienstencentrum de Vier Molens aan de Nieuwe Damlaan in Schiedam is zaterdag 9 januari weer een ruilbeurs waar munten, postzegels, eerste dagen- veloppen en telefoonkaarten kun nen worden geruild. Er wordt gratis getaxeerd en ook de toegang is gra tis. De beurs begint om 13.30 uur. SCHIEDAM - Galerie Distanza aan de Dam 1 in Schiedam start zater dag 9 januari (tijdens het Open Huis) met een nieuwe tentoonstel-. ling. Op deze tentoonstel ling is' werk te zien van de beeldend kun- stenaars Alex Buswijler, Margreet Koelewijn, Corine Post, Hetty van Gool en Hannie Rodermond en Wil van Donselaar. De tentoonstelling is te zien tijdens het Open Huis van 15.30 tot 17.30 uur en verder van woensdag tot en met zaterdag van 13.00 tot 17.30 uur. SCHIEDAM - Dw Stichting School voor de Filosofie organiseert weer een cursus filosofie voor beginners. De cursus bestaat uit twaalf weke lijkse lessen van tweeeneenhalf uur;. Er wordt antwoord gezocht op vra gen als 'Wie ben ik?' en 'Waar leef ikvoor?' De cursus begint op 12 ja nuari. Het cursusgeld berdraagt fb 175,-. Belangstellenden kunnen" voor meer informatie en een folder, bellen, tel. 4736846. i 1999. Een nieuw jaar. Wellicht begonnen met goede voornemens. Stop- pen met roken bijvoorbeeld. Of u wilt roken is uw keuze. Of u wilt stop- pen is ook een mogelijkheid. Stoppen is niet makkelijk maar er is hulp mogelijk. Tabaksrook bestaat uit een mengsel van verschillende stoffen, zoals nico tine, koolmonoxyde en hele kleine teerdruppeltjes. Nicotine is een giftige stof die de verslaving aan het roken veroorzaakt. Nicotine geeft op korte termijn de volgende gevolgen: trillende handensnellere hartslag en ver- nauwde bloedvaten. Teer is en zwarte kleverige stof die aan de binnenkant van de longen blijft kleven. Op korte termijn gaat men daarvan hoesten. Koolmonoxyde is een schadelijke stof die via de longenin het bloed te- rechtkomt. Het zorgt ervoor dat het bloed minder zuurstof kan vervoeren. daardoor krijgt men een verminderde conditie. Roken geeft na lange tijd een grote kans op hart- en vaatziekten, bronchi tis, keel- en longkanker. Iedereen weet dat roken bovenaan de lijst met ge- varen voor de volksgezondheid staat. En toch roken er nog mensen. Om- dat het zo 'lekker' is, omdat het 'erbij hoort'omdat hetspanning vermin- dert', omdat je iets in je handen hebt, omdat je er anders 'niet bijhoort', et cetera... Stoppen met roken is ook een eigen keuze. Stoppen met roken is moeilijk. Veel mensen willen wel, maar het blijkt vaak moeilijker dan ze hadden verwacht. Een 'Stoppen-met -roken' cursus kan daarbij helpen. Met de steun van andere rokers die willen stoppen en enkele goede adviezen lukt het veel mensen alsnog om het roken de baas te worden. Voor meer infor matie kunt u terecht bij de Thuiszorg Nieuwe Waterweg Noord, tel. 010 - 2467300. GezonderWijs is een publicatie van GGD Nieuwe Waterweg Noord, Holy Ziekenhuis,Thuiszorg Nieuwe Waterweg Noord, Pati>HEX:87<nten/ Consumenten Platform Nieuwe WaterwegNoord, RIAGG Rijnmond Noord West en het Schieland Ziekenhuis. kiezingsuitslag. We hadden in het ergste geval gerekend op een halve- ring van de zetels, maar het werd zelfs nog erger dan dat. We gingen van zes naar twee zetels en dat was toch wel een hele klap.' En wat verwacht Reijnhout voor 1999? „Positieve geluiden over de stads- vernieuwing. In 1999 gaat het een en ander in de steigers. We mogen rekenen op een rijksbijdrage van enkele miljoenen waarmee we vooral de voor-oorlogse wijken als Oost, West en Centrum gaan aan- pakken. Het is daarbij de bedoeling dat vooral gekeken wordt naar par- ticuliere woningverbetering en we hopen dan ook dat het overleg met de eigenaren vruchten afwerpt. Een hele straat venieuwen ziet er beter uit en is goedkoper dan een enkel huis." MONIQUE SIEMSEN Ook leverbaar in afwijkendc maatvoeringen! Authentieke Tinello lakwerkkeuken. Keuze uit maar liefst 4.000 kleuren. Voorzien van korfladesysteem. Inclusief werkblad (3 cm massiefhardsteen), porseleinen spoelbak, nostalgische kraan met kruisgreep. Wat betreft apparatuur (Pelgrim) \oorzien van: vaatwasser, gaskookplaat, combi-oven, koeler en afzuigunit. Bevrijdingsweg 6, 5171 PS Kaalsheuvel. Vrijdag koopavond Tel: 0416-277917 W

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1999 | | pagina 3