616.000 0 A 'Een gebied voor alien en van alien' MaasposT MaasposT BRISTOL Moop vanshowroomkeukens in Bergsdienhoeken Rotterdam. STUDIO MAASSTAD 'Ja beste mensen...' MM 69. DE CORRECT WINTERSALE KRANT ZAAIHUREN! Totale opiage Rust, ruimte en veel water in Sveaparken VTM boos op Schiedamse middenstand 'Hetzekere voor het onzekere' Goede Voornemens Deze week in Eeuwfeest Handbal Kerstverhaal YERTROUWD ADRES IN ROTTERDAM nu tijdens lunch en diner sport, cultuur, nieuws en muziek rail posthoorn Gezellig ■■jL 53 slfc Pagewiz Color scanner 6 weken voor /J? Schiedam Opiage 37.745 Over DeVesten 3 3116 AD Schiedam Opgeteld debeste[ MIJN MERK TISSUE TOILETPAPIER 649 BRIE VAN DE MAT ngg 100 gramUi SUCADELAPPEN 98 per kgI I PLUSMARKT VAN DIJK Geuzenplein 7 SCHIEDAM - WOUDHOEK PLUSMARKT K00RNNEEF Mgr. Nolenslaan 460 SCHIEDAM - NIEUWLAND ssrvt SCHIEDAM - De (aanleg van de) metro lijktde constanteyan Schiedam te worden, de komende jaren. Betonnen constructies, leidingen, dekplaten: een lang lint wurmpt zich moeizaam door de stad heen. De tijd begint al vat te krijgen op de Beneluxlijn. Grafitti, en zelfs mos, lijken de metrolijn te willen inkapselen. Stedelijk Museum bereidt zich voor op 100-jarig bestaan Diana Zandwijk krijgt van handbal nooit genoeg Eerste verhaal is prijs voor Harry Wiering bruynzeei vtoergn Wooning heeft een flink aantal showroomkeukens die weg moeten. Er moet plaats gemaakt worden voor de nieuwste modellen van 1999. Gigantische kortingen die op kunnen lopen tot 70 En een aantal modellen die tegen ELK AANNEMELIJK BOD gekocht kunnen worden.De keukenshowroom verkoop duurt tot en met zaterdag 16 januari. Deze verkoop is alleen bestemd voor PARTICULIEREN; niet voor handelaren. De showroomverkoop wordt gehouden bij Wooning, Leeuwen- hoekweg 2 in Bergschenhoek, telefoon: 010-5242380 en Olympia- weg 44a (pal naast de Kuip) in Rotterdam, telefoon 010-4791944. Geopend maandag t/m zaterdag, vrijdag koopavond. (12.00 -14.00 uur en 18.00 - 20.00 uur) cafe bar annex zaal till lif|; i - m 1 MICROTEK Neem nu een proefabonnement op het Rotterdams Dagblad en ontvang de krant 6 weken lang in de bus voor slechts 29,-. Dat is een korting van maar liefst J 14,50. Vul snel de bon in Of bel gratis 0800 - 06 42 Overde Vesten 3a Schiedam Tel. 010-4738322 Fax 010-4731589 Bezorging 010-4514555 WOENSDAG 13januari 1999 6ejaargang nr. 2 SCHIEDAM De aankondiging van een woonwijk naar Zweeds model met heuse Zweedse straatnamen deed destijds heel wat stof opwaaien. Inmiddels is dat stof weer redelijk neergedaald en kreeg projectleider A. Hengel afgelopen maan- dagavond uitgebreid de gelegenheid om tijdens een extra openbare commissievergadering de reeds gevorderde plannen aan raadsleden en publiek te tonen. SCHIEDAM - De Vereni- ging Tegen Milieubederf (VTM) is 'not amused' over het plotselinge positieve oor- deel van de schiedamse mid denstand over het aanleggen van de A4. C. Coppens sprak zich onlangs namens het Centrummanagement uit voor de aanleg van de meest omstreden strook as- falt van Nederland. Met na me de manier waarop Cop- pens de milieu-argumenten wegwuift is de VTM in het verkeerde keelgat gescho- ten. „Wij zijn zeer verrast over het feit dat de heer Coppens er in het openbaar blijk van geeft, naast mid- denstander, tevens milieu- deskundige te zijn", aldus de VTM. In een brief aan het Centrummanagement geeft de VTM aan dat die organisatie haar tijd en geld beter kan steken in verande- ringen die het ondernemer- schap in Schiedam bevorde- ren. „het Centrummanage ment zou zich moeten rich- ten op de ontwikkcling van een aantrekkelijk onderne- mersklimaat in het cen trum", aldus de VTM. SCHIEDAM - De Schie damse PvdA-fractie is niet gerust op de manier waarop het college van burgemees- ter en wethouders omgaat met het millenniumpro- bleem. „Het is voor lokale overheden, zoals de gemeen- te Schiedam, van groot be- lang gepaste maatregelen te nemen en het zekere voor het onzekere te nemen", al dus M. Siljee namens de so- ciaal-democraten. Hij heeft het college een waslijst aan vragen voorgelegd. „Welke instanties zijn vertegen- woordigd in de inmiddels in- gestelde millenniumwerk- groep? En aan wie brengt deze werkgroep verslag uit? Zijn er al afspraken ge- maakt over de inzetbaar- heid van personeel rond de millenniumpiek? Is er al een een draaiboek waarin per gemeentelijke dienst wordt aangegeven of en hoe men millenniumproof is?" Daar- naast is Siljee benieuwd of Schiedam er wel rekening mee houdt dat het elektroni- sche betalingsverkeer ont- wricht kan raken? „Kan Schiedam in een dergelkijk geval de financiele verplich- tingen wel nakomen?" WATERWEG - De Gezond- heidswijzer van de GGD be- steedt in januari aandacht aan 'Goede Voornemens'. Voor veel mensen begint het jaar met goede voornemens maar het is de vraag of ze ook worden waargemaakt. Dat blijkt vaak niet eenvou- dig. Stoppen met roken bij- voorbeeld. Hierover is in de Gezondheidswijzer veel in- formatie te verkrijgen. Een ander goed voornemen is af- vallen. Veel Nederlanders lijden aan overgewicht. De ideale pillen en kuurtjes worden overal aangeprezen. Afvallen moet echter wel op een verantwoorde manier gebeuren. Ook hierover is in januari informatie te krij- gen in de Gezondheidswij zer. Deze is gevestigd in het GGD-gebouw naast station Vlaardingen-Oost. Sveaparken moet het paradepaard- je van het Schiedamse wonen wor den. Er is dan ook naar eigen zeg- gen van tevoren door de projectlei- ders en de architecten diep nage- dacht over de ligging en de vorm- geving van de huizen. Met name de leefbaarheid van de woonomge- ving zal Sveaparken uiteindelijk moeten onderscheiden van andere woonwijken in Schiedam. Bij het ontwerp van de woningen in de wijk Sveafors is dan ook veel aan dacht besteed aan het creeren van rust en ruimte. Zo worden tussen de huizen groe- ne, open terreinen aangelegd die in eerste instantie worden aangekleed met weide en een enkele boom maar waar de bewoners later ook hun zegje kwijt kunnen wat betreft de inrichting. Het idee is dat er zo een 'gebied voor alien en van al ien' ontstaat, aldus Hengel. De so- ciale controle op deze ruimte is groot omdat vanuit de omliggende woningen iedere hoek van de bin- nenterreinen zichtbaar zal zijn. Dit uit oogpunt van openbare veilig- heid. Mocht het door criminaliteit of vandalisme onverhoopt toch no- dig blijken dan is de woonwijk zo geconstrueerd dat de open ruimten met een kleine aanpassing kunnen worden afgesloten zodat ze alleen nog voor de omwonenden bereik- baar zijn. De woningen zelf zullen worden uitgevoerd met veel hout en 'sprin- gerigheid' in de architectuur. Hui zen met puntdaken die naar Zweeds voorbeeld op sommige plekken fors zullen uitsteken en soms dwars op elkaar lijken ge- plaatst wat een speels effect geeft. De woningen zullen naar alle waarschijnlijkheid in terrakleuren worden geschilderd met witte ac- centen aan ramen en kozijnen en zwarte pannendaken. Eveneens naar Zweeds model zullen de wo ningen worden opgesierd met bal- konnetjes in een houten structuur die als het ware aan de woningen op worden gehangen. Houten af- dakjes boven entrees zullen het Zweedse effect completeren. De wijk Sveafors zal geheel be- staan uit koopwoningen waarvan het grootste gedeelte wordt uitge voerd in laagbouw met vier tot vijf kamers per woning. Daarnaast komt er een appartementencom- plex met drie- en vierkamerwonin- gen. De laagbouw bestaat voorna- melijk uit rijtjeshuizen met daar naast enkele vrijstaande woningen. Naast open ruimten is er in de wijk ook veel water te zien. Een nieu- wigheidje is dat dit water gebruikt wordt orri het overgrote deel van het hemelwater dat op daken, stra- ten en tuinbodem valt, af te voeren VOOR DE DEUR EN GRATIS PARKEREN naar open water. Hierdoor kan worden bespaard op de benodigde rioolcapaciteit. Volgens Hengel is het belangrijkste idee achter deze manier van waterafvoer echter, dat door vermenging de kwaliteit van oppervlakte en polderwater uitein delijk zou kunnen toenemen. Wie daarbij bedenkt dat hemelwater dat op een met olie vervuilde straat valt, waarschijnlijk niet erg bij- draagt aan zuivering van het open water moet rekening houden met een teleurstellende mededeling. Volgens Hengel is het polderwater in onze regio vele malen meer ver- vuild dan het water dat afkomstig is van een vervuilde straat, en dat zal nog tientallen jpren zo voortdu- ren. Ook hoeft men volgens Hen gel niet bevreesd te zijn voor wa- teroverlast bij buitengewone re- genval. De wijk wordt immers aangelegd op glooiend gebied waarbij de begane grond van de woningen ruim boven het water- peil liggen. Bovendien zorgt de bodemstructuur in dit gebied ook nu al voor een natuurlijke afvoer van teveel aan water. Een ander nieuwigheidje dat moet bijdragen tot rust en leefbaarheid in de wijk komt voort uit het plan om de wegen tussen de woningen met een breedte van 3.90 meter smaller dan gewoonlijk te maken. Dit betekent dat het voor autover- keer nog net mogelijk is elkaar te passeren, maar dat er in ieder geval geen ruimte is om auto's langs de kant van de weg te parkeren wat altijd een rommelig en onoverzich- telijk beeld geeft. Door de bochti- ge structuur van de wegen worden rust en verkeerveiligsheid volgens Hengel zoveel mogelijk gewaar- borgd. Voor calamiteiten worden langs de wegen grasstroken aange legd waar hulpverlenend verkeer in noodgevallen gebruik van kan maken. Wie slim denkt te zijn en hierop zijn auto wil parkeren kan nog weleens voor aardige verras- singen komen te staan, want er wordt gebouwd op drassige onder- grond. Het uitgedachte parkeerbeleid voor Sveafors is modern: er komt ruimte voor 1,3 auto per huishou- den. Dat wil zeggen dat ieder gezin een auto op het eigen terrein kan |pt Foto Roger van der Kraan parkeren in garage of oprit en dat er daarnaast op gemeenschappelij- ke parkeerterreinen nog slechts zeer beperkte ruimte gegeven wordt. In het kader van het terug- dringen van het autoverkeer ver- dient deze opzet alle lof. Gezien de prijsindicatie van de tweehonder- denvijf geplande huizen in de wijk, alien koopwoningen, zullen critici echter wel ruimtegebrek vrezen voor gezinnen met meerdere au to's in hun bezit. Voor een apparte- mentje in Sveafors zal men name- lijk rekening moeten houden met een bedrag van rond de drie ton en een vrijstaande woning zal al snel zes ton doen. Dat is de prijs die men betaalt voor rust en idyllisch wonen in de stad. IRENE VERINGMEIER Rotterdam, Burg, van Walsumweg 188-190 tel. (010) 414 73 68 Ritslaars ^-£\ in zwait, bruin en navy. __r 36 - 42 29?® Geldig t/m 16 januari 1999 ROtTERDAM: Binnenwegplein 20 (boven Zeemon] ROTTERDAM: op het Zuiderterras van W.C. Zuidplein ROTTERDAM: Alexandriutn II (l/oW.C. Ooslerhof) SPIJKENISSE: Mhuispoaage 2 l.'lll'IVI H00GVLIET: Binnenbon 192 (no ook kledmgl VLAARDINGEN: Hoogstroat 219 OUD-BEIJERLAND: Oosldijk 4549 SCHIEDAM: Nieuwe Passage 8 S 3HJ- SCHIEDAM - Ja beste mensen, wethouder Wiegman zal wel denken 'zelfs als ik mijn snor afscheer is het in Schiedam nieuws' maar een snorloze Wiegman kan de redactie van Maaspost niet negeren. Jaren heeft 'ie 'm gehad, een snor, totdat Wiegman na de nieuw- jaarsreceptie resoluut besloot zich een nieuw 'image' aan te meten. Bronnen fluisteren dat het allemaal te maken heeft met Guus Hiddink, die na een verloren weddenschap stante pede zijn snor afschoor. Wieg man, op de tribune tijdens voetbalwedstrijden weleens aangezien voor Hiddink, zou op de coach van Real Madrid willen blijven lijken, dus moest de snor dientengevolge wijken. Wat ongetwijfeld niet zal ver- anderen is Wiegmans vaste openingszin bij toespraken... Foto Roger van der Kraan Ruim parioorgelegenlmd Hoofdslroal 131hoek Wilem Brovwwslroat Schiedam-Zuid lei. 010-4265074 of 2731650 ltr| %wthl YI Zeer compacte scanner Resolutie van 300 x 600 dpi Eenvoudig te installeren op uw Scant beelden tot A4 in kleur Te gebruiken met Win. 95 b Inch 1 jaargarantie a Inch software, kabel en net- voeding PC tk'lU'f i/iMtys Through hnua itlion Aanbieding is geldig zolang de voorTaad strekt. Prijswijzigingen en zetfouten voorbe- houden. Alle voor- gaande aanbiedingen komen hierbij te ver- vallen. Alle prijzen zijn inclusief B.T.W. Capaile a/d Use! Centrumpassage 103 Rotterdam Winkelcentrum Oostertiof Rotterdam Winkelcentrum Zuidplein Rotterdam 2e Middol land straat 23 Rotterdam - Groene Hilledijk 173 Rotterdam Hoogstraat 141 Rotterdam Bergse Dorpsstraat 32 Vlaarcingan - Liesveld 147 _1 )d, noteer mij voorzo'n voordelig proefabonnement (6 weken voor slechts 29,-) Naam: Adres: Postcode: Voorl: m/v Nr: Plaats: (i.v.m. controle bezorging) Haridtekening: Telefoon: Bank/gironr.: Stuur deze bon in een envelop zonder postzegel naar: Rotterdams Dagblad, Afd. Abonnee Service Antwoordnummer 1579, 3000 VB Rotterdam

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1999 | | pagina 1