616.000 'We willen de A4 niet zien, horen of ruiken' Ziekteverzuim Thuiszorg laatste jaar fors gedaald I fot# 'Roland Sohier, Ha, Ha, Ha' MospoiT DE CORRECT WINTERSALE KRANT 19." I.49 4." Verbazing over handhaving kaartje Stedelijk Museum BOUMAN GRATIS NAAR J Totale opiage Schiedam Opiage 37.745 Schiedam en Delft roepen minister op A4 te schrappen Kruising afgesloten Jeurgens vertrekt Thriller in Filmhuis Deze week in Eeuwfeest Acties Popprijs de beste! MARKi 1 fl bij een kwartaalabonnement op het Rotterdams Dagblad. Ja noteer mij voor zo'n kwartaalabonnement. De eerste twee weken zijn gratis daarna betaal ik automatisch 31,98 per maand Of bel gratis 0800 - 06 42 mmmmmmmmmmmmmmmmmmmammmmm SCHIEDAM - Wethouder L. A. Hafkamp en zijn Delftse col- legawethouder H. J. Grashoff hebben minister Netelenbos van Verkeer en Vervoer opgeroepen de A4 Noord niet aan te leg- gen. Afgelopen dirisdagmiddag heeft het tweetal hiertoe geza- menlijk een brief ondertekend. Vlaardingen wilde de brief we- gens nuanceverschillen niet mede ondertekenen. WD Stedelijk Museum bereidt zich voor op honderdjarig bestaan VVK en ODC willen in ieder geval een oefenveld erbij Jonge knulletjes verslaan oude garde in Podium Cdfe Opgeteld MALSE KIPFILTET TARWE BROOD KANIS GUNNIK K0FFIE 49 VOOR DE DEUR EN GRATIS PARKEREN PLUSMARKTVAN DIJK PLUSMARKT K00RNNEEF Mgr. Nolenslaan 460 I.V.M VERBOUWING VAN 1.000 M2 ZEER HOGE KORTINGEN m I- -- HHBHHIHHHIi Over de Vesten 3a Schiedam Tel. 010 - 4738322 Fax 010 - 4731589 Bezorging 010 - 4372226 WOENSDAG 20januari 1999 6ejaargang nr. 3 „We willen de A4 niet zien, we willen de A4 niet horen, en we wil len de A4 niet ruiken", sprak Haf kamp na ondertekening van de brief. „Voor ons is het nog heel helder dat de weg er niet mag ko- men." Hafkamp en Grashoff hebben de brief opgesteld nadat diverse par- tijen uit de regio, waaronder de provincie Zuid-Holland, donder- dag 7 januari minister Netelenbos een petitie hebben aangeboden. In deze petitie wordt de minister ge- vraagd de motie Van Heemst naast zich neer te leggen. In die motie, breed aangenomen door de Twee- de Kamer, stond dat het zonde zou zijn de A4 Noord aan te leggen. Dat geld zou beter gebruikt kun- nen worden om het openbaar ver voer te stimuleren. „De colleges van burgemeester en wethouders van Delft en Schiedam waren geen mede-ondertekenaar van deze peti tie omdat wij het met de inhoud niet eens waren", schrijven de twee colleges in hun brief aan mi nister Netelenbos. „Voor de ont- sluiting van de Randstad is het van groot belang het openbaar vervoer- snetwerk te versterken en verder uit te breiden. Daartoe zijn door u al diverse besluiten genomen. Het ligt in de lijn van dit Rijksbeleid SCHIEDAM - De kruising Nieuwe Damlaan/Burge- meester Honnerlage Grete- laan is tot 14 februari geslo- ten voor alle verkeer, fietsers en bromfietsers inbegrepen. Die afsluiting is nodig in ver- band met het werk aan de Be- neluxlijn. Er moeten hulp- bruggen worden geplaatst, damplanken aangebracht en er moeten riolerings- en be- stratingswerkzaamheden worden uitgevoerd. Het ver keer wordt door middel van borden omgeleid via de dam- laan, langs de Magnaliakerk richting Mgr. Nolenslaan. Ook buslijn 52 wordt omge leid. De bus richting het cen trum rijdt via de Nieuwe Damlaan, Mgr. Nolenslaan, Wibautplein, Troelstralaan, Vlaardingerdijk. Van het centrum rijdt lijn 52 via de Vlaardingerdijk, Troel stralaan en Burg, van Haar- enlaan. De bushaltes ter hoogte van de Burg. Honnerlage Grete- laan vervallen voor de duur van de werkzaamheden. Op de Mgr. Nolenslaan is een tij- delijke halte, daarnaast gel- den de haltes van buslijn 54 op de Troelstralaan ook voor lijn 52. SCHIEDAM - Gemeente-ar- chivaris K.J.P.F.M. Jeur gens vertrekt naar Dor drecht. Ook daar neemt hij het archief onder zijn hoede. Jeurgens nam in 1994 de lei- ding van het Schiedamse ar chief op zich. Dat was toen nog gevestigd aan de Korte Haven. Hij begeleidde de inrichting van en verhuizing naar het nieuwe onderkomen aan het Stadserf. In 1996 behartigde Jeurgens, als interim-direc- teur, kortsstondig de belan- gen van het Stedelijk Muse um. Onlangs nam hij dezelf- de taak op zich, maar dan voor de Openbare Biblio- theek. Om de bibliotheek op een verantwoorde manier over te dragen blijft Jeur gens in mei nog op parttime basis beschikbaar. SCHIEDAM - Filmhuis Schiedam vertoont donder- dag 21 en vrijdag 22 januari de film 'Elizabeth'. Deze his- torische thriller speelt zich af ten tijde van het bewind van Elizabeth Tudor, die in 1559 tot koningin van Engeland werd gekroond. Zij groeide uit tot de machtigste vrouw van Europa, een positie waarvoor ze veel complotten en moordaanslagen moest verijdelen. Zij werd bekend als Glori- ana, The Virgin Queen. Zij gaf haar liefdesleven op, scheerde haar vlammende rode haren af en besmeerde haar lichaam met blanketsel, deze beelden behoren tot de meest aangrijpende van de Film. Zaterdag 23 januari draait 'Orbis Pictus'. De titel van de film verwijst naar het beroemde plaatjesboek van de 17e eeuwse pedagoog en humanist Comenius. Hierin probeert Comenius alle waarneembare dingen een naam of beeld te geven. Filmhuis Schiedam is geves tigd in Theater de Teerstoof, Nieuwstraat 12. De voorstel- lingen beginnen om 21.00 uur. De toegangsprijs be- draagt fl. 10,- (donateurs be- talen fl. 7,50). om ook een vergroting van de spoorcapaciteit tot vier sporen te realiseren tussen Schiedam en Rijswijk. Dit biedt tevens moge- lijkheden voor de aanleg van een lightrailverbinding op dit traject, die verknoopt kan worden met het stadsgewestelijk openbaar vervoer van Rotterdam en Den Haag. De aanleg van de spoortunnel heeft absolute prioriteit. De viersporige tunnel kan een wezenlijke bijdrage leveren aan de verbeterde ontslui- ting van de Randstad." Wanneer de minister besluit om de A4 toch aan te leggen, dan, zo vin- den de twee wethouders, moet de weg beter worden ingepast. ,,De huidige plannen zijn ons inziens op dit punt volstrekt onvoldoende en vragen om aanpassing. Verbeterde inpassing betekent dat niet met de huidige 430 miljoen gulden kan worden volstaan." De Schiedamse VVD-afdeling vindt dat de A4 er wel gewoon moet komen. De discussie over de weg dwars door Midden-Delfland heeft lang genoeg geduurd, zo schrijft de WD in een verklaring. De VVD wil de A4 omdat de be- reikbaarheid in de Rotterdamse re gio ermee gebaat zou zijn. Een goede bereikbaarheid heeft ook weer effect op de economie, be- drijvigheid en werkgelegenheid van Schiedam. „A1 in het verkiezingsprogramma koos de Schiedamse VVD voor dit standpunt", schrijft ffactievoorzit- SCHIEDAM - DeA4, die moet erabsoluut komen, vindt het Schiedamse Centrummanagement. Ondanks hetbrede verzetdat er teeft in de Tweede Kamer, de colleges van B en W van Schiedam en Vlaardingen, en de bevolking van Schiedam. De economie van Schiedam zou nietzonderde weg kunnen, zo maakte het Centrummanagement bekend in een verklaring die in de media is gepubliceerd. Milieudefensie denkt daar toch anders over, en protesteerde afgelopen zaterdag bij de Nieuwe Passage op ludieke wijze door het oplaten van ballonnen en zeppelins. Een serieuze knipoog naar het plan van het Centrummanagement om bij kruispunten zeppelins op te laten om zo aandacht te vragen voor nut en noodzaak van deA4. Foto Fred Libochant ter W. van Wijk. „De aanleg van de A4-Noord is noodzakelijk, met als voorwaarde dat de weg vanaf het Kethelplein tot de grens Woud- hoek/Midden-Delfland onder- gronds wordt aangelegd. Daar naast ziet de VVD ook graag een zorgvuldige inpassing van de weg in Midden-Delfland, en als dat on- dergronds kan, des te beter. De motie Van Heemst kan de VVD niet waarderen. De motie zou volgens de VVD te weinig al- ternatieven hebben voor de moei- lijke bereikbaarheid van de regio. SCHIEDAM - Het ziekteverzuim in de huishoudelijke zorg van de Thuiszorg in Schiedam is fors ge daald. Pas verschenen cijfers over het jaar 1998 wijzen uit dat het aantal ziekmeldingen met vijf pro- cent is gedaald. De Stichting Thuiszorg is blij, want de daling is het gevolg van een zorgvuldig op- gezette campagne om het ziekte verzuim omlaag te krijgen. „Het ziekteverzuim was in Schie dam veel te hoog", beaamt R. Koene, teamhoofd huishoudelijke zorg in Nieuwland/West. Volgens Koene waren daar verschillende redenen voor. Een van de belang- rijkste was het feit dat er veel wij- zigingen waren in de manier van werken van de Thuiszorg. „Vroe- ger lag de nadruk op het feit dat de client je aardig moest vinden. Te- genwoordig is het zo dat we wer ken volgens een bepaald schema. Dat doen we niet voor niets, maar om de doeltreffendheid en de pro- fessionaliteit te vergroten", ver- klaart Koene. „Dat houdt wel in dat de client niet zo blij is dat het niet meer precies volgens haar of zijn zin gaat. Het is de vraag hoe je daarmee omgaat. Dat moeten men- 1 kilo van de warme bakker pak a 500 gram Geuzenplein 7 SCHIEDAM - WOUDHOEK SCHIEDAM - NIEUWLAND sen dus leren", verklaart Koene. Daar komt bij dat de betrokken- heid bij de client in de Thuiszorg altijd al groter was dan in andere sectoren van verzorging en verple- ging. „De betrokkenheid is inhe rent aan de Thuiszorg. Je bent bij mensen thuis, ziet ze in hun onder- goed. Je hebt geen verplegersuni- form aan en je hebt ook geen witte muren die je 'beschermen'. De be trokkenheid is dus al groter dan bijvoorbeeld in een tehuis-situatie. Dat betekent ook dat de werkdruk groter is. En juist die werkdruk speelt een belangrijke rol bij het waarom de werknemers het niet meer trekken. Begin 1998 werden daarom stap- pen ondernomen om het werkver- zuim naar beneden te krijgen. Be- gonnen werd bij de teamhoofden. Die kregen allemaal verzuimtrai- ning. Volgens Koene lag daarbij de nadruk op het contact tussen verzorgende en teamhoofd. „De teamhoofden moesten zo met zieke werknemers leren omgaan dat de drempel om zich weer beter te mel- den omhoog zou gaan en die om zich ziek te melden omlaag. Als ie- mand zich vroeger ziek meldde, was dat een prive-zaak. Tegen- woordig vragen we hoe het met ie- mand gaat. Wat mankeert iemand en gaat hij of zij wel naar de dok- ter? Ook is het belangrijk om con tact te houden. Zeker als mensen langdurig ziek zijn. Als iemand een paar weken of maanden ziek is, kun je natuurlijk niets van je la- ten horen. Maar je kunt ook elke week even bellen om te vertellen hoe het op het werk gaat en wat de laatste ontwikkelingen zijn. Zo houd je iemand betrokken. Als jij al zes maanden ziek thuis zit en je hoort nooit eens iets van het be- drijf, dan ga je ook eens nadenken bij jezelf." Om de verzuimtraining kracht bij te zetten en van het verzorgend personeel zelf te horen hoe zij den- ken over werkverzuim ging men vervolgens de teams in om daar te inventariseren hoe zij dachten en wat volgens hen de gezondheid be- vorderde. Daar uit kwam onder meer naar voren dat de verzorgers behoefte hebben aan feedback en steun. Ook moeten ze leren om gaan met clienten die op hun beurt weer aan de veranderingen in de Thuiszorg moeten wennen. Ook meer contact met de collega's en samen leuke dingen doen zijn za- ken die de sfeer en motivatie ver- hogen, vond het personeel. Aldus geschiedde. Uitstapjes naar bijvoorbeeld de dierentuin werden gepland en ondernomen. „Die middag in de dierentuin was voor mij wel gezondheidsbevorderend, in ieder geval rustgevend. Alles op tijd afwerken en op tijd in de die rentuin zijn, kostte toch wel de no- dige zweetdruppeltjes zodat we met gierende banden door het drukke Rotterdam naar Blijdorp reden. Dan de dierentuin: rustig rondslenteren, geen drukte van werk of verkeer. Kijken naar de dieren die zich nergens iets van aantrekken. En tijd voor een ge- sprekje met elkaar dat nu eens niet over het werk ging", aldus Koene enthousiast in zijn verslag in Wa- terwegwijs, het blad van de Thuis zorg. Langzaam maar zeker sorteerden de maatregelen en de aandacht voor het probleem effect. Althans volgens de cijfers die aangeven dat het ziekteverzuim inmiddels is af- genomen. Vraag is natuurlijk wel of dit zo blijft. Koene heeft daar al le vertrouwen in. „We kunnen trai- ningen en inventarisaties natuurlijk niet blijven herhalen. We hebben een keer een herhaling gehad en de bedoeling is nu eigenlijk dat het gunstige effect blijft nawerken. Ook omdat we er alert op blijven. Ziekteverzuim en wat we daar te- gen kunnen doen blijft een vast on- derdeel tijdens besprekingen en vergaderingen." MONIQEE SIEMSEN OE GROOTSTE foto, video, AUDIO TV SUPER 0PRUIMING met kortingen tot 80 ZIE APVERTENTIE ELDERS IN DEZE KRANT FotoKlein met 16 vokzoken altijd bij u in de buurt! Foto Video Audio KTV Telecom klein SCHIEDAM - Onder de titel Roland Sohier, Ha, Ha, Ha ex- poseert Roland Sohier van za terdag 23 januari tot zondag 28 februari in Pand Paulus. Hij deinst niet terug voor zware thema's, die hij hanteerbaar maakt door inzet van humor, ironie en zelfspot. De introduc- tie van het motief 'de clown' biedt Sohier de mogelijkheid cliches als 'de lach en de traan' te onderzoeken. De humor en ironie komen ook terug in de ti- tels die Sohier zijn tekeningen meegeeft: grafisch en composi- torisch gei'ntegreerd vormen ze een wezenlijk onderdeel van de tekening. SCHIEDAM - Menno Siljee (PvdA) zegt 'verbaasd' te zijn dat het Stedelijk Museum nog steeds tree ^eft. Eind vorig jaar heeft de tnccuti'tfffil zijn motie om het museum per 1 januari gratis open te stellen breed ondersteund. Een motivatie als 'het aanzien van het museum daalt wanneer men gratis naar binnen mag', zoals het museum in de media naar buiten heeft gebracht, accepteert Siljee niet er zijn in het buitenland ge noeg grote en belangrijke musea die gratis toegankelijk zijn en af- hankelijk blijven van een vrijwilli- ge bijdrage, zegt het PvdA-raads- lid. Siljee zal contact opnemen met verantwoordelijk wethouder L. A. Hafkamp over de beslissing van het museum. (Zie verder pagina 2) winter Sale! Bouman ruimt op! Wegens verbouwing moet onze moderne afdeling helemaal leeg! Naast de vele showroommodellen met hoge kortingen, hebben we voor deze opruiming in onze gehele collectie scherpe aanbiedingen. Ook onze accessoireshop moet hele maal leeg, dus alles uit de shop voor de helft van de prijs! De mooiste meubelen en accessoires voor de laagste prijzen! Wacht niet te lang want OP OP! MEUBELEN 300 gratis parkeerplaatsen! IJsselmondselaan I7S 3064 AS Rotterda Neem nu een kwartaalabonnement met auto- matische betaling op het Rotterdams Dagblad en ontvang twee kaartjes voor een van de Rotterdamse Pathe bioscopen cadeau. m/v Naam: Voorl: Adres: Nr: Postcode: Plaats: Telefoon: (i.v.m. controle bezorging) Bank/gironr.: Handtekening: Stuur deze bon in een envelop zonder postzegel naar: Rotterdams Dagblad, Afd. Abonnee Service Antwoordnummer 1579, 3000 VB Rotterdam

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1999 | | pagina 1