616.000 0 A Schiedam krijgt 78 milieuparkjes in stad m r. Waar blijven de publiekstrekkers? hog GEEN ship? fofiHFIuEJ DE CORRECT WINTERSALE KRANT MAZDA PENNINGS MAASPOST MaasposT ZAALHUREN! BOUMAN 7 J8 Schiedammer bekend moord op vrouw VERSNIPPEREN VOOR GRATIS NAAR jS fiTa noteer mij voor zo'n kwartaalabonnement. De eerste twee weken zijn gratis daarna betaal ik automatisch 31,98 per maand Totaie opiage Schiedam Opiage 37.745 Na inspraak 28 wijzigingen Info-avond over hulp aan zwervers Workshop Woord en Beeld Eerste excursie in de heemtuin Goede Voornemens bij de GGD Papier Wie anders! Tel. 010-2464222 Deze week in Oorijzers Afscheid Handbal Simavi in Schieland Gezellig I.V.M VERBOUWING: Voorgeleid wegens afpersing Opgeteld de beste! WHS7 Lenco MXD9542 papiervernietiger bij een kwartaalabonnement op het Rotterdams Dagblad. Of bel gratis 0800 - 00 42 SCHIEDAM - Het heeft even geduurd maar nu lijken ze er toch echt te komen; de milieuparkjes van Schiedam. Op 78 plaatsen in de stad zullen ze verrijzen. Hoewel verrijzen niet helemaal het juiste woord is. De huidige inzamelpunten (zo'n 35) voor glas, papier en textiel ruimen namelijk het veld voor ondergrondse inzamelcontainers. Alleen de aan de AAP-en (Afval Apart Punten) toegevoegde GFT-containers bevinden zich boven de grond. m. smU Expositie in Gemeentemuseum over tradities Gemeente-archivaris Jeurgens gaat met goed gevoel weg Ventura-speelster miste op haartje na Oranje-selectie cafe bar annex zaal Bouman ruimt op! Wegens verbouwing moet onze moderne afdeling helemaal leeg! Naast de vele showroommodellen met hoge kortingen, hebben we voor deze opruiming in onze gehele collectie scherpe aanbiedingen. Ook onze accessoireshop moet hele maal leeg, dus alles uit de shop voor de helft van de prijs! De mooiste meubelen en accessoires voor de laagste prijzen! Wacht niet te lang want OP OP! 0P ALLE AFGEPRIJSDE MEUBELEN NOG EENS 20% EXTRA K0RTING! IJsse I mondseI a an 17 5, 3 0 6 4 AS Rotterdam MAGERE RIBLAPPENQ98 UNIKAAS EDET T0ILETPAPIER DECOR VOOR DE DEUR EN GRATIS PARKEREN 99 PLUSMARKT VAN DIJK PLUSMARKT KOORNNEEF Mgr. Nolensiaan 460 I I Over de Vesten 3a Schiedam Tel. 010 - 4738322 Fax 010-4731589 Bezorging 010-4372226 WOENSDAG 27januari 1999 6ejaargarig nr.4 SCHIEDAM - In de Voor- hof van de Grote Kerk in Schiedam wordt vrijdag 29 januari een voorlichtings- avond gehouden over het werk van de Reformatori- sche Stichting Ontmoeting. Deze Stichting helpt thuislo- zen, drugsgebruikers, pros- titue's, ex-gedetineerden en zwervers door hen op te vangen en hulp te bieden. Dat gebeurt in een diensten- centrum in Rotterdam en een woon-werkcentrum in Epe. Aan de hand van dia's wordt het werk van de stich ting toegelicht. De voorlich- tingsavond begint om 19.45 uur. In de pauze is er gele- genheid artikelen te kopen waarvan de opbrengst ten goede komt aan het werk onder thuislozen. Daarnaast wordt een collecte gehou den. SCHIEDAM - Beeldend kunstenares Machteld Teek- ens geeft zaterdag 30 janua ri een workshop in de Arto- teek onder de titel Woord en Beeld. Het is de bedoeling dat de deelnemers aan het eind daarvan met een zelfge- maakt boek naar huis gaan. In de workshop wordt die- per ingegaan op de beteke- nis van rituelen. Met voor- beelden uit de literatuur toont Teekens aan dat het besef van een eigen plaats ontstaat in de kindertijd en wordt geoefend in het weg- kruipen. De workshop duurt van 12.00 tot 17.00 uur. Deelname kost vijftien gulden. Belangstellenden kunnen zich telefonisch aan- melden, tel. 470 98 27. SCHIEDAM - De eerste Heemtuinexcursie van het nieuwe jaar start zondag 31 januari om 14.00 uur bij de ingang van Heemtuin 't Hoefblad in het Prinses Bea- trixpark. Het thema is 'Bo- men in de winter'. Deelname is gratis. De excursie wordt verzorgd door heemtuingids Siem Gerritsen. Hij vertelt tijdens de wandeling allerlei bijzonderheden over bomen in winterrust. Ook komt het leven onder en in bomen aan de orde. Deelnemers gaan ook zelf actief aan de slag. Ze leren bomen herkennen via knopen en gaan de hoog- te van bomen meten. WATERWEG - De Gezond- heidswijzer van de GGD Nieuwe Waterweg Noord besteedt in de maand janua ri aandacht aan het feno- meen 'Goede Voornemens'. Voor veel mensen begint het jaar met goede voornemens maar het is de vraag of ze ook worden waargemaakt. Over het stoppen met roken is in de Gezondheidswijzer veel informatie te verkrij- gen. Een ander goed voorne- men is afvallen. Veel Neder- landers tijden aan overge- wicht. De Gezondheidswij zer is gevestigd in het GGD- gebouw naast station Vlaar- dingen-Oost. November vorig jaar maakte de gemeente bekend welke locaties in zicht waren voor de aanleg van de AAP-en. Een vijftal inspraakavon- den volgde. En die werden niet voor niets belegd. Het resultaat van al die inspraak: maar liefst 28 gro- tere of kleinere wijzigingen. Zo werden bijvoorbeeld bezwaren te- gen het geplande milieuparkje aan de Maasboulevard gehonoreerd. Het komt er niet, bij nader inzien voldoet de al geplande AAP op de Havendijk. Ook de AAP aan de Stadhouderskade/Stadhouderslaan is geschrapt na bezwaren van om- wonenden. De gemeente deelde de mening van bewoners dat dit toch wel erg dicht bij de Retourette is. Een flink aantal Schiedammers be- twistte de noodzaak voor extra containers. Schiedam meent echter dat de achterblijvende inzamelre- sultaten de extra inspanning wel degelijk rechtvaardigen. Uitbrei- ding van het aantal papiercontai- ners is volgens de gemeente nodig om te voldoen aan landelijke doel- stellingen. Nu wordt 3300 ton in- gezameld, dat moet stijgen tot 5500 ton. Voor glas geldt hetzelfde al zit Schiedam wat dat betreft al dichter bij de doelstelling (1150 ton moet 1650 ton worden). Bij het gescheiden inzamelen van GFT (Groente-, Fruit- en Tuinafval) speelt nog iets anders. Gemeenten zijn verplicht huishoudens in de gelegenheid te stellen het GFT-af- val gescheiden aan te bieden. En hoewel de laagbouw in Schiedam inmiddels grotendeels is voorzien van een minicontainer ontbreekt het veel flatbewoners nog aan een mogelijkheid het GFT-afval apart van het restvuil aan te bieden. Met het plaatsen van GFT-containers in de nieuwe milieuparkjes voldoet Schiedam dus aan die wettelijke verplichting. Om te voorkomen dat de GFT-containers gaan stinken laat Schiedam ze minimaal twee- maal per week legen. Alleen in de warme maanden worden de GFT- bakken gereinigd. De al bestaande samenwerking tussen ONS Milieu en een aantal verenigingen en scholen bij de huis-aan-huis inzameling van pa pier wordt voortgezet. Schiedam meent dat het milieu erbij is gebaat en bovendien incasseren de vereni gingen en scholen een papierpre- mie waardoor het verenigingsle- ven wordt gestimuleerd. Toch worden in wijken waar huis-aan- huis papier wordt ingezameld pa- piercontainers in de milieuparkjes geplaatst. De gemeente verwacht dat mensen die niet meedoen met de huis-aan-huisinzameling mis- schien toch hun papier naar de AAP willen brengen (op een tijd- stip dat het hen uitkomt). Als de in- zamelresultaten van de huis-aan- huis inzameling door de komst van de ondergrondse papiercontainers toch blijken terug te lopen, zal ONS in overleg met de vereniging voor een oplossing zorgen. Schiedam wil snel inspelen op eventuele verloedering van de mi lieuparkjes. Glasscherven, over- voile containers, en zwerfuil, een schrikbeeld voor veel omwonen- den van de milieuparkjes, zullen door de gemeente zo snel mogelijk worden aangepakt. Bij klachten zal zo mogelijk nog dezelfde werkdag of uiterlijk de volgende werkdag actie worden ondernomen. ERIK MEIJER Niet boven, maar onder de grond wordt er voortaan ingezameld. Een stuk schoner en een beter gezicht dan in de Oude situatie. Foto Roger van der Kraan rc-gggf - S5ssa»:«w« SCHIEDAM - St Radboud hield afgelopen zondag in Kethel een openbare repetitie en hoopte zo wat meer nieuwe leden binnen de gelederen te krijgen. A is geheim wapen zette St Radboud hiervoor het leerlingenorkest in. Met een man of tien speelde de jonge en watoudere leerlingen bekende filmmuziek en fragmenten uit musicals. Dirigent Tom de Vette leidde het geheel. Foto Roger van der Kraan SCHIEDAM - In de centrale hal van het Schieland ziekenhuis is tot 26 februari een tentoonstelling te zien over het werk van Simavi. Simavi werkt al bijna 75 jaar aan de ontwikkeling van water- en sa- nitaire voorzieningen, blindheids- bestrijding, medisch transport, in- strumentarium en opleidingen. Daarbij wordt geen enkel onder- scheid gemaakt op grond van ras, politieke overtuiging of geloof. De inbreng van de bevolking speelt in de projecten van Simavi een be- langrijke rol. veelal gaat het om kleinschalige, betaalbare, over- zichtelijke en dus controleerbare projecten. Foto's en voorlichtings- materiaal geven in het Schieland Ziekenhuis een goed beld van het werk van Simavi. Te zien is hoe het werk in ontwikkelingslanden wordt voortgezet, uitgebreid en verbeterd en ook hoe die hulp zichtbaar vruchten afwerpt. Over DeVesten 3 3116 AD Schiedam Duime parkeergeltgenheid Hootilroal 131hoelt Wilem Brovwwslroat Schiedam-Zuid U 010-4265074 of 2731650 winter Sale! MEUBELEN 300 gratis parkeerplaatsen! SCHIEDAM - Drie jongens uit Schiedam (twee van veertien en een van vijftien jaar oud) zijn don- derdag 21 januari voorgeleid voor de officier van justitie in Rotter dam. De drie worden ervan ver- dacht op 8 december twee veer- tienjarige Vlaardingers onder be- dreiging van een stok te hebben beroofd van twee gulden en een muts. De Vlaardingers fietsten over de Sporthalstraat toen zij bij de tunnel onder de A20 door het drietal werden tegengehouden. Omdat een van de slachtoffers een van de verdachten herkende, wer den de goederen weer teruggege- ven met de opmerking dat het 'een geintje' was. De officier kon er de humor niet van inzien en stelde het drietal in bewaring. 1 kilo Oa Jongbelegen Kaas 1 kilo pak a 8 rol Geuzenplein 7 SCHIEDAM - WOUDHOEK SCHIEDAM - NIEUWLAND SCHIEDAM - Een reisbureau, een aantal uitzendbureau's, plus verscheidene lege winkel- panden: dat is alles wat het Stadserfplein aan westzijde nu te bieden heeft. De helft van de beschikbare winkelpanden staat leeg. En dat is vreemd. Men had verwacht dat 'het mooiste piein van Nederland' (woorden van de gemeente) de nodige ondernemers zou trek- ken, maar een grote run is vooralsnog uitgebleven. Hier- door blijft het Stadserfplein wat doods aandoen, vooral na vijven. Een echt grote publieks- trekker (naast Witberg) zou het plein 's avonds misschien wat meer kunnen verlevendi- gen, maar moet zich nog steeds melden. Foto Roger van der Kraan SCHIEDAM/MAASSLUIS - Een 21-jarige Schiedammer heeft zon- dagmorgen 24 januari bekend een 23-jarige Maassluise vrouw de nacht daarvoor te hebben ver- moord in haar woning aan de Hoogstraat in Maassluis. Toen de politie direct daarna in de woning een onderzoek instelde, trof zij daar de 23-jarige vrouw aan, die op gewelddadige wijze om het le ven was gebracht. Op het stoffelijk overschot van de vrouw zal sectie worden verricht. De Schiedammer werd voor nader onderzoek door rechercheurs van het district Wa terweg ingesloten. Cf< i i Vernietigd papier op kantoorof thuis. i Automatische aan/urt schakeling i Krachtige en energiezuinige motor, i Capaciteit 3 a 4 bladen. i Gewicht2,5 kilo i Formaat 31,3 x 23 x 38,6 i Incl. 5 jaar garantie op het messenwerk. CapeMo a/d Ussat Rotterdam Rotterdam Rotterdam Centrum pi Winketcentrum Oosterhof Winketcentrum Zuidpiein 2e Middellandstraat 23 Rotterdam Rotterdam Rotterdam Vlaardingen Groene Hilledijk 173 Hoogstraat 141 Bergse Dorpsstraat 32 Gesvetd 147 Neem nu een kwartaalabonnement met auto matische betaling op het Rotterdams Dagblad en ontvang twee kaartjes voor een van de Rotterdamse Pathe bioscopen cadeau. Naam: I Adres: Postcode: Telefoon: Voorl: Nr: m/v Plaats: (i.v.m. controle bezorging) Bank/gironr.: Handtekening: Stuurdeze bon in een envelop zonder postzegel naar: Rotterdams Dagblad, Afd. Abonnee Service Antwoordnummer 1579, 3000 VB Rotterdam KLARE TAAL Rotterdam. D«£M«4

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1999 | | pagina 1