616.000 Toch aanplakborden voor verkiezingen bg®®38 :Tt FOT# iQ, FT ■T 1 J Li. .1 i J Schapen gehuldigd A Pti.Mn.ni STUDIO MAASSTAD 9* ZAALHUREN! DE CORRECT WINTERSALE KRANT 2!' MAAK NU UW PC 4SESCHIKT VOOR. NU TIJDENS LUNCH EN DINER GRATIS NAAR J Partijen mogen nietzelfaffiches plakken 9MfM Bleekneusjes MaasposT )Hi JEUKENACTIE: MDIOMiWIE:] Millenniumfixer Totale opiage Tweede Benelux- tunnel Eerste Radar Werklunch Spreekuur voor en door patienten Deze week in 16 t/ra*} tariff Kinderfilms Een jaar R#go bij een kwartaalabonnement op het Rotterdams Dagblad. Of bel gratis 0800 - 00 42 Schiedam Opiage 37.745 Gezellig cafe bar annex zaal HARD- SOFTWARE za+zo 13+14 FEBR 10-16 uur AH0Y-R0TTERDAM OpgeteW de beste! GEBRADEN R0SBIEF 049 VARKENSSCHNITZI LOTUS KEUKEN- PAPIER met vocht- PLUSMARKT VAN DIJK PLUSMARKT K00RNNEEF Mgr. Nolenslaan 460 SCHIEDAM - N1EUWLAND "~4 it mm 4-daags kijkfestijn in wijkcentrum De Blauwe Brug Praktische Thuishulp is dringend op zoek naar vrijwilligers Rotterdamse kinderen sterkten aan in Engeland ZIE ADVERTENTIE ELDERS IN DEZE KRANT FotoKlein met 16 vakxaken altijd bij u in de buurt! Foto Video Audio KTV Teletom MAZDA PENNINGS Wie anders! Tel. 010-2464222 Belangrijke mededeling aan alle verbruikers. Zie onze advertentie elders in dit blad. M-;§>> ij'j SfJa noteer mij voor zo'n kwartaalabonnement. De eerste twee weken zijn gratis daarna betaal Ik automatisch 31,98 per maand Over de Vesten 3a Schiedam Tel. 010 - 4738322 Fax 010 - 4731589 Bezorging 010 - 4514555 WOENSDAG 10februari 1999 6ejaargang nr.6 SCHIEDAM - Het besluit van het college van burgemeester en wethouders om geen openbare aanplakborden meer in Schie dam te plaatsen voor de aanstaande verkiezingen is van de baan. Met een mime meerderheid heeft de gemeenteraad be- sloten dat de borden weer worden geplaatst langs de openbare weg. Het voorstel van SP en GroenLinks alleen 'voor'geplakte borden te plaatsen werd aangenomen zodat gemeente-ambte- naren er nu zelf op uit moeten om de affiches op de borden te plakken. SCHIEDAM - Het werk aan de tweede Beneluxtunnel is in voile gang. Om verbre- ding van de A4 mogelijk te maken is vorige week ge- start met de bouw van het nieuwe spoorwegviaduct. Het spoor zal worden ge- licht, dwarsliggers worden verwijderd en vervolgens weer aangebracht. Dat ge- beurt door middei van man- kracht maar ook met machi nes (spoorkranen). Het via duct wordt naast het be- staande viaduct aan de Schiedamse kant van de A4 gebouwd. De werkzaamhe- den zullen naar verwachting tot eind maart duren. In die periode zal er ook worden geheid, op werkdagen maar ook op zaterdagen. In maart zal ook het fietspas tijdelijk worden afgesloten om hulp- bruggen aan te kunnen brengen. SCHIEDAM - Radar (Rot- terdamse Anti-Discrimina- tie Actie Raad) afdeling Schiedam organiseert don- derdag 11 maart samen met wijkcentrum De Erker de eerste Radar-Werklunch van dit jaar. Het thema is: Hoe betrek je bewoners bij wijk- en buurtbeheer? Daarmee zijn. al veel erva- ringen opgedaan, niet alle- maal even positief. Op dit moment wordt gewerkt aan een vervolg aan 'De wijk is van ons allemaal', een pro ject uit 1996. Bedoeling was de sociale samenhang in de wijk te verbeteren. Het ver volg is erop gericht ook de bewoners van buurten die in 1996 slecht bereikt werden, nu bij hun wijk te betrek- ken. Hoe dat het beste kan gebeuren wordt tijdens de werklunch besproken. De werklunch vindt plats in He Erker van 11.15 tot 13.30 uur. SCHIEDAM - In het Schie- land Ziekenhuis is de ko- mende week een aantal spreekuren waarin patien ten voorlichting geven aan mede-patienten. De Asbest- slachtoffersvereniging is maandag 15 februari's och- tends te vinden in het Pati- entenvoorlichtingscentrum, 's middags van 14.00 tot 16.00 uur zitten daar mede- werksters van het Landelijk Contactorgaan begeleiding Borstkankerpatienten (LCBB). Dinsdag 16 februa ri is het van 10.00 tot 12.00 uur de beurt aan de Diabe tes Vereniging Nederland, 's middags houdt de Alzhei mer Vereniging Rotterdam spreekuur. Woensdag 17 fe bruari is van 10.00 tot 12.00 uur de Algemene Neder- landse Gehandicapten Or- ganisatie in het patienten- voorlichtingscentrum te vin den. van 14.00 tot 16.00 uur die dag zijn leden van de Psoriasisvereniging Rotter dam aanwezig. Donderdag 18 februari zijn nog twee patientenverenigingen in Het Schieland Ziekenhuis te vinden: de Lupus Patienten- groep van 12.00 tot 14.00 uur en de Nationale Vereni ging voor Fybromyalgiepa- tienten van 14.00 tot 18.00 uur. B W nam het besluit geen bor den meer langs de openbare weg te plaatsen omdat dit ouderwets en zinloos zou zijn. Er zouden meer eigentijdse manieren zijn om de kiezer op te roepen te gaan stem- men, bijyoorbeeld bij de verkiezin gen voor de Provinciale Staten op 3 maart 1999. Zo zou gebruik ge- maakt kunnen worden van de Mu- pi's, de vaste commerciele recla- meborden. Het college baseerde haar besluit mede op de commotie rond het overplakken en wildplak- ken van de verschillende politieke partijen voor de gemeenteraads- verkiezingen van vorig jaar. Het college, bij monde van burgemees ter R. Scheeres, verdedigde daar mee haar besluit om dan maar geen borden meer te plaatsen. Ook an- der^ argumenten (een bezuiniging van fl 20.000,-overbodige folklo re) werden nog aangevoerd. Daar dachten de politieke partijen, uitgezonderd de PvdA, anders over. Op initiatief van GroenLinks en de Socialistische Partij werd een voorstel aangenomen dat B W verplicht om haar besluit in te trek- ken. Wat wel verandert is dat alle partijen niet meer zelf mogen plak ken maar dat de gemeeente de bor den neerzet en beplakt. Het zelf ophangen van affiches leidde vorig jaar tot het over elkaar heen plak ken door de plakploegen van de verschillende politieke partijen waarbij zelfs mensen werden be- dreigd door de 'concurrent'. Her- haling van een dergelijke plakoor-_ log wordt nu (hoogstwaarschijn- lijk) voorkomen doordat de borden Ruime parkeergelegenheid Hoofdstraat 131hoek Willem Brouwerstraat Schiedam-Zuid Tel. 010-4265074 of 2731650 DISCOUNT DE C0MPUTER-K00PJES-BEURS TEGEN DUMPPRIJZENI JfcioMfings^oi^of^^fwwJnterBxpo^nJ 100 gram natureI ofgepaneerd 1 kilo vanger. Pak a 3 rollen VOOR DE DEUR EN GRATIS PARKEREN Geuzenplein 7 SCHIEDAM - WOUDHOEK alleen beplakt mogen worden door ambtenaren van de sector stedelijk beheer. De gemeente zal de affiches van de politieke partijen inzamelen en de- ze zonder aanziens des persoons op de borden aanbrengen. Deze manier van werken is al gebruikt in de steden Maastricht en Maassluis, zo wisten de SP en GroenLinks. Het werd daarom dan ook het Maastrichtse of Maassluise model genoemd. Het Amsterdamse mo del (het in gelijke vakken verdelen van het aanplakbord, met voor elke partij een eigen vakje waar ze zelf dan mogen plakken) werd door de raad niet als een goede oplossing gezien. Fractievoorzitter M. Siljee van de PvdA had navraag gedaan in Amsterdam en was tot de con- clusie gekomen dat partijen toch weer over elkaar heen gingen plak ken. Het was in Amsterdam dan ook weer 'uit de klauw gelopen'. De PvdA was ook tegen de Maas- luise manier van voorplakken om dat dit onvoldoende garantie bied tegen mensen die toch wildplak- ken. De initiatiefnemers betoogden daarentegen dat geen borden plaat sen weliswaar een kleine geldbe- sparing oplevert, maar dat het schoonmaken van 'wild' geplakte posters minstens zoveel kost. De oppositie partijen steunden alle maal het voorstel om toch borden te plaatsen. Het CDA sprak, bij monde van P. van Mansum, haar verbazing uit over het weglaten van borden want daarmee zou de afstand tussen burger en bestuur juist groter worden. C. Raaphorst van het AOV steunde ook het voorstel tot plaatsing en gaf sym- bolisch een minitiatuur verkie- zingsbord aan burgemeester Scheeres. Ook D66 steunde het voorstel om bij wijze van experi ment de borden te laten beplak- ken.Dat het voorstel tegen de wens van B W is aangenomen dankt zij vooral aan de WD die vorige week nog in de commissieverga- dering het college leek te steunen. Fractievoorzitter W. van Wijk her- haalde zijn argumenten dat de WD zich mateloos had geergerd aan het plakgedrag van sommige partijen en wees daarbij op de SP die 'nota bene nu zelf met dit voor stel komt'Hij noemde het over plakken een kleuterschoolmentali- teit. Toch ging de WD overstag door tegen de mening van het col- SCHIEDAM - Winterse buien werden voorspeld en winterse buien kwamen er ook. De Korte haven verdween onder een laagje sneeuw en werd daardoor nog mooier dan anders. Foto Roger van der Kraan fees! lege in te verklaren dat het Maas trichtse model wel als altematief gezien kon worden. Dit was de opening voor de initiatiefnemers om het voorstel met een kleine wij- zeging te veranderen naar de zin van de WD. Hiermee lag de weg open voor het toch plaatsen van de aanplakbor den. Opmerkelijk was dat zowel wethouder Hafkamp van de WD als D66 wethouder Reinhout tegen de mening van hun eigen fracties stemden. Slechts de gehele PvdA stemde tegen het plaatsen van ver- kiezingsborden.Initiatiefneemster G. Boertjes (GroenLinks) was te- vreden met de uitkomst omdat Over DeVesten 3 3116 AD Schiedam GROOirsTE foto, video. AUDIO TV FINALE 0PRUIMING klein Schiedam daarmee niet alweer (net als enige maanden geleden bij het elektronisch stemmen) negatief in het nieuws zou komen, nu als 'die gemeente die zelfs de aanplakbor den heeft wegbezuinigd'. WATERBEDRI/F r EUROPOORT J. hi LJ'i 'AJ LiS g/JlUL 'J'Jif -«i Telefoon 010-4791944, BERGSCHENHOEK Leeuwenhoekweg 2 Telefoon 010-5242380, NAALDWIJK Molenstroat 33 Telefoon 0174-628806, (maandag gesloten) 6 Dagen per week open, zaterdag tot 17.00 uur. Vrijdag koopavond. SCHIEDAM - De Schiedamse carnavalsvereniging De Riet- zeilers hield afgelopen zaterdag het treditionele Prinsenbal in dienstencentrum De Vier Mo- lens. Net als tijdens het eerder gehouden Stekenbal, werden ook nu weer carnavalsvereni- gingen van buiten de stads- grenzen uitgenodigd. Om even over elven werd bekend ge- maakt wie dit jaar de eretitels wit schaap en zwart schaap in de wacht hebben gesleept. Het zwarte schaap van 1999 werd wijkcentrum De Erker, dat on- danks het vele goede werk dat ze doen toch negatief in het nieuws kwam vanwege de fu- sieproblemen. Winkeliersver- eniging Nolenslaan werd gehul digd als wit schaap. Naar het oordeel van De Rietzeiiers doen de winkeliers er alles aan om het het publiek naar de zin te maken. Foto Roger v.d. Kraan mm 1 i - I t Is uw PC ouder dan 1 jaar? Maakt dat uw PC klok ook na het jaar 2000 doorloopt Test uw software op millenniumbugs en rapporteert waar deze zich kunnen voordoen. Bestaat uit een CD-Rom en diskette! Hxer: Kfok>ook*»aiieti op urifpn vortriJocn Capelle a/d IJssel Centrumpassage 103 Rotterdam Winkelcentrum Oosterhof Rotterdam Winkelcentrum Zuidplein Rotterdam 2e Middellandstraat 23 Rotterdam Groene Hilledijk 173 Rotterdam Hoogstraat 141 Rotterdam Bergse Dorpsstraat 32 Vlaardingen Liesveld 147 Priiswijzkjmgen en zetf&utfcrt vtxjrtaehoyden. /dig voorgserlde aanbiedtngen komen hterbij te vervattert. Alle prffcen ztjo irtdusfef B.T.W, Neem nu een kwartaalabonnement met auto- matische betaling op het Rotterdams Dagblad en ontvang twee kaartjes voor een van de Rotterdamse Pathe bioscopen cadeau. p -j Naam: Adres: Postcode: Voorl: m/v Nr: Plaats: Telefoon: (l.v.m. controle bezorging) Bank/gironr.: Handtekening: Stuur deze bon in een envelop zonder postzegel naar: Rotterdams Dagblad, Afd. Abonnee Service Antwoordnummer 1579, 3000 VB Rotterdam q

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1999 | | pagina 1