616.000 A 0 Turkse vereniging wil nieuw onderkomen KLUSSEN MET BOWMAN Files op Ring Rotterdam vorig jaar afgenomen FOTO KLEIN FOT# Kinderjury 1999 r GASTHEER: NIC0 2WINKELS! Rotterdam onderzoekt plaatsing videocamera's I JftilMPOST DE CORRECT WINTERSALE KRANT GRATIS NAAR J 'Kan de gemeente echt niet meer doen?' m Laat gratis je autoruiten wassen. Totale oplage PvdA hekelt gladheid trappen Vragen over Slachthuis- buurt Country FM op kabel Schiedam BOUIVIAIM Inbraakgolf in Schiedam MAZDA PENNINGS Deze week in Poldervaart Romeinse zool TVS P31 bij een kwartaaiabonnement op het Rotter dams Dagblad, "aria i noteer mij voor zo'n kwartaaiabonnement. De eerste twee weken zijn gratis daarna betaal ik automatisch 31,98 per maand Of bel gratis 0800 - 06 42 Schiedam Oplage 37.745 wmmmm Wie anders! Tel. 010-2464222 m r&mmm *8*5* - wmm Nieuw bestemmingsplan voor 'meer lijn' Vlaardingse boer zou in het Romeinse leger hebben gediend Turkse vereniging op zoek naar nieuwe lokatie ZIE ADVERTENTIE ELDERS IN DEZE KRANT FotoKlein met 16 vakzaken altijd bij u in de buurt! Foto Video Audio KTV Teletom Bij aankoop van 1,5 liter geld terug. Bij aankoop van *2x 1,5 liter GRATIS autoruiten wassen. *1fles geld terug. PLUSMARKT VAN DIJK PLUSMARKT KOORNNEEF Mgr. Nolenslaan 460 imtmr SLrrrrs Over de Vesten 3a Schiedam Tel. 010 - 4738322 Fax 010 - 4731589 Bezorging 010 - 4514555 WOENSDAG 17februari 1999 6ejaargang nr.7 SCHIEDAM - De Turkse Vereniging Schiedam (TVS) is dak- loos. Het oude onderkomen aan de Parkweg, een voormalig schoolgebouw, is wegens de aanleg van de metro gesloopt. Een nieuwe ruimte heeft de TVS nog niet. De gemeente Schie dam vindt dat zij genoeg heeft gedaan om hiervoor een oplos- sing te vinden. Do Turkse Vereniging bestrijdt dit. SCHIEDAM - De PvdA heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W over de gladheid van de trap pen die van station Nieuw- land naar het perron voor bus en tram leiden. De trap pen waren vorige week don- derdag nog spiegelglad. De partij wil nu van het college weten wie verantwoordelijk is voor het toegankelijk hou den van het perron en de traptreden. „Als dat de ge meente Schiedam is, kunt u ons dan verzekeren dat deze nalatigheid in de toekomst hersteld zal worden? En mocht Schiedam uit bezuini- gingsoverwegingen de glad- heidsbestrijding achterwege hebben gelaten, wordt deze bezuiniging dan terugge- draaid?" AIs Schiedam niet verantwoordelijk is voor de gladheidsbestrijding op het perron en de trappen, dan wil de PvdA graag weten wie dat wel is. Het college zou dan moeten aandringen op een doelmatige gladheidsbestrij - ding. SCHIEDAM - Gemeentebe- langen Schiedam heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W over de ontwikkeling van het grensgebied tussen Vlaar dingen en Maassluis. "Op een in januari gehouden con ference was iedereen het er- mee eens dat geschikte Ioca- ties in de omgeving van de rijksweg en het nieuwe me- trostation gebruikt moeten worden voor een bedrijven- park", aldus Geroeentebe- langen. „Is het college nu be- reid af te zien van het plan om op het terrein van het voor malig slachthuis laagbouw- woningen te bouwen?" De partij betitelt dit plan als ambtelijke doordrammerij. „De hele Slachthuisbuurt is feitelijk aan reconstructie toe." Gemeentebalangen vraagt zich af of het college bereid is op korte termijn een miniconferentie over dit on- derwerp te organiseren 'waaruit (mogelijk) zou kun- nen blijken dat Schiedam zelfstandig ook een toe- komstvisie kan ontwikke- len'. SCHIEDAM - Het 24-uurs radiostation Country FM is sinds kort ook in Schiedam via de kabel te beluisteren op de FM-frequentie 87.6. Op prime-time (op werkdagen van 7.00 tot 9.00 en 17.00 tot 19.00 uur en op zondagmid- dag van 12.00 tot 15.00 uur) heeft Country FM gepresen- teerde programma's. De overige uren worden opge- vuld met een mix van oude en nieuwe country muziek. Het accent ligt daarbij op ded he- dendaagse country met ar- tiesten als Ilse de Lange, the Mavericks, LeAnn Rimes en Shania Twain. Driemaal per dag (9.30,15.30 en 21.30 uur wordt in de rubriek De Eve- nementenagenda informatie gegeven over country-evene- menten in het land. Country FM was eerder al te ontvan- gen in onder meer Den Haag, het Westland, Amsterdam, de Hoekse W'aard en Goeree Overflakkee. Er is al enige maanden sprake van een patstelling. Verantwoordelijk wethouder P. Groeneweg (PvdA) vindt dat het college van B en W al genoeg alternatieven heeft aange- boden. De TVS kon terecht bij de club- en buurthuizen en ook de SVO is een tijd in beeld geweest. „Ik heb alles gedaan, men weet wat het gevolg is. Op een gegeven moment houdt het op spak Groe neweg in oktober nog bij de behan- deling van de begroting. De Turkse Vereniging Schiedam wil echter een eigen onderkomen met een activiteitenruimte, zoals ZATERDAG A.S VAN I 3 16 UUR. IJSSELMONDSELAAN 175 3064 AS ROTTERDAM TELEFOON: OIO-2842III VRIJDAG KOOPAVOND 300 gratis parkeerplaatsen! j ROTTERDAM - Het Rotterdamse college van b en w gaat een onder- zoek instellen naar de mogelijk- heid om bewakingscamera's te in- stalleren in winkelstraten en uit- gaansgebieden. Dat gebeurt op voorstel van de gemeenteraad. Ge- keken zal worden in hoeverre de privacywetgeving dit toestaat. Dat is een van de uitkomsten van het raadsdebat afgelopen donder- dagavond over de veiligheid in Rotterdam. Het thema veiligheid is een van de tien hoofdpunten van het collegeprogramma dat na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 1998 is gesloten. Het streven is om het gevoel van veiligheid van de burgers te verhogen. Uit onderzoek blijkt dat de Rotterdam- mer de veiligheid in de stad waar- deert met een zes-min; dat moet van het college over vier jaar een zeven zijn. Een andere uitkomst is dat Rotter- dammers die zich weerbaar heb ben opgesteld tegen redeloos ge- weld en ander ongewenst gedrag, een attentie moeten krijgen van het gemeentebestuur. De motie met SCHIEDAM - In de laatste 24 uur zijn Schiedammers zo'n negen keer opgeschrikt door inbraak of een poging daartoe. Zo werd op de Klaas Katerstraat zondagochtend rond 02.00 uur de deur van een kelderbox opengetrapt. maar door het inbraakalarm is een diefstal verhinderd. Rond 09.00 uur brak men de deur van een kelderbox open aan de VD Tempelstraat en nam men de snorfiets, koptelefoon en enkele cd's weg. Rond 17.00 uur ging het alarm van een bedrijf aan de Aleidastraat af en consta- teerde men een opengebroken rol- luik en de diefstal van wat geld en een videocamera. Zo is er ook een ruitje van een gebouwtje aan de A. van Raalteplein ingeslagen en had men de rolluik van een kantineba- lie opengebroken. Uit de tuin aan de J. van Lennepstraat stal men zondagavond een bromfiets. Maandagochtend betrapte een in- woner een dief in zijn woning aan de Kepplerstraat. De dader ging met een portemonnee ervandoor. deze strekking van PvdA-raadslid J.H. Ellenkamp is door de gehele raad ondersteund. Het college zal onderzoek doen naar de haalbaarheid van drie an dere voorstellen uit de raad. Naast het onderzoek naar de videocame ra's, een idee van de WD, zal worden gekeken naar het inscha- kelen van de politie bij de inrich- ting van de buitenruimte in de stad. De politie zou veel kennis hebben van effectieve veiligheidsmaatre- gelen in buurten en wijken. Het college betwijfelt echter of het korps Rotterdam-Rijnmond daar- voor personeel kan vrijmaken, aangezien het korps kampt met een tekort aan werknemers. zij voor de sloop van het gebouw aan de Parkweg had, en dat wordt nu niet door de gemeente geboden. GroenLinks heeft een oplossing voorgesteld voor het conflict. Scholen staan 's avonds en in het weekend leeg: misschien dat dit wellicht een oplossing kan bieden. „Ik hoop dat de wethouder dit sig- naal oppakt", zegt initiatiefneem- ster A. Meijer. Wethouder Groeneweg stelt zich op het standpunt dat de TVS zelf actief moet gaan zoeken. De TVS zit nu een half jaar zonder ruimte. De vereniging is nu bang dat de belangstelling snel terug- loopt, en dat terwijl het net nu zo goed ging. Tot voor kort had de Turkse Vereniging Schiedam 320 leden. Zij vindt dat vooral Turkse vrouwen door de patstelling de du pe worden. Het is eenm groep die je maar moeilijk kunt benaderen, en vasthouden. (Zie verder pagina 3) I SCHIEDAM - De werkzaamheden aan het Spinhuispad (onderdeel van bouwproject De Branderspoort) zijn stiigelegd. De afdeling Bouw- en Wo- mngtoeztcht van de gemeente Schiedam ontdekte talloze gebreken aan de woningen in aanbouw. De verontruste kopers hebben inmiddels een advo- caat tn de arm genomen. Foto Roger van der Kraan RIJNMOND -De incidentele files als gevolg van ongevallen op de Ring van Rotterdam zijn in 1998 afgenomen. Dit maakte minister Netelenbos deze week bekend in Barendrecht tijdens een werkont- bijt ter gelegenheid van de derde verjaardag van het Fileplan Regio Rotterdam. De minister roemde de Fileplanaanpak als lichtend voor- beeld voor de rest van Nederland, omdat de regio Rotterdam laat zien wat met samenwerking en een sa- menhangende aanpak bereikt kan worden. Deze samenwerking be- valt zo goed dat het Fileplan ook na de oorspronkelijk geplande einddatum in februari 2000 wordt voortgezet. De resultaten van het Fileplan zijn volgens de minister bemoedigend. In 1997 waren de structurele files op de Ring van Rotterdam gedaald tot het streefniveau van 1993. In 1998 ging het vooral om het bevor- deren van een betrouwbare reistijd voor de weggebruiker en daarmee op het terugdringen van onver- wachte, incidentele files. Ook op dit gebied zijn goede resultaten ge- boekt. De files als gevolg van on gevallen, die in 1997 nog licht ste- gen, zijn in 1998 gedaald. De sa menwerking tussen Politie regio Rotterdam Rijnmond, Rijkswater- staat en andere betrokken partijen op het gebied van Incident Mana gement lijkt daarmee vruchten af te werpen. Incident Management is erop gericht om de weg na een on- geval zo snel mogelijk weer vrij te maken en om filevorming te beper- ken. De files als gevolg van wegwerk- zaamheden konden binnen de per- ken worden gehouden, mede dank- zij de nieuwe corridoraanpak van en rond de Van Brienenoordbrug waarbij zowel vooraf als tijdens de werkzaamheden uitgebreid aan- dacht is besteed aan goede ver- keersinformatie richting bedrijven en individuele weggebruikers en voor vervangend vervoer is zorg- gedragen. In 1998 hebben de gemeente Rot terdam, Verkeerspolitie Rotter dam-Rijnmond, RET en ZWN hard gewerkt aan de verdere ont wikkeling van regionale verkeers- informatie voor de weggebruiker. Portefeuillehouder Verkeer en Vervoer Van den Muijsenberg van de stadsregio Rotterdam nam met een druk op de knop een nieuwe internetsite ingebruik, waarop ac- tuele informatie te vinden is over openbaar vervoer, parkeermoge- lijkheden en verkeersdrukte in de gemeente Rotterdam. Waar het verkeer vastloopt, is aangegeven wat de oorzaak is: bijvoorbeeld re- gulier oponthoud, een ongeval of weg werkzaamheden. De site is te vinden op www.fileplan.info.nl en de informatie is ook te zien op Stadstext. Minister Netelenbos roemde de in- zet van het bedrijfsleven bij het be- reikbaar houden van de regio en reikte als stimuleringsprijs de Fi- leplantrofee uit aan bedrijf Hollan- dia gevestigd in Krimpen a/d IJs- sel. Dit bedrijf is volgens het oor- deel van de jury in 1998 het meest actief geweest in het Fileplan. Hol- landia houdt zich in brede zin be- zig met het verbeteren van de be- reikbaarheid van de Stormpolder door onder meer de invoering van een carpoolregeling, het opzetten van een fietsenplan, aanpassing van de werktijden, en het regelen van bedrijfsvervoer. Andere geno- mineerden waren Romi Smilfood BV (Vlaardingen), Unilever (Vlaardingen) en Wartsila Neder land BV( Schiedam). Tijdens de Fileplanbijeenkomst werd tevens een samenwerkings- overeenkomst getekend tussen overheden en een aantal bedrijven uit Barendrecht. In ruil voor over- heidsmaatregelen op het gebied van infrastructuur nemen de be drijven maatregelen op het gebied van vervoermanagerhent met als doel het onnodige autogebruik in drie jaar tijd met 12 procent terug te dringen. Ook in het Fileplan 1999 ligt de nadruk op het bevorderen van een betrouwbare reistijd Voor de weg gebruiker. idem i SCHIEDAM - Wie kan er beter beoordelen wie de beste kinder- boeken schrijft dan de kinderen zelf? Dat is de gedachte achter de het instituut Kinderjury. Ieder jaar beoordelen kinderen uit het hele land dan ook welke boeken uit het jaar ervoor zij het allerbest vonden. De schrijvers van die boeken ontvangen de prestigieu- ze prijs van de Kinderjury. Het aardige is dat alle kinderen hun stem kunnen laten gelden. Deel- nameformulieren liggen in de bi- bliotheek, zo ook in die van Schiedam waar een speciale lees- tafel aan de Kinderjury is gewijd. Ook de inzenders van de formu- lieren kunnen iets winnen. worden onder hen honderd boe- kenbonnen Verloot. Foto Roger van der Kraan Er ■m m Op vrijdag 19 februari van 13.00 tot 19.00 uur. Geuzenplein 7 SCHIEDAM - WOUDHOEK SCHIEDAM - NIEUWLAND Neem nu een kwartaaiabonnement met auto- matische betaling op het Rotterdams Dagblad en ontvang twee kaartjes voor een van de Rotterdamse Pathe bioscopen cadeau. Naam: Adres: Postcode: Voorl: m/v Nr: Plaats: (i.v.m. controle bezorging) Handtekening: Telefoon: Bafik/gironr.: Stuur deze bon in een envelop zonder postzegel naar: Rotterdams Dagblad, Afd. Abonnee Service Antwoordnummer 1579, 3000 VB Rotterdam

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1999 | | pagina 1