Vertrouwd adres in Rotterdam SSSB®81 it Gratis aapies JL kijken 616.000 Ambitieus actieplan voor opknappen binnenstad Zweven vanaf het schooldak MAASPOST ZAAL HUREN8J Verbouwings- uitverkoop van de eeuw! DECORRECT MAGAZIJN VERK00PKRANT Deze week in Uezellig ffiflfiirr ribkarbonadT Redactioneel commentaar op artikel 'Asielzoekerscentrum' WD laakt 'tamboer' PvdA CDA: vragen overgemiste subsidie Politie is slecht bereikbaar GRATIS Totale opiage Gemeente Schiedam legtzich vast Recherche- team lost overvallen op Onderzoek grafschennis stopgezet Tfjrryn bruynzeel vloeren MAZDA PENNINGS Wie anders! Tel. 010-2464222 1 SfJa noteer mij voor zo'n kwartaalabonnement. De eerste twee weken zijn gratis daarna betaal ik automatisch 31,98 per maand Of bel gratis 0800 - 06 42 Stadsgesprek Grote opkomst bij bespreking actieplan binnenstad wmmmmmmammmmmi Stedelijk Altena Boswinkel Collectie verrijking voor museum Popprijs Eerste halve finale in Podium Cafe met Juicy Groove cafe bar annex zaai Opgetejd de beste! MINI-PUNTJES QQCt SPEBZIEBONEN ^n<1 O 99 PLUSMARKT K00RNNEEF Mgr. Nolenslaan 460 SCHIEDAM - NIEUWLAND Schiedam Opiage 37.745 H 1*0 J;ift f foratiR' sunn stuntaanbi£ding\ VANDAAG GEBRACHT, MORGEN KLAARJU JLio© bij een kwartaalabonnement op het Rotterdams Dagblad SCHIEDAM - De gemeente Schiedam belooft eind april, be gin mei te starten met het opknappen van de Hoogstraat. De Lange Kerkstraat en de Grote Markt worden in de eerste helft van het jaar 2000 opnieuw ingericht. „Daar kunt u ons aan houden", zo beloofde wethouder L. Hafkamp afgelopen maandag tijdens een drukbezocht binnenstadsgesprek. Rotterdam, Burg, van Walsumweg 188-190. tel. (010) 414 73 68 "yfiyifff"W; Naam: Adres: Postcode: Telefoon: Bank/gironr.: Voorl: Nr: (i.v.m. controle bezorging) Handtekening: Stuur deze bon in een envelop zonder postzegel naar: Rotterdams Dagblad, Afd. Abonnee Service Antwoordnummer 1579, 3000 VB Rotterdam Rotterian* DafMMt met eventueel een parkeervoorzie- ning. Het onderzoek hiernaar loopt nog. Nog een belofte: Jan des Bouvrie zal nog in december van dit jaar zijn designcentrum in de Koren- beurs openen. En de Boterstraat, Boterplein en Herenstraat volgen in de eerste helft van 2001 Een heikel punt is en blijft De Koe- markt. De gemeente geeft in het actieplan aan dat in 2001 een begin zal worden gemaakt met de ver- werving; de uitvoering van het her- inrichten van de Koemarkt volgt in 2002. In het actieplan voor de binnenstad belooft de gemeente Schiedam verder in 2000 te komen met een bouwplan voor de Buitenhaven- weg. Een plan voor de omgeving volgt een jaar later. Nog een belof te: in het tweede kwartaal van 2000 wordt de eerste paal geslagen voor het Land van Belofte (het He- maplein). Toch houdt de gemeente Schiedam een voorbehoud: „Het is een agen da waaraan stadsbestuur en ambte- lijk apparaat zich hebben te hou- den. Zonder de inzet en betrokken- heid van de stad lukt dat niet. Zelfs als alles meezit, zullen verschui- vingen en aanpassingen onvermij- delijk zijn, maar de vrijblijvend- heid is ervan af." (Zie verder pagina 3 Ruime pariceergelegenheid Hoofdslraal 131, hoek WiHem Brouwerslracit Schiedam-Zuid Tel. 010-4265074 ot 2731650 1 kilof 10 voor«f «f 500 gram VOOR DE DEUR EN GRATIS PARKEREN PLUSMARKTVAN DIJK Geuzenplein 7 SCHIEDAM - WOUDHOEK Ridderkerk Binnenkort staat de aannemer op de stoep bij Meubelboerderij De Reijer, Kievitsweg 124 te Ridderkerk, om de zaak grondig te verbouwen. De winkel moet dan natuurlijk helemaal leeg zijn. Daarom wor den honderden massief eiken en geloogd grenen kasten, dressoirs, eethoeken, kleinmeubelen, stoffen en lederen bankstellen verkocht voor MINDER DAN DE HALVE PRUS. De meubelen zijn van topkwa- liteit, afkomstig van gerenom- meerde meubelfabrieken en veelal op ambachtelijke wijze gemaakt van de beste materialen. Alles wordt gratis thuisgebracht en vakkundig geplaatst. U kunt dus nu uw slag slaan bij: Meubelboerderij de Reijer, Kievitsweg 124, Ridderkerk (Bolnes). Bij Rotterdam Dagelijks geopend van 10.00 tot 18.00 uur. Vrijdag koopavond. 's-Zondags gesloten. Ruime parkeergelegenheid. Diverse mensen hebben gerea- geerd op het artikel over de in- formatie-avond over de moge- lijke vestiging van een asielzoe kerscentrum in de Vlaardingse Westwijk, dat vorige week in de Schiedamse en Vlaardingse editie is gepubliceerd. Zij gaven alien aan zich diep gekwetst te voelen door de kop boven het artikel, waarin een letterlijk ci- taat van een van de sprekers was opgenomen (inclusief een vloek). De redactie betreurt dit zeer. Het is nooit de bedoeling geweest met het gewraakte ci- taat mensen te kwetsen. Het is ook niet gebruikt uit een soort misplaatste sensatiezuchtVeel- eer is, na enig beraad, gemeend het taalgebruik van de wijkbe- woners letterlijk over te nemen om recht' te doen aan de sfeer van de avond. Die was agres- siefen bij tijden dreigend. Door het taalgebruik van de sprekers te kuisen zou juist de essentie van hun readies verloren gaan. Het artikel zou niet alleen aan kracht hebben verloren maar zelfs misleidend zijn geweest. Dat neemt niet weg dat de re dactie van de Maaspost goede notie heeft genomen van de ont- stemde readies. Een volgende keer zal met de gevoelens van de lezers zeker meer rekening worden gehouden. Het heeft de redactie van de Maaspost overigens bevreemd dat slechts een lezer het heeft opgenomen voor de asielzoe- kers. Verder toonde geen van de mensen die contact met ons zochten zich geschokt over de uitspraak over asielzoekers in de kop van het artikel. De af- keurende readies hadden lou- ter betrekking op de gebruikte vloek. Daarnaar gevraagd ga ven belters aan niet te kunnen beoordelen of'alle asielzoekers moordenaars en drugsdealers zijn' of daarover helemaal geen mening te hebben. Naar het oordeel van de redactie zouden de asielzoekers, als groep die zich niet of nauwelijks zelf kan verweren, iets meer steun ver- dienen. Overigens is de persoon die op de bijbehorende foto staat niet verantwoordelijk voor de ge wraakte uitspraak. Die werd gedaan door iemand anders. SCHIEDAM - De WD vindt het 'uiterst navrant' dat de PvdA als tamboer wethouder L. Hafkamp (WD) op de huid zit om de bestemmingsplannen te ac- tualiseren. „Luub (Haf kamp, red.) zou het van de PvdA anders moeten doen", schrijft het VVD-raadslid E. van Collenburg in het mede- delingenblad van de Schie damse WD. „Naar mijn mening is dat volkomen on- zin. Pas onder Luubs leiding is daadwerkelijk begonnen met het inlopen van deze achterstand. Ter illustratie: Luub heeft in vier jaar (1994-1998) meer bestem mingsplannen geactuali- seerd dan zijn voorganger in twintig jaar! (1974-1994)." Van Collenburg schrijft ver der dat het opstellen van schema's en pianningen om de achterstanden weg te werken in de praktijk 'van nul en generlei' waarde is, „omdat zoiets ongetwijfeld achterhaald is voor een kwart van het tijdpad is dooriopen, gezien het feit dat de stad dynamisch is en nieuwe ontwikkelingen wij- zigingen in prioriteit nood- zakeiijk zullen maken." SCHIEDAM - Het CDA heeft naar aanleiding van een artikel in het Rotter dams Dagblad vragen ge- steld aan het college van B en W over het mislopen van een subsidie van fl. 610.000,-. Deze subsidie zou verstrekt kunnen worden door het ministerie van So- ciale Zaken en Werkgele- genheid voor een project om allochtone jongeren weer aan het werk te krijgen. De gemeentelijke afdeling Werk en Scholing zou ge- zegd hebben dat 'extra aan- dacht voor Turkse werklo- zen niet nodig is'. Maar het CDA meldt dat volgens het statistisch jaarboek van de gemeente Schiedam (1998) 35 procent van de 412 jonge ren met de Turkse nationali- teit werkioos zijn. „Hoe kan de steliing van de afdeling Werk en Scholing gerijmd worden met de bovenver- melde gegevens?", zo vraagt het CDA. Ook vindt het CDA het vreemd dat de afdeling Welzijn in eerste in- stantie wel een (later afge- wezen) plan heeft ingediend bij het ministerie: „Waarom diende de gemeente, on- danks de bestaande bezwa- ren- dit plan wel in?" RIJNMOND - De politie is in de regio Rijnmond slecht bereikbaar. Dat blijkt uit een onderzoek van Telan. Slechts 45 procent van de hellers krijgt de gewenste medewerker aan de lijn. Verder moet meer dan de helft van de bellers (55 pro- cent) na een geslaagde ver- binding nog een of meerdere keren bellen: „Een op de twee klanten wordt het bos ingestuurd." Ook krijgt de beller vaak te maken met lange wachttijden voordat de hoorn wordt opgenomen. De snelheid van de beant- woording is dan ook onvol- doende: de helft van de bel lers krijgen de ingespreks- toon te horen of geen ge- hoor. mtwi FANTASTISCHL KLLURENFOTO'S m 6ROOT FORMAAT 10X13 CM m ONTWtKKttLN IN AFOKUKKLN I FUJI FOTOROLLETJE T.W.V. 7,95 VOOR DE WAANZINNIGE TOTAALPRUS VAN MAAR Capelle a/d Us Rotterdam Rotterdam Rotterdam Rotterdam Rotterdam Rotterdam Vlaardingen Centmmpassage 103 Winkelcentrum Oosterhof Winkelcentrum Zuidplein 2e Middellandstraat 23 Groene Hilledijk 173 Hoogstraat 141 Bergse Dorpsstraat 32 Liesveld 147 Neem nu een kwartaalabonnement met automatische betaling op het Rotterdams Dagblad en ontvang twee kaartjes voor Diergaarde Blijdorp cadeau. Over deVesten 3a Schiedam Tel. 010-4738322 Fax 010-4731589 Bezorging 010-4514555 WOENSDAG 10 maart 1999 6e jaargang nr.10 FotoKlein met 16 vakzaken altijd bij u in de buurt! ikieiflT (36 OPNAMEN 5,- MEERPRUS) KLEINBEELD 10X15 CM De planning die de gemeente Schiedam heeft opgesteld, is voor de komende twee jaar taakstellend. Het is een planning waarop de ge meente kan worden afgerekend wanneer de doelen niet op tijd worden gehaald. De Hoogstraat, de Lange Kerkstraat en de Grote Markt zijn niet de enige gebieden in het centrum waarop de gemeen te zich heeft vastgelegd. Zo zal de Dam en omgeving in de eerste helft van 2000 worden aangepast, SCHIEDAM - Vrijdag wordt een 17-jarige Schiedammer voorgeleid aan de officier van justitie in Rot terdam. De man wordt ervan ver- dacht overvallen te hebben ge- pleegd op diverse horecagelegen- heden en winkels in de regio. Rechercheurs van de districten Schiedam, Waterweg en De Noordhoek hielden eerder al acht mannen aan. De mannen worden ervan verdacht vanaf eind 1997 ruim 30 overvallen te hebben ge- pleegd in Schiedam, Rotterdam en Vlaardingen. De groep wordt on der meer verantwoordelijk geacht voor de reeks overvallen die in no- vember in Schiedam plaatsvond. Toen werden onder meer een ham- burgerrestaurant aan de Brocrs- vest, een snackbar aan de Singel en een videotheek aan de Oranjestraat overvallen. SCHIEDAM - De loca- tie van de Aquamarijn aan de nieuwe Damlaan bestond vorig jaar veer- tig jaar, en dat wilde de scholengemeenschap niet zomaar voorbij la- ten gaan. De hele week stond in het teken van het jubileum, met als hoogtepunt de spectacu- laire zweefdag van afge lopen donderdag. Leer- lingen hadden zelf 'zweefobjecten' ge maakt die vanaf het dak (onder toezicht) naar beneden werden gela- ten. Aan de westrijd was een sponsoractie ver- bonden waarmee een technische school op Sint Maarten gesteund wordt. Foto Roger van der Kraan SCHIEDAM - De Walvisch: hij staat er weer trots en tier bij. De wieken en de kap zijn weer terug, na de operatie van afgelopen vrijdag die de halve dag duurde. Het weer werkte gelukkig mee, anders hadden de werkzaamheden weer uitgesteld moeten worden. Het is de bedoeling dat de molen tijdens het Muziek- en Molenfestival van 29 mei weer ingebruik wordt genomen. Meer over de nieuwe kap en wieken op de binnenpagina. Foto Roger van der Kraan SCHIEDAM - Het onderzoek naar de grafschennis die eind augustus vorig jaar plaatsvond op de katho- lieke begraafplaats is stopgezet. De politie is er niet in geslaagd de daders te achterhalen. De grafschennis veroorzaakte veel commotie. Van verscheidene gra ven waren de kruisen afgeslagen en weer ondersteboven terugge- plaatst. De politie vermoedde dat satanisti- sche rituelen mogelijk een rol heb ben gespeeld. Opmerkelijk is dat drie weken ge- leden iets dergelijks in Leiden is gebeurd.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1999 | | pagina 1