Oversteken Broersvest moet veiliger worden Tange in Pand Paulus FOTO sm 616.000 Veel belangstelling voor woningproject Raem Brandweer Schiedam zoekt vrijwilligers i STADS [RADIO! AASPOST 'S WERELDS PLATSTE TV-MONITOR Gratis aapjes kijken Tijdelijke oplossingen voorgesteld I complete Keuken! L nlialen. mir is it mans mn Verbouwings- uitverkoop van de eeuw! Totale oplage Herstel aan Branders- poort Literaire avond in Stedelijk 'Hoog water in Schiedam' KEUKENS I Ookspectaculaire G IT«ltlS I acties in badkamers montage enteqels! bij aankoop van een Acties gelden in alle Man gewond O A ft BRIiRD Deze week in E Maassluis.nl Popprijs Geitenweitje MaasposT PRIMEUR Of bel gratis 0800 - 06 42 Schiedam Oplage 37.745 Over de Vesten 3a Schiedam Tel. 010 - 4738322 Fax 010 - 4731589 Bezorging 010 - 4514555 Verkeersdrempel 8 A-r. MAZDA PENNINGS Wie anders! Tel. 010-2464222 (ROTTERDAM i^Ls&EESifl Schiedamse raadsleden op bezoek in Maassluis Leukste band halve finale gaat niet door naar finale Het rommelt hevig onderling op de kinderboerderij sharp (t FotoKlein met 16 vakzaken altijd bij u in de buurtl Foto Video Audio If TV Teletom SfJa noteer mij voor zo'n kwartaaiabonnement. De eerste twee weken zijn gratis daarna betaal ik automatisch 31,98 per maand T WOENSDAG 17 maart 1999 6ejaargang nr.11 SCHIEDAM - Lastig, moeilijk en soms knap gevaarlijk: de oversteek van het Stadserfplein over de Broersvest naar het voormalige Hemaplein. Om deze oversteek wat te vergemak- kelijken heeft de gemeente Schiedam enkele voorstellen ge- daan. Tijdelijke oplossingen, want de Broersvest moet nog worden omgegooid wegens de komst van Tramplus. SCHIEDAM - Vertegen- woordigers van de gemeente Schiedam (Bouw- en Wo- ningtoezicht) hebben over- legd met vertegenwoordi- gers van Breur Bouwprojec- ten over de aan Blok B van het project Branderspoort geconstateerde gebreken. De gemeente Schiedam had alsgevolg van deze gebreken opgedragen de bouw stil te leggen. Nu heeft de gemeen te Schiedam en Breur over- eenstemming bereikt over de te voigen herstelwerk- zaamheden. Bouw- en Wo- ningtoezicht zal volgens de gemeente Schiedam nauw- lettend erop toezien dat de herstelwerkzaamheden goed worden uitgevoerd. Het college van B en W staat verder toe dat Breur door- gaat met de overige bouw- werkzaamheden, voorzover dat nodig is om onnodige verdere vertraging van de bouw te voorkomen. SCHIEDAM - Evenals voor- gaande jaren organiseert de Schiedamse bibliotheek (in samenwerking met de boek- handels Van Leeuwen en Mercurius) weer een cultu- rele avond in het teken van de boekenweek. Te gast op deze avond zijn de schrij- vers Kees van Beijnum en Lisette Lewin. Zij zullen op een verrassende manier in- vulling geven aan het thela van dit jaar: Familie-album. De boekenweek-avond wordt muzikaal omlijst door de muziekgroep Poco Loco. De bijeenkomst vindt plaats in de aula van het Stedelijk Museum op vrijdag 19 maart vanaf 20.15 uur. kaarten (fl. 7,50) zijn ver- krijgbaar in de bibliotheek aan het Stadserf, bibliotheek NOord aan het Bachplein, Boekhandel Mercurius, Hof van Spaland 31 en Boekhan del Van Leeuwen, Broers vest 85. SCHIEDAM - De werk- groep Dublin Claimanten (Sportfondsenbad) protes- teert tegen de gang van za- ken rondom de Dubtin-Clai- manten die momenteel in het voormalige Sportfond senbad worden opgevangen. „Wij eisen dat de overheid haar verantwoordelijkheid voor deze groep asielzoekers opnieuw neemt. De opvang moet duren totdat duidelijk is of de Dublin-Claimanten in ons land een asielproce- dure kunnen beginnen dan wel uitgewezen worden naar een ander Europees land. Wat hier aan tijd (Sport fondsenbad), geld, en mid- delen van vrijwilligers ge- vraagd wordtm 24 uur per dag, 7 dagen per week, maand in maand uit is niet eindeloos vol te houden." Dit protest wordt geplaatst in het Rotterdams Dagblad en het Stadsblad. De pro- testverklaring is onder an- dere ondertekend door de CDA-fractie van de gemeen te Schiedam, de Diakonie der Hervormde Gemeente Vlaardingen, GroenLinks Schiedam, Stichting Mede- landers overal en nergens en Stichting Vluchtelingen- werk Schiedam. Zo zouden de voetgangers vaker het groene licht moeten krijgen, ten nadele van de vele bussen die nu door de Broersvest rijden. Nu is nog zo dat voetgangers lang op groen licht moet wachten, hierdoor ge'rrriteerd raken en dus lukraak oversteken. „Dit is voor alle partij- en irritant", schrijft de gemeente Schiedam in de notitie Oversteek- mogelijkheden Broersvest. „Voet- gangers steken over wanneer zich mogelijkheden voordoen en auto- mobilisten moeten daarna vaak wachten op voetgangers die allang overgestoken zijn." Een andere tijdelijke oplossing is het verbreden van de oversteek- plaats. Wel moeten hiervoor twee bushalten worden verplaatst. Ook moet op deze plaats de Broersvest worden versmald tot twee maal een rijstrook. De bestaande mid- denheuvel wordt minimaal ver- lengd tot Cafe Witberg. Een derde oplossing is het plaatsen van verkeersdrempels, een oplos sing die de gemeente Schiedam vooralsnog het meest aantrekke- lijkst lijkt. De drempels kunnen vrij makkelijk weer worden ver- wijderd Wanneer begonnen wordt aan de reconstructie van de Broers vest. De gemeente Schiedam stelt ver der voor een 'overrijdbare' mid- denberm te maken tussen de be staande oversteekplaats en Cafe Witberg. SCHIEDAM - Nog voor de bouw is gestart zijn al twintig van de achtendertig woningen verkocht in het binnenstadsproject De Raem, gelegen tussen Vijgesteeg, Raam en Schie. Wethouder Stadsver- nieuwing A. Reijnhout gaf afgelo- pen dinsdag het officiele startsein voor dit project op een van de oud- ste plekjes van Schiedam. Het pro ject is ontwikkeld door De Ver- nieuwde Stad BV, ontworpen door Hofhuis de Kluijver architecten en zal worden gebouwd door aanne- mer Boender en Maasdam uit Nieuw-Beijerland. Projectarchitect Han de Kluijver stond voor de opgave om in zijn ontwerp aansluiting te vinden op de bebouwing in de omgeving, die een zeer gevarieerd karakter heeft. Hij heeft gekozen voor kleinscha- ligheid en individuele vormge- ving, daarmee herinneringen op- roepend aan het oude Schiedam uit Als u binnen nu en twee jaar een nieuwe keuken nodig heeft, doet Hans Verkerk u deze week een spectaculair HALF GELD aanbod! CAPELLE AID IJSSEL WORMERHOEK 12 - 010-4506666 ROTTERDAM (0MAA00RD) SATIJNBLOEM 55 - 010-4550511 SCHIEDAM NIEUWPOORTWEG 8 - 010-2450393 de 16e en 17e eeuw. Deze benade- ring leidt tot gevels die in kleur en vormgeving van elkaar verschil- len. De woningen worden hierdoor individueel herkenbaar. De 38 woningen -in zestien ver- schillende typen- bestaan uit ap- partementen met koopprijzen van af fl. 232.500,- en stadsvilla's met koopprijzen vanaf fl. 475.000,-. De woningen worden voorzien van eigen parkeerplaatsen, liften voor de appartementen, bergingen op de begane grond en zonneterrassen. Behalve woningen, bevat het pro ject ook twee kiosken, geschikt voor gebruik als kantoor of zakelij- ke dienstverlening. De bouwlocatie Raam/Schie geldt als een moeilijke vanwege de hoge wervings- en bodemsaneringskos- ten. Ook de bouw zal door de be- perkte ruimte en de grote differen- tiatie uiterst gecompliceerd zijn. Vandaar dat is gekozen voor een aannemer die op dit vlak zijn spo- ren heeft verdiend. De totale bouwtijd zal circa twaalf maanden zijn. SCHIEDAM - Eindelijk, eindelijk schijnt de zon weer. En het is weer droog, een wonder. Veel Schiedammers zijn er dan ook afgelopen weekend op uitgetrokken om van het lenteweer te genieten. De polder in, oflangs de Maasboulevard: even weer buiten lopen na maanden van druilerig en winderig weer. Foto Roger van der Kraan SCHIEDAM - De Gemeentebrand- weer Schiedam organiseert in de maand maart weer een wervings- campagne voor nieuwe vrijwilligers bij het brandweerkorps. De Gemeentebrandweer zoekt nieu we vrijwilligers om de uitrukdienst op peil te houden. Er vertrekken ie- der jaar wel enkele vrijwilligers in verband met leeftijd, verhuizing, verandering van hoofdwerkgever of het in dienst treden bij de beroeps- brandweer. Er is voornamelijk be- hoefte aan nieuwe vrijwilligers in het gebied ten zuiden van de snel- weg A-20. Er worden in de week van 15-19 maart huis-aan-huis fol ders verspreid in hetzelfde gebied en er verschijnt een grote adverten- tie in het Nieuwe Stadsblad van 17 maart. De Gemeentebrandweer heet in het bijzonder allochtone en vrou- welijke gei'nteresseerden van harte welkom als adspirant-vrijwilliger. Belangstellenden kunnen zich tele- fonisch bij de brandweer aanmelden en ontvangen dan een uitnodiging voor een informatie-avond op maandag 12 april van 19.30 - 22.00 uur. Voor nadere informatie kan men zich tijdens kantooruren wen- den tot de Gemeentebrandweer Schiedam, telefoon 4091999 (vra- gen naar de heren M.J. van Tiel of J. Postma). BERGSCHENHOEKLeeuwenhoekweg 2 KtUm/BMMBS/IMS Telefoon 010-5242380, ROTTERDAM Olympiawe, Telefoon 010-4791944, NAALDWIJK Molenstroot 33 Telefoon 0174-628806, (maandag gesloten) Ridderkerk - Binnenkort staat de aannemer op de stoep bij Meubelboerderij De Reijer, Kievitsweg 124 te Ridderkerk, om de zaak grondig te verbouwen. De winkel moet dan natuurlijk helemaal leeg zijn. Daarom wor den honderden massief eiken en geloogd grenen kasten, dres- soirs, eethoeken, kleinmeubelen, stoffen en lederen bankstellen verkocht voor MINDER DAN DE HALVE PRIJS. De meubelen zijn van topkwali- teit, afkomstig van gerenom- meerde meubelfabrieken en veelal op ambachtelijke wijze gemaakt van de beste materia- len. Alles wordt gratis thuisge- bracht en vakkundig geplaatst. U kunt dus nu uw slag slaan bij: Meubelboerderij De Reijer, Kievitsweg 124, Ridderkerk (Bolnes), bij Rotterdam Dagelijks geopend van 10.00 tot 18.00 uur, Vrijdag koopavond. 's Zondags gesloten. Ruime parkeergelegenheid. SCHIEDAM - Hij werd meu- belmaker uit Iiefde; Jacques Tange. Uit geldgebrek maakte hij meubels van sloophout uit afvalcontainers. Die gaf hij dan aan zijn 'eeuwige Iiefde' van dat moment. „Bleek die eeuwige toch weer een tijdelijke te zijn dan zat ik zelf zonder meubels." Op die momenten verraste Tan ge zichzelf met een nieuwe la ding kasten, uiteraard weer van sloophout en dus ondeugdelijk maar met fijne vormen en be- schildering. Zijn meubels wor den inmiddels, naar zijn ont werp, met vakmanschap nage- maakt door Martin Moesman en door Tange zelf beschilderd. De sfeer van tafels, kasten bank en tapijt is terug te vinden in zijn schilderijen, pastels en tekenin- gen. En die zijn tot en met 11 april te zien in Pand Paulus aan de Korte Haven (donderdag tot en met zondag van 13.00 tot 17.00 uur.) Foto Roger van der Kraan SCHIEDAM - Een 18-jarige jon- gen raakte zondagmiddag zwaar gewond. De man was samen met een aantal vrienden aan het crossen op het dijklichaam van de toekom- stige rijksweg toen hij ten val kwam. De man werd met vermoe- delijk een dwarslaesie overge- bracht naar het Dijkzigt. drilffltie Over DeVesten 3 31 1 6 AD Schiedam ZIE ADVERTENTIE ELDERS IN DEZE KRANT klein 7 a Mia bij een kwartaaiabonnement op het Rotterdams Dagblad Neem nu een kwartaaiabonnement met automatische betaling op het Rotterdams Dagblad en ontvang twee kaartjes voor Diergaarde Blijdorp cadeau. Naam: Adres: Postcode: Telefoon: Voorl: Nr: m/v Plaats: (i.v.m. controle bezorging) Bank/gironr.: Handtekening: Stuur deze bon In een envelop zonder postzegel naar: Rotterdams Dagblad, Afd. Abonnee Service Antwoordnummer 1579, 3000 VB Rotterdam

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1999 | | pagina 1