616.000 Verbazing overtrage aanpak millenniumbug m mmf Het Startblok opnieuw gerenoveerd Verbouwings- uitverkoop van de eeuw! MaasposT BERGSCHENHOEK Gratis STADS I RADIO! 94.6 Gratis aapjes kqken PvdA: 'Het is nu maart' DE CORRECT MAGAZIJN VERK00P KRANT Brand aan Warande zeker aangestoken ft biiaankoopvaneen completekeuken! mms/mmmmms Ons woningaanbod Nieuw nummer Bezorging GRATfS GRATIS Totale opiage j Schiedam Opiage 37.745 Kunstveiling zondag in't Paard Patienten- infomarkt in Schieland Onderzoek naar sluikreclame Drie jongens aangehouden Deze week in Zelfanaiyse Expositie ASVION montage Ook spectaculaire acties in badkamers entegels! en in alle Acties ialen. MAZDA PENNINGS Opgeteld debeste[ DEZE WEEK IN MAASPOST wmmwm mr~" r SfJa noteer mij voor zo'n kwartaalabonnement. De eerste twee weken zijn gratis daarna betaal ik automatisch 31,98 per maand Of bel gratis 0800 - 06 42 HAAL GRATIS OP mm Hoge werkloosheid heeft consequenties voor winkelcentra Heliemons laat bijzondere foto's zien van schoonvader Hockeyclub naar eerste Heineken Paastoernooi Q( Wie anders! Tel. 010-2464222 APPELSIENTJE 998 SCHOUDER- KARBONADE C98 7-UP of SISI Qp GRATIS EN VOOR DE DEUR PARKEREN PLUSMARKT VAN DIJK Geuzenplein 7 PLUSMARKT K00RNNEEF Mgr. Nolenslaan 460 SCHIEDAM - NIEUWLAND ROTTERDAM r if SUPER STUNTAANBIEDING INDEX PRINT L bij een kwartaalabonnement op het Rotterdams Dagblad Over de Vesten 3a Schiedam Tel. 010 - 4738322 Fax 010 - 4731589 Bezorging 010 - 4514555 WOENSDAG 24maart 1999 6ejaargang nr. 12 SCHIEDAM - Pas 29 procent van alle computersystemen van de gemeente Schiedam zijn millenniumproof verklaard. Dat blijkt uit gemeentelijke cijfers van eind februari. „Het is nu maart, in September kun je de artikelen in de krant verwachten als: wat hebben jullie dan met je tijd gedaan?", aldus M. Siljee (PvdA) tijdens de commissievergadering Algemene en Econo- mische Zaken van afgelopen maandag. SCHIEDAM - Spijs- en dranksalon't Paard, geves- tigd aan de Hoogstraatl62, staat zondag 28 maart vol met de prachtigste kunst- werken. En het goede nieuws is dat ze nog te koop zijn ook. Werk van Vlaar- dingse en Schiedamse kun- stenaars (onder wie Hans Rikken, Anneke Klein, Es ther Zitman, Beaty Czeto Wilma Kuil, Peter Dumas en Jacques Tange) wordt dan geveild. De opbrengst van de kunstveiling in 't Paard is bestemd voor Fort Drakensteijn, de speeltuin in het Beatrixpark waar ge- handicapte en niet-gehandi- capte kinderen samen kun- nen spelen. Behalve kunst- werken van gearriveerde kunstenaars worden er zon dag in't paard ook kunst- werken verkocht die zijn ge- maakt door beginnende kunstenaartjes van peuter- speelzaal Pippeloentje. De veiling duurt van 14.00 tot 17.00 uur. SCHIEDAM - Patienten doen zaterdag 27 maart een greep naar de macht in het Schieland Ziekenhuis. Van 13.00 tot 16.00 uur is er die dag een patienteninforma- tiemarkt in de polikliniek van het ziekenhuis. Zo'n veertig patientenverenigin- gen presenteren zich daar. Voor hen staat het lotgeno- tencontact voorop. Patien ten die al jaren aan een ziek- te lijden beschikken veelal over ervaringsdeskundig- heid. Die specifieke deskun- digheid is een goede aanvul- ling op de professionele des- kundigheid van artsen en verpleegkundigen. Maar de patientenverenigingen ge- ven ook gerichte informatie en komen op voor de belan- gen van de betreffende groep patienten. Aanleiding voor de markt is het vijfja- rig bestaan van hetpatien- tenvoorlichtingscentrum van het Schieland Zieken huis. De voorlichting van het centrum is een aanvulling op en ondersteuning van de voorlichting door hulpverle- ners. Het centrum geeft ge richte informatie over voor- zieningen en faciliteiten in het eigen ziekenhuis en de gezondheidszorg in het alge- meen. SCHIEDAM - Gemeente- raadslid M. Siljee (PvdA) ergert zich aan de aanplak- biljetten die her en der in de stad gevonden kunnen wor den. Klandestien geplakt. „En dan zijn het soms nog aanplakbiljetten van evene- menten buiten Schiedam. Ik vind dat schurftig staan." Siljee stelde afgelopen maandag in de commissie vergadering Algemene en Economische Zaken dan ook voor om de organisto- ren voor het schoonmaken aansprakelijk te stellen. Burgemeester R. Scheeres laat onderzoeken of er wat met de suggestie van Siljee kan worden gedaan. „Het lijkt wel alsof men nu pas voor het eerst heeft vastgesteld dat het straks 2000 is", zei een ver- baasde Siljee die zich stoort aan de houding van de acht sectordirec- teuren. De situatie bij de sector SWW, waaronder de Sociale Dienst valt, baart Siljee de meeste zorgen. Worden de uitkeringen per 1 januari 2000 wel gewoon over- gemaakt? lets minder dan een kwart (23 procent) van de compu tersystemen van SWW zijn nu mil lenniumproof. Het lijkt wel alsof de directeuren denken dat de mil lenniumbug een 'geintje' is, aldus Siljee. „Nou, we zullen in januari zien of die houding terecht is." Het minst millenniumproof is de sector CES (Cultuur, Educatie en Sport): 13 procent van het compu- tersysteem is pas veilig verklaard. De brandweer scoort 40 procent. Ook M. M. de Mol-de Mooij (WD) vindt dat de directeuren moeten worden gemaand 'er spoed' achter te zetten, evenals G. H. van den Akker (D66). Burgemeester R. Scheeres ontkent dat de gemeente Schiedam laks is met het bestrijden van de millenni umbug. „Toen ik die cijfers zag, bekroop mij hetzelfde gevoel. Maar de cijfers zijn in sommige SCHIEDAM - Een 16-jarige en een 14-jarige Schiedammer zijn vorige week donderdag voorgeleid aan de officier van justitie. De twee werden begin vorige week door de politie aangehouden, on der meer op verdenking van dief- stal van een autoradio. Al eerder, op 28 februari, werd een 13-jarige Schiedammer aangehouden. Hij had die avond, samen met een aan- tal anderen, op de Snelliussingel uit een daar geparkeerd staande au to een autoradio weggenomen. De jongens worden er ook van ver- dacht op dinsdag 16 februari om 14.30 uur op de Broersveld een 69- jarige vrouw te hebben beroofd van haar portemonnee. Ridderkerk - Binnenkort staat de aannemer op de stoep bij Meubelboerderij De Reijer, Kievitsweg 124 te Ridderkerk, dm de zaak grondig te verbouwen. De winkel moet dan natuurlijk helemaal leeg zijn. Daarom wor den honderden massief eiken en geloogd grenen kasten, dressoirs, eethoeken, kleinmeubelen, stoffen en lederen bankstellen verkocht voor MINDER DAN DE HALVE PRUS. De meubelen zijn van topkwa- liteit, afkomstig van gerenom- meerde meubelfabrieken en veelal op ambachtelijke wijze gemaakt van de beste materialen. Alles wordt gratis thuisgebracht en vakkundig geplaatst. U kunt dus nu uw slag slaan bij: Meubelboerderij de Reijer, Kievitsweg 124, Ridderkerk (Bolnes). Bij Rotterdam Dagelijks geopend van 10.00 tot 18.00 uur. Vrijdag koopavond. 's-Zondags gesloten. Ruime parkeergelegenheid. gevallen bedriegelijk. We zijn be- gonnen met de grootste klussen en ik durf dan ook te zeggen dat de sector SWW verder is dan die drie- entwintig procent. Al met al roept het geen beeld op van 'Ojee, we halen het niet'. Ik denk niet dat de systemen straks voor de voile hon- derd procent millenniumproof zijn. Maar het risico is echt niet zo groot dat er vreselijke dingen gebeu- ren." Verbazing was er verder over de vele computers die vervangen die- nen te worden. Computers die niet al te lang geleden zijn aangeschaft. Hebben we dan een kat in de zak gekocht?, vroeg Siljee. En C. A. C. Lepidis-Daskalakis (CDA) vroeg zich af of iedere ambtenaar een 17 inch computerscherm moet heb ben. Ambtenaren die maar enkele uren achter de computer zitten, hoeven toch niet zo'n duur scherm te hebben? En dan de kosten: fl. 4000,-: in elk computerkrantje kom je ze voor minder tegen. Scheeres antwoordde dat bij die prijs ook nog een netwerkadapter zit, Windows NT, een groot 17 inch-scherm en onderhoud voor drie jaar. Hij zei wel toe dat het ge- noemde bedrag slechts een offerte betreft: er wordt nog verder over gepraat. En de dure 17 inch-scher- men zijn nu nog niet wettelijk ver- plicht, maar straks misschien wel. SCHIEDAM - Niet het Manhattan aan de Maas, maar het Montmartre aan de Maas. Dat moet Schiedam worden in de ogen van het college van B en W. Cultuur, historische gebouwen, restaurants: Schiedam is eigenlijk een fantastisch mooie stad, maar dat beseffen de Schiedammers te wei- nig. Het staat allemaal geschreven in de zelf-analyse die de gemeente Schiedam heeft opgesteld. Een visitatiecommissie van het Rijk, onder lei- ding van E. Brinkman, gaat onder andere met dit stuk de stad rond om te kijken of de gemeente Schiedam de Gsb-gelden goed heeft gebruikt. Meer over de zelf-analyse op de binnenpagina. Foto Roger van der Kraan *W3KS«B p SHI LI SCHIEDAM - De brand aan de Warande in de nacht van zaterdag 20 op zondag 21 maart is aangesto ken. Dat heeft onderzoek door de politie uitgewezen. De technische recherche stelde vast dat de brand- haard zich aan de buitenzijde van het pand bevond en wel zo dat kortsluiting of een andere spontane oorzaak voor de brand uitgesloten is. Hoe de brand werd aangestoken is niet meer te achterhalen, de spo- ren waren te slecht om daar meer over te kunnen zeggen. Dit maakte woordvoerder van de politie van het district Schiedam, Leonie van Ooijen, dinsdag bekend. In de vroege zondagmorgen ston- den maar liefst vijf panden in Rot terdam en Schiedam in brand. De brandweer had vrijwel meteen het vermoeden dat die branden waren aangestoken. Samen met de politie en het verzekeringswezen is mo- mentel nog onderzoek gaande naar de exacte gang van zaken. Ook de DCMR is bij het onderzoek be- trokken. Deze dienst gaat na welke stoffen er bij de branden zijn vrij- gekomen. Van de andere panden is nog altijd niet zeker hoe de branden zijn ont- staan. het onderzoek naar de brand aan de Fokkestraat werd bemoei- lijkt omdat de brandweer daar tot dinsdag aan het nablussen was. De specerijen en cacaobonen hebben nog dagen nagesmeuld waardoor de mogelijkheden voor onderzoek in het pand beperkt waren. Vol- gens Van Ooijen blijft het onder- m^mtmm mm. m*mm mm mm mm m m BERGSCHENHOEKLeeuwenhoekweg 2 Telefoon 010-5242380, ROTTERDAM Olymi Telefoon 010-4791944, NAALDWIJK Molenslroot 33 Telefoon 0174-628806, (maandag gesloten) zoek zich richten op elk van de branden op zich. „Natuurlijk hou- den we er rekening mee dat er een en dezelfde persoon achter deze branden zit, maar voorlopig be- schouwen we ze als vijf afzonder- lijke zaken. We weten ook nog niet meer over de dader of daders." De politie rekent erop dat de bran den van afgelopen weekend een incident waren en verwacht geen verdere brandstichtingen. Er wordt voorlopig dan ook niet extra gesur- veilleerd. „We beschouwen afge lopen weekend als een eenmalige gebeurtenis", aldus Van Ooijen. 2 pakken a 1 liter voormm a per kiloV 3 flessen a 1,5 liter WA "o voor^wm SCHIEDAM - WOUDHOEK DOP DOP Vastgoed Rotterdamsedijk 437 Schiedam Adviseurs en bemiddelaars o.g Aan- en verkoop, verhuur en huur van onroerende zaken, Telefoon 010-473 88 88 hypotheken en verzekeringen.Telefax 010-427 02 05 SCHIEDAM - Nog een week geduld, dan gaat het grote heropeningsfeest van openbare basisschool Het Startblok van start. De school is opnieuw gerenoveerd, nadat de vorige renovatie (1986) op een bescheiden fiasco was uitgelopen. De school was ingepakt met glas, er kon geen raam meer open, en dat leverder inder- daad energiewinst op. Nadeel was dat het in het gebouw of te koud, of te warm was. Een thermosfles. Nu de wand is wegge- haald, en de school een veel fleuriger aanzien heeft gekregen, kunnen de leer- lingen en docenten weer opgelucht adem- halen. En de ramen kunnen zelfs weer open. Meer over het heropeningsfeest van Het Startblok op de binnenpagina. Foto Roger van der Kraan ROTTERDAM - De bezorgdienst van Maasstad weekbladen, Net- werk VSP, is met ingang van volgende week (week 13) bereikbaar via een nieuw telefoonnummer.: 0900-2020299. Bij Netwerk VSP kunnen lezers van Maasstad weekbladen terecht als de krant onverhoopt niet is ontvangen of met andere klachten betreffende de bezorging m FANTASTISCHE KLEURENfOTO'S a GROOT fORMAAT ton IS CM a ONTWIKKELEN EN AFDRUKKEN I FUJI FOTOROLLLTJE T.W.V. 7,95 VOOR DE WAANZINNIGE. TOTAALPRU? VAN MAAR S§Lui; SB**# VANDM6 GEBRACHT, na. BTW I Capelle a/d Ussel Centrum passage 103 Rotterdam Winkefcentram Oosterhof Rotterdam Winkelcentrum Zuidplein Rotterdam 2e Middellandstraat 23 Rotterdam Groene Hilledijk 173 Rotterdam Hoogstraat 141 Rotterdam Bergse Dorpsstraat 32 Vlaardingen Lies veld 147 flig Neem nu een kwartaalabonnement met automatische betaling op het Rotterdams Dagblad en ontvang twee kaartjes voor Diergaarde Blijdorp cadeau. Naam: Adres: Postcode: Telefoon: Voorl: Nr: m/v Plaats: (i.v.m. controle bezorging) Bank/gironr.: Handtekening: Stuur deze bon in een envelop zonder postzegel naar: Rotterdams Dagblad, Afd. Abonnee Service Antwoordnummer 1579, 3000 VB Rotterdam

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1999 | | pagina 1