Bewoners West komen met schadedaims Korte gijzeling na overval zaak Oude Binnenweg 94.6 OPEN DAGENi CORRECT 2E PAASDAG GEOPEND K 119,95 Veiling voor Fort Drakensteijn Ophalen huisvuil door Pasen verschoven 617.300 STADS IRADIOI Marathon Gratisaapjes kijken Totale oplage Bezwaarschriften tegen OZB-aanslag Expositie in bieb Mogelijke geluidhinder RET gevoelig voor protesten Deze week in MAASPQSf Kunstveiling Threnody Zelfanalyse Nieuw nummer Bezorging Of be! gratis 0800 - 06 42 Opgeteld dejieftf: 1 MAZDA PENNINGS SLECHT HOREN? VAN 12.00-17.00 UUR Schiedam Oplage 37.745 ■MBMHMi SCHIEDAM - Ruim vijftig bewoners van de Vlaardingerdijk vinden dat zij schadeloos moeten worden gesteld voor de overlast die zij het afgelopen jaar hebben ondervonden door de bouw van de metrolijn. Zij vinden dat het woongenot door alle overlast (hevig lawaai, zwaar getril, verzakkende straten en brekende gasleidingen) voor maanden verpest is geweest en eisen daarom een vergoeding. Ook de aanslag voor de Onroe- rende Zaak belasting (OZB) willen de bewoners niet betalen. veel van hen hebben daarom een bezwaarschrift tegen die aan- slag ingediend. tbm A SCHIEDAM - Lente in Schiedam: een foto die zo op de omslag van de zelf-analyse van de gemeente Schiedam had gekund. Schiedam, de stad met de 175 erkende rijksmonumenten. Maar ook de stad met een hoge werkloosheid, de stad met een eenzijdig woningaanbod en de stad die kampt met vervuilde grond. Afgelopen maandag heeft de gemeenteraad de zelf- analyse besproken. Fort Drakensteijn kan bijna elfduizend gulden tegemoet zien Schiedamse band treedt na 2,5 jaar weer op Gemeenteraad bespreekt notitie met Ben W Naakte man op rijksweg WITTE EIEREN i~39 VARKENSFILET- ROLLADE 11 98 DEEPBLUE R0ZE ZALM GRATIS EN VOOR DE DEUR PARKEREN PLUSMARKTVAN DIJK Geuzenplein 7 SCHIEDAM - WOUDHOEK PLUSMARKT K00RNNEEF Mgr. Nolenslaan 460 Wie anders! Tel. 010-2464222 ROTTERDAM 1MR. ODIJKSHOORN k/ HGGOTEGHN1EK SHOE PRUSVOORPIEt 140, GSM teiefoon met 85,- beltegoed Schiedam Vlaardingen Maassluis ASICS GEL-EMC Antipronatie model met gel demping Milieu bij een kwartaaiabormement op bet Rotterdam:-; Dagbiad SfJa noteer mij voor zo'n kwartaalabonnement. De eerste twee weken zijn gratis daarna betaal ik automatisch 31,98 per maand Over de Vesten 3a Schiedam Tel. 010 - 4738322 Fax 010 - 4731589 MM Bezorging 0900-2020299 (22 ct p.min.) MMMMHMMMMM WOENSDAG 31 maart 1999 6ejaargang nr. 13 De bewonersvereniging Schie dam-West meent dat niet alleen het woongenot is bedorven maar dat ook schade is toegebracht aan de gezondheid. Zij adviseerde de be woners dan ook een schadeclaim in te dienen. Vooral bewoners die aan huis gebonden zijn zouden last hebben gehad van de werkzaamhe- den (het trillen en slaan van meer dan vierduizend stalen damwan- den en heipalen). De bewonersvereniging wijst erop dat gedurende langere periodes met meerdere hei- of trilinstallaties tegelijkertijd werd gewerkt. De af- stand tussen de trilinstallatie en de woning bedroeg bij de meeste wo- ningen niet meer dan acht meter. En dit terwijl vanwege de extreme bodemgesteldheid ter plekke een zeer hoog trillings- en geluidsni- veau ontstond. Het geluidsniveau SCHIEDAM - 'Kinderen bereikte bij elke damwandplaat van onze wereld', onder de- een hoogte vSn 90 tot 105 decibel, ze titel is vanaf 1 april in de waar bij bouwwerkzaamheden 70 openbare bibliotheek aan tot 86 decibel is toegestaan. De be- het Stadserf I een foto-ten- toonstelling te zien De foto's zijn gemaakt door amateur- fotograaf Gerrit Brinkman, leerkracht aan de openbare basisschool De Troubadour in Schiedam. Zijn grote hob by is reizen naar verre lan- den en kennismaken met an- dere culturen, in het bijzon- der in Azie. Hij heeft het da- gelijks leven van kinderen in allerlei situaties vastgelegd. Zo maakte hij foto's van on der andere: Papoea-kinde- ren in Irian-Jaya, boeddhis- tische kindmonnikjes in Bir- ma en geisoleerde volken in de bergen van Thailand, La os en Vietnam. Zijn meest recente reis voerde door Ti bet en Nepal. Van al deze ontmoetingen zijn foto's op de tentoonstelling te zien. In augustus vertrekt Gerrit Brinkman voor tien maan den naar Nepal om daar als vrijwilliger te gaan werken voor kansarme kinderen. De tentoonstelling is te bezichti- gen tijdens de openingstij- den van de bibliotheek. WATERWEG - Omwonen- den van Shell Pernis kunnen tot met vrijdag 2 april ge- luidshinder ervaren door het verbranden van water- stofgas op een van de hoge fakkels. Het via verbran- ding afvoeren van overtolli- ge waterstof gebeurt als on- derdeel van het stap voor stap weer in gebruik nemen van de grote olievergas- singsinstallatie. Het ver branden van waterstof geeft een blauwachtige vlam en kan, afhankelijk van weers- gesteldheid en windrichting, ook buiten het terrein een gebrom hoorbaar maken. ROTTERDAM - De RET zal uitgeklapte baby- en peuterkarretjes de komende tijd gedogen. Met diverse reizigers en organisaties wordt overlegd hoe moet worden omgegaan met het vraagstuk van de buggy's. De RET wil onderzoeken of het busmaterieel kan wor den aangepast. Onlangs heeft het openbaarvervoer- bedrijf door middel van stic kers aangegeven er strenger op toe te gaan zien dat baby- en peuterkarretjes alleen in opgevouwen toestand wor den vervoerd. Diverse reizi gers hebben echter de afge lopen weken geprotesteerd bij de RET en ook bij de ge- meentelijke Ombudsman. De RET wil bezien of het mogelijk is om in de diverse bustypen een ruimte te cree- ren waar de buggy met kind zo veilig mogelijk kan wor den neergezet. wonersvereniging meent dan ook dat gedurende langere tijd de wet is overtreden. Volgens de vereni- ging was het geluidsniveau zo hoog dat moet worden vastgesteld dat blijvende gehoorschade onver- mijdelijk is. De bewonersvereniging adviseert de bewoners daarom een schade claim in te dienen bij het schadebu- reau Beneluxlijn. Zij zouden voor al niet moeten tekenen voor 'finale kwijting'. Daardoor zouden zij het recht verliezen later een aanvullen- de of nieuwe schadeclaim in te die nen, terwijl het volgens de bewo nersvereniging lang niet ondenk- baar is dat er nieuwe schade ont- staat of wordt veroorzaakt. Bewonersvereniging Schiedam- West is van mening dat de overlast (die al meer dan een jaar duurt) ook voldoende aanknopingspunten biedt om de aanslag voor de On- roerende Zaak Belasting flink te verlagen. Zij adviseert de bewo ners van de Vlaardingerdijlk dan ook om een bezwaarschrift in te dienen tegen de hoogte van de aan slag over 1998. Voor zover het de bouwkundige schade aan de woningen betreft kunnen de bewoners gebruik ma ken van een door de bewonersver eniging ingeschakelde aannemer die een offerte kan opmaken voor het repareren van de schade. het bedrag van die offerte zou dan kunnen dienen als een indicatie voor de geleden schade. ■vri S. Foto Roger van der Kraan SCHIEDAM - Een getuige be- weerde afgelopen vrijdagmiddag op de A20 en het Hazepad parallel aan de rijksweg een naakte man te hebben zien lopen. Ter plaatse trof de politie inderdaad een spiernaak- te man aan (een 63-jarige Schie- dammer), die zei dat hij liep te sporten. Dit moest naakt gebeuren omdat hij bezig was met zijn we- dergeboorte. De vervanging van zijn huidcellen zou op deze manier versneld worden. De man werd duidelijk gemaakt dat dit zo niet kon en werd meegenomen naar het bureau. De huisarts en de RIAGG worden ingeschakeld. REGIO - Drie medewerkster wer- den van een zaak in huishoudelijke artikelen op de Oude Binnenweg werden afgelopen maandagmor- gen voor korte tijd gegijzeld na een overval in hun zaak. Twee gemas- kerde mannen drongen kort na half negen de zaak binnen en knevel- den twee medewerksters, beiden 29 jaar. Even later werd aan de achterzijde van de zaak, in de Boomgaardhof, een 33-jarige medewerkster van het bedrijf door de twee gemasker- de mannen naar binnengetrokken. Nadat een getuige, die een en an- der in de Boomgaardhof had ge- zien, direct de politie belde, werd de omgeving door politiemensen hermetisch afgesloten. Rond kwart over negen kwamen via de achterdeur van de zaak de twee 29-jarige medewerksters ge- kneveld naar buiten. Zij hadden kans gezien, na in een werkruimte te zijn gezet door de beide overval- lers, uit de zaak te komen. Nadat op diverse manieren door politiemensen was getracht in con tact te komen met de zaak, hetgeen geen resultaat had, werd om tien over elf door het Arrestatieteam van de politie Rotterdam-Rijn- mond een instap in de zaak ge- daan. Daarbij werd alleen de 33-ja- rige medewerkster gewond aange- troffen. Zij bleek, toen zij naar bin nen werd getrokken, letsel aan haar kniebanden te hebben opgelo- pen. De beide overvallers waren niet meer aanwezig. Vermoedelijk had den zij, kort voordat de politie de omgeving afsloot, de zaak verla- ten. Uit de eerste verhoren van de slachtoffers bleek dat zij aan de overvallers persoonlijke bezittin- gen hebben moeten afgeven. Later in de middag kreeg de politie een melding van de assistentbe- drijfsleider, die alleen in het pand was achtergebleven, dat hij twee mannen in het pand had gezien die wegrenden. Onmiddellijk werd de omgeving van het pand weer afge- zet en deed het arrestatieteam weer een instap. Zij doorzochten het pand opnieuw. Na geruime tijd werd uiteindelijk achter een 'valse' wand in een nis een man aangetroffen. Hij werd aangehouden en overgebracht naar het bureau. De 21-jarige verdach- te, afkomstig uit Rotterdam wordt verhoord. Hij legt vooralsnog een onduidelijke verklaring af en is vaag over zijn mededader. De man is inverzekering gesteld. middelgroot 10 voorI per kiloIll blik a 418 gram 979 voorrnmrn SCHIEDAM - NIEUWLAND ROTTERDAM - De bezorgdienst van Maasstad weekbladen, Netwerk VSP, is met ingang van volgende week (week 13) bereikbaar via een nieuw telefoonnummer.: 0900-2020299. Bij Netwerk VSP kunnen lezers van Maasstad weekbladen terecht als de krant onverhoopt niet is ontvan- gen of met andere klachten betreffende de bezorging Zie advertentie elders in dit blad Timberiand SPORT durchtone ALLIN pre-pay pakket met Sagem 715 GSM-1800; voor perfect geluid Dutchtone netwerk: is niet landelijk dekkend, informeer in de winkel standby tijd 80 uur, gesprekstijd 6 uur Van 23&&S Nu debestekeus ieo en elektro MATIN 36 T/M 46 DEZE AANBIEDING IS GEHXG TOT EN MET ZATERDAG 17 APRIL '99. Bij inlevering van deze advertentie ontvangt u een extra korting van fl. 20,-. Rotterdam BERGWEG 229, TELEFOON 010 - 467 67 12 Rotterdam SCHIEDAMSEWEG 42, TELEFOON 010- 425 94 00 Schiedam L. KERKSTRAAT 15, TELEFOON 010- 273 22 88 Den haag Dierenselaan 26, TELEFOON 070 - 365 02 73 SCHIEDAM - Bijna elfduizend gulden, dat was de opbrengst van de Kunstveiling die afelo- pen zondag in't Paard was ge- organiseerd. Het geld wordt ge- bruikt om Fort Drakensteijn bekender en meer begaanbaar- der te maken. Want de speel- tuin, die bedoeld is voor zowel gehandicapte als niet-gehandi- capte kinderen, is nog niet echt begaanbaar voor kinderen in rolstoelen. Vooral als het flink geregend heeft, wordt de speel- tuin te drassig. Zie voor een verslag van de veiling de Plus- pagina. Foto Roger van der Kraan Op maandag 5 april is in verband met Pasen ONS Milieu gesloten. Op deze dag wordt geen huisvuil opgehaald. Het ophalen van huisvuil is als volgt verschoven: dindsag 6 april inhaaldag (van maandag 5 april) ledigen van grijze mini-containers donderdag 8 april inhaaldag (van maandag 5 april) ophalen van huisvuilzakken Wilt u tijdens de Paasdagen geen huisvuil buiten zetten. Schiedam schoon en op z'n Paasbest! Prettige Paasdagen Neem nu een kwartaalabonnement met automatische betaling op het Rotterdams Dagbiad en ontvang twee kaartjes voor Diergaarde Blijdorp cadeau. Naam: Adres: Voorl: Nr: m/v Postcode: Teiefoon: Plaats: (i.v.m. controle bezorging) Bank/gironr.: Handtekening: Stuur deze bon in een envelop zonder postzegel naar: Rotterdams Dagbiad, Afd. Abonnee Service Antwoordnummer 1579, 3000 VB Rotterdam

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1999 | | pagina 1