A De Erker bang voor 'Schiedamdites' .GRATIS McDeluxe proefrit mtsm cazffiss8 Stadsregio geeft geld om leegstand te bestrijden CPA7Y1! 617.300 94.6 MjUUPMT Gratis aapjes Wijkcentrum wil gesprek met Brinkman MaasposT STADS [RADIO] ZAALHUREN! NOVA Rechte Jeans met knoopsluiting kijken Totale oplage Bewoners gaan in aandelen Schiedams muziek- festival 1999 Filmhuis Schiedam MAZDA PENNINGS flSAififr Deze week in Expositie The Urn NOAD Nieuw nummer Bezorging Medewerker Xenosfiliaal aangehouden Torentje Yvon Zigeunermuziek Of bel gratis 0800 - 06 42 Schiedam Oplage 37.745 Topzwaar as.'Vrijdag rijdt de McDeluxe Limo rond in Vlaardingen Schiedam. Ziet u deze luxe limousine, hou'm dan aan voor een speciale rit naar McDonald's en proef gratis de ,^Z: McDeluxe. Wie anders! Tel. 010-2464222 ROTTERDAM OpgeteW debeste[ MflGER RUNDGEHAKT E98 SUNIL TABLETS of ACTIVE of COLOR Q99 per pakU VERSE KABELJAUWFILET 998 GRATIS EN VOOR DE OEUR PARKEREN PLUSMARKTVAN DIJK Geuzenplein 7 SCHIEDAM - WOUDHOEK PLUSMARKT K00RNNEEF Mgr. Nofenslaan 460 Gezellig cafe bar annex zaal SCHIEDAM - De Engelvan Henk Visch, een van de werken uit de Altena Boswinkelcollectie die hetStedelijk Museum binnen haar muren heeft weten te krijgen. Twaalfhonderd werken die momenteel worden gecateiogiseerd en voor een deel geexposeerd. Aanstaand weekend kan de Engel en meer tijdens het Museumweekend gratis worden bekeken. Ook de andere musea in Schiedam gooien hun deuren gratis open. Wandelroute door de Brandersbuurt naar aanleiding van expo Gorzenees brengt nieuwe cd uit in Rotown Tafeltennissers nemen afscheid van De Korenbeurs Iaanbieding van de maand| 1x gratis ZONNEBANK bij wassen/knippen 28,95 Donderdag 8, vrijdag 9 en zaterdag 10 april a.s. I 1 a Bigi brands, small]prices! bij een kwartaalabonnement op het Rotterdams Dagbiad EfJa noteer mij voor zo'n kwartaalabonnement. De eerste twee weken zijn gratis daarna betaal ik automatisch 31,98 per maand Over de Vesten 3a Schiedam Tel. 010-4738322 Fax 010 -4731589 Bezorging 0900-2020299 (22 ct p.min.) WOENSDAG 7 april 1999 6e jaargang nr.14 SCHIEDAM - Wijkcentrum De Erker wil een een gesprek met E. Brinkman, de voorzitter van de visitatiecommissie die eind april Schiedam bezoekt. De commissie gaat kijken of Schie dam de Gsbgelden verstandig heeft besteed. Hiertoe worden gesprekken gevoerd met verschillende personen, verenigingen en instellingen. De Erker verzet zich tegen een fusie met de Stichting Welzijn Schiedam, en hoopt dat Brinkman het colle ge van B en W kan overtuigen de fusie niet door te zetten. elkaar samenwerken. Als een van de belangrijkste oorzaken werd het OVP genoemd, het organisatiever- nieuwingsproces dat juist bedoeld was om de ambtenaren beter met elkaar te laten samenwerken. SCHIEDAM - Woningstich- ting Noordvest (WSN) is be- gonnen met het uitgeven van buurtaandelen aan de bewo ners van het Proveniershuis. In dit monumentale pand zijn inmiddels 27 van de 31 huishoudens aandeelhouder geworden. Met de uitgifte van aandelen probeert de woningstichting bewoners meer bij hun woonomgeving te betrekken. De buurtaan delen kosten de bewoners niets. De woningcorporatie zet iedere maand tien gul den van de huur opzij. Daardoor is er per jaar een bedrag beschikbaar van fl. 3240,-. De bewoners kunnen zelf aangeven waaraan zij dat bedrag willen besteden. het voordeel van dit systeem is dat plannen van bewoners die individueel moeilijk zijn uit te voeren, nu kunnen worden gerealiseerd. Diver se bewoners hebben al idee- en naar voren gebraeht. Ge- pteit werd onder meer voor nieuwe banken in de tuin, een hoffesst met 'live' mu- ziek, een kerstboom tijdsens de kerstdagen en verlichting in de poort. WSN overweegt ook in andere wooneom- plexen buurtaandelen uit te geven. SCHIEDAM - Vrijwel alle Schiedamse zang- en mu- ziekgezelschappen doen mee aan het Schiedams Muziek- festival 1999 dat door het Algemeen Muziek Overleg Schiedam (AMOS) en het Algemeen Zang Overleg Schiedam (AZOS) is georga- niseerd. Het festival vindt plaats in het Theater aan de Schie op zaterdag 10 april. Het is de eerste keer dat zo massaal door een zo groot aantal zangkoren en door alle muziekverenigingen uit Schiedam op een dag wordt opgetreden. Alle verenigin gen zullen zich kort aan het publiek presenteren. In de foyer van het theater staan informatiestands van de deelnemende verenigingen. Van 10.30 tot 22.30 uur is Theater aan de Schie gevuld met muziek: van harmonie- orkest OBK dat het spits af- bijt, via drumband Juliana en de Rijnmondband tot aan het laatste optreden van Harmonie St. Radboud. In totaal zullen ruim vijfhon- derd mensen in het Schie damse theater musiceren. de toegang is geheel gratis. SCHIEDAM - Filmhuis Schiedam vertoont donder- dag 8 en vrijdag 9 april la Vita e Bella. Guido beleeft ten tijde van het opkomend facisme en anti-semitisme een sprookjesachtige ro mance met de onderwijzeres Dora. Als de oorlog uit- breekt duurt hun geluk niet lang meer. Met hun inmid dels vijfjarige zoontje wor den ze naar een concentra- tiekamp gestuurd. Zaterdag 10 april draait 'Knoflikari. de fdm laat zien hoe ver schillende mensen eenzelfde dag doorbrengen. Ze probe- ren het leven zin te geven met absurde hobby's en neurotisch gedrag en lave- ren tussen toeval en lot. Totaal verkeerd begrepen', zo voelt wijkcentrum De Erker zich door het gemeentebestuur. Want waarom zou een goedlopend wijk centrum, volgens De Erker het 'best draaiend van Schiedam', ver- plicht moeten opgaan in de Stich ting Welzijn Schiedam, de SWS? Een gemeentelijke organisatie waarvan De Erker bar weinig ver- wacht. ,,Wij kiezen voor samen- werking met andere instellingen maar willen onze eigen identiteit niet kwijt", schrijven De Vrienden van De Erker in een brief aan B en W. „Gesprekken die in het verle- den met de gemeente en de SWS zijn gevoerd, doen ons vrezen dat fusie zal leiden tot langere beslis- lijnen en meer bureaucratie. We staan altijd klaar om iedereen met raad en daad bij te staan, daar is geen fusie voor nodig." De Erker verwijst naar de resulta- ten van de zelf-analyse die de ge meente Schiedam onlangs heeft la- ten maken. De resultaten van de zelf-analyse waren schokkend. De notitie maakte gewag van een een ambtenarenapparaat in verwarring zonder duidelijke aanspreekpunten en lijdend aan een verlies aan kwa- liteit en kennis. Ook werd er een gebrek aan continuiteit in beleid gesignaleerd. Verder bleek uit de notitie dat ambtenaren slecht met De Erker zegt nu bang te zijn be- smet te raken met het virus van het Stadskantoor, de Schiedamdites, en vreest de gevolgen van het overkoepeldend orgaan SWS: „De Erker staat bekend om zijn prakti- sche werk met veel vrijwilligers. Wij menen dat we in zo'n topzwa- re organisatie als de SWS niet goed kunnen functioneren. Er is in Schiedam zoveel te doen, dat wij niet begrijpen waarom het best draaiende wijkcentrum onder vuur komt te liggen. Wij vinden het een typisch staaltje van de gevreesde ziekte Schiedamdites, waarbij goe- de nuttige zaken kapot gemaakt worden ten koste van extra organi- satielagen en bureaucratie." Wanneer Brinkman besluit te pra- ten met De Erker, is het wijkcen trum bereid 'eventueel voor de lunch te zorgen'. De Erker wil Brinkman laten zien hoe goed het allemaal geregeld is in het wijk centrum, terwijl de gemeente er maar 'een rommeltje' van heeft ge maakt. Over DeVesten 3 3116 AD Schiedam kiloUs SCHIEDAM - NIEUWLAND Ruime parkeergelegenheid Hoofdstraat 131hoek Willem Brouwerstraat Schiedam-Zuid Tel. 010-4265074 of 2731650 A* Foto Roger van der Kraan REGIO - De Stadsregio Rotterdam trekt tien miljoen gulden uit om de leegstand van kwalitatief goede huurwoningen in voormalige groeikernen te bestrijden. Dit geld is bedoeld om de huur van de wo- ningen te verlagen, zodat de ver- houding tussen prijs en kwaliteit van de woningen verbeterd. De stadsregio neemt de helft van de steun op zich, de woningcorpora- ties moeten de andere helft bijleg- gen. Per woning bedraagt de steun van de regio ten hoogste tienduizend gulden. Het fonds is niet eeuwig- durend, het is opgericht voor een periode van tien jaar. De subsidie wordt in twee termijnen, per vijf jaar, toegekend. De uitkering moet beginnen in het jaar 2000. De woningen zijn gebouwd in de periode 1975 tot 1989. In totaal gaat het in de achttien gemeenten die meedoen aan de stadsregio vol gens een recente schatting om der- tigduizend woningen. Met het be- oogde budget kunnen duizend tot tweeduizend huizen worden aan- gepakt, naar gelang van de inspan- ningen van de wonincorporaties. Om voor steun van de stadsregio in aanmerking te komen, moet aan een aantal voorwaarden voldoen. Het moeten onverhuurbare wonin gen zijn uit de periode juni 1975 KAPSALON SCHOONHEIDSSALON Nieuwlandplein 20 - Tel. 010-2731099 ROTTERDAM - De bezorgdienst van Maasstad weekbladen, Net- werk VSP, is bereikbaar via een nieuw telefoonnummer.: 0900- 2020299. Bij Netwerk VSP kun nen lezers van Maasstad weekbla den terecht als de krant onverhoopt niet is ontvangen of met andere klachten betreffende de bezorging ROTTERDAM - Rechercheurs van het district Centrum hebben een derde verdachte aangehouden, die mogelijk betrokken was bij de overval vorige week op een Xenos filiaal aan de Oude Binnenweg. De 18-jarige Rotterdammer is een me dewerker van de zaak en heeft de beide overvallers vermoedelijk hulp verleend en informatie ver- strekt. Tijdens de overval werden drie medewerksters van de zaak door twee mannen voor korte tijd gegijzeld. Van de beide overval lers werd er een, een 21-jarige Rot terdammer, 's maandagmiddags in de zaak aangetroffen achter een 'valse' wand in een nis. De tweede overvaller, een eveneens 21-jarige Rotterdammer, werd woensdag- avond aangehouden. tot januari 1989. Daarnaast moet de leegstand van structurele aard zijn. die hoger is dan de gemiddel- de leegstand van 2,8 procent in de regio. De structurele leegstand houdt in dat een woning tenminste drie maanden in een jaar leegstaat. Dit probleem moet al minimaal drie jaar duren voordat de subsidie- vraag wordt ingediend. De corpo- raties kunnen dit jaar tot oktober hun aanvragen indienen bij de deelnemende gemeenten, die een vooradvies geven aan de uiteinde- lijke beoordelinscommissie. Die commissie inventariseert de aan vragen. Alleen de ernstigste geval- len omen voor steun in aanmer king, gezien het beperkte budget. Welke dat zijn, is in mei volgend jaar bekend. Het fonds is uitsuitend toeganke- lijk voor woningcorporaties. Parti- culiere huiseigenaren komen er niet voor in aanmerking. Dit is om te voorkomen dat beleggers met de subsidie aan de haal gaan. SCHIEDAM - De eerste paal van het Torentje van Yvon wordt mor- gen geslagen. M. Kalff, directeur van het Leids Universitair Medisch Centrum zal de eerste paal slaan. Het torentje komt te staan op de lo- catie Burgemeester Stulemeijer- laan/Honnerlage Gretelaan. De Schiedamse kunstenares Yvon Koopman trof de toren een aantal jaren geleden aan tussen sloopwer- ken van de oudbouw van Leidse ziekenhuis. Koopman ijverde er vervolgens voor een nieuwe be- stemming voor de toren te vinden. SCHIEDAM - Onder de naam Warm Blauw exposeren drie jon- ge Schiedamse kunstenaars (Sas- kia van Herwijnen, Martine Pon- te en Monique Veldhoven) hun werk bij Moesman beeldende Kunst aan de Lange Haven 50 in Schiedam. Zij maken werk in ge- mende techniek en zoals de naam van de expositie al zegt speelt de kleur blauw een belangrijke rol. Toch is ehun werk zeer verschil- lend. Zo maakt Van Herwijnen gebruik van alledaagse vormen en materialen, schildert Ponte be- halve met verf ook met vloeibare koolteer en voegt Veldhoven krijt en houtskool toe aan haar acrylverf-schilderijen. De expo sitie Warm Blauw is van 10 april tot en met 8 mei te zien van don- derdag tot en met zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur. SCHIEDAM - Joe de Doi (dans voor twee) treedt zondag 11 april op in jeneverie 't Spul aan de Hoogstraat 92. Vanaf 14.30 uur klinkt de Roemeense zigeunermu ziek van dit zesmansorkest weer als een klok. De muzikanten tonen dan hun grote vaardigheid op vi- ool, contrabas, accordeon, cymbal, panfluit, klarinet en taragot (Roe meense houten sopraansax). De toegang is gratis. DAYS USA's bekendste jeans mark zand kleur 149.95 c re I xi a o o bekendste leans merk 9 m »ag Neem nu een kwartaalabonnement met automatische betaling op het Rotterdams Dagbiad en ontvang twee kaartjes voor Diergaarde Blijdorp cadeau. Naam: Adres: Postcode: Telefoon:. Bank/gironr.: Voorl: Nr: m/v Plaats: (i.v.m. controle bezorging) Handtekening: Stuur deze bon in een envelop zonder postzegel naar: Rotterdams Dagbiad, Afd. Abonnee Service Antwoordnummer 1579, 3000 VB Rotterdam

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1999 | | pagina 1