Zicht op extra geld voor stadsvernieuwing SP wil GSM-antennes uit woongebieden weren 94.6 m Muziekfestival in Theater a/d Schie FOT# H8! pi MARATHON W ROTTERDAM t 1 I m- controle bezorging) 617.300 Totale opiage NOVA 'STAGS' [RADIO] BERGSCHENHOEK ZONDAG OPEN! Tit Schiedam krijgtsteun uit Tweede Kamer Proef Schiedam op zondag Filmhuis Schiedam Klarinet Ensemble Deze week in A4 Kosovo Female Factory debeste[ Spreekuur Schieland Ziekenhuis Leuzen zuil Stadserf MAZDA PENNINGS ir ratis naar eyenoord FC Twente i ar Ja noteer mij voor zo'n kwartaalabonnement. De eerste twee Of bel gratis 0800 - 06 42 Schiedam Opiage 37.745 Andere opvatting SCHIEDAM - Met overtuiging en met atstand heeft de metalformatie IMPafgelopen vrijdag de Popprijs Schiedam in de wacht weten te slepen. Het viertal speelde een loeistrakke set, met veel dynamiek waarin de zangeres een absolute hoofdrol vertoikte. Juicy Groove ging naar huis met de tweede prijs. Count Ziggenpuss mocht de derde prijs in ontvangst nemen. Meer over de Popprijs Schiedam op de Pluspagina. h GroenLinks kritiek op particulier initiatief Kerken organiser en actie voor vluchtelingen Interview met Adelheid Roosen over etnocross-over GOUDSE KAAS KOOLVISFILET 1 66 HAMLAPPEN qqq 1 kilo w GRATIS EN VOOR DE DEUR PARKEREN PLUSMARKTVAN DIJK Geuzenplein 7 SCHIEDAM - WOUDHOEK PLUSMARKT K00RNNEEF Mgr. Nolenslaan 460 Vie anders! Tel. 010-2464222 1x gratis ZONNEBANK bij wassen/knippen 28,95 ROTTERDAM ZIE ADVERTENTIE ELDERS IN DEZE KRANT FotoKlein met 16 vakzaken altijd bij u in de buurt! Foto Video Audio KTV Telecom Zondag op TV Rijnmond: twee uur lang sfeerverslagen vanaf het parcours met speciale aandacht voor de regiolopers en interviews met bijzondere marathonmensen vanuit het Novotel. Centrale presentatie: Jamaine van der Vegt en Cees van der Wel Vanaf 21.00 uur, iedere twee uur op TV Rijnmond. bij een kwartaalabonnement op het Rotterdams Dagblad i i Over de Vesten 3a Schiedam Tel. 010 - 4738322 Fax 010 -4731589 Bezorging 0900-2020299 (22 ct p.min.) WOENSDAG 14 april 1999 6e jaargang nr.15 SCHIEDAM - Het ziet ernaar uit dat de gemeente Schiedam extra geld van het Rijk tegemoet kan zien om de kwaliteit van de vooroorlogse wijken verder op te knappen. Vorige week donderdag waren regeringspartijen PvdA, VVD en D66 eens- gezind in hun oordeel om Schiedam te laten meedelen uit de knelpuntenpot van het Investeringsbudget Stedelijke Vernieu- wing (ISV). De kwaliteit van de vooroorlogse wijken in Schiedam ligt ver achter het landelijk gemiddelde. Het komt nog steeds voor dat Schie- dammers voor het doen van hun behoefte 'de tuin' in moeten, voor een ouderwets toilet in de buiten- lucht. Om deze vooroorlogse wo- ningen aan te pakken is veel geld nodig, en Schiedam wil de komen- de jaren het herstel van de histori- sche binnenstad versneld in bewe- ging brengen. Staatssecretaris Remkes kreeg van de Tweede Kamer het verzoek zijn plannen voor de stedelijke ver- nieuwing op bepaalde punten aan te passen. Luchtenveld (VVD) ging in op een aantal specifieke problemen waaronder knelpunten pot. Hij stelde dat een aantal stads- vernieuwingsgemeenten zoals Schiedam en Gouda met dat geld geholpen moeten worden. Van t Riet (D66) wees op de afspraken die de toenmalige bewindslieden eind 1997 met de Tweede Kamer hebben gemaakt over de knelpun tenpot. Die afspraken moeten nu SCHIEDAM - Proef Schie dam op zondag is een wan- delroute door de historische binnenstad van Schiedam, waarbij een ervaren mede- werker van het VVV-gid- senteam de wandelaars be- geleidt en vertelt over de cultuurhistorische beziens- waardigheden die Schiedam rijk is. Speciaal voor deze vvandeling zijn er exclusieve afspraken gemaakt met mu- sea en restaurants. Aan het eind van de middag kunnen de wandelaars dan ook zeg- gen dat ze Schiedam letter- lijk en figuurlijk geproefd hebben. De wandeling be- gint om 12.30 uur in restau rant de Mouterij, waar een eenvoudige lunch wordt ge- bruikt. Van daar gaat het naar molen De Nieuwe Palmboomen naar het Ne- derlands Gedistilleerd Mu seum, waar een bezoek wordt gebracht aan het proeflokaal. De wandeltocht eindigt in de Brandersketel waar een Otidhollandsr rijsttafel op de wandelaars wacht. Proef Schiedam op zondag wordt georganiseerd op zondag 9 mei, het arran gement kost fl. 92,50. be- langstellenden kunnen zich aanmelden bij VVV Schie dam. SCHIEDAM - Filmhuis Schiedam vertoont donder dag 15 en vrijdag 16 april 'The Mighty'. Maxwell Ka ne is de Dik Trom van de buurt. Hij blijft ieder jaar zitten omdat hij nauwelijks kan lezen en schrijven. Om dat hij bovbendien groot en dik is, is hij een gemakkelij- ke prooi voor de pestkoppen uit de klas. er verandert iets in zijn leven als hij zyn nieu we buurjongen Kevin leert kennen. Kevin is schriel, ge- bocheld, beweegt zich strompelend voort met beenbeugels, maar is buiten- gewoon pienter. Zaterdag 17 april draait 'De man met de hond'. Kees is niet een- zaam. Kees is alleen. Zijn moeder en zijn hond, dat is alles wat hij heeft. Maar zijn moeder herkent hem niet meer en van zijn hond be- staat alleen de riem. Als het arbeidsbureau hem wijst op een baan bij een plaatselijke bank komt er een einde aan zijn vredig bestaan. Filmhuis Schiedam is geves- tigd in Theater de Teerstoof, Nieuwstraat 12. De voorstel- lingen beginnen om 21.00 uur. De toegangsprijs be- draagt tien gulden. SCHIEDAM - Het Leblanc Benelux Klarinet Ensemble treedt woensdag 21 april op bij muziekcentrum Op- Maat. Het Leblanc Benelux Klarinet Ensemble werd op- gericht om de klarinet te promoten. Het ensemble be- staat uit topsolisten die veel- al zijn opgenomen in de di verse Belgische beroepsor- kesten. Naast het optreden zijn ze ook werkzaam als docent. Tijdens het optreden in OpMaat zal wordt er ook een presentatie gehouden over de productie van Le blanc klarinetten en Vando- ren mondstukken en rieten. Het optreden is in het hoofd- gebouw van muziekcentrum 'OpMaat', Meidoornstraat 30 te Vlaardingen, om 19.00 uur, de toegang is gratis. worden nagekomen en Van 't Riet noemde in dat verband Schiedam. De knelpuntenpot is een uitvloeisel van de motie 'Jeekel' die eind 1997 door de Tweede Kamer werd ingediend en door toenmalig staatssecretaris Tommel werd overgenomen. In die motie werd voor het eerst gesproken over een knelpuntenpot voort steden die buiten hun schuld nog lang niet halverwege de stadsvernieuwings- opgave zijn. Tommel liet destijds een half jaar later aantekenen dat hij het logisch zou achten wanneer Schiedam daarvoor in aanmerking zou komen. Hoewel staatssecretaris Remkes toezegde het beleid van ambts- voorganger Tommel te zullen voortzetten, verwoordde hij begin dit jaar in een brief aan de Tweede Kamer een andere opvatting over de knelpuntenpot. In de brief stond dat gemeenten met onvoorziene en incidentele problemen een beroep kunnen doen op extra geld; de structurele problemen van Schie dam passen niet in die omschrij- ving en daarmee kwam Schiedam in de problemen. Nu, door de kamerbrede steun voor onder andere Schiedam, zal Remkes met een oplossing moeten komen, zo denkt de gemeente Schiedam. Foto Roger van der Kraan SCHIEDAM - De gemeenteraads- fractie van de SP wil GSM-anten nes zo veel mogelijk weren uit woongebieden. Ze zouden hori- zonvervuiling in de hand werken, het woongenot aantasten en bo- vendien bestaat er onzekerheid over de gezondheidseffecten van de installaties. Enigszins verontrust door de op- mars van de installaties heeft de SP-fractie een ware waslijst aan vragen gesteld aan het college van B&W. Hoeveel GSM-installaties staan er eigenlijk in Schiedam? En hoeveel van die installaties zijn op of vlakbij een wongebouw ge- plaatst? De SP vraagt zich daar- naast af of voor De GSM-antennes wel een bouwvergunning is afge- geven. Informatie die de partij uit Dordrecht heeft ontvangen leert namelijk dat voor vrijwel alle GSM-apparatuur die tot op heden is geplaatst een bouwvergunning nodig is. Zo'n bouwvergunning zou in bijna geen enkel geval zon- der meer kunnen worden afgege- ven. Daarvoor zou en vrijstellings- procedure nodig zijn. dat houdt weer in dat omwonenden bezwaar zouden kunnen aantekenen tegen de plaatsing van de GSM-installa- ties. De SP wil van het college weten of aspecten als horizonvervuiling, ruimtelijke inpassing, welstand en woongenot worden meegewogen. Zorgen zijn er daarnaast over eventuele gezondheidsrisico's voor de bewoners van de gebou- wen waarop de GSM-antennes zijn geplaatst. Bij mobiele telefonie wordt nbamelijk gebruik gemaakt van radiofrequente golven. Mo- menteel is er een discussie gaande over de effecten daarvan op de volksgezondheid. De radiogolven zouden zich met name in horizon- tale richting voortbewegen en daardoor meer gevaar opleveren voor werklieden op het dak van een gebouw met en GSM-antenne dan voor de bewoners onder dat dak. Sommige medici wijzen er echter op dat het bij asbest tien jaar heeft geduurd voor algemeen er- kend werd wel;ke gevaren eraan verbonden zijn. De SP wil dan ook weten of het college al signalen heeft ontvangen ovcer verminderd woongenot als gevolg van de gevreesde negatieve gevolgen voor de gezondheid. de partij komt met een hele serie sug- gesties voor beleid op het gebied van GSM-installaties. Zo zou de Sp graag zien dat GSM-antennes zo veel mogelijk worden geweerd uit woongebieden. Waar mogelijk zou gebruik moeten worden ge- ,maakt van reclamezuilen, wind- molens en hoogspanningsmasten. daarnaast wil de SP een onderzoek naar de mogelijkheden van een combinatie van kunst, reclamezui len en zendmasten. De gemeente Schiedam zou er volgens de SP ook goed aan doen er bij de ver- schillende telecombedrijven op aan te dringen over te gaan tot meer samenwerking zodat GSM- installaties zoveel mnogelijk geza- menlijk kunnen worden geexploi- teerd. jong/oud/jong belegen - belegen/extra belegen 11 UU per kiloI U 100 gramI SCHIEDAM - NIEUWLAND BERGWEG 110 SCHIEDAM - In april vinden de spreekuren plaats waarin patienten een spreekuur houden voor andere patienten in het patientenvoorlich- tingscentrum van het Schieland Ziekenhuis. Maandagochtend 19 april is de Asbestslachtoffers Ver- eniging Nederl.and aanwezig: maandagmiddag 19 april zijn van 14.00 - 16.00 uur medewerksters van het Landelijk Contactorgaan Begeleiding Borstkankerpatienten (LCBB) aanwezig. Dinsdagoch- tend 20 april de Diabetes Vereni- ging Nederland DVN van 10.00- 12.00 uur; dinsdagmiddag 20 april zal van 14.00 - 16.00 uur de Alz heimer Vereniging Rotterdam spreekuur houden. Op woensdag- ochtend 21 april van 10.00 - 12.00 uur zal de Algemene Nederlandse Gehandicapten Organisatie ANGO spreekuur houden in het zieken huis. Op woensdagmiddag 21 april 14.00 - 16.00 uur zijn leden aan wezig van de Psoriasisvereniging Rotterdam. Donderdagmiddag 22 april is van 12.30 - 14.00 uur de Lupus Patientengroep en van 14.00 - 16.00 uur de Nationale Vereniging voor Fibromyalgiepa- tienten te vinden in het voorlich- tingscentrum. Ook patienten die niet worden behandeld in het Schieland Ziekenhuis zijn welkom in het voorlichtingscentrum. SCHIEDAM - Onbekenden heb ben onlangs op een van zuilen van het Stadserfcomlex met een zwarte viltstift discriminerende leuzen aangebracht. De tekst, ontdekt af- gelopen zaterdag, kan gemakkelijk met thinner worden verwijderd, zo verwacht een woordvoerster van de gemeente Schiedam. KAPSALON SCHOONHEIDSSALON AANBIEDING VAN DE MAANDl Nieuwlandplein 20 - Tel. 010-2731099 WiKQOMiH (ind. terr, 'Weg en Land'}, tekfrn 010-5216977. ROTTERDAM Olyi lelefoon 010-4791944" 6 Oojen per week open, zaterdag tot 17.00 our. UMIDWIIK Molenstraat 3, lelefoon 0174-62SS06. Geopend dinsdag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.30 uur. Zaterdag tot 16.00 uur. Vrijdag koopavond. SCHIEDAM - Ruim vijfhon- derd muzikanten hebben afge- lopen zaterdag de akoestiek van het Theater a/d Schie be- proefd, en met succes. Vrijwel alle Schiedamse zang- en mu- ziekgezelschappen namen de gelegenheid te baat zich aan het publiek te presenteren. Het was de eerste keer in Schiedam dat zoveel koren en muziekvereni- gingen zich op een plaats en op een dag presenteerden. Het fes tival was georganiseerd door- het Algemeen Muziek Overleg Schiedam (AMOS) en het Alge meen Zang Overleg Schiedam (AZOS). Foto Roger van der Kraan DE GROOTSTE FOTO, VIDEO, AUDIO, TV. SPECIALIST! 1 klein weken zijn gratis daarna betaal Naam: Adres: Postcode: Telefoon: Bank/gironr.: Neem nu een kwartaalabonnement met automatische betaling op het Rotterdams Dagblad en ontvang twee kaartjes voor de topper Feyenoord - FC Twente itisch 31,98 per maand Voorl: m/v Plaats: Handtekening: Stuur deze bon in een envelop zonder postzegel naar: Rotterdams Dagblad, Afd. Abonnee Service Antwoordnummer 1579, 3000 VB Rotterdam

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1999 | | pagina 1