617.300 Schiedam en Vlaardingen halen samen het vuil op maaspost 94.6 •aSH®® 10-18 hi,MM El Chun Chen Kinderboeken uitgereikt t I DE CORRECT BALANS K00PJESKRANT NOVA STADS [RADIO! ZAAL HUREN! OP MIKE BEURS LOOP JE ZONULAR GRATIS BINNEN EN VINO JE 0NGEL0FELIJKE K00PJES? DAT KAN OP DE I0l BOEKENBEURS! 'N KWART MIU0EN B0EKEN EN S TRIPS VOOR MG EEN GROTE 0NTDEKKING DIE U ZEKER NIET MAG MISSEN. www.kinorama.nl Transcendente Meditatie Gratis naar yenoord - FC Twente Totale oplage Fusie ONS Energie en Eneco 'niet meer aan de orde' Schiedam uit de doeken Het moment in de bibliotheek Punkpop in Blauwe Brug Verdachte overval aangehouden Opgeteld Deze week in Oud-Schiedam Polderwegen Adri Reijnhout NS-station moeilijkertoegankelijk Nieuw nummer Bezorging III SUPER VOORDELIG!!! COMPUTERS PRINTERS •SCANNERS •REFLEX CAMERAS •COMPACT CAMERAS •CAMCORDERS •GSM TELEFOONS •DECT-TELEFOONS O www.kinorama.nl ,arja noteer mij voor zo'n voordelig abonnement. De eerste twee weken zijn gratis daarna betaal ik automatisch 31,98 per maand Of bel gratis 0800 - 06 42 Schiedam Oplage 37.745 SCHIEDAM/VLAARDINGEN - De fusie van ONS Milieu en Stadsreiniging Vlaardingen is mogelijk, haalbaar en profijte- lijk. Dat blijkt uit de resultaten van een onderzoek dat afgelo- pen maandag is gepresenteerd. De fusie kan op 1 januari 2000 al een feit zijn. De ondernemingsraden moeten nog advies uit- brengen. De voorgenomen fusie tussen ONS Energie en ENE CO is volgens ONS-directeur H. Eikenbroek evenwel 'niet meer aan de orde'. de beste! HEERLIJKE AARDBEIEN 950 RUNDER RIBLAPPEN Q00 BAVARIA PILS K 00 VOOR DE DEUR EN GRATIS PARKEREN PLUSMARKTVAN DIJK Geuzenplein 7 PLUSMARKT K00RNNEEF Mgr. Noienslaan 460 wwmmi Nieuwe tentoonstelling in Stedeiijk Museum Bewoners zijn sluipverkeer meer dan zat 'We moeten Nieuwland weer gezond maken' ROTTERDAM Gezellig 1 cafe bar annex zaal INFO: 030 -60 474 00 VRIJDAG APRIL 10-21UUR ZATERDAG ZONDAG UUR ..APirrffts Iferzending door heel Nederland! MAZDA PENNINGS Wie anders! Tel. 010-2464222 Nieuwe collectie pierre cardin Horloges Over de Vesten 3a Schiedam Tel. 010-4738322 Fax 010-4731589 Bezorging 0900-2020299 (22 ct p.min.) WOENSDAG 21 april 1999 6ejaargang nr.16 SCHIEDAM - De witte grootzeilen van een vloot historische schepen in de Lange Haven dienen 29 mei als projectieschermen voor films over het verleden van Schiedam. Daarmee krijgt Schiedam een uniek filmspektakel. Vanaf het moment dat de schemering invalt worden historische films vertoond, die zijn ge- maakt als documentatie, re- clamefilm of als verslag van een bijzondere gebeurtenis. Het wordt een kijkfeest met veel nostalgie en mooie plaatjes. De organisatie wil het al bestaande program- ma graag uitbreiden met 8mm-films uit de jaren zes- tig en zeventig van Schie- dammers. Op een van de schepen kunnen dan films van blozende kinderen en trotse oipa's en oma's ver toond worden. De organisa tie van Schiedam uit de doe- ken zoekt daarom contact met bezitters van 8mm-films die er geen bezwaar legeit hebben hun familiegebeur- tenissen op het grootzeil van een klipper of tjalk gepro- jecteerd te zien. Belangstel- lenden kunnen contact op- nemen met het Gemeente- archief, tel. 2465757. SCHIEDAM - Samen met het comite Internationaal Jaar van de Ouderen, het Algemeen Dagblad en Seni or Web organiseren de Openbare bibliotheken de komende weken een maifes- tatie waarbij iedereen wordt opgeroepen om zijn of haar belangrijkste moment te be- schrijven, te tekenen of te fotograferen. Dat kunnen momenten zijn die iedereen kent: de dag dat Nederland werd bevrijd of de dag waarop Kennedy werd ver- moord. Het kunnen momen ten zijn die bijna iedereen beleeft maar iedereen an- ders, een huwelijk of een ge- boorte. Het kan ook een uniek moment zijn: die reis door Pakistan of gewoon thuis zo'n bijzonder mo ment. Het kan ook een ge- droomd moment zijn de dag dat je die filmster ont- moette of iets dergelijks). Jong en oud worden opge roepen om hun belangrijk ste moment te beschrijven, tekenen of fotograferen. Per medium en per leeftijdscate- gorie wordt de winnaar be- loond met een moment naar keuze ter waarde van vijf- honderd gulden. Deelname formulieren zijn verkrijg- baar bij de bibliotheek. SCHIEDAM - Stichting De Blauwe Brug organiseert za- terdag 24 april een punkfes- tival met als naam Punk- pop'99. Tijdens Punkpop '99 treden vijf bands op uit de regio Schiedam en een band uit Amsterdam. Op- tredens zijn er van Korch (hardcore/punk), Protest (punk), Chillfactor (melodi- euze punkrock), Raise Kain (melodieuze punkrock) en Rectum (ska-punk). Punk pop '99 begint om 18.45 uur. De zaal is geopend vanaf 18.15 uur. De toegangsprijs bedraagt vijf gulden. Aan de voorgenomen fusie tussen ONS Energie en ENECO is twee jaar gewerkt. Maar de Schiedamse aandeelhouder (de gemeente Schiedam) ziet er voorlopig van af met het plannen van de fusie door te gaan. De medewerkers van EN ECO zijn hierover maandagavond ge'informeerd. Meer zekerheid lijkt er te bestaan over de fusie tussen ONS Milieu en Stadsreiniging Vlaardingen, een coproductie van de gemeenten Schiedam en Vlaardingen. Beide gemeenten krijgen de helft van het aantal aandelen in bezit en blijven dus de voile zeggenschap over het bedrijf houden. „Het is belangrijk de gemeentelijke positie in de markt te verstevigen", legde de Vlaardingse wethouder K. van der Windt afgelopen maandag uit. „Door de krachtenbundeling word je niet afhankelijk van de markt en dat is goed voor de burger en het personeel." Wethouder A. G. Wiegman: „De tariefstelling lever je zo niet over aan de markt." Het personeel wordt in zijn geheel door het nieuw te vormen bedrijf overgenomen. Bij ONS Milieu werken 130 Schiedammers, in Vlaardingen gaat het om 70 werk- nemers. Als werknaam is gekozen voor IRADO NV, Intergemeentelijke Reiniging-, Afvalinzameling en Dienstverleningsorganisatie. De betrokken partijen verwachten een efficiency-verbetering van 5 pro- cent. Voordeel kan bijvoorbeeld behaald worden door het opheffen van de Vlaardingse stadsreini- gingsvestiging aan de Hoflaan: al het personeel en materieel zal naar verloop van tijd worden onderge- bracht aan de Schiedamse Van Heekstraat. Het bedrijf aan de Hof laan moest toch al worden ver- plaatst in verband met het herin- richten van Het Buizengat, aldus Van der Windt. Wei blijft er in Vlaardingen een aanbiedstation bestaan, maar daar moet nog een lokatie voor worden gevonden. Verder voordeel verwacht de wet houder Van der Windt van de schaalvergroting. Wanneer je in een keer een grote partij afval kan aanbieden, in plaats van twee keer een helft, kan een handige onder- handelaar wat van de afvalverwer- kingsprijs afsnoepen. Per jaar zal er honderdduizend ton afval wor den verwerkt. Er zullen wel wat emoties om de hoek kijken bij de fusie, verwacht de Vlaardingse wethouder A. Kool. Twee bedrijfsculturen die in elkaar moeten worden geschoven. Belangrijk is het verschil in ar- beidsuren per week: in Vlaardin gen wordt er 32,3 uur per week ge werkt, in Schiedam 38 uur. Hier over zal nog gesproken worden met de betrokken vakbonden. Maar het zal niet zo zijn, beloofde de wethouder, dat de Vlaardingers opeens langer moeten gaan wer ken. Wethouders (aandeelhouders) en directie presenteerden de uitkomst van het onderzoek afgelopen maandag in Vlaardingen. Foto Roger van der Kraan SCHIEDAM - Politiemensen van het district Schiedam hebben dins- dagavond in Amsterdam een 25- jarige Schiedammer aangehouden. De man wordt ervan verdacht op 12 juni 1998 een overval te hebben gepleegd op een cd-winkel in win- kelcentrum De Nieuwe Passage. De man drong die dag samen met een medeverdachte voor openings- tijd de winkel binnen en bedreigde een winkelbediende met een mes en een vuurwapen. De medever dachte, een 21-jarige Rotterdam- mer, werd op 18 januari 1999 aan gehouden. Deze man heeft inmid- dels bekend de overval te hebben gepleegd. Tevens wordt onder- zocht of de Schiedammer betrok ken is geweest bij de serie overval- len die vanaf eind 1997 in onder meer Schiedam, Vlaardingen en Rotterdam is gepleegd. 500 grammm m 1 kilow krat a 12 flesjesUa SCHIEDAM - WOUPHOEK SCHIEDAM - NIEUWLAND HAAL GRATIS OP KAPSALON SCHOONHEIDSSALON Iaanbieding van DE MAANDl 1 x gratis ZONNEBANK bij wassen/knippen 28,95 "Nieuwlandplein 20 - Tel. 010-2731099 SCHIEDAM - Vijftien jaar geleden vierde Excelsior '20 voor het laatst een kampioensfeestje maar men was het nog niet verleerd. Het eerste elftal werd dit jaarkampioen in de vierde klasse en datgafaanleiding tot uitbundige taferelen. Volgend jaar mag het elftal zijn kunsten een klasse hoger gaan vertonen. Foto Roger van der Kraan SCHIEDAM - In verband met de tijdelijke verplaatsing van de hoofdingang van station Schie dam-Centrum is de loopafstand naar de perrons langer geworden. De toegankelijkheid is, mede door een extra trap, verminderd. Dat geldt met name voor minder vali- den en reizigers met (veel) bagage. Via de ingang aan de achterzijde van station Schiedam-Centrum zijn alle perrons via de voetgan- gerstunnel op de gebruikelijke ma- nier. dus zonder extra trap, bereik- baar. Geadviseerd wordt, indien mogelijk, van deze ingang gebruik te maken. De ingang is bereikbaar via de Overschieseweg. Aan de achterzijde van het station is tevens parkeergelegenheid. Sinds januari 1998 is station Schie dam-Centrum niet meer toeganke- lijk voor mensen met een functie- beperking. Zij worden verwezen naar Station Rotterdam Centraal om van daaruit verder te reizen. Om te voorkomen dat mensen hierdoor extra reiskosten moeten maken is een tijdelijke vervoerre- geling getroffen. De regeling houdt in dat men minimaal een werkdag van tevoren (voor 14.00 uur) de reis moet aanmelden bij het Bureau Assistentieverlening Ge- handicapten in Utrecht. Deze rege ling zoals genoemd in de brochure 'Gehandicapten' van de NS is tij dens de verbouwing van het station ook van toepassing op reizigers die slecht er been zijn. Het Bureau As sistentieverlening Gehandicapten is van maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 uur en 16.00 uur be reikbaar. Tel: 030-2305566. ROTTERDAM - De bezorg- dienst van Maasstad weekbla- den, Netwerk VSP, is bereik baar via een nieuw telefoon- nummer.: 0900-2020299. Bij Netwerk VSP kunnen lezers van Maasstad weekbladen te- recht als de krant onverhoopt niet is ontvangen of met ande- re klachten betreffende de be zorging Ruime parkeergelegenheid Hoofdstraat 131hoek Willem Brouwerstraat Schiedam-Zuid Tel. 010-4265074 of 2731650 SJJJJJJ, J zie advertorial in deze krant /ll Ol Passage 3 1 juwelier 010-4269593 SCHIEDAM - Verzin een origi- nele vraag voor een kinderboe- kenschrijver. Dat was de op- dracht die leerlingen van de groepen vijf en zes van de ba- sisscholen De Klinker, Annie M.G. Schmidt, de Peperklip, Kethel en St. Jozef een aantal maanden geleden kregen. Het bedenken van een goede vraag was onderdeel van het School- KunstProgramma. In de bi bliotheek maakten de kinderen kennis met een aantal schrij- vers. Die bepaalden dan wie hen de meest originele vraag had gesteld. De gelukkigen mochten afgelopen zaterdag met hun ouders naar Boekhan- del Mercurius in het Hof van Spaland, waar zij een boek kre gen uitgereikt. Foto Roger van der Kraan bij een vast abonnement op het Rotterdams Dagblad Neem nu een voordelig abonnement met automatische betaling op het Rotterdams Dagblad en ontvang twee kaartjes voor de topper Feyenoord - FC Twente cadeau. *arwwH-n Naam: I Adres: Voorl: Nr: m/v Postcode: Plaats: (i.v.m. controle bezorging) Handtekening: Telefoon: Bank/gironr.: Stuur deze bon in een envelop zonder postzegel naar: Rotterdams Dagblad, Afd. Abonnee Service Antwoordnummer 1579, 3000 VB Rotterdam srfclAKE TAAU

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1999 | | pagina 1