Geen trek in kunstzinnige bestrating Hoogstraat iimsposf I FOT# mm 'Tulpen uit Schiedam...' ChiqiCheri ccr.k^' zetskst Vrouw mishandeld Vreemde eend in de bijt DE CORRECT AANBIEDINGS KRANT 617.300 wifiSr NOVA Wei nig animo onder Schiedamse kunstenaars Passage Boemeltje Vragen over Kosovo Centraal Meldpunt Schiedam uit de doeken Nieuw nummer Bezorging KIPFILET 1 n°° Deze week in Ons woningaanbod DEZE WEEK IN MAASPOST 6 weken voor 29,-* Totale oplage ZIE APVERTENTIE ELDERS IN DEZE KRANT Of bel gratis 0800 - 06 42 Opgeteld debeste[ PEPSI COLA nn SCHOLFILET VOOR DE DEUR EN GRATIS PARKEREN PLUSMARKT VAN DIJK Geuzenplein 7 SCHIEDAM - WOUDHOEK PLUSMARKT K00RNNEEF Mgr. Nolenslaan 460 Kunstwerkt MAZDA PENNINGS Wie anders! Tel. 010-2464222 Theater Theater a.d. Schie presenteert nieuw programma Gemeente Lid C.Management verwijt Schiedam zwalkend beleid SVDPW Hattrick van Patrick houdt SVDPW in de race DOP DOP Vastgoed FotoKlein met 16 vakzaken altijd bij u in de buurt! Foto Video Audio KTV Telecom TR0PHY KNIPPEN normaal 23,95 Bent u op zoek naar een huurwoning in Maassluis, Vlaardingen, Schiedam en Hoek van Holland? Reageer dan met Woonkeuzetekst, de gemakkelijke aanvulling op de Woonkeuzekrant. kies Kabelkrant RD-TV kies teletekstpag. 606 bel 010 - 890 09 09 volg de instucties op de TV. Neem nu een proefabonnement op het Rotterdams Dagblad en ontvang de krant 6 weken lang in de bus voor slechts 29,-. Dat is een korting van maar liefst 14,50. Vul snel de bon in EfJa, noteer mij voor zo'n voordelig proefabonnement Schiedam Oplage 38.000 KLARE TAAL HAAL GRATIS OP Over de Vesten 3a Schiedam Tel. 010 - 4738322 Fax 010 - 4731589 Bezorging 0900-2020299 (22 ct p.min.) WOENSDAG 5 mei 1999 6e jaargang nr.18 SCHIEDAM - Nee, ze heeft er geen trek in om iets met de Hoogstraat te gaan doen, zegt een Schiedamse kunstenares, voor een publiek dat zombie-achtig door de straat loopt. Mer- ken ze tiberhaupt wel dat ze over kunst lopen? En ze heeft er ook weinig vertrouwen in dat het ook echt de Hoogstraat op- fleurt. De Hoogstraat kan wel een facelift gebruiken, vond ook de gemeente Schiedam, en schreef begin dit jaar een kunstopdracht onder Schie damse kunstenaars uit. De op- dracht luidde: lever een ontwerp in voor zes elementen die in de be strating worden verwerkt (2,1 me ter bij 2,1 meter). Het ontwerp moest verwijzen naar de historie van Schiedam. Voor deze kunstop dracht stelde de gemeente Schie dam een budget vast van vijftig- duizend gulden. Nu, na het ver- strijken van de inzendingstermijn, blijkt dat de Schiedamse kunste naars niet te porren zijn voor de opdracht. Het animo is gering. Geen tijd, is een veelgehoord ex- cuus. Maar ook zeggen kunste naars zich niet te willen lenen om op de vierkante centimeter wat aan kunst te doen. Kunst in de openba- re ruimte, akkoord, maar dan moet het wel serieus worden opgevat. lets groter ook. Een woordvoerster van de ge meente Schiedam erkent dat er SCHIEDAM - Het Passage Boemeltje is zaterdag 8 mei weer present in winkelcen- trum De Nieuwe Passage. Dit keer kunnen kinderen er op los knutselen voor moeder. Er kan een heel speciaal moe- derdag-cadeautje worden gemaakt. Een zakdoek kan, geheel naar eigen inzicht en ontwerp, worden inge- kleurd. De zakdoeken die klaar zijn worden van een fraaie cadeauverpakking voorzien zodat het cadeau een verrassing blijft. En dan maar kijken hoe moeder rea- geert wanneer zij op 'haar' dag het cadeautje uitpakt. SCHIEDAM - De gemeente- raadsfractie van Groen- Links dringt er bij het Schie damse college van burge- meester en wethouders op aan een 'uiterste inspanning' te doen om een geschikte lo- catie in Schiedam te vinden voor de opvang van vluchte- lingen uit Kosovo. Daarnaast vraagt GroenLinks het colle ge er bij de Schiedamse wo- ningcorporaties op aan te dringen leegstaande wonin- gen 'waar de corporaties naar eigen zeggen meer dan voldoende van op voorraad hebben' tijdelijk ter beschik- king te stellen van het Cen traal orgaan Opvang Asiel- zoekers (COA) voor de op vang van vluchtelingen uit Kosovo. GroenLinks vindt dat een extra inspanning van de gemeente voor de hand ligt, ook al voldoet Schiedam al ruimschoots aan haar taaksteiling voor de opvang van vluchtelingen. Het COA deed eerder een dringende oproep aan gemeenten en woningcorporaties om woonruimte aan te bieden. SCHIEDAM - Bewoners van Schiedam-Oost hoeven niet meer te zoeken naar de juiste plek waar ze klachten over hun wijkl kwijt kunnen. Het Wijkservicepunt Oost in de Franklinstraat 11a fungeert met ingang van 3 mei name- lijk als Centraal Meldpunt. Alle problemen met of onge- noegens over de buitenruim- te, van loszittende stoepte- gels en verstopte putten tot zwerfvuil en parkeerover- last, kunnen bij het Centraal Meldpunt worden aange- meld. Dat kan persoonlijk maar ook telefonisch, tel. 4269622 op werkdagen van 9.00 tot 16.00 uur. Waar mo- gelijk zullen de onderhouds- medewerkers of veiligheids- assistenten van het wijkser- viceteam de klachten zelf verhelpen. Waar nodig wordt hulp van buitenaf in- geroepen. Klachten zullen zo snel mogeljk worden afge- werkt. na een paar maanden wordt bekeken of de nieuwe manier van werken aanslaat en bruikbaar is in andere de- len van Schiedam. SCHIEDAM - Het Haven-, Mu- ziek- en Molenfestival van zater dag 29 mei wordt dit jaar opgeluis- terd door en uniek evenement. 's Avonds als de schemer invalt wor den er historische films van en over Schiedam vertoond op de grootzeilen van een viertal monu- mentale schepen. 'Schiedam uit de doeken' is de naam van het evene ment en het zal plaats vinden in de Lange Haven. De Stichting Schip- persbelangen organiseert het film- feest ter gelegenheid van de feeste- lijke heropening van molen De Walvisch. Er worden films ver toond die voor alle Schiedammers interesant zijn. Films van en over Schiedam en Schiedammers. In een eerder stadium deed de stich ting al een oproep aan Schiedam mers om 8mm films die ze nog op zolder hebben liggen (tijdelijk) af te staan zodat op de zeilen van een van de vier schepen films kunnen worden vertoond van spelende kinderen en trotse pappa's en ma ma's. Op de andere schepen wor den historische films vertoond, on der meer van het bezoek van ko- ningin Wilhelmina en prinses Juli ana aan Schiedam in 1923. ROTTERDAM - De bezorg- dienst van Maasstad weekbla- den, Netwerk VSP, is bereik- baar via een nieuw telefoon- nummer.: 0900-2020299. Bij Netwerk VSP kunnen lezers van Maasstad weekbladen te- recht als de krant onverhoopt niet is ontvangen of met ande re klachten betreffende de be zorging 1 kiloIUi regular, light of max. K UU fies a 1,5 liter, 3 voor%3 m gevuld met zatm K "1 340 gramU SCHIEDAM - NIEUWLAND 'niet zo heel veel' Schiedamse kunstenaars hebben gereageerd. De adviescommissie Beeldende Kunst heeft dan ook voorgesteld om ook buiten de gemeentegren- zen te gaan kijken. Maar, zegt ze, ze hoopt er op dat er minimaal een Schiedamse kunstenaar een ge- schikt ontwerp inlevert. Pikant is dat Kunstwerkt, een groep Schiedamse kunstenaars, vorig zomer ook met een kunstplan voor de Hoogstraat kwam. De be- reidheid om na te denken over kunst in de Hoogstraat bestaat er dus wel degelijk. Maar Kunstwerkt wil echt iets met de hele Hoog straat gaan doen, niet op vierkante centimeter. Ze willen iets gaan doen met de puien, en zijn hierover in gesprek met wethouder L. A. Hafkamp. Hierover valt volgens de woordvoerster van de gemeente Schiedan verder nog niets con- creets te melden. SCHIEDAM - Echt warm was het niet, zo laat op de dag, maar toch beleefden de bezoekers van het Korte Havenconcert afgeiopen zaterdag een genoegiijke avond. Klassieke klanken klonken over het water, terwijl men kon genieten van het uitzicht op een mooi stukje Schiedam. Een gedeelte van Schiedam dat door de komst van Jan des Bouvrie alleen nog maar bekender gaat worden. Foto Roger van der Kraan SCHIEDAM - Een 48-jarige vrouw is maandagmiddag op de hoek van de Korte Singelstraat en de Singel door een ongeveer 25-iarige man mishandeld ,Z.e zag dat de man zijn twee hon- den mishandelde, en maakte daar een opmerking over. De man liep daarop naar de vrouw toe, scholt haar uit, en gaf haar vervolgens zo'n harde kopstoot dat de neus van de vrouw brak. Hierna liep de man weg. Het slachtoffer moest voor behan- deling naar het Schieland Zie- kenbuv worden gebracht. De politie stelt een nader onder- zoek in en is op zoek naar getui- gen van de mishandeling. Zij kunnen contact opnemen met de politie: telefoon 274 02 12. SCHIEDAM - Binnen 24 uur kre- gen de waterbewoners van de sloot langs de Harreweg tot tweemaal toe vreemde bezoekers. Zondag 2 mei rond half twaalf 's avonds raakten twee Schiedammers met hun auto te water nadat ze met een van de wielen in de berm tercht waren gekomen. Maandagmiddag rond half vier's middags gebeurde exact hetzelfde. Een 'nagelnieuwe' auto kwam met een wiel in de zachte berm terecht en gleed ver volgens de sloot in. In geen van beide gevallen raakten er mensen gewond. Alle inzittenden kwamen met de schrik vrij. Het maandag middag gealarmeerde duikteam van de Schiedamse brandweer kon dan ook onverrichter zake weer huiswaarts keren, de geschrokken chauffeur werd door ambulance- personeel gekalmeerd. Ove r- Do\/esteri 3 AD Soh ieciam Adviseurs en bemiddelaars o.g. Aan- en verkoop, verhuur en huur vanonroerendezaken. hypotheken en verzekeringen. Rotterdamsedijk 437 Schiedam Telefoon 010-473 88 88 Telefax 010-427 02 05 klein SCHIEDAM - Leerlingen van openbare basisschool De Vio- lier zongen afgeiopen zaterdag op geheel eigen wijze een cd vol. Geen 'Tulpen uit Amster dam', maar 'Tulpen uit Schie dam", als lentegroet aan zowel Schiedammers als niet-Schie- dammers. De opnames werden gemaakt bij Schiedam Souve nir op de Appelmarkt; de kin deren werden begeleid door het draaiorgel van Carpe Diem, ook al geen onbekende in Schiedam. Er werden geen overdubs of zo gemaakt, de zangpartijen werden direct live ingespeeld. Foto Roger van der Kraan 1 juwelier i Passage 3 3111 EG Schiedam 010-4269593 Nieuwe coliectie ADVENTURE WATCHES KAPSALON SCHOONHEIDSSALON AANBIEDING VAN DE MAAND Tegen inlevering van deze advertentie nu 18,50 Nieuwlandplein 20 - Tel. 010-2731099 £e*r 6ucvuuo*U*iy foe&e*r cU, tuie dtoel KORTING! (6 weken voor slechts 29,-) Naam: Adres: Voorl: m/v Nr: Postcode: Telefoon: Plaats: (i.v.m. controle bezorging) Bank/gironr.: Handtekening: Stuur deze bon in een envelop zonder postzegel naar: Rotterdams Dagblad, Afd. Abonnee Service Antwoordnummer 1.579, 3000 VB Rotterdam

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1999 | | pagina 1