'Je merkt dat de ambtenaren geen binding met Schiedam hebben' 'Stoppen? Een muzikant gaat door tot het bittere einde' f 319,- DE LAAGSTf PRIJS! Winnie- Too h 1679,- o Maatwerk van New Sity LAGERWAARD DAMESS0KKEN eiders 8.95 MaasposT MaasstaD Jongepier verwijt gemeente 'zwalkend beleid' Dirigent Aad van der Hoeven veertig jaar in het vak A Tel: 010-2733208 Fax: 010-2734454 Min twee EN TOCH EEN RINCK d Woensdag 5 mei 1999 xq52 W1EKBLADEN SCHIEDAM SCHIEDAM - Zwalkend beleid, dat verwijt Piet Jon gepier de gemeente Schie dam. Als lid van het Cen- trummanagement, maar ook als ondernemer op de Dam, vindt Jongepier dat de ge meente Schiedam niet doet wat zij met de mond wel be- lijdt. Gebrek aan daaddracht en realiteitszin. Voorbeel- den? Tja, waar moet hij be- ginnen, maar tegelijkertijd wil hij ook dat het allemaal 'niet te negatief wordt'. Oke, neem de artotheek die verhuisd is naar de 's Grave- landseweg. Wat staat er in de zelfanalyse: de Schie- damse binnenstad moet het Montmartre aan de Maas worden: kunst en cultuur. De artotheek had dus rond de Korenbeurs moeten ko- men, in het centrum, en niet ergens buitenaf, meent Jon gepier. Een gemiste kans: het beleid wordt zo niet ver- taald in de praktijk. Parkeren Adverteren? Telefoon 010 - 4004463 moederdagaanbieding Multimedia PC 350Mhz met 15* monitor 1 CM Nu ook aonbiedingen In processoren, geheugenuitbreidlngen, cdromtpeler, td-writers, dus haul zo snel mogelijk de prijslijst in de winkel of kijk op onze internetpagina HTTP://WWW.COMPUTERPARTS.NL de hele maand mei crazy weeks Van Swindenstraat 55b, 3112 MG SCHIEDAM Stoppen? Maaspost niet ontvangen? Bij onderstaande adres- sen kunt u de Maaspost alsnog ophalen. Sigarenmagazijn van de Boor, Groenelaan 53 Stadskantoor, Stadserf 1 Plusmarkt Koornneef, Mgr. Nolenslaan 516-518 Rotterdams Dagblad, Over de Vesten 3 Uesian resign Politie zet regionaal P y L I T I E onderzoek naar criminaliteit en veiligheid voort. SCHITTERENDE ZOMER. Z i e n z o n d e r z o r g e n WlW# Tbob 35-40 1 niet voor handelaren SCHIEDAM: Broersveld 67-76 (naast Bas v/d Heijden) Kijk op stad en wijk Kijk op stad en wijk Kijk op stad en wijk Kijk op stad en wijk Kijk op stad en wijk Kijk op stad en wijk Kijkopstadenwijk Hervormde gemeente Grote Kerk, Lange Kerkstraat. Aanvang: 10.00 uur, ds G. de Lang. Aanvang: 17.00 uur, ds J. H. Schrijver. Bethelkapel, Nieuwe Maasstraat. Aanvang: 10.00 uur, dhr. J. Finne- ma. Hervormde gemeente Kethel en Spaland Dorpskerk, Noordeinde. Aanvang: 10.00 uur, dhr. J. Meinders. Gereformeerde Kerk De Ark, Hargplein. Aanvang: 10.00 uur, ds W. R. van Wieren. Magnalia Dei Kerk, Albardastraat. Aanvang: 10.00 uur, ds R. A. Bosch. Bethelkapel, Nieuwe Maasstraat. Aanvang: 10.00 uur, ds H. J. Groe- newegen. Schieland Ziekenhuis B.K. Laan, hal polikliniek. Aan vang: 10.30 uur, ds T. Zevenber- gen. Gereformeerde Bond C.S.G. Aquamarijn, Nieuwe Dam- laan. Aanvang: 10.00 uur. Grote Kerk, Lange Kerkstraat. Aanvang 17.00 uur, ds. G.H. van Kooten. Nederlands Gereformeerde Kerk Westvest 30. Aanvang: 10.30 uur, ds P. A. Strating. Aanvang: 16.30 uur, ds P. G. Sinia. Evangelisch Lutherse gemeente Lange Nieuwstraat 219. Aanvang: 10.00 uur dhr. A. I. Hyvarinen. H.H. Jacobus en Martinus Jacobuskerk, Kerkweg. Zondag 09.30 uur, viering van Woord en Communie. Voorganger L. Rem- merswaal. Martinuskerk, Willem Andriessen- laan. Zaterdag 18.30 uur euch. vie ring, voorgangers K. Veltman/L. Remmerswaal. Zondag 10.00 uur, oecumenische viering. Voorgan gers K. Veltman/J. Sosef. Parochiekerk St. Jan de Doper O.L.V. Visitatie Mgr. Nolenslaan 99. Zondag 10.30 uur, zondagsviering met koor- en samenzang. Zaterdag 17.00 uur. Woensdag 09.15 uur, weekviering in de dagkapel. Oud-KatholiekeKerk Dam 30. Aanvang: 10.30 uur, dienst van Schrift en Gebed. Do. 10.30 uur, gezongen eucharistie, Completen 2030 uur. Basiliek van de H. Liduina en O.L.V. Rozenkrans Singel 106. Zaterdag 18.00 uur, euch.viering. Zondag hoogmis, aanvang: 10.15 uur pastoor P.M. Vismans. Kapel Huize Frankeland. Zondag 09.15 uur, euch.viering. R.K. Parochiekerk van het H. Hart Lekstraat 55. Woensdag 19.00 uur, weekviering. Eerste vrijdag van de maand, 18.30 uur in de pastorie. Zondag 10.00 uur, zondagsviering. VrijzinnigeGeloofsgemeenschap NPB Schiedam Westvest 90-92. Aanvang: 10.30 uur, ds H. J. Siebrand. Pinkstergemeente Morgenstond De Ark, Hargplein. Zondag 13.30 uur, samenkomst met spreker. Woensdag 20.00 uur, bijbelstudie/ bidstond. 't Paxhuis, Schie 11. Zaterdag 19.30 uur, jeugdavond. Leger des Heils Lange Haven 27. Aanvang: 10.00 uur, kapt. en mevrouw A. Plaisier. Jehova's Getuigen Nieuwe Haven 155a. Gemeente Oud Mathenesse, zaterdag 17.30 uur. Gemeente Nieuwland, zondag 10.00 uur. Plantagekerk Lange Nieuwstraat 61-63 Aanvang 10.00 en 17.00 uur, ds N. v. d. Want. do. 15.30 uur ds v. d Want, Hemelvaartsdag. Kerk der Zevendedags Adven- tisten Magnalia Dei Kerk Zaterdag 10.00 uur, dr. A.H.M. Stijnman. KANTOOR: Over de Vesten 3 Postbus 373 3100 AJ Schiedam Telefoon 010-4738322 Fax 010-4731589 Geopend ma. t/m vr. 8.30-17.00 uur. BEZORGING: Netwerk VSP Telefoon 0900-2020299 (22 ct. p.min.) ma. t/m vr. 08.30-17.00 uur DIRECTIE: R. M. de Koning HOOFD ADVERTENTIE VERKOOP: G. de Boer Telefoon 010-4004290 CHEF VERKOOP REGIO: R. J. Scholten Telefoon 06 53 321659 VERTEGENWOORDIGERS: R. van derVelden Telefoon 010-4738322 J. van Merwijk Telefoon 010-4738322 INZENDTERMIJN ADVERTENTIES: Tot dinsdag 10.00 uur IM/VP advertenties tot maandag 16.00 uur REDACTIE: Telefoon 010-4736543 Fax 010-4731589 K. van der Knaap J.Teunissen CHEF-REDACTEUR: H. Mulder Telefoon 010-4004491 FOTOGRAFIE: Voor nabestellingen Telefoon 010-4736543 INZENDTERMIJN REDACTIE-KOPIJ: Tot maandag 12.00 uur UITGEVER: Rotterdams Dagblad B.V. Door Jalmar Teunissen „Je merkt waar je ook komt, dat de ambtenaren van het stadskan- toor geen binding met Schiedam hebben. Negentig procent woont denk ik niet in Schiedam, en dat kan je ook in de zelfanalyse le- zen. Het is een argwaan die ik heb die ik toch wel regelmatig beves- tigd zie worden." Waar Jongepier zich ook nogal aan heeft gestoord, is het feno- meen 'stadsgesprekken', en dan vooral de laatste aflevering in de Aleidazaal. Ondernemer Van der Vlerk vroeg die avond aan wet- houder Hafkamp of het Broers- vest niet in tweeen wordt gehakt door Tramplus. Hafkamp pro- beerde hem gerust te stellen. De gemeente zit dan weliswaar niet in de raad van commissarissen, maar moet wel medewerking ver- lenen aan de komst van Tramplus en kan de zaak dus wel degelijk in de gaten houden. Maar wat staat er in de zelfanalyse? „Vloerop- pervlak in de periferie (Rotter- Jongepier voor de Korenbeurs: goed dat Des Bouvrie komt, maar hoe zit het met het parkeren Foto Roger van der Kraan damsedijk, Broersvest-Oost, Spinhuispad, Oranjestraat), wordt zoveel mogelijk omgezet in dienstverlening en wonen." Ofte- wel: Van der Vlerk kan maar be- ter een pandje zoeken in het cen trum. Datzelfde geldt dus ook voor slaapvoorlichter Chris Cop- pens, tevens voorzitter van het Centrummanagement, wiens winkel in de Oranjestraat geves- tigd is. Dat begrijp je toch niet?, zegt Jongepier verbaasd, dat ambtenaren dat zeggen over zo'n goed lopend stukje winkelstraat Schiedam? Nou vooruit, nog een voorbeeld waaruit blijkt dat er vraagtekens kunnen worden gezet bij het be leid van de gemeente Schiedam: het Gat van Bolmers. Wat staat er op het metershoge bord dat mid- denin de vlakte staat? 'Project: Sloop Broersvest 101, 103 en 107. Broersveld 132, 134 en 136'. Een normale gemeente zegt dan zoiets als:Wij bouwen dit en dat', maar Schiedam niet. Schie dam wees het voorstel af van de projectontwikkelaar om er alleen maar woningen neer te zetten, en geen winkels. Het is toch echt een idee-fixe van de gemeente dat het wel goedkomt als je in het Broersveld volstopt met winkels, meent Jongepier. In zijn werkkamer staat op de grond een ingelijst fotootje van het pand van Katwijk aan het Broersveld, daar begon Jongepier zijn carriere meer dan dertig jaar geleden. In februari 1969 vertrok hij naar de Dam, en sindsdien heeft niemand meer het pand be- trokken. Dertig jaar leegstand. Hij zei het vorig jaar nog tegen zijn collega-ondernemers: dat Gat van Bolmers, daar gaan ze heus dit jaar niet al aan beginnen. Wordt februari, schamperde Jon gepier, want dan is het dertig jaar geleden dat hij er wegging. Een mooi rond getal toch? Het stadsgesprek, het was al met al een prachtige avond, waarin de bezoekers aan het einde van het gesprek een mooie brochure mee naar huis kregen. En wat las Jon gepier? Jan des Bouvrie opent naar verwachting zijn designcen- trum nog dit jaar, in december. Maar eventuele parkeervoorzie- ningen worden pas in het jaar 2000 'gerealiseerd'. De gemeente Schiedam verdient een compli ment dat zij haar nek heeft uitge- stoken met de Korenbeurs, zegt Jongepier, en hij begrijpt best wel dat ze nu niet meteen kunnen be ginnen met het aanleggen van parkeerplaatsen. Maar iets voort- varender kan naar zijn smaak geen kwaad. En voorstellen zijn er genoeg, die heeft hij allang ge leden ingediend. Waarom niet parkeren bij de brandweer? Maar goed, het verhaal mag niet te negatief worden, er zijn ook goede ontwikkelingen in Schie dam. In elk geval denkt Jongepier dat hij met zijn zaak op de Dam goed zit. Door de komst van Jan des Bouvrie zal het zwaartepunt van het centrum naar de andere kant van de Lange Haven ver- schuiven, verwacht hij verwach- tingsvol. „De Dam, dat wordt de P. C. Hoofdstraat van Schie dam." Door Jalmar Teunissen SCHIEDAM/VLAARDINGEN - Op z'n zeventiende werd hij or ganist en dirigent van de kerk van de Protestanten Bond in Schiedam, Aad van der Hoeven: „Dat mensen dat toen accepteer- den", zegt hij zelf veertig jaar la ter. Een jong jochie dat met het dirigeerstokje moest staan voor een koor dat gemiddeld veertig jaar ouder was. Hij kwam er nog mee weg ook. „HeeI gek, maar zo was dat." Last van valse bescheidenheid had Van der Hoeven (1941) als jonge dirigent in elk geval niet: „Ik wist toch alles? Ik was een talent, dat zei men. Mijn eerste orgelconcert had ik al gegeven, voor de NCRV, dat vond ik heel gewoon. Ik was nog streng en vrij autoritair ook. Toen een koorlid op een avond te laat binnenkwam heb ik gezegd dat ze meteen kon gaan. Daar heb ik later nog m'n excuses voor aange- boden, ze had nog een heel geldig excuus ook." Niet veel later kwam hij terecht als cantor-organist bij de Prinsekerk in Rotterdam: „Ik had toen heel wat moeders in het koor die mij be- moederden. Ach, dat jochie dat daar voor het koor staat..." Het was ook in die periode dat hij veel met jaargenoot Addie de Jong op- trok, de beiaardier van onder ande re de Sint Janskerk in Schiedam die twee jaar geleden opeens kwam te overlijden. Gouden tijden beleefde het tweetal: „We haalden de gekste dingen uit. Addie die het rijdend carillon voor de kerk zette, met een microfoon naar het orgel zodat ik hem ook kon horen. We hebben toen nog gespeeld met Marco Bakker en Caroline Kaart." Ook vermeldingswaard: het EP-tje dat Van der Hoeven in de jaren zestig voor Phonogram heeft opge- nomen. Op de hoes stond een foto van Albert Schweitzer, omdat de opbrengsten voor een deel voor het werk van Schweitzer bedoeld wa- ren. Schweitzer heeft zelf per brief laten weten welke werken hij het liefst zou willen horen. Later heeft Van der Hoeven nog een exem- plaar naar hem toegestuurd, en weer krijg hij een brief terug dat Schweitzer het EP-tje in de Afri- Dirigent Van der Hoeven repeteert met COV Gloria Toonkunst. Foto Roger van der Kraan 32Mb Gebeugen 5,lGb hirddltk, 40ipeed CD-Roaipelcr, 16Mb Voodoo Banshee Videokaart PCI of AGP IDE harddisk 4,3Gigabyte (wij kuRKcn ook inbouwen op eigen teebolsebe dleurt) Bezoek onze winkel en maak kans op een GRATIS multimedia PC Geopend Dinsdag t/m Zaterdag van 9.30 tot 17.30 uur, Donderdag koopavond kaanse jungle heeft gedraaid. Veertig jaar zit hij nu in het vak, wellicht de hoogste tijd om er mee te stoppen. Het jubileumconcert dat zijn drie koren voor hem heb ben georganiseerd (het Vlaarding- se COV Gloria Toonkunst, het Rotterdams Opera Koor en het Christelijk Residentie Mannen- koor) is toch zeker wel bedoeld als zijn afscheid: „Ben je belazerd zeg?! Stoppen? Een muzikant gaat door tot't bittere einde. Het blijft een uitdaging, goddank wel. ik ga nog steeds met het grootste plezier naar elke repetitie. Ik zou het niet kunnen missen." En Van der Hoe ven pakt het programma er nog maar eens bij dat op 3 juni in de Grote Zaal van de Doelen in Rot terdam wordt uitgevoerd. Werken van Gounod, Verdi, Rossini, Mas- cagni, Dubois met als slot de Mes- se di Gloria van Giacomo fiuccini. Werken die hij nu mooi vindt, en die ook een doorsnede geven van wat zijn drie koren ten gehore kun nen brengen. „Die avond speel ik puur als diri gent, ik ga geen orgel spelen an- ders wordt het net zo'n Aad van der Hoeven show: 'o ja, hij moet zo nodig orgel spelen'. Trouwens, we hebben die avond al een prima organist." Je vraagt je af waar Van der Hoe ven de tijd en energie vandaan haalt: het leiden van drie koren, aangevuld met lesgeven op het Christelijk College Henegouwen in Rotterdam. „Daar kan ik al mijn frustrates kwijt", zegt Van der Hoeven over de eerste drie klassen van Henegouwen, „ik vermaak me daar best", en dat doet hij ook al- weer sinds 1963. Achter zijn eigen vleugel jonge tieners in een kort tijdbestek de hele muziekgeschie- denis meegeven, leren luisteren naar muziek en leren zingen ook. Soms mooi, soms minder mooi. '40 jaar de juiste toon', donderdag 3 juni, door het Rotterdams Opera Koor, COV Gloria Toonkunst en het Christelijk Residentie Mannen- koor, met medewerking van Mar- leen van Dijk (sopraan), Alex Ver- meulen (tenor), Julian Hartman (has), Frans Gort (orgel) en het Rotterdams Symfonie Orkest. Kaarten (fl. 39,-en fl. 35,-) kunnen worden gekocht bij de leden van COV Gloria Toonkunst. Telefo- nisch op 7, 8, 10 en 11 mei tussen 18.00 en 19.30 uur (434 92 25) en op 18, 19 en 20 mei tussen 18.00 en 19.30 uur (471 81 85). Vanaf maandag 31 mei tot en met 3 juni kunnen de kaarten ook worden ge kocht aan de kassa van De Doelen. Aanvang concert: 20.15 uur. New Sity staat voor maatwerk. Wat uw persoonlijke voorkeur ook mag zijn, het hele assortiment wordt aan uw wensen aanaepast. Lagerwaard Design leaf u - onder het genot van een kopje koffie - graag alle mogelijkheaen uit. perfect zitcomfort elke gewenste zitboogte instelbare zitdiepte vaste of losse kussens diverse rughoogten 9 types armleuningen in stof of leder fraaie vormen solide Icwaliteit een verrassende prijs. Kanaalweg 39-53 Capelle a.d. IJssel Tel: 010-4507466 Lagerwaard Design maakt onder andere gebruik van de woonvormen van Arco, Artifort, Auping, Banz Bord, Van Besouw, Castelijn, Fiam, Christian Fischbacher, Gelderland, Flarvink, Flulsta, Interstar, Jab, Jori, Hennie de Jong, Kendix, Walter Knoll, Leolux, Metaform, Montis, New Sity, Parade, Ploegstoffen, Prielform, SDB Design, de Sede, Young International, Wittman. Van maandag 10 mei tot uiterlijk zaterdag 5 juni 1999 wordt in opdracht van de Regiopolitie Rotterdam-Rijnmond het telefonische onderzoek naar cri minaliteit en veiligheid in onze regio opnieuw uitgevoerd. Gedurende deze weken worden 4500 inwoners van de regio Rijnmond van 15 jaar en ouder tele- fonisch over deze onderwerpen geinterviewd. Daarnaast wordt aan hen een oordeel gevraagd over het functioneren van de politie. Het doel van dit onder zoek - de Regionale Politiemonitor geheten - is ondermeer het in kaart brengen welk deel van de bevolking slachtoffer is geworden van criminaliteit. Ook levert het onderzoek belangrijke informatie op voor de politie, justitie en voor het openbaar bestuur over de behoefte aan veiligheid. Deze informatie wordt gebruikt om de dienstverlening aan de burgers in de regio te verbeteren en om de ontwikkeling van de veiligheid te volgen. Het onderzoek dat wordt uitgevoerd door Research voor Beleid BV zal in de hele regio Rotterdam-Rijnmond plaatsvinden. De exclusieve Collectie van Het Huis verrast met 'n riante keuze in modieuze monturen, voor de vaste prijs van f 198,-. tijdelijk met GRATIS ZONNEGLAZEN OP STERKTE incl. UV-blocker nuui i r jnitTiUL -g 11HT HI IS SCHIEDAM - S GRAVELANDSEWEG 612 - TEL. (010) 427 02 69 EUR. 33/40 - U.K. 4-7 ■aivirw x-xWy-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1999 | | pagina 3