=5 25 KOOP VIDEO'S Vision 299 VIDEOTIP VAN DE WEEK Nieuwe ontwikkelingen bij hooikoorts I57 MM IftBcoascs] AsiiJ a a. m.- Service SCREAM V/IDEO De eerste, debeste met denieuwste films! VIDEO ISION Top 10 DRAADL0ZE TELEFOON BELLEN ZONDER ABONNEMENT - Telfort 3-WEG/100 WATT EXCLUSIEF BIJ CORRECT AUTORADIO MET KLEIN AFNEEMBAAR FRONT AUTORADIO PRIMEUR AUT0RADI0/CD-SPELER CORRECT CAR ELECTRONICS, CEINTUURBAAN ROTTERDAM. TEL: 010-4.618.600 FAX: 010-4.186.270 GEZOND BEKEKEN The Hi-lo Country Oplossing cryptogram 317 Op de Correct car-stereo afdeling aan de Ceintuurbaan 111 vindt u alles op het gebied van car-e!ektronica. Zo vindt u er niet alleen meer dan 200 speaker oplossingen en 50 diefstal preventie mogelijkheden. Maar ook een ruime keuze in car navigatie systemen, meer dan 100 autoradio cassettespeler combinaties met of zonder CD-speler, complete CD- wisselaar sets en meer dan 50 vermogensboosters. Alles staat overzichtelijk opgesteld en vakkundige verkopers staan u met raad en daad tezijde en geven u een persoonlijk advies, Ook op het gebied van mobiele telefoon biedt Correct u een ruime keuze. ffjattsffew- CORRECTPRUS EXCLBTW muswbtw. CORRECTPRUS EXCLBTW Jim- j329J" Art CORRECTPRUS EXCLBTW 499T- ALLEEN ZATERDAG 8 MEI VAN 17.00-18.00 UUR 499T- Woensdag 5 mei 1999 tx51 Scene uit The Negotiator met Samuel L. Jackson en Kevin Spacey. The Negotiator is een van de betere actie/thrillers van de laatste tijd. Ab- soluut verplichte kost voor iedere filmliefhebber. In de hoofdrol schit- tert Samuel L. Jackson als Danny Roman, een specialist op het gebied van gijzelingszaken. Tot nu toe heeft Danny Roman in alle zaken succes en wordt hij alom gerespec- teerd door het hele politiekorps.Al- les lijkt op rolletjes te verlopen, tot- dat Danny tijdens een gezellige bij- eenkomst wordt aangesproken door een collega die even apart met hem wil praten. Tijdens dit gesprek ver- telt de collega dat er dubieuze prak- tijken plaats vinden bij de politie waarbij hooggeplaatste personen betrokken zijn.Uiteindelijk leidt dit gesprek tot de dood van deze colle ga en Danny wordt voor de moorde- naar aangezien. Danny zijn hele le- ven komt op zijn kop te staan, want iedereen behandelt hem als een me- laatse.Tenslotte ziet Danny geen an- dere uitweg meer dan de zaken eens om te draaien en zelf een gijzeling te organiseren. Een topfunctionaris van Interne Zaken wordt het slacht- offer, omdat Danny denkt dat hij meer van deze affaire afweet.Als Danny dan op de 20-ste etage van het politiegebouw zijn gijzeling uit- voert is het hele korps in rep en roer en wordt de gehele omgeving her- metisch afgesloten. Tenslotte weet Danny het zover te krijgen dat er een gijzelingsspecialist uit een an- der district wordt ingeschakeld om te assisteren, want hij is de enige persoon die Danny enigszins kan vertrouwen.Dit alles leidt tot een ze- nuwslopende climax waarbij geen enkel middel geschuwd wordt. 1)The Negotiator 2) The Truman Show 3) Les Miserables 4) Legend Of The Mummy 5) Het 14e Kippetje O. r- 1) Dr. Dolittle 2) Blade 3) Lethal Weapon 4 4) Black Dog 5) Soldier 1Scream 2 is vanaf deze week op koopvideo verkrijgbaar en ieder een die al in het bezit is van het eerste deel kan nu genieten van dit vervolg waarin Sydney net denkt rust gevonden te hebben maar nu weer geconfronteerd wordt met een moordenaar die het leventje op de universiteit danig verstoord. 2) Great Expectations is een must voor de Iiefhebbers van de speel- film waarin het allemaal draait om een jeugdliefde waaraan een eind komt door klasseverschil, maar waarvan op latere leeftijd de draad weer wordt opgepakt maar ook nu weer met de nodige strubbelingen. Prachtig camerawerk. it Killer vjiii a Thriller Niesbuien, gezwollen en tranen- de ogen, verstopte neus, en voortdurend gesnotter. Wie deze klachten herkent, weet waar- schijnlijk maar al te goed wat hooikoorts is. Niet iedereen is daarom blij als de lente en de zo- mer zich weer aandienen. Zon- nig en droog weer betekent na- melijk veel rond waaiend stuif- meel. Juist deze stuifmeelkorrels (pollen) veroorzaken hooikoorts bij meer dan een miljoen Neder- landers. Wat is hooikoorts eigenlijk? Hooikoorts is een overdreven reac- tie van het menselijk afweersys- teem op onschuldige stoffen als pollen van bomen en planten. Bij contact met pollen bij hooikoort- spatienten komen er in het lichaam allerlei stoffen vrij. De bekendste hiervan is histamine, dat met name zorgt voor klachten als jeuk, nie- zen en tranende ogen. Daarnaast komen er ontstekingsstoffen vrij (o.a. leukotrienen) die zwelling kunnen veroorzaken: dit geeft een verstopte neus, gezwollen oogle- den en een loopneus. Al deze li- chaamsreacties zijn erop gericht de pollen zo snel mogelijk weer uit de neus en ogen te krijgen. Wat kun je aan hooikoorts doen? Het beste is om niet in aanraking te komen met de pollen waar men al- lergisch voor is. Dit is echter niet zo gemakkelijk als het klinkt. Als u weet waar u allergisch voor bent is het wel verstandig om zoveel mo gelijk contact hiermee te vermij- den, door bijvoorbeeld ramen tij dens de bloeiperiode gesloten te houden en alleen op regenachtige dagen buitenactiviteiten te plan- nen. Als men de klachten bij hooikoorts niet behandelt, gaan ze zelden van- zelf over. Sterker nog, men kan zelfs ook allergisch worden voor andere stoffen. Met een goede be- handeling kunnen de klachten vaak binnen de perken blijven. Al- lereerst dient men dus contact met pollen te vermijden. Daarnaast kan men met behulp van een hyposen- sibilisatiekuur (een reeks injecties) proberen minder allergisch te wor den. Dit kan jaren duren, succes is echter niet gegarandeerd. Tenslotte kan men met medicatie de symptomen bestrijden. De zo- genaamde anti-histaminica zorgen ervoor dat de vrijgekomen histami ne weinig kans krijgt klachten te veroorzaken. Deze middelen wer- ken snel en geven in het algemeen weinig bijwerkingen, soms wat slaperigheid. Daarnaast worden ook vaak de cortico-steroi'de neus- sprays toegepast. Deze zijn geba- seerd op hormonen die de ontste- kingsreactie bij hooikoorts rem- men. Het effect van deze neus- sprays is na meerdere dagen merk- baar. Bij langdurig gebruik echter, is er een verhoogde kans op neus- bloedingen. Nieuwe ontwikkelingen op medi- catiegebied. Het is van belang om bij de behan- deling van hooikoorts het histami ne te remmen en de ontstekingsre- actie tegen te gaan, waardoor je het totaal aan klachten zo goed moge lijk aanpakt. Sinds kort zijn er po- sitieve geluiden te horen over een nieuw middel. Dit middel (Mizol- len) schijnt zowel op de klachten te werken die veroorzaakt worden door het histamine, als op zwel ling, veroorzaakt door de ontste- kingsreactie. Wanneer u vragen heeft over hooikoorts of medicatie tegen hooikoorts kunt u het beste uw huisarts raadplegen. True Crime is een ruim 2 uur du- rende projiuctie met in de hoofdrol Clint Eastwood als de onderzoeks- journalist Steve Everett. Everett is volop in de problemen geraakt om dat hij een alcoholist en daarbij ook nog eens een echte rokkenja- ger is. Zijn vrouw staat dan ook op het punt om Steve de deur te wij- zen. Dit alles was de aanleiding voor zijn ontslag bij de New York- se krant City Times. Nu heeft hij echter weer werk bij een krant aan de westkust van de Verenigde Sta- ten The Oakland Tribune. Maar helaas heeft deze verandering geen effect gehad op zijn levensstijl, want hij gaat gewoon op de oude voet verder. Dan krijgt Steve de opdracht om verder te gaan met een artikel van een bij een ver- keersongeluk omgekomen collega. Tijdens zijn research voor het arti kel ontmoet Steve de moordenaar Frank Beechum, die tot de dood veroordeeld is en nu zijn laatste in terview geeft. Steve heeft geen ho- ge verwachtingen van dit gebeuren en doet een normaal onderzoek naar de handel en wandel van Beechum tijdens de overval op een supermarkt en de moord die daar bij plaatsvond. Tijdens zijn onder zoek ontdekt Everett dat er het een en ander niet klopt en na een ge sprek met Beechum is Steve ervan Steve Everett (Clint Eastwood) probeert de onschuld van de ter dood veroordeelde Frank Beechum (Isaiah Washington) binnen 24 uur aan te tonen. overtuigd dat Beechum onschuldig in de gevangenis zit. Steve gaat proberen de onschuld van Beechum te bewijzen. Maar er is echter een probleem, hij heeft nog maar 24 uur tot zijn beschikking, want daarna wordt het vonnis vol- trokken. The Hi-lo Country is een speel- film die zich afspeelt in een klein dorpje in het westen van Amerika, net na het einde van de Tweede Wereldoorlog.Twee onafscheide- lijke vrienden, Pete (Billy Crudup) en Big Boy (Woody Harrelson), keren na de oorlog terug naar huis en hervatten hun normale werk- zaamheden. Pete ontdekt echter dat zijn oude liefde Mona (Patricia Arquette) getrouwd is met een an der en hij zoekt troost bij een ex- vriendin. Als Pete ontdekt dat Big Boy een relatie heeft met de ge- trouwde Mona, is dat niet bevor- derlijk voor de vriendschap en lo- pen de spanningen dus hoog op. De situatie wordt nog schrijnender als Big Boy ook problemen krijgt met Jim Ed Love (Sam Elliott), een plaatselijke zakenman die grootse plannen heeft. COLLECTIE van de Central Biblio theek Rotterdam. Daarnaast geeft de bibliotheek in deze rubriek extra aandacht aan een opvailend boek uit de eigen collectie: de leastip. De catalogus van de bibliotheek is te vinden op internet: http://www.bibliotheek.rotterdam.nl Auteur: Frank Arjava Petter Titel: Het Reiki Vuur: nieuwe in- zichten in de oorsprong van de Reiki-kracht Uitgeverij: Panta Rhei In de leestip van deze week aan dacht voor een boekje over Reiki. Reiki is een oude Japanse heelkunst die in korte tijd ongelooflijk popu- lair geworden is over de hele we- reld. Over het ontstaan van Reiki doen vele verhalen de ronde. Er zijn heel wat pogingen gedaan om ach- ter de ware geschiedenis van Reiki te komen, maar tot voor kort bleven tal van vragen onbeantwoord. Frank Arjava Petter is een ongebonden Reiki-leraar die in Japan leeft en werkt. Zijn onderzoek naar het le- ven Usui werpt een nieuw licht op de oorsprong van Reiki. Hij bezocht Usui's graf, volgde zijn voetsporen en sprak met zijn nakomelingen. In dit boek doet hij uitgebreid verslag van dit onderzoek. Het Reiki Vuur is een uitstekend boek, vernieuwend en boeiend door zijn spirituele gezichtshoek. Reiki blijkt een boeddhistische Qigong- richting te zijn die ontstaan is in het shintoisme. Qigong is de leer van de levensenergie in zijn oorspronkelij- ke betekenis. Het Reiki Vuur geeft tevens een praktisch overzicht van de belangrijkste handposities en toepassingen van Reiki, met tal van nieuwe oefeningen; daardoor is het boek ook een handige Reiki-gids voor de beginner. 1Marcel Haenen Baas Bouterse 2. Ewout Sanders Jemig de pemig! 3. Rita Muilwijk Bloedkoralen 4. Anna Enquist De kwetsuur 5. David Yallop De voetbalmaffia 6. Ronald Giphart Willem de Dikke 7. Ayatollah Musa Taj Mahal 8. Appie Baantjer De Cock en de dood in an- tiek 9. Karima Ouchan Nooit geschreven brief aan mijn vader 10. Heleen Oosterveld Leven als boer in Frankrijk HORIZON- TAAL: 1 span; 6 slijk; 12 keer; 14 vis; 16 dwarshout; 18 gods- dienst; 19 zangstem; 21 langspeel- plaat; 22 bari um; 23 bijb. vrouw; 25 handelsterm; 27 gelijk; 29 knijpdokter; 31 mil. rang; 33 maans- tand; 34 oos- terlengte; 35 kans; 37 wa- terstand; 38 water in Friesl.; 39 telw.; 41 ru- zie; 43 slee; 44 een zekere; 45 haag; 46 oude maat; 48 jong mens; 51 gebitsdeel; 54 boom; 56 en dergelijke; 57 etenbereider; 59 nikkel; 60 vogel; 61 entree; 64 rechtschapen; 67 groente; 68 vaartuig; 70 kenteken; 71 daar; 72 aan boord; 74 schrob- net; 75 familielid; 76 selenium; 77 bloembeginsel; 79 akker; 81 grap- pig; 82 winkel. VERTICAAL: 2 voorz.; 3 zonne- scherm; 4 dracht; 5 oude maat; 7 .voorz,; 8 roeipen; 9 peulvrucht; 10 voegw.; 11 fantaseren; 13 schaak- term; 15 uit elkaar; 17 rijstdrank; 19 hoop; 20 staf; 22 verlegen; 24 naschrift; 25 tegenwoordig; 26 Openb. Vervoer; 28 Ver. Staten; 30 narigheid; 32 sierlijk; 36 rund; 39 woonboot; 40 slot; 41 spek; 42 gelofte; 47 toesteken; 49 Eur. land; 50 zangnoot; 52 onbep. vnw.; 53 27 28 47 27 11 61 32 51 35 39 18 17 52 62 61 30 zwijn; 55 knevel; 57 roemer; 58 reet; 60 vrucht; 62 tegenover; 63 dominee; 65 Niet Parkeren; 66 pers. vnw.; 69 handvat; 73 aanbie- ding; 75 kookgerei; 77 uitgeteld; 78 onmeetb. getal; 79 bergplaats; 80 lidw. HORIZONTAAL: 4 moraal; 7 dij- enkletser; 8 bezettoon; 10 bijkeu- ken; 12 aansmeren; 14 briefhoofd; 17 leest; 18 ruiker; 20 etalage; 21 toto; 22 landgoederen. VERTICAAL: 1 omrijden; 2 bran- dewijn; 3 valletje; 5 stootkussen; 6 wei; 9 onderhoudend; 11 bezoek- ster; 13 adresband; 15 dorsten; 16 peseta; 19 kano. Canon breidt haar Bubble Jet printer- programma uit met de nieuwe compac- te BJC-1000. Met zijn afdruksnelheid van vier zwartwit pagina's per mi- nuut en de moge- lijkheid af te druk- ken met een foto- cartridge is de BJC- 1000 uniek in zijn klasse. Ideaal voor thuisgebruikers met een beperkt budget die wel ho- ge eisen stellen aan de afdrukkwaliteit van tekst, afbeeldingen en foto's. De BJC-1000 is de enige Bubble Jet printer is zijn klasse die in staat is af te drukken met fotokwaliteit, dank- zij de mogelijkheid van het plaatsen van een fotocartridge en Canons Photorealism technologie. De optio- nele fotocartridge bevat lichte inkt- kleuren waarmee foto's met natuur- lijke kleuren worden afgedrukt. De printer kan ook worden voorzien worden van een unieke neoncartri- dge, waardoor ontwerpen met sprankelende neonkleuren afge drukt kunnen worden. De BJC-1000 is eenvoudig te instal- leren dankzij de meegeleverde elek- tronische handleiding; een CD- ROM met computeranimaties die stap voor stap aangeven wat de ge- bruiker moet doen. Daarnaast is de BJC-1000 opvallende compact, waardoor hij weinig ruimte in be- slag neemt. CORRECT CAR ELECTRONICS CEINTUURBAAN QD ROTTERDAM BOSCH BOSCH CT-C0M 316 DRAADL0ZE TELEFOON Deze hoogwaardige telefoon van Bosch kent een zeer lange standby tijd van maar liefst 5 dagen of gesprek tot 4 uur. Er is ruimte voor het programmeren van 10 telefoon- nummers van elk 20 cijfers. Verder hebben de basis en de hoorneen geintegreerde antenne en is de hoorn eenvoudig in gebruik. Leverbaar in de kleurzwart. CORRECTPRUS EXCL.BTW 129 Art.nr. 56854 «f, 55 TELF0RT M-3188 GSM TELEFOON Met Telfort kunt u dag en nacht bellen voor maar 25 cent per minuut en klinkt net zo duidelijk als de telefoon thuis. U kunt overal in de randstad bellen en bereikbaar zijn. In alle vrijheid, dus zonder verplichting of vaste maandelijkse lasten. Het pakket bestaat uit: een GSM telefoon met een bel-te-goed (pre-paid) kaart. met 75.- bel-te-goed Art nr. 69836 INClUSiEFBTYI 125 JBL GTP-93INB0UW AUTO LUIDSPREKER 3-Weg inbouwluidspreker met een belastbaarheid tot 100 Watt maximaal. Doorde scheiding van hoge-, midden- en lagetonen wordt een zeer natuurgetrouwe geluidsweergave gerealiseerd. Compleet met frontroosters en aansluitmateriaal. Afm. 15.5x22.5 cm met een inbouwdieptevan 7.5 cm. CORRECTPRUS EXCLBTW PERPAAR Art.nr. 70022 99 .<1633 meerprus COMPLEET INGEBOUWD EXCLBTW 85. (EXCL. MONTAGE MATERIAAL) JVC KS-FX 830R AUTORADIO CASSETTE SPELER Autoreverse cassettespeler, 12 CD-wisselaar bediening en een uitgangsvermogen van 4x40 Watt. Tuner heeft 24 voorkeuze stations (18 FM en 6 AM) met RDS. Faderregeling en Full logic mechanisme. Voorzien van afneembaar front. JVC CH-X 99 12 CD-WISSELAAR 12 CD-wisselaar voor urenlang luisterplezier. 679' Art. nr. 268 WCLUSEF8W- .79783 CRUnDIC GRUNDIG WKC-1400 AUTOREVERSE AUTORADIO/ CASSETTESPELER MET KLEIN AFNEEMBAAR FRONT Autoradio combinatie met 12x voorkeuze en een uitgangs vermogen van 4x14 Watt. Dat zijn de kenmerken van deze autoradio met FM-stereo ontvangst mogelijkheid. Tevens voorzien van anti-diefstal code - beveiliging. Afm. 18x5x15 cm. CORRECTPRUS EXCLBTW 169 :.nr. 59297 INCLUS0BIW- INCL. DIRECTE MONT AGE (EXCL MONTAGE MATERIAAL) 595' Art.nr. 66521 IHCLUSIEFBTW - MEERPRUS DIRECT INGEBOUm) INCL.BTN.48.- (EXCL. MONT AGE MATERIAAL) PHILIPS RC-604 AUTORADIO COMPACT DISCSPELER MET KLEIN AFNEEMBAAR FRONT Autoradio CD-speler met klein afneembaar front. Ingebouwde versterkervan 4x35 Watt. Het radiogedeelte heeft 18 FM/ 6 MG/6 LG voorkeuze zenders. C0RRECTPRIJS EXCLBTW 325 Art.nr. 69734 INCLUSIEFBIW- I IBLAUPUNKT BLAUPUNKT SEATLE RDM-169 AUTORADIO CD-SPELER De "Sky line" van Blaupunkt is een combinatie van hoogstaande kwaliteit met een toekomst gerichte vormgeving. Achter het neerklapbare fontpaneel komt de CD-speler en de uitneembare KeyCard te voorschijn. Het tunergedeelte heeft RDS en voorkeuze zenders voor FM, MG en KG. Met zijn krachtige 4x40 Watt versterker wordt een voile geluidsweergave verkregen. Verder biedt dit model een CD-wisselaar bediening, telefoon mute en een Multi color display verlichting. ■tHiXlHil-H'l Het laatste uurtje van de week is bij Correct een super-uurtje. Op de Ceintuurbaan 111 kunt u van 17.00 tot 18.00 uurzaterdagprofiteren van een super-aanbieding. Voor deze aanbieding geldt: zolang de voorraad strekt en geen telefonische reservedngen of bestellingen mogelijk. SONY :MEERPRUS MONT AGE INCL BUN 48.- IF1CL MONTAGE MATERIAAL) SONY CDX-3180 AUTORADIO MET CD SPELER Autoradio CD-speler met afneembaar front en ingebouwde versterker van 4x40 Watt. Radiogedeelte met 18FM/6MG/6LG voorkeuze zenders. CD-speler voorzien van shuffle play. MMECTPRIJS EXCLBTW Art.nr. 63180 INCLUS/EFBIW35W {:Mm> mnr'iy.v GRATIS PARKEREN OPENINGSTIJDEN: maandag t/m donderdag van 9.00-18.00 uur, vrijdag van 9.00-21.00 uur, zaterdag van 9.00-18.00 uur. Iedere eerste zondag van de maand geopend van 12.00-17.00 uur.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1999 | | pagina 6