0 617.300 Suggestie: 'bouw nieuw ziekenhuis op Shellpark' Twee extra meubejdagen! Hemelvaartsdag en 2e Pinksterdag van 10 tot 17 uur. BOUMAIXI Maaspost DE CORRECT NOVA W00NING BERGSCHENHOEK HEMELVAARTSDAG r rnmrn ulimm 'MA m Multym mmmmmsmm D66 wil A4 'onder voorwaarden' Sloop oneven Van Markenstraat begonnen it Woonkeuzetekst >mB weken voor f 0800 - 06 42 Totale oplage Vragen Gemeentebelangen over nieuw ziekenhuis Oprit A4 twee weken dicht Klootuh Festival in Podium Cafe Cara en allergie bij GGD Deze week in Eenakter Anderson Film Eenden veroorzaken aanrijding Progress- specialisten Opgeteld do beste? Ophalen huisvuil en openingsdata van het milieustation in verband met Hemelvaartsdag en Pinksteren gewijzigd. Of bel gratis Schiedam Oplage 38.000 mm nieuwe showroom ruime keuze topkwaliteit scherpst in prijs vakkundig advies 3 jaar garantie makkelijk bereikbaar SCHIEDAM - Eindelijk, na een half jaar uitstel, wordt Fort Drakensten geopend. Komende zondag begint het openingsfeest om 11.30 uur met een Drakenoptocht in het Beatrixpark. Om 12.00 uur wordt de speeltuin geopend door de Vlaardingse burgemeester L. W. Stam en de Schiedamse wethouder P. Groeneweg. Daarna begint het kinderfeest op zeven lokaties met onder andere Dotje en Lotje, jeugdcircus Atleta, straattheater en muziek. Zie verderde binnenpagina. Apollo Toneel speelt in Theater aan de Schie Expositie over de schutterijen in Streekmuseum Kunstproject middenop de Lange Haven zoekt... AANBIEDING VAN DE MAAND GOUDSE JONG BELEGEN KAAS Q98 COCA COLA Q0 GEGAARDE SPARE RIBS 7 98 per kilo GRATIS EN VOOR DE DEUR PARKEREN PLUSMARKT VAN DIJK Geuzenplein 7 SCHIEDAM - WOUDHOEK PLUSMARKT K00RNNEEF Mgr. Nolenslaan 460 MAZDA PENNINGS Wie anders! Tel. 010-2464222 SeK 6uuruv4SHi*ty $oe&eu (Minuet de tuce atoel Bent u op zoek naar een huurwoning in Maassluis, Vlaardingen, Schiedam en Hoek van Holland? Reageer dan met Woonkeuzetekst, de gemakkelijke aanvulling op de Woonkeuzekrant. kies Kabelkrant RD-TV kies teletekstpag. 606 bel 010 - 890 09 09 volg de instucties op de TV. Neem nu een proefabonnement op het Rotterdams Dagblad en ontvang de krant 6 weken lang in de bus voor slechts 29,-. Dat is een korting van maar llefst 14,50. Vul snel de bon in L Over de Vesten 3a Schiedam Tel. 010-4738322 Fax 010-4731589 Bezorging 0900-2020299 (22 ct p.min.) WOENSDAG 12mei 1999 6ejaargang nr.19 SCHIEDAM - Het verzet tegen de locatie van het nog te bou- wen fusieziekenhuis (bij het politiebureau) groeit. Gemeente belangen zegt verscheidene malen te zijn benaderd door be- zorgde omwonenden en pleit in schrifelijke vragen aan het college van B en W voor 'een zeer ruime en open inspraakpro- cedure'. Gemeentebelangen stelt dat er nooit een raadsbesluit is genomen over de locatie van het nieuwe zie kenhuis, en vraagt het college van B en W of ze bereid is, in nauwe samenwerking met de gemeente Vlaardingen, op zoek te gaan naar een andere locatie. Belangrijk vindt Gemeentebelangen de brief van het Regionaal/Consumenten Platform Rijnmond die in haar brief van 4 februari aan de com- missie Volksgezondheid schrijft: „Het heeft ons Platform altijd ver- baasd dat gekozen is voor de huidi- ge locatie. Bij ons zijn er altijd twijfels geweest of de beschikbare ruimte voldoende facilitaire voor- zieningen zou kunnen bieden. Dis- cussie moet nu worden gevoerd over het aantal beschikbare par- keerplaatsten. Gemeentebelangen heeft in de SCHIEDAM - De oprit naar de A4 is vanaf maandag 17 mei om 7.00 uur tot en met maandag 31 mei voor alle verkeer gesloten. Het ge- deelte van de Vlaardinger- dijk tussen de Karel Door- manweg en de Schiedamse- dijk is in die periode afgeslo- ten voor alle verkeer met uitzondering van bussen, hulpdiensten en bestem- mingsverkeer met een ont- heffing. de doorgaande rou te voor (brom)fietsers en voetgangers blijft open. Au- toverkeer met bestemming A4/Ring Rotterdam wordt zowel vanuit Vlaardingen als vanuit Schiedam via een omieidingsroute naar de rijksweg geleid. De afslui- ting is nodig in verband met de aanleg van de Benelux- lijn. In de periode van de af- sluiting wordt grond afge- graven, riolering gelegd, as- falt aangebracht ener wor den kolomliggers voor het metroviaduct gelegd. SCHIEDAM - Net als in de voorgaande jaren organi- seert het Podium Cafe ook dit jaar weer het Klootuh- Festival op Hemelvaartsdag, donderdag 13 mei. Het festi val zal twaalf uur duren en kent dit jaar een lichte ver- schuiving richting de metal, het cafe opent om 13.00 uur, twee uur later bijt de eerste band (Unbred) het spits af. Hierna speelt Chill-factor. Wie tegen die tijd honger heeft gekregen hoeft niet naar huis want ook aan de inwendige muziekliefhebber is gedacht. Er is een scala aan broodjes verkrijgbaar- .Onder het genot daarvan kan worden geluisterd naar de rap van No Pie vanaf 17.00 uur en de zigeunermu- ziek van Fusious vanaf 18.00 uur. Daarna volgen nog Blind man's World (19.00 uur), Korch (20.00 uur), Disturbance (21.00 uur) en de Schiedamse metal-rock- formatie Manitou (22.00 uur). Voor het slotakkoord zorgt Rubberduck die tot 24.00 uur zal spelen. SCHIEDAM - Cara is een verzamelnaam voor een aantal ziekten van de lucht- wegen. Ongeveer een op de tien mensen heeft cara- klachten. Na hart- en vaat- ziekten en kanker is het de derde doodsoorzaak in Ne- derland. Gezonde longen zijn van levensbelang. Cara- patienten hebben vaak pe- rioden waain ademen moei- lijk gaat, sommigen hebben het benzuwd, anderen hoes- ten veel. De werkelijke oor- zaak van cara is nog altijd niet bekend. Een allergie is een abnormale reactie van het lichaam op een prikkel van buitenaf. Het kan zich uiten in neus en ogen (hooi- koorts), huid (eczeem) en in de longen (astma). Geduren- de de maand mei kan ieder- een met vragen over cara en allergieen terecht bij de Ge- zondheidswijzer van de GGD. De gezondheidswijzer is iedere werkdag geopend van 9.30 tot 15.30 uur en is te vinden op de begane grond van de GGD Nieuwe Waterweg Noord. brief alvast enkele suggesties ge- daan voor alternatieve locaties en denkt onder andere aan de locaties van het Holy Ziekenhuis en het Shell Sportpark in Vlaardingen. Ook zou het nieuwe ziekenhuis wellicht gebouwd kunnen worden over de A4, mocht de snelweg worden aangelegd. W. van der Schalie van de Konink- lijke Nederlandse Natuurhistori- sche Vereniging, is verontwaadigd over het plan van wethouder L. A. Hafkamp om een deel van de eco- logische hoogstructuur van de Pol- dervaart te gaan gebruiken voor het parkeerterrein. Hij schrijft in Musis: „De manier waarop de ene wet houder pleit voor meer geld om au to's onder de grond te krijgen, ter- wijl de ander het blik open en bloot op de kade van de Poldervaart wil stallen is bijna te genant voor woorden." In het artikel somt hij tientallen kruiden op ('een hele homeopati- sche aptheek wordt zo om zeep ge- holpen') die het onderspit zouden delven wanneer het parkeerterrein wordt aangelegd. MEUBELEN IJSSELMONDSELAAN 175 3064 AS ROTTERDAM TELEFOON: 010-28421 I I VRIJDAG KOOPAVOND 300 gratis parkeerplaatsen! Mil. MiM Foto Roger van der Kraan SCHIEDAM - Twee overstekende eenden veroorzaakten zondagmid- dag omstreeks tien over twee een aanrijding op de kruising van de HAAL GRATIS 0P Zie advertentie elders in deze krant KAPSALON SCHOONHEIDSSALON IX GRATIS ZONNEBANK BIJ WASSEN/KNIPPEN /28,95 Nieuwlandplein 20 - Tel. 010-2731099 1 kiloUb regular, light of caf. vrij 1 fles a 1,5 literI SCHIEDAM - NIEUWLAND BIKSCHfNHOCK leeuwenboekweg 2 (hid. terr. It/eg en Laid), telehon 010-5216977. ROrrtmM Olympian eg 44a (pal mast ie Kami, telefm 010-4791944. 6 Dam per week open, zaterdag tot 17.00 our. Vrijtfag koopavond. HMLDWUK Molenstraat 3, teleloon 0174-626806. Geopend dinsdag t/m vrijdag van 9.00 tat 17.30 uur. Zaterdag tot 16.00 uur. Vrijdag kotpavond. Gerrit Verboonstraat met de Lange Nieuwstraat. Twee automobilisten reden achter elkaar over de Gerrit Verboonstraat in de richting van de Oranjestraat toen de eenden plotse- ling de weg overstaken. De voorste automobilist, een 47-jarige man uit Den Haag remde, maar de achter hem rijdende automobilist, een 21- jarige man uil Schiedam, zag dit te laat, waardoor hij tegen het voer- tuig van de Hagenees reed. Noch de beide mannen, noch de eenden raakten gewond. SCHIEDAM - De gemeente Schiedam moet afstappen van haar standpunt dat de A4 nooit moet worden aangelegd. Dat is de strek- king van een motie waarover De Schiedamse D66-leden zich tij- dens de ledenvergadering van woensdag 18 mei mogen uitspre- ken. De democraten wordt voorge- houden dat Schiedam door haar Op donderdag 13 mei (Hemelvaartsdag), vrijdag 14 mei (vrije dag) en maandag 24 mei (2e Pinksterdag) is ONS Milieu gesloten. Wij halen op die dagCn geen huisvuil op. De wijzigingen zijn als volgt: Grijze- en groene minicontainers De grijze minicontainers van donderdag 13 mei legen wij op woensdag 12 mei. De groene minicontainers van donderdag 13 mei legen wij op woensdag 12 mei. De grijze minicontainers van vrijdag 14 mei legen wij op maandag 17 mei. De groene minicontainers van maandag 24 mei legen wij op dinsdag 25 mei. Huisvuilzakken De huisvuilzakken van donderdag 13 mei halen wij op op maandag 17 mei. De huisvuilzakken van vrijdag 14 mei halen wij op op dinsdag 18 mei. De huisvuilzakken van maandag 24 mei halen wij op op donderdag 27 mei. Zet uw minicontainer of de huisvuilzak pas op de ophaaldag, niet eerder dan 05.00 uur's ochtends, buiten. Milieustation Van Heekstraat Op donderdag 13 mei en op maandag 24 mei is het Milieustation Van Heekstraat gesloten. Op vrijdag 14 mei is het Milieustation open. Op zaterdag 15 mei is het Milieustation open. Warenmarkt Op vrijdag 14 mei wordt in het centrum op de gebruikelijke wijze de warenmarkt gehouaen. Milieu SCHIEDAM - De sloop van de Van Markenstraat is begon nen, aan de onevenkant welis- waar want de laatste bewoners van de even kant zijn nog steeds in gesprek met de ge meente Schiedam over de hoogte van de schadevergoe- ding en de kwaliteit van de ver- vangende woonruimte. Een woordvoerder van de gemeente Schiedam noemde de gesprek- ken tussen de gemeente en de advocaten van de bewoners 'constructief'. Het wachten is nu op de reactie van de bewo ners op het aanbod van de ge meente Schiedam. Foto Roger van der Kraan vasthouden aan het niet aanleggen van de weg, iedere kans op het be- invloeden van de manier waarop hij wordt aangelegd verspeelt. Het aanlegegn van de A4 zou boven- dien een uitgelezen mogelijkheid bieden om gelijktijdig en geinte- greerd met de A4 een metro- of spoorverbinding aan te leggen. Daarom zou Schiedam haar me- ning moeten herzien en uitdragen dat de weg mag worden aangelegd mits deze tussen Schiedam en Vlaardingen ondertunneld wordt, in Midden Delfland verdiept wordt aangelegd en in combinatie met een metro- of spoorverbinding wordt aangelegd. Tijdens de ledenvergadering van D66 staat nog een tweede motie op het programma. Het doen van nieuwe grote uitgaven voor de in- standhouding en het voortbestaan van het Stedelijk Museum zou vol- gens de democraten het onderwerp moeten zijn van een stedelijk refe rendum. Dergelijke uitgaven zou den, gezien de zwakke financiele positie van Schiedam, mogelijk ten koste gaan van huidig, maar zeker van toekomstig beleid. mmtmmm _J Ja, noteer mij voor zo'n voordellg proefabonnement (6 weken voor slechts 29,-) Naam: Adres: Postcode: Plaats: Voorl: Nr: m/v Telefoon: (i.v.m. controle bezorging) Bank/gironr.: Handtekening: Stuur deze bon in een envelop zonder postzegel naar: Rotterdams Dagblad, Afd. Abonnee Service pj Antwoordnummer ±579, 3000 VB Rotterdam ijj f jpewm ff»KLARE TAAL ^Rotterdam! Da£M&4 Iff

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1999 | | pagina 1