Festivals praten deze week met gemeente Schiespoor treint door 617.300 Rassrdafl MHASPOff Extra personeel voor hulpverleningsdienst Vrouw koopt steeds vaker ook voor de man NOVA Totale opiage Evenementen steeds meer onder druk Vergaderen over A4 en Stedelijk Fluitenkruid- fietstocht 25 jaar UVV Schiedam Lees elders in deze krant over Rotterdamse Zofnerfestivals Wm -Hi Deze week in Molens Hemaplein Metaal wil niet piakken voor Europees Parlement RET staakt mogelijk donderdag Evaluatie proef stadsf iets 6 weken voor 29,- Schiedam Opiage 38.000 Spectrum Opgeteld debeste[ WflRKT MAGERE VARKENSLAPPEN C98 MAITRE PAUL SCHNITTMnn HOLLANDSE WITTE ASPERGES h 99 PLUSMARKT K00RNNEEF Mgr. Nolenslaan 460 SCHIEDAM - NIEUWLAND fr Muziek- en Molenfestival dit jaar sterk uitgebreid Gemeente zet handtekening onder plan HBG VVK VVK zwaait Willem van Baarle op grootse wijze uit MAZDA PENNINGS Wie anders! Tel. 010-2464222 KNIPPEN normaal 23,95 mrr^wm nocrwynEM pwZiEKENHUIS? www.Rinorama.ni EfJa, noteer mij voor zo'n voordelig proefabonnement Of bel gratis 0800 - 06 42 Over de Vesten 3a Schiedam Tel. 010 - 4738322 Fax 010 - 4731589 Bezorging 0900-2020299 (22 ct p.min.) WOENSDAG 26 mei 1999 6e jaargang nr.21 SCHIEDAM - De Schiedamse festivals praten deze week met de gemeente Schiedam over de Evenementennota. In de nota, door de gemeente betiteld als een 'discussienota waarin niets vast staat', worden vergaande voorstellen gepresenteerd die in ongewijzigde vorm waarschijnlijk het einde zouden betekenen van het Maasboulevardfeest, het Nieuwlandfeest en het Spec- trumfestival. SCHIEDAM - De Schie damse afdeling van D66 houdt dinsdag 1 juli een al- gemene ledenvergadering. Op het programma staan twee moties (over de A4 en het Stedelijk Museum) die at bij voorbaat de nodige stof deden opwaaien. De Schie damse democraten mogen zich uitspreken over de toe- komst van het museum. Centraal daarbij staat de vraag of het nog wel verant- woord is nieuwe grote uitga- ven te doen om het museum in stand te houden. Het be- stuur van D66 heeft dan ook een motie voorbereid waar in wordt voorgesteld een ste delijk referendum te houden over het voortbestaan van het museum. In de tweede motie wordt voorgesteld af te stappen van het verzet te- gen de A4. De democraten widen dat de weg wordt aangelegd mits deze tussen Vlaardingen en Schiedam wordt ondertunneld, in Midden-Delfland verdiept wordt aangelegd en in com- binatie met een spoor- of metroverbinding wordt aangelegd. De vergadering wordt gehouden in wijkcen- trum Nieuwland en begint om 20.00 uur. SCHIEDAM - De afdeling Natuurontwikkeling van de gemeente Schiedam organi- seert zondag 30 mei de 'Flui- tenkruid-fietstocht'. Deelne- mers aan de tocht volgen een vijftien kilometer lange route langs weelderig be- groeide bermen, frisgroene plantsoenen, uitgestrekte weilanden en bijzondere parken in Schiedam. Bij de start krijgen zij een routebe- schrijving uitgereikt. De route voert langs het vele groen dat Schiedam rijk is. he5t fluitekruid langs de route vormt de leidraad. Onderweg kan er gestopt worden voor een rondlei- ding in de St. Jacobuskerk aan de Kerkweg, voor een les in het maken van een fluitje van het fluitekruid in het Robiniabos ten noorden van Spaland en bij voorlich- tingscentrum De Groene Raat aan de Harreweg. Er kan tussen 13.30 en 14.00 uur worden gestart bij de in- gang van Heemtuin't Hoef- blad in het Prinses Beatrix- park. Deelname is gratis. SCHIEDAM t In januari 1975 werd de Unie Van Vrouwelijke Vrijwilligers opgrericht met het doel het bevorderen en verlenen van maatschappelijke hulp door vrijwilligers, met menselijk contact en continui'teit in het werk. De naam werd later veranderd in Unie Van vrij willigers (UVV). de Unie is op het moment voorname- lijk actief in het Schieland Ziekenhuis. Op doorde- weekse dagen verzorgt de UVV de bloemen en het fruit voor de patienten verzorgd. Een aantal medewerkers verzorgt het vervoer van pa tienten naar de afdeling fy- siotherapie. Weer anderen gaan met de handwerkwa- gen langs de patienten zodat zij handwerkmaterialen aan kunnen schaffen. Voor al dit werk kan de UVV nog vrij willigers gebruiken. Belang- stellenden kunnen zich aan- melden bij het secretariaat, tel. 4703137. In de eerste versie van de Evene mentennota stelt de gemeente Schiedam voor om het Maasboule vardfeest en het Nieuwlandfestival voortaan maar geen subsidie te verlenen uit de evenementenpot. Het zouden festivals zijn, aldus de gemeente. die maar een beperkte lokale uitstraling hebben, en daar- door geen subsidie verdienen. Hierover is in de raadscommissie al de nodige kritiek geuit. Verder zouden de Brandersfees- ten, het Spectrumfestival en het Muziek- en Molenfestival in het gunstigste geval slechts recht heb ben op een maximale subsidie van 35 procent van het benodigde be- drag. Festivals worden ook meer en meer verantwoordelijk gesteld voor de kosten om de evenemen ten heen: het inschakelen van brandweer en politie. De uitvoe- ringskosten zullen in de toekomst meer dan nu het geval is, op de or- ganisatoren van de evenementen worden afgewenteld, valt te lezen in de nota. Het Spectrumfestival wordt vol- gend jaar, in 2000, niet georgani- seerd, maakte M. Dingenouts vori- ge week bekend. Een opeenstape- ling van problemen is de achterlig- gende oorzaak, maar er is geen di rect verband met de Evenementen nota. Een van de redenen is dat het steeds moeilijker wordt om spon- soren te trekken. Vooral lokale sponsoren zijn moeilijker over de streep te trekken, zegt Dingenouts. Vorig jaar zijn er extra evenemen ten in Schiedam georganiseerd, waarin veel sponsorgeld is gesto- ken: Schat die twee keer een pro- ductie bracht, de opening van het Theater a.d. Schie, het Havencon- cert, en dat drukt op de begroting van de bedrijven. Of ze willen na een paar jaar Spectrum weer eens wat anders, verklaart Dingenouts, dat werk allemaal mee. Ook speelt het EK 2000 mee: het Spectrumfestival vreest dat op niet-voetbaldagen supporters het evenement gaan bezoeken, en daar is de organisatie niet op berekend. Dit alles heeft ervoor gezorgd dat besloten is een jaartje over te slaan, samen met de last van de enorme inspanningen die de vrijwilligers de afgelopen jaren hebben moeten leveren. Dingenouts: „We trekken het gewoon niet, we lopen nu op onstandvlees." Voor 2001 zijn de vrijwilligers van het Spectrum Festival dan, volgens Dingenouts, weer fris om er weer 1 kiloVb slagroom, mokka ol cappuccino 'J Ba p/st. Ca. 350 gr 5S9 500 gram GRATIS EN VOOR DE DEUR PARKEREN PLUSMARKT VAN DIJK Geuzenplein 7 SCHIEDAM - WOUDHOEK tegen aan te gaan. Of misschien ook wel niet, dat laat ze nog in het midden. Maar Dingenouts is niet bang dat ze nu uit het subsidietra- ject van de gemeente Schiedam wordt geschrapt: subsidie is nog toegezegd tot en met 2001. Deze week praat Dingenouts met de gemeente Schiedam over de Evenementenota, waarover ze 'niet erg vrolijk is'. Er staat onder andere in dat de festivals meer zelf gelden moeten aantrekken, maar dat is vreselijk moeilijk, aldus Din genouts. Neem de verhuur van de kraampjes, dat levert elk jaar min der op, iets dat ook Jan van Mil die de zondagsmarkt van de Branders- feesten organiseert, merkt. Din genouts: „A1 die dingen bij elkaar maakt het steeds minder rooskleu- rig om een evenement te organise- ren, het vereist meer en meer een creatieve geest." R. Pillard, voorzitter van de Bran- dersfeesten, maakte vorige week bekend dit jaar het Watersport- weekend, waarin de Gondelvaart is opgenomen, te schrappen. De ONS wilde dat de watersportver- enigingen meer zelf de organisatie ter hand zouden nemen, maar dat lukt de vrijwilliggers eenvoudig- weg niet. Pillard kon niets anders doen dan het Watersportweekend, dat duizenden mensen trekt, af te blazen. HHSF SCHIEDAM - Zo'n dertig beworiers protesteerden afgelopen donderdag tegen de komst van het nieuwe fusieziekenhuis. Met borden vroegen de actievoerders aandacht voor bijvoorbeeld het lot van de huizen aan de Schiedamseweg, die wellicht gesloopt moeten worden. Maar ook werd er stil gestaan bij de Poldervaart, een belangrijk stuk natuur, dat voor een deel wordt opgeofferd voor de benodigde parkeerplaatsen. Foto Roger van der Kraan MMMHMi Staatssecretaris G.M. de Vries (Binnenlandse Zaken) geeft de re- gionale hulpverleningsdienst Rot- terdam-Rijnmond geld om drie ex tra mensen aan te stellen. Die moe ten zich gaan bezighouden met het voorkomen en beperken van ram- pen bij bedrijven met gevaarlijke stoffen. Het extra werk vloeit voort uit een aangeseherpte Europese richtlijn (Seveso-II) over de veilig- heidsrisico's bij dit soort bedrij ven. Met de drie arbeidsplaatsen is een bedrag gemoeid van ongeveer 150.000 gulden voor de tweede helft van dit jaar. Dit heeft de staatssecretaris bekend gemaakt tijdens de officiele opening van de nieuwe brandweerkazerne in Rot- terdam-Noord. In de regio Rotter- dam-Rijnmond zijn zo'n vijftig be drijven die onder de Europese Se- veso-richtlijn vallen. Het gaat om bedrijven die werken met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen. Rond de zomer zal een aange seherpte Seveso-richtlijn gaan gel den. De bedrijven waar het om gaat zullen preventiebeleid moeten voeren om zware ongevallen te voorkomen. Ook moeten zij een zogenoemd veiligheidsbeheerssys- teem hebben om dit beleid uit te voeren. Bedrijven in de hoogste risicocate- gorie moeten ook een gei'ntegreerd veiligheidsrapport opstellen. De beoordeling en controle van deze rapporten en het toezicht bij de Se- veso-bedrijven vraagt meer man- kracht bij de lokale overheden en hulpverleningsdiensten. Vanaf ja nuari 2000 komen er daarom struc- tureel extra arbeidsplaatsen. Staatssecretaris De Vries wil daar de regio Rotterdam-Rijnmond niet op laten wachten. Daarom heeft hij nu al geld voor drie formatieplaat- sen voor de tweede helft van dit jaar vrijgemaakt. SCHIEDAM - Henk Metaal (Gemeentebelangen) heeft geen zin om zich als plakcoordinator voor de Europese verkiezingen in te zetten. Hij heeft dit inmid- dels in een brief aan de fracties medegedeeld. „Als man van een lokale partij heb ik totaal niets te maken met de Europese verkiezingen", legt Metaal uit. Ook speelt zijn gezondheid mee in zijn besluit de pot met lijm te laten staan. Na ziekte wil Metaal het wat rustiger aan gaan doen. ,,Als het mooi weer is wil ik lekker me- teen naar de caravan kunnen gaan." Daarnaast speelt mee dat Me taal geen arbeid wil verrichten voor 'dat stelletje zakkenvullers in Brussel'. „Rot op met die zooi", aldus Metaal. De roep bij consumenten om 'all-in-one-modeshops' wordt steeds luider. De belangrijkste reden hiervoor is het feit dat zowel vrouwen als mannen tegenwoordig minder tijd hebben om te shoppen. Modeformules die dames- en herenmode combineren, sco- ren dan ook uitstekend. Mits de servicegraad hoog is en de prijs-kwaliteitverhouding goed is. Shoeby Shops is zo'n succesformule. De keten met meer dan 60 winkels voldoet niet alleen aan de genoemde voorwaarden maar biedt daar naast een hoge mate van klant- vriendelijkheid en een zeer snel wisselende collectie. Ook met andere actuele trends wordt rekening gehouden bij het bepalen van het winkel- beleid. Vrouwen kopen weer vaker kleding voor de man. Shoeby Shops speelt daar in haar winkels continu op in. Bent u nieuwsgierig, ga dan naar Winkelcentrum Hof van Spaland, Schiedam. Infolijn (073) 511 80 19 www.shoeby-shops.nl ROTTERDAM - Het openbaarver- voer in Rotterdam zal waarschijn lijk 27 mei het werk tussen 10.00 en 14.00 neer leggen. De passa- giers dienen al vanaf 09.00 reke ning te houden met vertragingen omdat de RET-medewerkers enige tijd nodig hebben om de bussen en de trams correct op te stellen. De metro en Vervoer op Maat zullen op donderdag gewoon rijden. De werkonderbreking is opgeroepen door de vakbonden die protesteren tegen de gang van zaken bij het landelijk overleg over de arbeids- voorwaarden voor de gemeente- ambtenaren. Mocht het overleg voor 27 mei alsnog het door de vakbonden gewenste resultaat op- leveren, dan zal de voorgenomen werkonderbreking worden afge- last. KAP5AL0N SCHOONHEIDSSALON AANBIEDING VAN DE MAAND Tegen inlevering van deze advertentie nu f 18,50 Nieuwlandplein 20 - Tel. 010-2731099 ROTTERDAM - Het Rotterdamse collega van B en W heeft besloten om het stadsfietsen project aan te bieden aan marktpartijenom de ge wenste schaal vergroting te realise- ren. Het begin 1997 gestarte pro ject heeft als doel met het stimule- ren van de fiets het autogebruik te- rug te dringen. Eind 1998 is ddor een onafhankelijk adviesbureau een evaluatie verricht naar de eer ste bevindingen. Belangrijkste conclusie was dat in ieder geval de schaal drastisch vergroot zou moe ten worden. SCHIEDAM - Modelspoorver- eniging Schiespoor besloot af gelopen zaterdag het seizoen met het inwerking stellen van het lokdepot bij station Weis senbach. De bezoekers van het clubhuis konden tevens een aardige selectie treinen zien uit het verleden, gelevei d door de stichting Doorreis. Daarnaast kon natuurlijk de treinbaan worden bekeken die behoorlijk gegroeid is. En nu maar door- bouwen op zolder, al zal die treinbaan nooit zo uitgebreid worden als die van Schiespoor. Foto Roger van der Kraan VOOR ZOO. T_ Kinorama zoekt vakantiewerkers voor de periode juni t/m September! Leeftijd vanaf 15 jaar. Vandaag gebeld, morgen aan het werk!!! Goed salaris en reiskosten vergoeding. Personeelsaankopen met veel korting. Bij gebleken geschiktheid parttime functie mogelijk. Bel nu: Matthijs Heemskerk 06-21544999 of Andre v/d Weteringh 06-50215215 Schrijven mag ook: Kinorama B.V. t.a.v. afd. Personeelszaken, Postbus 4122, 3006 AC Rotterdam Capelle a/d IJjsel Cantrumpnssagn 103 Leiden Hmirlumimiralrnm 170 Rotterdam Dordrecht Groono Hillocli|k 173 Voorilruol 274 Den Haag Voneslraat 8-10 Vlaardinge Liocvokl 147 NIEUW Rijswijk Winkelcentrum de Terp NltUW KORTING! Neem nu een proefabonnement op het Rotterdams Dagblad en ontvang de krant 6 weken lang in de bus voor slechts 29,-. Dat is een korting van maar liefst 14,50. Vul snel de bon in I (6 weken voor slechts 29,-) Naam: Adres: Postcode: Plaats: Voorl: m/v Nr: Telefoon: (i.v.m. controle bezorging) Bank/gironr.: Handtekening: Stuur deze bon in een envelop zonder postzegel naar: Rotterdams Dagblad, Afd. Abonnee Service Antwoordnummer 1579, 3000 VB Rotterdam KLARE TAAL

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1999 | | pagina 1