'College werkt gebrekkig samen' Geen rampenoefening door OVP KEIHARD VOORDELIGER Z7**IQ95 carpet-land Bloedrode Mensengel in Stedelijk lr PC DE CORRECT K00PGIDS 617.300 rr7aM MAASPO£ I van hfiMMuMl I Totale oplage Rapport Commissie Brinkman: Personeels- beleid onder vuur Wisseling van de wacht Ouder worden in Europa Corporaties verder onder Stichting Woonplus Schiedam WEST Lees elders in deze krant over R|»tterdamse Zolnerfestivals Deze week in De Walvisch Het Mirakel Aloysius Donia voor pc-m- m 6 weken voor Of bel gratis i 0800 - 06 42 Schiedam Oplage 38.000 B en W OVP FotoKlein met 16 vakzaken altijd bij u in de burnt! Opgeteld de best©! VARKENSHAAS Q98 MIJN MERK ROOMUS CORNETS 999 UNIE KAAS BELEGEN KAAS Q98 GRATIS EN VOOR DE DEUR PARKEREN PLUSMARKT VAN DIJK Geuzenplein 7 SCHIEDAM - WOUDHOEK PLUSMARKT K00RNNEEF Mgr. Nolenslaan 460 MAZDA PENNINGS IVie anders! Tel. 010-2464222 SCHIEDAM - De Walvisch draait weer. Burgemeester R. Scheeres stelde afgelopen zaterdag de weer herstelde molen ingebruik. Onder luid applaus klapte de houten panelen naar beneden, waarna het sllhouet van een griize Walvisch verscheen. De totale kosten bedroegen twee miljoen gulden, voor een groot deel opgebracht door Schiedamse bedrijven, instellingen en particulieren. Muziek- en Molen- festival in teken van herstelde Walvisch Eindelijk nieuw on der komen voor kinderdagverblijf Beelden van angst en pijn in Stedelijk Museum LAMINAAT ALESUND BEUKEN r Ay BRANDEN! ATLAS CD-Writer/Rewriter 6x lezen/2x schrijven Geschikt voor CD-RW en CD-R 74 min. audio en 650 Mb data IDE interface Incl. 1 jaar garantie www.kinorama.nl HARD- SOFTWARE 4 5+6 JUNI 10-17 uur AHOY-ROTTERDAM 15,- HAAL GRATIS OP "gl/gp5 Neem nu een proefabonnement op het Rotterdams Dagblad en ontvang de krant 6 weken lang in de bus voor slechts 29,-. Dat is een kortlng van maar liefst 14,50. Vul snel de bon in Over de Vesten 3a Schiedam Tel. 010 - 4738322 Fax 010 - 4731589 Bezorging 0900-2020299 (22 ct p.min.) WOENSDAG 2 juni 1999 6e jaargang nr.22 SCHIEDAM - De visitatiecommissie die Schiedam eind april heeft bezocht, stelt in zijn conceptrapport dat de zelfanalyse die de gemeente heeft laten opstellen, een 'schofeffect teweeg heeft gebracht', die de 'komende tijd veel aandacht van het stadsbestuur vraagt'. Een koerswijziging is hard nodig, meent de commissie die veel van de bevindingen van de zelfanalyse bevestigd heeft zien worden tijdens de gevoerde gesprekken. SCHIEDAM - „Tegenwoor- dig moet je als gemeente- raadslid in de krant lezen wat er in Schiedam staat te gebeuren of wat er fout is gegaan", meent de fractie van Gemeentebelangen, die daarover maar matig te spreken is. De fractie doelt hierbij op het aanstellen van een interim-directeur bij het Stedelijk Museum en de nieuwe bestrating van de Appelmarkt, die er nu al weer uit moet. Ook een aan- tal citaten uit het personeels- blad van de gemeente Schie dam zyn Gemeentebelangen in het verkeerde keelgat ge- schoten. De fractie meent dat daaruit overduidelijk blijkt dat er een kloof gaapt tussen raadsleden, politiek/ bestuurlijk verantwoorde- lijken en de ambtenarij en heeft daarom een hele reeks vragen gesteld aan het colle ge van B&W. De fractie wil onder meer weten hoeveel interim-managers er bij de gemeente werken en wat dat kost. Daarnaast wil Ge meentebelangen weten hoe groot het verschil is tussen de formele personeelssterkte van de gemeente Schiedam en de feitelijke personeels sterkte. „Wiens verantwoor- delijkheid is het om het per- soneel te enthousiasmeren? vraagt de partij zich ver- der af. SCHIEDAM - Opl mei 2000 is het zover. Dan vindt in het huidige college van B&W, halverwege de zittingsperio- de, een wisseling van de wacht plaats. Anneke Meij- er (GroenLinks) neemt van- af die datum het wethouder- schap over van Adri Keijn- hout (D66). Deze afspraak werd gemaakt bij de coali- tievorming na de gemeente- raadsverkiezingen in maart 1998. Om de overgang zo soepel mogelijk te laten ver- lopen wordt Meijer vanaf nu betrokken bij het be stuurlijk proces. Zij zal on der meer regelmatig gaan deelnemen aan het wekelijks collegeberaad. Met de toe- treding van Meijer tot het college verandert de porte- feuilleverdeling. Tot haar takenpakket gaan behoren: Personeel Organisatie, Sociale zaken Werkgele- genheid en Milieu. Peter Groeneweg krijgt Stedelijke Vernieuwing en Volkshuis- vesting, Sveaparken, Archi- tectuur en Stedenbouw en Monumentenzorg. VLAARDINGEN - De ge- meenteraadsfracties van AOV/Unie 55+ van Schie dam en Vlaardingen organi- seren vrijdag 4 juni een dis- cussie-avond over Ouder worden in Europa. Na een opening door C. Raaphorst- de Groot, fractievoorzitter van AOV/Unie 55+ in Schie dam zijn er diverse sprekers die het thema van diverse kanten zullen belichten. Na een pauze is er een forum- discussie over ouder worden in Europa onder leiding van Charles Hendriks, politiek commentator van Radio Waterweg FM. De avond wordt gehouden in verzor- gingstehuis Vaartland, Dil- lenburgsingel 9 in Vlaardin gen. De aanvang is om 19.30 uur. De visitatiecommissie beveelt Schiedam aan om prikkels van bui- ten aan te trekken, om de proble- men van de stad succesvol te kun- nen aanpakken. De gemeente is een aantal jaren vooral met zich- zelf bezig geweest, zegt de com missie, en dreigt nu teveel opgeslo- ten te raken in zijn eigen proble- men en gewoontes: „Het is tijd voor frisse en nieuwe ideeen en impulsen van externen." Proble- men en gewoontes die er mogen zijn. De hele bestuurscultuur is er- op gericht om 'om de hete brij heen te draaien', keuzes worden er niet gemaakt. Een non-interventie- cultuur, niet bijster productief. Dit ligt deels aan het college van B en W, de ambtenaren en de ge- meenteraad. Onderlinge verhou- dingen zijn gebaseerd op onvol- doende respect. Maar ook het Or- ganisatievernieuwings Proces, het OVP, is hier debet aan. „Alleen een bestuur dat met durf, zelfver- trouwen en eensgezindheid de les sen uit de zelfanalyse oppakt, zal effectief zijn. Het OVP, dat nog niet is afgerond, blijft zorgen voor een vertroebe- ling van beleid. „Het OVP is nog niet afgerond, waardoor de sfeer van onrust binnen het ambtelijk apparaat blijft bestaan. De com missie raadt dan ook aan om het OVP op korte termijn af te ronden, waardoor de interne rust, die abso- luut noodzakelijk is om orde op za ken te stellen kan terugkeren." Daarnaast is een gemeenschappe- lijk gedeelde stadsvisie noodzake lijk om uit het zand te komen, waarin een grote taak voor het col lege is weggelegd: „Het college moet nadrukkelijk als een team lei ding geven aan het ambtelijk appa raat en het interne organisatiepro- ces." In verhulde termen uit de commis sie kritiek op de kwaliteit van het college van B en W. De kwaliteit van de raad moet beter, omdat uit de raad ten slotte het college van B en W voortk'omt. (zie verder pagina 3) SCHIEDAM - Woningbouwver- eniging Schiedam (WBS) en Wo- ningstichting Noordvest (WSN) gaan per 1 juni samen verder onder de naam Stichting Woonplus Schiedam. De huurders zijn hier- over in een brief geinformeerd. De WBS zal tegen het einde van 1999 verhuizen naar de Valerius- straat, waar de WSN is gevestigd. Dit complex is vorig jaar nog ge- heel vernieuwd bij de verhuizing van de WSN van de Noordvest naar de Valeriusstraat. ZIE ADVERTENTIE ELDERS IN DEZE KRANT 500 gramw doosa8stuks 1 kilowa SCHIEDAM - NIEUWLAND M NK* V V v "-v - -• JS* r-Si Foto Roger van der Kraan M. SCHIEDAM - Volgens de SP heeft de gemeente Schiedam in de afgelopen vijf jaar maar een keer een rampenoefening gehouden. De fractie baseert zich op de informa- tienota Rampenbestrijding en Cri- sisbeheersing die op 26 mei in de Statencommissie Personeel, Finan- cien en Bestuurlijke Zaken is be- sproken. De gemeente Schiedam is volgens de Rampenwet verplicht om eens in de twaalf maanden een rampen oefening te houden. De SP heeft hierover vragen gesteld aan het college van B en W. „Ondanks herhaaldelijke schriftelijke dan wel mondelinge verzoeken van de commissaris van de Koningin, me- vrouw Leemhuis-Stout, heeft de gemeente Schiedam in 1998 geen rampenoefening georganiseerd schrijft de SP. „Juist in Schiedam, als gemeente in de zwaar geindu- strialiseerde Rijnmond, verwacht je een goede voorbereiding op ca- lamiteiten." De SP wil weten waarom de gemeente Schiedam in 1998 geen oefening heeft gehou den, en of er dit jaar wel wordt ge- oefend. Verder vraagt de SP of het Schiedamse college wel waarde hecht aan rampenoefeningen. Brandweercommandant Van Leeuwen erkent dat er vorig jaar geen rampenoefening is gehouden. Dit had weinig zin door het OVP, het OrganisatieVernieuwings Pro ces dat vorig jaar de gemeentelijke structuur overhoop heeft gegooid, verklaart hij. „Je gaat niet oefenen met nieuwe structuren terwijl je nog met oude zit." De eerstvol- gende oefening staat gepland voor 30 September. Hij ontkent dat er in de afgelopen vijf jaar maar een keer is geoefend. Deze keiharde aanbieding duurt van donderdag 3 tot en met zaterdag 5 juni 1999 en geldt uitsluitend voor de Carpet-land filialen in Rotterdam, Capelle a/d IJssel, Spijkenisse en Vlaardingen. SCHIEDAM - 'Bad Paint', een bijzondere tentoonstelling in het Stedelijk Museum met werk van de jonge kunstenaar Aloysius Donia. Het is geen op- beurende tentoonstelling, maar wie zegt dat kunst altijd opbeu- rend moet zijn. Donia heeft zijn angsten en pijnen verbeeld in grote en kleine werken. Mis- schien wel het meest indruk- wekkende is de zaal waarin de 'Mensengel' hangt, bloedrood geschilderd. Daar tegenover het drieluik 'Cryings', waar door de zaal zindert van de on- derhuidse spanning. Meer over de tentoonstelling op de Pluspagina. Foto Roger van der Kraan PHjswijaugingan en zetfouten voorbahouden. Alte voorj ihouden. Me voorgaande aanbiedlngen Alle prtjzen zijn Inelusief 8.T.W. Capelle a/d Ussei Centrumpassage 103 Rotterdam Winkelcantnim Oostertiof Rotterdam Winkelcentrum Zuidplein Rotterdam 2e Middellandstraat 23 Rotterdam Groene Hilledijk 173 Rotterdam Hoogstraat 141 Rotterdam Bergse Dorpsstraat 32 Vlaardingen Liesveld 147 koman htarbij te vervalten DISCOUNT SHOW DE COMPUTER-KOOPJES-BEURS TEGEN DUMPPRIJZEN INFO EN REDUKTIEBON MET VOORDEELVERDER IN DIT BLAD llNTEREXPO MEDIA 070-35889291 Bergweg 110 KORTIIM —I id, noteer mij voor zo'n voordelig proefabonnement (6 weken voor slechts 29,-) Voorl: Nr: m/v Naam: Adres; Postcode: Plaats: Telefoon(i.v.m. controle bezorging) Bank/gironr.: Handtekening: Stuur deze bon in een envelop zonder postzegel naar: Rotterdams Dagblad, Afd. Abonnee Service H Antwoordnummer X579, 3000 VB Rotterdam Q

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1999 | | pagina 1