Toename lawaai door industrieverwacht DE CORRECT K00PGIDS In eerste vijf maanden minder stankklachten bij milieudienst Kwart eeuw stadsvernieuwing Klaar voor de volgende eeuw? m r vWwmmlimm'i mmimmsmns ***•'- KORTING! sr^ali MAASPOST T opgfBS iw mwim gaat verder Milieu-onderzoek 1999 Troelstralaan maand afgesloten Nieuwasfalt in Noord Vakantie in DrieMaas- Stede Watervlooien 'Archief: goed depot voor Stedelijk' mahirr Lees elders iri deze krant over R^tterdamse Zofrierfestivals Deze week in Kies weer voor Peter Pex in Europa: LIJSTl-nr9 Rotterdam binnenstebuiteri ondersteboven Schiedam Oplage 38.000 debeste[ HOLLANDSE BL0EMK00L 1 79 RUNDERRIBLAPPEN Q98 per kgw GROFVOLKOREN C00 GRATIS EN VOOR DE DEUR PARKEREN PLUSMARKT VAN DIJK Geuzenplein 7 PLUSMARKT K00RNNEEF Mgr. Nolenslaan 460 SCHIEDAM - Hoe moet het toch verder met Schiedam?, dat valt voor een gedeelte te lezen in de Stadsvisie die de gemeente Schiedam heeft laten opstellen. Schiedam, een stad met een eenzijdige bevoikingsopbouw, veel huizen die in een slechte staat verkeren; een stad die na Rotterdam de meest gewelddadige stad van de Rijnmond is. Maar ook een stad met kansen, aldus de Stadsvisie. Een stad met vele rijks- en gemeentemonumenten waarop veel gemeenten jaloers op zouden zijn. Het Montmartre aan de Maas... Meer over de Stadsvisie op de binnenpagina. Artoteek Artoteek is verhuisd naar de's Gravelandseweg Spectrum Merengue, gogo!, R 'n B centraal op Spectrum Festival Stadsvisie Veel uitroeptekens en beloftes opgenomen in Stadsvisie MAZDA PENNINGS Wie anders! Tel. 010-2464222 4 Ssil: -Si J Sjj- I 6 weken voor f 329 Neem nu een proefabonnement op het Rotterdams Dagblad en ontvang de krant 6 weken tang in de bus voor slechts 29,-, Dat is een korting van maar liefst 14,50. Vul snel de bon in I Of bel gratis 0800 - 06 42 L Over de Vesten 3a Schiedam Tel. 010 - 4738322 Fax 010 - 4731589 Bezorging 0900-2020299 (22 ct p.min.) WOENSDAG 9juni 1999 6ejaargang nr.23 SCHIEDAM - Het aantal geluidsbelaste woningen zal tot 2010 toenemen door de verplaatsing van lawaaiige bedrijven naar het Waal/Eemhavengebied.Verder heeft meer dan de helft van de Schiedammers last van lawaai veroorzaakt door auto- envliegverkeer. De concentraties zwaveldioxide liggen al jaren onder de grenswaarde. Dat blijkt uit de Milieumonitor 1999 die de gemeente Schiedam heeft laten uitvoeren. SCHIEDAM - De Troel stralaan is vanaf maandag 7 juni tot maandag 12 juli, tussen de Burg. Honnerlage Gretelaan en de Dr. De Vis- serlaan, voor alle verkeer af gesloten (inclusieffietsersen voetgangers). De afsluiting is npodzakelijk in verband met het werk aan de Bene- luxlijn. Er wordt dagelijks van 7.00 tot 16.00 uur ge- werkt, met een mogelijke uitloop tot 20.00 uur. Zono- dig wordt op zaterdag door- gewerkt. Het verkeer wordt gedurende de afsluiting om- geleid. De omleidingsroute wordt met borden aangege- ven. Buslijn 54 rijdt gedu rende de afsluiting een olm- leidingsroute. SCHIEDAM - De Kerkweg, de Mozartlaan en de Zwa- luwlaan in Schiedam-Noord worden (deels) opnieuw ge- asfalteerd. In de periode van woensdag 9 tot en met dins- dag 15 juni zijn daardoor weggedeelten tijdelijk afge sloten en worden omlei- dingsroutes ingesteld. Het wegdek van de Kerkweg wordt tussen de spoorweg- overgang en de kruising met de Joppelaan opnieuw geas- falteerd. Het voorbereiden- de werk start woensdag 9 juni. Die dag is nog beperkt autoverkeer mogelijk. Don- derdag 10 en vrijdag 11 juni is de Kerkweg volledig afge sloten. Ook de Groeneweg is vrijdag 11 juni niet bereik- baar. Autoverkeer moet tij- dens deze afsluiting omrij- den via de A13, de Delftweg of Harreweg. Van de Mo zartlaan wordt de oostelijke rijbaan geasfalteerd, tussen de Churchillweg en de Bre- deroweg. Verkeer in noor- deljke richting moet daarom op maandag 14 en dinsdag 15 juni rekening houden met omleidingsroutes via de Borodinlaan of de Slimme Watering. Op de Zwaluw- laan worden beide rijbanen geasfalteerd tussen de Koe- koekslaan en de Kerklaan. Hier blijft gedurende de werkzaamheden altijd een rijbaan open voor verkeer. SCHIEDAM - Verpleeg- en reactiveringscentrum Drie- MaasStede organiseert deze zomer voor de negende keer een tiendaags jongerenpro- ject in de zomervakantie. Het is een unieke kans om kennis te maken met de ge- zondheidszorg en een kijkje te nemen achter de scher- men. Het vakantieproject 1999 staat open voor jonge- ren vanaf 14 jaar in de pe riode van maandag 9 tot en met vrijdag 20 augustus. O het programma staan activi- teiten als: wandelen of een praatje maken met patien- ten, helpen op de afdeling fysiotherapie, ergotherapie en expressieve therapie, pre- senteren van het huisradio- programma, helpen bij de afdeling activiteitenbegelei- ding en assisteren op de af deling dagbehandeling. De jongeren zijn twee a drie uur per dag als vrijwilliger actief. Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij Yvonne Scheper, tel. 4278123. De milieumonitor laat zien hoe het is gesteld met het milieu in Schie dam en hoe de ontwikkelingen de afgelopen jaren zijn geweest. Een aantal doelstellingen is door Schie dam gehaald. Zo zijn er in de ge meente geen woningen meer die worden blootgesteld aan te hoge veiligheidsrisico's. Ook de gemid- delde doelstelling van stofhinder, uitgestoten door fabrieken en be drijven, is gehaald, terwijl die van stank daar nog 1 procent boven ligt. Daarnaast, zo heeft de ge meente Schiedam en het DCMR geconstateerd, neemt het autover keer korter dan vijf kilometer, af. Hiermee wellicht verband hou- dend: het aantal buspassagiers neemt toe. Tevreden is men over het percentage extensief beheerd groen: 91 procent, en over de kwa- liteit van de fietspaden in Schie dam. Niet op koers is de kwaliteit van de grachten, vaarten en sloten. De wa- terkwaliteit in Schiedam voldoet slechts op een locatie. De kwaliteit van het oppervlakte water is geme- ten met behulp van tien speciaal gekweekte watervlooien. Per keer worden deze watervlooien uitgezet in water afkomstig van een meet- SCHIEDAM - Wethouder A. G. Wiegman vindt het een goed idee wanneer het voormalig archief aan de Korte Haven zou worden inge- richt als depot van het Stedelijk Museum. Wiegman bevestigt dat Jan des Bouvrie aanvankelijk be- langstelling had getoond voor de vrijgekomen archiefpanden, en de daarnaast gelegen stadstimmer- werf. (Zie verder de Pluspagina) per stukI 3 broden voor%M m SCHIEDAM - WOUDHOEK SCHIEDAM - NIEUWLAND punt op de grens van Schiedam en Overschie. Hoe meer watervlooien na een aantal dagen nog leven, hoe beter het gesteld is met de water- kwaliteit. Opvallend is dat de kwa liteit de laatste jaren vrijwel onver- anderd onvoldoende is gebleken. Daarnaast wordt de grenswaarde voor stikstofdioxide langs 10,4 ki lometer wegdek overschreden. In het rapport wordt verder geconsta teerd dat een groot aantal wonin gen -2576- bloot staat aan een ho ge geluidsbelasting veroorzaakt door wegverkeer. Een andere te- genvaller zijn de resultaten van de gescheiden inzameling van afval. De doelstelling voor de inzameling van GFT, klein gevaarlijk afval, papier, glas en textiel is niet ge haald door de gemeente Schiedam. Verder neemt het aantal reizigers dat in Schiedam met tramlijn 1 reist, af. De sanering van tanksta- tions verloopt traag, en met het huidige tempo, zullen de doelstel lingen niet worden bereikt. Benzeen vertoont de laatste jaren een opgaande lijn, maar blijft vol- gens het rapport nog onder de grenswaarde. De richtwaarde daar- entegen is nog lang niet in zicht. De resultaten van de Milieumoni tor worden woensdag 16 juni in de commissievergadering besproken (17.30-18.45 uur) in de Aleid- azaal. Foto Roger van der Kraan RIJNMOND - De eerste vijf maan den van dit jaar heeft de meldka- mer van de DCMR Milieudienst Rijnmond bijna vijfhonderd stank klachten minder behandeld dan in dezelfde periode vorig jaar. Kwa- men er vorig jaar 3647 stankklach ten binnen, dit jaar waren dat er PEX (CD A/EVP) www.peterpex.nl 3167. In mei van dit jaar kwamen er in totaal 1012 meldingen over stankoverlast. Dat zijn er 79 meer dan in mei vorig jaar. De meeste klachten van de afgelo pen maand kwamen op 7 mei bij de meldkamer binnen. Het betrof 387 klachten met de omschrijving benzine- olie- petroleum- en kero- sinelucht. De klachten werden ver oorzaakt door een stankwolk af komstig uit Dornhage in Duits- land. Op de Rijn was vroeg in de ochtend de tanker Avanti geexplo- deerd en in brand geraakt. De brandstof uit de tanker is gedeelte- lijk in de Rijn en gedeeltelijk in een dampwolk in de lucht terecht gekomen. Vanwege meteorologi- sche omstandigheden dreef de dampwolk over Nederland. Van 16.30 tot 19.30 uur kwam de wolk over het Rijnmondgebied. De volgende dagen kwamen er in totaal 132 stankklachten bij de meldkamer binnen met de om schrijving van rotte eieren. De oor- zaak hiervan was een probleem in de zwavelfabriek van de Esso Raf- finaderijen in de Botlek. Door sto- ringen op 8 en 10 mei raakte het ovenfornuis voor het verbranden van restgassen overbelast. Door onvolledige verbranding is zwa- velwaterstof in de atmosfeer te recht gekomen. De klachten hier- over kwamen uit Vlaardingen, Schiedam en Rotterdam. Verder zijn er verspreid over de maand 41 klachten over Nerefco uit Europoort binnen gekomen op de meldkamer. Op 10 mei kwamen 30 stankklachten binnen met de omschrijving rotte eieren, olie- en rioollucht. Problemen in de vacu um- en visbrekerunit hebben ge- leid tot het uit bedrijf nemen van deze units. Dit gaf een piekaanbod in de fakkel. Bij het affakkelen zijn daardoor niet alle gassen volledig verbrand. Dit veroorzaakte stank overlast in Delft, Zoetermeer, Den Hoorn, Maasdijk, De Lier, Naald- wijk en Pijnacker. Ook over de Stena Line kwamen verspreid over de maand mei veel klachten binnen. De meldkamer kreeg 42 telefoontjes uit Hoek van Holland over de stank van de uit- laatgassen veroorzaakt door de schepen van dit bedrijf. De uitlaat- gassen van de veerboot 'Stena Dis covery' zorgden voor de meeste stankklachten. Eind vorig jaar is het aantal klachten omlaag gegaan nadat het bedrijf een aantal maatre- gelen had doorgevoerd om de stank van deze veerboot te vermin- deren. De DCMR en de Stena Line onderzoeken waarom het aantal stankklachten nu weer toeneemt. De overige klachten, 410 in totaal, zijn op te delen in kleine aantallen per bedrijf of de veroorzaker is niet gevonden. De meldkamer van de DCMR on- derzoekt de klachten van de bevol- king en neemt waar mogelijk actie om de overlast te stoppen. De klachten worden geregistreerd, waarbij de gegevens van de kla- gers vertrouwelijk worden behan deld. De meldkamer is 24 uur per dag bereikbaar op telefoonnummer 47 33 333. ROTTERDAM - „Bij toekomstige stadsvernieuwingen in Rotterdam moeten niet alleen bewoners, ver- huurders, beheerders en eigenaren om de tafel zitten, maar moeten ook winkeliers, vertegenwoordi- gers van culturele voorzieningen en andere belanghebbenden wor den benaderd." Dit is de aanbeve- ling van de schrijvers van het woensdag gepubliceerde boek 'Rotterdam binnenstebuiten onder steboven'. Volgens de schrijvers Karen Wuertz en Frank Buijs verhoogt zo'n aanpak enerzijds de kwaliteit van de stadsvernieuwing en ander- zijds de slaagkans van de projec- ten. Het eerste exemplaar van het boek werd vorige week woensdag door wethouder H. Meijer van Stadsver nieuwing, Volkshuisvesting, Gro- te-stedenbeleid en Sociale vernieu- wing overhandigd aan Staatssecre- taris van Volkshuisvesting J.W. Remkes. In het boek wordt een beeld gegeven van 25 jaar stads vernieuwing door interviews met direct betrokken bewoners en pro fessionals. Ook worden in het boek de resultaten beschreven van 25 jaar stadsvernieuwing. Tot slot wordt op een zevental onderdelen (ondermeer politiek-bestuurlijk, bouwtechnisch, financieel en be- taalbaarheid) de resultaten kritisch bekeken. In 25 jaar stadsvernieuwing zijn in totaal ruim 70.000 woningen ge- realiseerd, waarvan 33.000 nieuw- bouw. Dit is meer dan de helft van het aantal woningen in de stadsver- nieuwingsgebieden en ruim 25 procent van de totale woningvoor- raad in Rotterdam. Deze resultaten worden alom door de gei'nterview- den geroemd. Wei wordt er een verschil gelegd tussen de resulta ten die in de eerste jaren van de stadsvernieuwing zijn behaald en die van latere jaren. Ook is er een verschil in de waardering die gege ven wordt voor de renovatie en de nieuwbouw. De resultaten in de eerste jaren worden vooral gezien als een verworvenheid waarvoor veel strijd is geleverd. Later wordt de gerealiseerde hogere kwaliteit erkend, maar veel minder gezien als een afgedwongen feit. In het boek wordt met name kritiek geleverd op de kwaliteit van de zo- genoemde 'driepandsontsluiting' waarbij van drie panden met negen woningen een pand werd gemaakt met zes woningen en een portiek. De nieuwe situatie had echter niet de bouwtechnische kwaliteit om een grotere hoeveelheid mensen in het gerenoverde pand zonder ge- luidsoverlast te bergen. De ver- wachting is dan ook dat deze pro- jecten in de toekomst de eerste pro- jecten zijn die wederom aangepakt moeten worden. Ook vinden de ge- interviewden dat er te weinig reke ning is gehouden met de multicul- turele ontwikkeling in de wijken. Met name in de beginperiode is niet voldoende gekeken naar de woonwensen die deze bevolkings- groepen meebrachten. Het boek 'Rotterdam onderstebo ven binnenstebuiten' wordt om- kleed met een honderdtal foto's die een beeld geven van de stadsver nieuwing en van die factoren die daaraan ten grondslag liggen. Het boek is te bestellen bij de dienst Stedebouw en Volkshuisvesting voor f 49,95, telefoon 489 63 71 SCHIEDAM - Burgemeester R. Scheeres en wethouder 'openbare vloerbedekking' L. Hafkamp gaven afgelopen maandag het startsein voor de herinrichting van de Hoog- straat. De bestrating zal wor den vernieuwd (met kleurvaste natuursteen), er zal nieuw straatmeubilair worden ge- plaatst en er komt nieuwe ver- lichting. Om de opknapbeurt te completeren zijn kunstenaars uitgenodigd kunsttoepassingen op straatniveau te ontwerpen. Deze kunstwerken moeten er mede voor zorgen dat de Hoog- straat iets van zijn oude glorie herwint. De gemeente Schie dam heeft de vaste overtuiging dat de Hoogstraat de volgende eeuw in kan gaan als een be- langrijke trekker voor de gehe- Ie Schiedamse binnenstad. Foto Roger van der Kraan few e (ml. terr. 'Weg en Land'), leleloon 010-5216977. ROTTERDAM C telefoon 010-4791944: 6 Dagen per week open, zaterdag tot 17.00 uur. Vrijdag koopavond. HAALDWUK Molenstraat 3, telefoon 0174-628806. Geopend dinsdag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.30 uur. Zaterdag tot 16.00 uur. vrijdag koopavond. Jet, noteer mij voor zo'n voordelig proefabonnement (6 weken voor slechts 29,-) Naam: Adres: Voorl: Nr: m/v Postcode: Telefoon: Bank/gironr.: Plaats: (i.v.m. controle bezorging) Handtekening: Stuurdeze bon in een envelop zonder postzegel naar: Rotterdams Dagblad, Afd. Abonnee Service Antwoordnummer 1S79, 3000 VB Rotterdam —ii f ffottertfm*

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1999 | | pagina 1