Veertien flats moeten wijken voor nieuwbouw opjsii «S§5 ri m 111 29,95 m Torentje kan al veilig staan t 617 300 r<?aM MAASPOSf Kabinet akkoord aanleg A4 met privaat geld KODAK GOLD 240PN. 200 ISO 1 Maak gebruik van uw recht op huursubsidie! Woonplus Schiedam mm mm Schiedam Opiage 38.000 Totale o Groenoord wordt 'opgeplust' Afsluiting Vlaardinger- dijk Veel kaarten theater verkocht Kunstklassen in Stedelijk Museum Huursubsidie- lijn SP PvdA en Grote Stedenbeleid Lees elders in deze krant over Rotterdamse Zolnerfestivals Deze week in House Rederijkers GGD 7 Jj Albinar Huursubsidie u heeft er recht op! Informeer naar de mogelijkheden. Nieuwe Camel Horloges Horloges vanaf 250,- 6 weken voor 2fJa, noteer mij voor zo'n voordelig proefabonnement Of bel gratis fy*r*~r"m 0800 - 06 42 MAGER RUNDERGEHAKT C98 MAiTRE PAUL STREEPTOMPOUCEN 099 PAGE PLUS KLEENEX TOILETPAPIER ogg GRATIS EN VOOR DE DEUR PARKEREN PLUSMARKTVAN DIJK Geuzenpiein 7 PLUSMARKT KOORNNEEF Mgr. Nolensiaan 460 as PiOWEft DANCE i US VTV (ft Verstandelijk gehandicapten housen in Villa Schiedam leverde vroeger de zot voor Vlaardingen GGD-bestuurders vinden dubbele petten niet handig ij^~rnw - Hlf* (lO~ ■■Hi J to-" 10x25 Verrekijker i "mm V www.kinorama.n MAZDA PENNINGS Wie anders! Tel. 010-2464222 FOTO KLEIN STUNT MET FILMS!] DE IDEALE f®*4ilvAKANTlEF|LMl PER 9 N°G IcnEDKOPER'B mm Perstuk 7?5 3 stuks 17?5 9 stuks 44 ?5 NU MET GRATIS WAARDEC0UP0N! E -a Vestiging: Valeriusstraat 3, telefoon 010 - 20 40 700 Vestiging: Kerklaan 33, telefoon 010-2 475 888 Neem nu een proefabonnement op het Rotterdams Dagblad en ontvang de krant 6 weken lang in de bus voor slechts 29,-. Dat is een korting van maar liefst 14,50. Vul snel de bon in Over deVesten 3a Schiedam Tel. 010-4738322 Fax 010 -4731589 Bezorging 0900-2020299 (22 ct p.min.) WOENSDAG 16 juni 1999 6ejaargang nr.24 SCHIEDAM - Veertien flats in Groenoord staan op de nomi- natie om te worden gesloopt om plaats te maken voor nieuw bouw. Dat staat in de Wijkontwikkelingsvisie Groenoord 1999-2015 die komende donderdag in de raadscommissie Stadsvernieuwing zal worden behandeld. Naast sloop wordt een groot aantal woningen 'opgeplust'. Doel van de sloop is om in Groenoord meer midden-inkomers aan te trekken. Vooral in het midden van de wijk zullen flats worden gesloopt, zoals aan het Zimrriermanplein, Urlus- plein, Landreplein en Zweersplein. Maar ook de winkels aan de Laan van Bol'es en de woningen daar- boven, zullen volgens de plannen plaats moeten maken voor nieuwe woningen. Nu zijn veel woningen niet meer geschikt voor de huidige tijd, zo valt te lezen in de Wijkontwikke lingsvisie. In sommige gevallen loont sloop meer dan een uitge- breide renovatie. In plaats van de volgens de gemeente verouderde flats komt nieuwbouw in de vorm van appartementen in kleine torens of flatvilla's. Ook moet door de nieuwbouw gevoelens van onvei- ligheid worden verminderd, omdat de wijk nu nog een vrij anonieme indruk maakt. Daarnaast loopt het inwoneraantal van Groenoord te- rug: van 13.500 in 1972 naar iets meer dan 9.000 nu. Bovendien maakt de wijk momenteel een gro- te vergrijzing door; het aantal be- woners dan jonger is dan vijftien jaar is de afgelopen jaren drastisch teruggelopen. Wanneer je de be- SCHIEDAM - De Vlaardin- gerdijk is deze week twee nachten afgesloten in ver- band met het plaatsen van prefabliggers. Het gaat om de nacht van woensdag 16 op donderdag 17 juni en de nacht van donderdag 17 op vrijdag 18 juni. Autover- keer richting Schiedam wordt over e6n baan geleid en autoverkeer richting Vlaardingen gaat via de busbaan. Het inhijsen vindt plaats tussen 23.00 en 05.00 uur. Tijdens het inhijsen van de liggers wordt het verkeer voor maximaal dertig minu- ten stil gelegd. Voor meer informatie kan er gebeld worden met het informatie- centrum Beneluxlijn, tel. 208 86 66. SCHIEDAM - De kaartver- koop van Theater a.d. Schie verloopt zeer voorspoedig. Voor het seizoen 1999/2000 zijn al meer dan 25.000 kaartjes verkocht. Dat is zo'n tien procent meer dan vorig jaar. Acht voorstellin- gen zijn nu al uitverkocht. Het gaat daarbij om de voorstellingen van Hans Teeuwen, Comedytrain, Theo Maassen, Blof, Karin Bloemen, Hans Liberg en Het Groot Niet Te Vermij- den (op vrijdag 17 maart 2000, voor de voorstelling van donderdag 16 maart zijn nog wel kaartjes ver- krijgbaar). Ook alle kaart jes voor de Nacht van het Cabaret op zaterdag 6 no- vember 1999 zijn al de deur uit. Wie nog aan kaartjes wil komen (zeker voor cabaret- voorstellingen) doet er goed aan met enige spoed een be- stelformulier in te vullen. SCHIEDAM - Ook in het seizoen 1999/2000 organi- seert het Stedelijk Museum Schiedam weer een aantal kunstklassen voor volwasse- nen en kinderen. De lessen, worden als vanouds weke- lijks gegeven in een muse- umzaal, die als creatieve werkplaats is ingericht. Ver- schillende technieken kun- nen worden beoefend zoals tekenen, schilderen, boetse- ren en het maken van gra- fiek. In het komende seizoen worden diverse opdrachten en thema's aangeboden. En- kele daarvan zullen aanslui- ten op tentoonstellingen in het museum, maar ook on- derwerpen als model-, por- tret- en stilleven-tekenen of - schilderen komen aan de or- de. De lessen worden gege ven door de beeldend kun- stenaars Roel Rienstra, Ja net van Schagen, Marjo van Soest en Maaike Heems- kerk. De lessen voor volwas- senen worden gegeven op dinsdagmorgen, dinsdag- avond en vrijdagmiddag. De lessen voor kinderen zijn op woensdagmiddag en zater- dagochtend. Meer informa tie over de kunstklassen is te vinden in het Kunstklas- boekje dat te verkrijgen is bij de receptie van het muse um. SCHIEDAM - De SP organiseert deze week van maandag 14 juni tot en met vrijdag 18 juni een speciale huursubsidielijn. Deze week kan iedereen op telefoonnummer (0900) 2025270 vragen of hij of zij recht heeft op huursubsidie. De lijn is te bereiken van 14.00 tot 20.00 uur. De gegevens die de beller bij de hand moet hebben zijn: de maandhuur en eventuele service- kosten en het inkomen van 1998 (kopie van belastingaangifte of jaaropgaven). De SP-huursubsi- dielijn werkt met een landelijk nummer waarbij de beller het loka- le tarief betaalt. Wie (0900) 2025270 belt wordt doorverbon- den met de dichtsbijzijnde plaats. SCHIEDAM - De Schiedamse af- deling van de PvdA organiseert woensdag 23 juni een ledenverga- dering over het Grote Stedenbe leid. Leden van de PvdA worden op deze avond aan de hand van prikkelende stellingen uitgenodigd over dit onderwerp mee te praten. Niet-leden zijn op de avond ook welkom. Aanvang 20.00 uur in zaal Beatrix, Lange Kerkstraat 70. ssim per kg%M a doos 4 stuksmm a pak a 8 rollen SCHIEDAM - WOUDHOEK SCHIEDAM - NIEUWLAND woners van Groenoord meer kan bieden (betere huizen, koopwonin- gen), bestaat de mogelijkheid om een echte wooncarriere te doorlo- pen. In Vlaardingen wordt dit mo menteel ook voor de Westwijk ge- daan, die je zou kunnen vergelij- ken met Groenoord. Woningen worden ook aangepast tot ouderen- woningen, zodat ouderen die niet meer zo goed ter been zijn, in Groenoord kunnen blijven wonen. Wat ook mogelijk wordt voor huurders, is om de huizen waarin ze nu wonen te kopen. Dit gaat bij- voorbeeld op voor de zittende huurders in een aantal flatblokken in de Verheystraat en Damenstraat. De wijk Groenoord bestaat voor 93 procent uit flatwoningen, waar- van 80 procent galerijflats. De be- woners van de flats die op de no- minatie staan om te worden ge sloopt, zal vervangende woon- ruimte worden aangeboden, waar- schijnlijk in de wijk zelf. Gesprek- ken zullen volgens een woordvoer- ster van de Woningstichting Noordvest worden aangegaan met de 'gedupeerden' om in de wijk zelf vervangende woonruimte te vinden. De sloop van de eerste flatblokken zal volgend jaar beginnen aan de Laan van Bol'es, en daar zal ook de eerste nieuwbouw plaatsvinden. Ook de ouderenwoningen in de Willem Pijperstraat, Johan Wage- naarstraat en Diepenbrockstraat worden dan gesloopt. Daarna wordt een begin gemaakt met Groenoord-Midden. Volgende week dinsdag en don derdag, worden de bewoners van de betreffende slooppanden gei'n- formeerd tijdens twee informatie- avonden. Daarna volgen individu- ele gesprekken. Vandaag is een speciale wijkkrant verschenen, met een samenvatting van de ontwik- kelingsvisie. (Zie verder pagina 3) V a* SCHIEDAM - Er staan grote veranderingen op stapel in de wijk Groenoord, de wijk ten noorden van het spoor die in de jaren zestig en zeventig volgebouwd werd met voornamelijk galerij- en portiekflats. Sloop van tal van flats in Groenoord-Midden staat op de agenda alsmede sloop van de winkels aan de Laan van Bol'Es en de daarachter gelegen ouderenwoningen (Groenoord-Zuid). Meer over de grote opknapbeurt van de wijk elders in deze krant. Foto Roger van der Kraan til i.2 itr 'v SCHIEDAM - Het kabinet is ak- drijven, waaronder enkele grote koord gegaan met de aanleg van de bankconsortiums. Zij hopen de in- A4-Noord met privaatgeld. Het vestering terug te verdienen met plan moet nog door de Tweede Ka- mer. Het geld wordt bijeen ge- bracht door verschillende grote be- HI a J 10x vergrotingsfactor Zeer compacte kijker Rubberen behuizing dus zeer robuust Incl. etui EXTRA KORTING 120,± Tyw/'^ NERGENS VOORDELIGER! Capelle a/d IJssel Dordrecht Den Haag Rijswijk Rotterdam Rotterdam Rotterdam Rotterdam Vlaardingen Leiden Zoetermeer Zwijndrecht Centrum passage 103 Voorstraat 274 Venestraat 8-10 Winkelcentrum de Terp Winkelcentrum Oosterhof Winkelcentrum Zuidplein Groene Hilledijk 173 Bergse Dorpsstraat 32 Liesveld 147 Haarlemmerstraat 170 Stadshart Passage Wnkelcentrum Walburg het heffen van tol. De gemeente Schiedam stelt zich op het stand- punt dat de weg er niet mag ko men. En als de snelweg er toch moet komen, dan mogen de inwo- ners van Schiedam en Vlaardingen de weg niet ruiken, horen of zien, aldus wethouder Hafkamp enkele maanden geleden. FotoKlein met 16 vakzaken altijd bij u in de buurt! klein Foto Video Audio KTV Teletom ZOUUMBI - I56 SCHIEDAM - CtMnm: 44 C0UDA - C«tr«K Mariu 6) - lekk«4w| 34 NIIUWEIKEKK A/D IBSEl - DtrrtiMa 14 ROTTERDAM - C..trwc Xar.l 111 0.U.A.F PMlstmlrnt 43 - SdAAr.A P^dw., 109 - IIimImMc K.li.riw«r4 40 HOOCVLIfT - IriMiAx 91 SPIiKDIKSE - Ctrimc II 'I py,n 27 OUHIIJUUAND 0»il-VMf»(mt 14 KIAASWAA1 Mili.if 22 NUMAHSDOIP - Vnnlml 51 MIDDELHARNIS - Imifti I SCHIEDAM - De sokkel lijkt klaar, in staat om het torentje van Yvon Koopman te kunnen dragen. Afgelopen vrijdag werd het beton op de Nieuw- landse locatie gestort, onder toeziend oog van Yvon Koop man die het torentje ooit aan- trof voor de nieuwbouw van het Academisch Ziekenhuis Leiden. Het is de bedoeling dat de toren gaat dienen als een soort grote lantaarnpaal; elk seizoen verspreidt het weer een ander licht. Rond de toren wordt groen aangeplant, zodat je je als bezoeker echt kunt wa- nen in een sprookjeswereld. Foto Roger van der Kraan AS Ql w cr» us 3 0 Woonplus Schiedam merkt dat een aantal van haar huur ders nog geen aanvraag huursubsidie heeft ingediend voor het komende tijdvak. Het gaat met name om huurders die het afgelopen jaar huursubsidie hebben ontvangen. Wilt u weten of u (opnieuw) in aanmerking komt voor huursubsi die? Belt u dan deze week nog naar Woonplus Schiedam en maak een afspraak. Onze medewerkers helpen u graag met de aanvraag huursubsidie 1999/2000. tROPffl WYEVf t HUUIHflV juwelier Passage 3 3111 EG Schiedam 010 - 4269593 KORTIIMG! (6 weken voor slechts 29,-) Naam: Adres: Postcode; Telefoon: Plaats: Voorl: m/v Nr: (i.v.m. controle bezorging) Bank/gironr.: Handtekening: Stuurdeze bon in een envelop zonder postzegel naar: Rotterdams Dagblad, Afd. Abonnee Service Antwoordnummer 1579, 3000 VB Rotterdam l-KLARE TAM-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1999 | | pagina 1