'Spookrapport' VW vooralsnog onvindbaar Nog steeds irritatie onder raadsleden MaasposT s MaasposT rORRECT CAR SHOW 19.95 59» 2 Liever warme thee dan bier 617.300 Gezin en piepkuiken gered bij uitslaande brand GEMEENTEBERICHTEN Wl Maak gebruik van uw recht op huursubsidie! Woonplus Schiedam Totale opiage Schiedam Opiage 38.000 'Als het er is, kun je het morgen krijgen, jongen' Eeste paal voor Sveaparken Twee nieuwe ambulances Bedrijfs- groepen voor winkel DoorstartYVC Schiedam krijgtopenbare plakborden Deze week in Van Golden Kabouter Spectrum SPORT Opgetejd Lees eiders in deze krant over Rotterdamse Zolnerfestivals ir^ali Huursubsidie u heeft er recht op! Informeer naar de mogelijkheden. 6 weken voor 29,- SfJa, noteer mlj voor zo'n voordelig proefabonnement Of bel gratis 0800 - 06 42 i - iMMMtiinTiiffnmninffl SCHIEDAM - Is het rapport nu wel of niet geschreven? Dat huisvestingsonderzoek dat de VVV Schiedam heeft laten uit- voeren voor een bedrag van tienduizend gulden? Niemand die het wist. De leden van de commissie Algemene en Economi- sche Zaken niet, burgemeester Scheeres niet. En ook L. van der Klink, vice-voorzitter van het bestuur van de VVV kon het maandagavond niet vertellen. Biennale Venetie volgens Sfmx van Schiedam fantastisch Gedistilleerd museum overspoeld met rode mutsen Zonnetje laat zich tegen vieren toch nog zien Thorbeckelaan 80 Postbus 666 3200 AP Spijkenisse WEKELIJKS IN DEZE KRANT PALM BIER BIEFSTUK SAPPIGE NECTARINES VOOR DE DEUR EN GRATIS PARKEREN 99 PLUSMARKT VAN DIJK Geuzenplein 7 SCHIEDAM - WOUDHOEK PLUSMARKT K00RNNEEF Mgr. Nolenslaan 460 SCHIEDAM - NIEUWLAND cxf^s E mr Woonplus Schiedam merkt dat een aantal van haar huur- ders nog geen aanvraag huursubsidie heeft ingediend voor het komende tijdvak. Het gaat met name om huurders die het afgelopen jaar huursubsidie hebben ontvangen. Wilt u weten of u (opnieuw) in aanmerking komt voor huursubsi die? Belt u dan deze week nog naar Woonplus Schiedam en maak een afspraak. Onze medewerkers nelpen u graag met de aanvraag huursubsidie 1999/2000. Vestiging: Valeriusstraat 3, telefoon 010 - 20 40 700 Vestiging: Kerklaan 33, telefoon 010-2 475 888 Neem nu een proefabonnement op het Rotterdams Dagblad en ontvang de krant 6 weken lang in de bus voor slechts 29,-. Dat Is een kortlng van maar liefst 14,50. Vul snel de bon in 0 Over <Te Vesten 3a Schiedam Tel. 010 - 4738322 Fax 010 - 4731589 Bezorging 0900-2020299 (22 ct p.min.) De verwarring en verbazing ont- stond nadat de raadscommissiele- den pleidooien hadden gehouden voor een verplaatsing van de VVV. Zo stelden C. Lepidis-Das- kalakis (CDA) en M. de Mol-de Mooij (VVD) voor de VVV onder te brengen in 66n van de leegstaan- de winkelpanden aan het Stadserf- plein. Een unieke locatie, uitste- kend gelegen, perfect bereikbaar via het openbaar vervoer; helemaal wanneer straks Tramplus langs de Schie gaat lopen en de metro is aangelegd. En Gemeentebelangen stipte nog eens de bouw van een molen aan, op het Land van Belof- te, waar dan ook de VVV en een hotel in zouden kunnen worden ondergebracht. Ook het oude Stad- huis werd weer onder de aandacht gebracht als mogelijke locatie van de VVV. Allemaal alternatieven die het waard zijn om serieus te be- kijken, zo vonden de commissiele- SCHIEDAM - Schiedam heeft dinsdag 22 juni een be gin gemaakt met de bouw van het eerste deelplan Sveaparken; Sveafors. Het wordt een wijk die geent is op Zweedse ideeen over wo- nen, zonder afbreuk te doen aan de principes van Neder- landse volkshuisvesting. De Scandinavische invloed zal vooral doorklinken in archi- tectuur, materiaalgebruik en stedenbouwkundige op- zet. Zo zullen er in Sveapar ken geen platte daken te vin- den zijn en zullen de gevels verspringen. Aan de andere kant is de wijk ook weer puur Nederlands. Met name omdat de wijk midden tus- sen de weilanden van Mid- den-Delfland ligt. Sveaparken wordt ook een kindvriendelijke wijk. Het ontwerp is zo ingericht dat kinderen er, ook dankzij het vele groen, ongehinderd kunnen spelen. Op alle 205 woningen in deelplan Sveafors rust in- middels een optie. De prij- zen van de woningen (ver- deeld over zes typen) varie- ren van fl, 245.875,- tot ffl. 361.375,- voor de hoogbouw tot fl. 337.500,- tot fl. 660.000,- voor de laagbouw. Na Sveafors zullen de ko- mende jaren achtereenvol- gens Sveaholm, Sveaborg en Sveadal worden gereali- seerd. De laatste woningen worden in 2003 opgeleverd. WATERWEG - Medewer- kers van de Ambulancezorg van de GGD Nieuwe Water- weg Noord hebben twee nieuwe ambulances in ge- bruik genomen. Het zijn de eerste twee in een serie van zeven. Bij de aanschaf van nieuwe ambulances is geko- zen voor de Chevrolet 600 GMT. De nieuwe ambulan ces zijn voorzien van een nieuwe hulpverlenings-stri- ping (SOFAM). SCHIEDAM - Om een ant- woord te vinden op de steeds groter wordende vraag naar goed opgeleid winkelperso- neel gaat de afdeling Handel van ROC Zadkine, met on der andere een vestiging in Schiedam, in samenwerking met een aantal bedrijven van start met speciale be- drijfsgroepen. In deze be- drijfsgroepen hebben de leerlingen voor minimaal twintig uur per week een baan en gaan ze 6en dag per week naar school. Het bij- zondere van de samenwer king is dat de leerlingen op school in een klas zitten die helemaal gericht is op het bedrijf waar men werkt en dat het bedrijf daarnaast een groot deel van de oplei- ding betaalt. Op dit moment zijn er speciale groepen voor onder andere de Bijenkorf, V&D en Kreymborg. Wie interesse heeft in deze speci ale vorm van werken en le- ren kan contact opnemen met ROC Zadkine afdeling Handel, tel. 273 17 07 of 455 10 23. SCHIEDAM - Er lijken goede mo- gelijkheden te bestaan voor een doorstart van de in financiele moeilijkheden geraakte scheeps- werf YVC. Dit verklaarde burge meester R. Scheeres afgelopen maandag in de commissievergade- ring Algemene en Economische Zaken. YVC vroeg wegens het niet doorgaan van een grote order sur- sdance van betaling aan. De aangestelde bewindvoerder ziet goede mogelijkheden voor een doorstart van YVC. Hierdoor kan ook het plan om het Wiltonhaven terrein weer tot ontwikkeling te brengen, waarschijnlijk gewoon doorgang vinden. YVC was hierbij van plan naar het Vijfsluizenter- rein te verhuizen. den. Ja, waarom wil de VVV Schiedam eigenlijk niet verhuizen? P. van Mansum (CDA) zei de weerzin van de VVV om de huidige locatie op te geven, niet te kunnen begrij- pen. Zeker niet wanneer het straks niet meer mogelijk is te parkeren op het Buitenhaventerrein, waar- door voor de bezoekers alleen de parkeergarage van de Nieuwe Pas sage overblijft: „Voor niet-Schie- dammers is niet mogelijk er in en uit te komen. Ik snap die weerzin van de VVV niet, en nu ligt het ge- bouw buiten het zicht." We moeten de VVV ook zelf de ruimte en vrijheid geven om zelf hun oordeel te kunnen geven, ant- woordde Scheeres die tijdens de bouw van het Stadserfcomplex de VVV een aanbod had gedaan te verhuizen naar het Stadserfplein. Maar de VVV zag hier van af. En kennelijk heeft de VVV op grond van het huisvestingsrapport anders besloten. „Ik begin nu toch razend nieuwsgierig te worden naar dat rapport", merkte M. Siljdd (PvdA) op. A1 was het alleen maar als maandagavondlectuur voor op het nachtkastje. En welke locaties heeft de VVV nu eigenlijk precies laten onderzoeken? Maar burge meester Scheeres wist niets van het rapport. Scheeres, nadat M. Siljee herhaaldelijk had gevraagd of het rapport er nu wel of niet was: „Ik weet het met de beste wil van de wereld niet. Als het rapport er is, kun je het morgen krijgen, jon gen." VVV-bestuurslid Van der Klink gooide nog wat olie op het vuur door te zeggen: „Als ik geweten had dat de commissie het rapport had willen lezen, had ik het ge woon meegenomen." Dus het rap port is er wel?, gonsde het vanuit de commissie. Maar zijn volgende zin luidde: „Als het er al is." Scheeres stelde voor meteen te in- formeren of het rapport nu wel of niet geschreven is. En als dat rap port er niet is, zo vond M. Reude- rink (PvdA), moeten we de VVV maar eens vragen waarop ze hun stellige houding om niet te verhui zen, baseren. SCHIEDAM - Schiedam krijgt naar alle waarschijnlijkheid meer openba- re plakborden. Hiertoe besliste de commissievergadering Algemene en Economische Zaken afgelopen maandag. Schiedam heeft momenteel twee openbare plakgelegenheden. Maar kennelijk, zo oordeelde de com missie, zijn deze twee mogelijkheden onvoldoende om het wildplakken tegen te gaan, want ook bij de laatste verkiezingen zijn de verkiezingsbor- den overgeplakt met posters van radiostation 538. Iedereen mag volgens het voorstel van de PvdA op de borden plakken, al leen niet in verkiezingstijd. Burgemeester Scheeres zei er aan te twijfelen of deze aanpak het wildplakken in verkiezingstijd kan tegengaan. Juist omdat de plakkers aan de openbare plakborden gaan wennnen, is het heel moeilijk om ze in verkiezingstijd van het plakken te weerhouden. De ge- meente Schiedam gaat samen met de politieke partijen schadevergoeding eisen bij radiostation 538. Mochten de betrokken partijen de civiele proce dure winnen, dan wordt het bedrag geschonken aan een goed doel. SCHIEDAM - Er blijken onder raadsleden nog steeds irritaties te bestaan over het onderlinge optre- den. Dat bleek afgelopen maandag bij de commissievergadering Al gemene en Economische Zaken. De commissie Brinkman had in het visitatierapport de irritaties opge- vangen en genoteerd. Nadat Lepidis (CDA) aan burge meester R. Scheeres had gevraagd hoe de verslagen van de open po dia worden opgemaakt, waarmee de stadsvisie wordt opgesteld, in- terrumpeerde het VVD-raadslid M. de Mool-de Mooij met de op- merking: „Ik heb alle vertrouwen in de objectieve verslaglegging." Het CDA reageerde verontwaar- digd op de interruptie. „Gaat het er nu om wie er gelijk heeft? Gaat het om het plaatsen van badinerende opmerkingen?" Ook bleek tijdens de vergadering dat de commissieleden slecht naar elkaar luisteren. P. van Mansum plaatste in het debat over de open- bare plakborden de opmerking dat je 'het de bewoners van het Sint Ja cobs Gasthuis niet kan aandoen om daar permanente borden te plaat sen' Later vatte de fractie van de PvdA dit samen als: de borden moeten er volgens het CDA blij- ven staan omdat de bewoners van het Sint Jacobs Gasthuis moeten weten dat het verkiezingstijd is. „Is dat volgens jullie de weergave van mijn woorden?", wilde Van Mansum van Siljee weten. SCHIEDAM - In verzorgingshuis Spaland aan de Willem Andriessenlaan werd het activiteitenseizoen zaterdag ifaesloten met een voorstelling vol wajangpoppen. Tijdens de koffie kon iedereen de markante poppen uitgebreid bewonderen, waarna errond 14.00 uur een voorstelling mee werdgegeven doorde heerSchop. De het oroaramma in verband met een Oosterse week, die de afsluiting vormde van een druk seizoenm het verzorgmgs u Ook in De Harg staat de bewoners nog een Oosterse afsluiter te wachten. Zaterdag 26jum treedt hier een Molukse dansgroep op. Foto Roger van der Kraan SCHIEDAM - Door nog onbeken- de oorzaak is vrijdagmiddag 18 ju ni rond 13.00 uur brand uitgebro- ken in een woning aan de Slacht- huislaan. Een 21-jarige moeder kon met haar twee kinderen van al- lebei twee jaar haar huis op tijd verlaten. Een piepkuiken, dat zich in de dakgoot verscholen had, werd door de toegesnelde brand- weer gered uit zijn benarde positie. De gehele woning brandde uit. Edn van de kinderen had nogal wat rook binnen gekregen en werd voor onderzoek naar een zieken- huis gebracht. Enkele andere be woners van de portiekwoning wer- den ter plaatse door ambulanceper- soneel behandeld. Nike Canvas gts beige mt381/2 t/m 46 van 6^ fL79,95 NIKE SLIPPERS zwart mt.32 t/m 49 Junior IL 24,95 ^Seniorfl. 29,95 krat 24 flesjes gratis glas 250 gram bak a ca. 1 kg KOORZONDAG /OP 27JUM 4JUL! 12 TOT 16 UUR v FILIAAL BERGWEG GEOPEND- Nike Sandals div. modeller! mt.381,2t/m herenmt.50| Baby v.a. fl. 69,95 Senior v.a. Hfl. 99,95 TlMBERLAND SANDALS junior v.a. fl. 89,95 Senior v.a. fl. 119,95 Timbertand ADIDAS SAN mt38 t/m 46 van fl.L2O;0O fL99,95 (O -O at Teva sandals vanaf baby mt 17 t/m herenmt 50 Baby v.a. fl. 49,95 I Senior vo. 1.119,95 BERGWEG 229 010 467 67 12 Schiedamseweg 42 OIO - 425 94 00 R"DAM 010-273 22 88 SCHIEDAM L.KERKSTRAAT IS 070 - 365 02 73 DENHAAG Dierenselaan 26 SCHIEDAM - Slecht weer af gelopen zondag bij het Spec trum Festival, vooral in het be gin van de middag was het soms bar en boos. Maar later, vooral na een uur of drie, werd het drukker en drukker en kwam de stemming er door het sterk verbeterende weer goed in. Koopjesjagers konden hun slag slaan; nogal wat artikelen werden met een fikse regenkor- ting verkocht. Bier werd er in het begin van de middag nau- welijks getapt, de bezoekers van het Spectrum Festival had den toen meer behoefte aan warme thee. Foto Roger van der Kraan tz IgJ Mi (6 weken voor stechts 29,-) Naam: Adres: Postcode: Plaats: Telefoon: Bank/gironr.: Handtekening: Stuur deze bon in een envelop zonder postzegel naar: Rotterdams Dagblad, Afd. Abonnee Service Antwoordnummer 1579, 3000 VB Rotterdam Voorl: m/v Nr: (i.v.m. controle bezorging)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1999 | | pagina 1