'Hoe gaat de gemeente straks met ons om als de een na de ander vertrekt?' MOOI...DE LAAGSTE PRIJS! Alcohol in het spel L00NEY TUNES ELDERS 8.95 a MaasposT MaasstaP Veel onrust rond sloop in Groenoord Stichting Doe Gewoon en de strijd tegen moderne slavernij Eerste AAP in gebruik genomen op Geuzenplein DAMES of HEREN Geen Nieuwland Zomerfestival WEEKBLADEM SCHIEDAM SCHIEDAM - De bekende Scheveningse organist Gerard Le- gierse bespeelt zaterdag 26 juni het hoofdorgel van de Grote of St. Janskerk. Op het programma staan werken uit de barok van onder meer Johann Sebastian Bach en Johann Gottfried Wal- ther. Het concert begint om 15.00 uur. De toegang is gratis. SCHIEDAM - De plannen die de gemeente en Stichting Woonplus Schiedam hebben met Groenoord zijn als een bom ingeslagen. In Groenoord-Midden, de wijk die het meest getroffen zal worden door sloop en reno- vatie, werd direct al een ac tiecomite opgericht. Andere be wonersmet name die in de minder drastisch te verande- ren delen in Groenoord, wachten gespannen de infor- matie-avond af die morgen- avond, 24 juni, gehouden wordt. De winkeliers aan de Laan van Bol'es, waarvan de winkels volgend j aar al tegen de grond gaan, houden zich vooralsnog rustig. Zij willen eerst de besprekingen met Woonplus afwachten, voor ze commentaar geven. WOW Kledingbeurs Giftige planten Sigarenmagaiijn van de Boor, Groenelaan 53 Stadskantoor, Stadserf 1 Plusmarkt Koornneef, Mgr. Nolenslaan 516-518 Rotterdams Dagblad, Over de Vesten 3 I.** mmmm de Winckelaer Stadskantoor mist juridische kennis in fraaie prints en diverse maten met voor handelaren Kijkopstadenwijk Kijk op stad en wijk Kijkopstadenwijk Kijkopstadenwijk Kijkopstadenwijk Kijkopstadenwijk Kijkopstadenwijk Woensdag 23 juni 1999 xq52 Hervormde gemeente Grote Kerk, Lange Kerkstraat. Aanvang: 10.00 uur, ds. G. de Lang. 17.00 uur, ds. J. Noordam. Bethelkapel, Nieuwe Maasstraat. Aanvang: 10.00 uur, ds. D.C. van Hou welingen-V erdonk. Hervormde gemeente Kethel en Spaland Dorpskerk, Noordeinde. Aanvang: 10.00 uur, ds. N. K. Mos. Gereformeerde Kerk De Ark, Hargplein. Aanvang: 10.00 uur, ds. W.W. Verhoef. Magnalia Dei Kerk, Albardastraat. Aanvang: 10.00 uur, ds. A. N. Verheul. Bethelkapel, Nieuwe Maasstraat. Aanvang: 10.00 uur, ds. D.C. van Houwelingen-V erdonk. Schieland Ziekenhuis B.K. Laan, hal polikliniek. Aan vang: 10.30 uur, ds. C.A. Philipse. Gereformeerde Bond C.S.G. Aquamarijn, Nieuwe Dam- l'aan. Aanvang: 10.00 uur. Grote Kerk. Lange Kerkstraat. Aanvang 17.00 uur, ds. J. Noord am. Nederlands Gereformeerde Kerk Westvest 30. Aanvang: 09.30 uur, ds. E.A.W. Mouissie. Aanvang: 16.30 uur, ds. J. Horsman. Evangelisch Lutherse gemeente Lange Nieuwstraat 219. Aanvang: 10.00 uur, ds. A.C.J, van der Poel. H.H. Jacobus en Martinus Jacobuskerk, Kerkweg. Zondag 09.30 uur, euch.viering. Voorgan- ger D. Kool. Martinuskerk, Willem Andriessen- laan. Zaterdag 18.30 uur euch.vie ring. Zondag 11.00 uur, euch.vie ring. Voorganger K. Veltman/L. Remmerswaal. Parochiekerk St. Jan de Doper O.L.V. Visitatie Mgr. Nolenslaan 99. Zondag 10.30 uur, zondagsviering met koor- en samenzang. Zaterdag 17.00 uur. Woensdag 09.15 uur, weekviering in de dagkapel. Oud-KatholiekeKerk Dam 30. Aanvang: 10.30 uur, Schrift en Gebed. Do 20.30 uur: Completen. Basiliek van de H. Liduina en O.L.V. Rozenkrans Singel 106. Zaterdag 18.00 uur, euch.viering. Zondag hoogmis, aanvang: 10.15 uur pastoor P.M. Vismans. R.K. Parochiekerk van het H. Hart Lekstraat 55. Woensdag 19.00 uur, weekviering. Eerste vrijdag van de maand, 18.30 uur in de pastorie. Zondag 10.00 uur, zondagsviering. V rijzinnige Geloofsgemeenschap NPB Schiedam Westvest 90-92. Aanvang: 10.30 uur, ds. L.H.C. Friederich. Pinkstergemeente Morgenstond De Ark, Hargplein. Zondag 13.30 uur, samenkomst met spreker. Woensdag 20.00 uur, bijbelstudie/ bidstond. 't Paxhuis, Schie 11. Zaterdag 19.30 uur, jeugdavond. Leger des Heils Lange Haven 27. Aanvang: 10.00 uur, kapt. en mevrouw A. Plaisier. Jehova's Getuigen Nieuwe Haven 155a. Gemeente Oud Mathenesse, zaterdag 17.30 uur. Gemeente Nieuwland, zondag 10.00 uur. GKIN, Indonesisch-Nederlands Christelijke Kerk Magnalia Dei Kerk, Albardastraat 67. Elke tweede en vierde zondag in de maand. Plantagekerk Lange Nieuwstraat 61-63. Aan vang 10.00 en 17.00 uur, ds. N. v. d. Want. Wo. 19.45 uur ds. N. v. d Want. Kerk der Zevendedags Adven- tisten Magnalia Dei Kerk. Zaterdag 10.00 uur, dr. A.H.M. Stijnman. Havenkerk Lange Haven 70. Zondag 10.00 uur: eredienst, spreker:John T.L. Maasbach. Dinsdag 19.30 uur: bidstond. KANTOOR: Over de Vesten 3 Postbus 373 3100 AJ Schiedam Telefoon 010-4738322 Fax 010-4731589 Geopend ma. t/m vr. 8.30-17.00 uur. BEZORGING: Netwerk VSP Telefoon 0900-2020299 (22 ct. p.min.) ma. t/m vr. 08.30-17.00 uur DIRECTIE: R. M. de Koning HOOFD ADVERTENTIE GROEP: G. de Boer Telefoon 010-4004290 VERKOOPLEIDER REGIO: P. Eillebrecht Telefoon 010-4004276 CHEF VERKOOP REGIO: R. J. Scholten Telefoon 06 53 321659 VERTEGENWOORDIGERS: R. van der Velden Telefoon 010-4738322 J. van Merwijk Telefoon 010 - 4738322 INZENDTERMIJN ADVERTENTIES: Tot dinsdag 10.00 uur IM/VP advertenties tot maandag 16.00 uur REDACTIE: Telefoon 010-4736543 Fax 010-4731589 K. van der Knaap J. Teunissen CHEF-REDACTEUR: H. Mulder Telefoon 010-4004491 FOTOGRAFIE: Voor nabestellingen Telefoon 010-4736543 INZENDTERMIJN REDACTIE-KOPIJ: Tot maandag 12.00 uur UITGEVER: Rotterdams Dagblad B.V. Door Karin van der Knaap De onrust is groot, al is iedereen er ook van overtuigd dat er wel wat moet gebeuren met de wijk. Over het op het oog willekeurige sloop- plan van gemeente en Woonplus lijkt het laatste woord echter nog niet gezegd. Arjen Dielemans, woordvoerder van het actiecomite tegen de sloop van vier blokken drie-hoogflats aan de Eduard van Beinumlaan, Peter van Anrooy- laan en Willem Andriessenlaan, snapt niet dat juist deze kwalitatief goede flats tegen de grond zouden moeten. „Kwalitatief en technisch zijn deze flats gewoon in orde. Zo'n jaar of tien geleden is er nog dubbelglas ingegaan en zijn er kunststof puien aangebracht. Wij denken dat het gewoon een geld- kwestie is." Naast de vraag over het waarom van de sloop, maakt Dielemans zichnamens hetcomite De winkels aan de Laan van Bol'es, volgens het rapport een 'onvolwaardige winkelvoorziening'. zullen volgend jaar al tegen de vlakte gaan. Wat erprecies met de zittende winkeliers gaat gebeuren is vooralsnog onduidelijk. Foto Roger van der Kraan ook druk over de vraag waar de be- woners bij sloop naar toe zouden moeten. „Niet alleen fk wil in de wijk blijven, maar vooral ook de oudere bewoners. Die hebben hier hun contacten en kennen de wijk van haver tot gort." Met name voor deze groep mensen zou een gedwongen verhuizing grote ge- volgen hebben. Ook de randvoorwaarden van een mogelijke gedwongen verhuizing, spelen bij het actiecomite al door het hoofd. Dielemans heeft de in- druk dat de gemeente en woning- stichting hier nog niet erg over hebben nagedacht. „Vorige week hebben we de commissievergade- ring bijgewoond waarbij de sloop op de agenda stond. Daar heb ik netjes mijn verhaal gedaan, maar echte antwoorden heb ik niet ge- kregen. We hebben gesteld dat de randvoorwaarden bij verhuizing in orde moeten zijn. Er wordt bij- voorbeeld gesproken over een ver- huisvergoeding van vierduizend gulden; nou dat is leuk voor een paar potten verf, maar dan heb je ook wel gehad. En dan die urgen- tieregeling die straks misschien gaat spelen. Mensen die vanwege sloop hun huis uit moeten krijgen voorrang op anderen bij het zoe- ken naar een huurhuis. Maar hoe zit dat met de mensen die nu en op korte termijn vertrekken? Die gaan ook weg met het oog op de sloop, maar die zijn nog niet ur gent." En hoe gaat de gemeente straks om met de flats als de een na de ander vertrekt? Allemaal vra- gen waar nog geen antwoord op is gegeven. In 2000 gaan de eerste delen Groenoord al tegen de grond. In het zuidelijkste deel worden drie blokken winkels en achtergelegen seniorenwoningen vervangen door maisonettes en patiowonin- gen. In de wijkontwikkelingsvisie Groenoord 1999-2015 wordt dit gebied een van de actiegebieden genoemd voor (her-)ontwikkeling van de wijk. „De buurtwinkels die er nu zitten dreigen te verdwijnen vanwege het afnemend klantenpo- tentieel en de concurrentie vanuit andere delen van de wijk'wordt er gesteld. „De woningen die er- boven zijn gelegen voldoen niet meer, terwijl de plek zelf potenties heeft voor woningbouw." In de wijkvisie worden de winkels aan de Laan van Bol'es ook afgedaan als onvolwaardig: ,,Winkelvoor- zieningen op buurtniveau liggen langs de Laan van Bol'es en de Borodinlaan. Van deze twee is momenteel alleen de laatste nog aan te merken als een volwaardige voorziening". Tegelijkertijd wordt juist de winkelvoorziening aan de Laan van Bol'es in het rap port als sterke kant van de wijk be- nadrukt. .Groenoord is een wijk met een hoog voorzieningenni- veau voor wat betreft winkels, so- ciale voorzieningen en scholen. Ook dit is een belangrijke factor in de concurrentie met veel Vinex- locaties". De zittende winkeliers aan de Laan van Bol'es zijn of op vakantie (Drogisterij en bloemen Corona), op de veiling (Planten- beurs) of onthouden zich van com mentaar (kapper Rombouts). Wat wel duidelijk werd is dat er inmid- dels gesprekken gaande zijn tus- sen de winkeliers en Woonplus. De uitkomsten hiervan zullen op korte termijn naar buiten worden gebracht. Wanneer de winkels gesloopt zijn zal naar alle waarschijnlijkheid een nieuwe winkelvoorziening worden ontwikkeld nabij het Ar- beidsbureau aan de Laan van Bo l'es. Want in Groenoord Zuid is op korte termijn wel een nieuw win- kelcentrum gewenst, stellen ge meente en Woonplus. Hoe een en ander er uit gaat zien zal mede af- hankelijk zijn van de besluitvor- ming over al dan niet handhaven van winkelcentrum De Ketel in Groenoord Noord. Bij de ontwik- keling van de nieuwbouwplannen wordt in ieder geval gedacht aan een buurtwinkelvoorziening van ongeveer 1500 vierkante meter verkoopvloeroppervlak. Om een goede toekomst te waarborgen acht men het van belang dat een trekker wordt gevonden in de vorm van een (grote) supermarkt. Daarnaast zouden dan aanvullen- de branches kunnen worden on- dergebracht als brood, kaas en bij- voorbeeld bloemen. In ieder geval zal dit winkelcentrum goed zicht- baar moeten zijn vanaf de Laan van Bol'es. SCHIEDAM - Theater Femus speelt vrijdag 25 en zaterdag 26 juni de musical WOW in wijkcentrum de Blauwe Brug. De musical gaat over een swingend koningspaar. Zij houden aldoor feest maar de minis ter van financien zeurt dat ze te veel geld uitgeven. Als de koning en ko- ningin weer een feest organiseren ontvangen ze een dreigbriefAls het feest doorgaat zal de kroonprins ontvoert worden. De voorstellingen beginnen om 18.45 uur. Toegang: fl. 2,50. SCHIEDAM - In wijkcentrum Dreesplein is vrijdag 25 juni weer een kleding- en speelgoedbeurs. De beurs duurt van 09.30 tot 11.30 uur. De toegang is gratis. Wie speelgoed of kleding wil verkopen kan een kledingbeursnummer aanvragen, tel. 473 86 71Twintig procent van de opbrengst is voor Foster Parents. SCHIEDAM - De afdeling Natuur- ontwikkeling van de gemeente Schiedam organiseert zondag 27 j u- ni een excursie over giftige planten in heemtuin 't Hoefblad in het Bea- trixpark. Een vrijwilliger van de heemtuin zorgt tijdens de rondlei- ding, die om 14.00 uur begint en om ongeveer 15.30 uureindigt, voorde nodige 'sappige' details. Deelname is gratis. BU ONDBRSTAANDB ADRBSSBN KUNTUDi MAASPOST ALSNOG OPHALEN: M-. - W" 'Stop het opzettelijk verminken van kinderen' SCHIEDAM - Bijna een kunst- werk: een anoniem protest van een Schiedammer tegen den van de ge- vaarlijkste kruispunten van Schie dam. Afgelopen zaterdag was het weer raak. Op de Burgemeester Knappertlaan werd een 28-jarige man uit Vlaardingen aangehouden wegens rijden onder invloed. De man reed over de Nieuwe Haven in de richting van de Burgemeester Knappertlaan toen hij in de bocht de macht over het stuur verloor en tegen een reclamebord botste. Op het politiebureau werd hem een blaastest afgenomen (uitslag 1,20). Tegen de man is proces-verbaal opgemaakt en hij moet zich bin- nenkort voor de politierechter ver- antwoorden. Door Erik Meijer SCHIEDAM - In haar flatwo- ning in Groenoord kijkt Saskia Blanker nog maar weer een keer naar de beelden waar het alle maal mee begon: een reportage van KRO's Brandpunt in de- cember '95. Beelden van kinde ren die in de straten van Aziati- sche steden als Dhaka en New Delhi op straat lopen te bedelen om geld. Of beter: over straat strompelen, want ze zijn zonder uitzondering ernstig mismaakt. Op zich al verschrikkelijk na- tuurlijk maar de werkelijkheid blijkt nog gruwelijker dan ge dacht. De kinderen worden met opzet verminkt om vervolgens de straat op te worden gestuurd om te bedelen. Een gezond kind wekt immers minder medelijden en brengt dus minder geld in het laatje. De beelden waren voor Blanker aanleiding om in actie te komen. Met hulp van een hele- boel vrijwilligers waaronder een notaris en een accountant zette ze de stichting Doe Gewoon op. Naar schatting 50.000 kinderen zijn inmiddels het slachtoffer ge- worden van de praktijken die in de documentaire werden getoond. De praktijken zijn gruwelijk. De kin deren worden bijvoorbeeld inge- Saskia Blanker strijdt met de Stichting Doe Gewoon tegen de mishandeling van kinderen. ..Kinderen worden soms ingespoten met chloor om mensen te laten geloven dat ze verminkt zijn door lepra of polio". spoten met chloorbleekmiddel in de arm- of beengewrichten waar- door verrotting optreedt, wat ge- paard gaat met helse pijnen. Als het kind vervolgens naar een dok- ter wordt gebracht kan die alleen nog maar amputeren. Bij weer an deren wordt simpelweg een hand of een voet afgehakt of worden de arm- en heupgewrichten gebroken, verdraaid en na heling opnieuw m Chinees if 2-deurs if kastje, if in div. ;f kleuren. I NU Uniek in antiek- en geloogd grenen meubelen Chr. Huygensstraat 3 Strijen (naast TRENDHOPPER) tel. 078 - 674 30 OO gebroken. Net zo lang tot het 'ge- wenste' resultaat is bereikt. De be- doeling van deze mishandelingen is de mensen te laten geloven dat de kinderen misvormd zijn door le pra of polio en dus geholpen moe ten worden. Dat is zo lucratief dat er een netwerk van criminelen van kan bestaan. Het geld moeten de kinderen afstaan, voor hen blijft niets over dan een schamele slaap- plaats en een handjevol rijst. Blanker: „Ik was diep geschokt door de beelden. Zeker toen werd getoond hoe ze een meisje van drie maanden oud een chloorinjectie gaven." Na de woede, het onbe- grip en het verdriet kwam Blanker tot de conclusie dat met die emo- ties niemand geholpen was en kwam in actie. „Ik moest gewoon iets doen. Met vallen en opstaan, want ik wist van toeten noch bla- zen, is het gekomen tot de oprich- ting van de Stichting Doe Ge woon." Doe Gewoon stelt zich ten doel wereldwijd voorlichting te ge ven over het fenomeen bedelkin- deren. Want dat is heel belang- rijk", meent Blanker. „Wij kun nen deze praktijken stoppen als we de geldstroom kunnen stoppen." De gedachte daarbij is de volgen- de. De enige drijfveer van de cri minelen is geld. Als Doe Gewoon mensen ertoe kan bewegen de be- delkinderen geen geld meer te ge ven, wordt het verminken van kin deren om ze te laten bedelen nutte- loos. Omdat het meeste geld komt uit handen van toeristen en bede- vaartgangers richt Doe Gewoon zich met name op die groepen. Blanker: „Een Islamitische wel schrijft voor dat je als rijke vijf procent van je bezittingen moet af staan aan degenen die het minder goed getroffen hebben. 'Zogat' heet dat, een soort armenbelas- ting." Die praktijk leidt ieder jaar tot een invasie van bedelkinderen in bedevaartplaatsen als Mekka. „Maar als je als islamiet weet dat het geld dat je geeft in handen komt van criminelen wordt de gift 'haram', zondig", aldus Blanker. „Wat wij moeten doen is dus er- voor zorgen dat de praktijken met de bedelkinderen bij bedevaart- gangers bekend worden." Met toeristen is het niet anders. Zij zijn snel geneigd de zielige bedel kinderen geld te geven. Zij hebben het zelf immers zo goed. Blanker: „Heel begrijpelijk natuurlijk maar in feite helpen de toeristen door geld te geven mee aan het voortbe- staan van de praktijk van het ver minken van kinderen." Doe Ge woon heeft een simpel antwoord op dit dillemma. Geef de kinderen iets te eten en drinken in plaats van geld. Daar hebben ze tenminste echt iets aan en de geldstroom droogt zo op. Deze boodschap wordt door Doe Gewoon onder meer uitgedragen door het ver- spreiden van informatie en het houden van lezingen bij bede- vaartsorganisaties en in de toeris- tenindustrie en door het geven van voorlichting op scholen. Op dit moment is Doe Gewoon be- zig om samen met de Indiase acti vist Kailash Satyarthi een project op te zetten bedoeld om honderd bedelkinderen in new Delhi in In dia te bevrijden, te beschermen en bervolgens te onderwijzen. Blan ker: „We bouwen een opvangcen- trum genaamd Asha Ashram wat zoveel betekent als opvangcen- trum van de hoop. Daar worden de kinderen opgevangen, ze leren er lezen, schrijven en rekenen en ze leren een vak. In Asha Ashram worden vijftig gezonde bedelkin deren en vijftig verminkte kinde ren opgevangen. Dat is met opzet. Honderd verminkte kinderen op- vangen zou teveel personeel ver- gen. Nu kunnen de gezonde kinde ren de anderen helpen." Buitenge- woon praktisch dus. Zo werkt Doe Gewoon toch zeer doelmatig. Blanker: „Van elke gulden die we binnenkrijgen gaat negentig cent ook daadwerkelijk naar het pro ject. En dat kan omdat we met al leen maar vrijwilligers werken en veel medewerking krijgen. Veel van ons drukwerk wordt gespon- sord en een auto hebben we gekre- gen van sloperij De Populier. Die houden die auto nu kosteloos ook al bijna drie jaar voor ons aan de praat." Wie meer informatie wil hebben over het werk van Doe Normaal kan contact opnemen met de stich ting, Postbus 4018, 3102 GA Schiedam. Bellen kan ook, tel. 4719218. SCHIEDAM - Het eerste Afval Apart Punt, kortweg AAP, is don- derdag 17 juni op het Geuzenplein in Noord in gebruik genomen door de wethouders Reijnhout, Meijer en een echte aap. De AAP op het Geuzenplein is de eerste van onge veer tachtig nieuwe inzamelpunten voor gescheiden afval die de ko- mende maanden in de stad zullen worden aangelegd. Het bijzondere en nieuwe aan de AAP is dat de af- valcontainers voor glas, papieir en textiel zich ondergronds bevinden. Boven de grond zijn alleen de in- werpzuilen van de containers te zien. Niet alle tachtig inzamelpun ten zullen overigens dezelfde faci- liteiten hebben. Per locatie zar; worden beoordeeld welke contai ners gewenst zijn. Glas en papier zal men in ieder ge val altijd kwijt kunnen. SCHIEDAM - Volgens raadslid M. de Mol-de Mooij (WD) is het mo menteel erg moeilijk om raadsvoorstellen in de raad behandeld te krijgen. De inhoud en verloop van de procedure, en de eisen waaraan een raads- voorstel moet voldoen, zijn bij de ambtenaren van de juridische afdeling onvoldoende bekend. Oorzaak is de leegloop van ambtenaren voor en tij dens het Organisatie Vernieuwingsproces (OVP) dat de ambtelijke orga- nisatie op zijn kop heeft gezet. Veel ervaring, kennis en kunde is hierdoor verloren gegaan. Burgemeester R. Scheeres zei afgelopen maandagavond in de commissie Algemene en Economische Zaken dit moeilijk te kunnen geloven. SCHIEDAM - Het Nieuwland Zomerfestival is het eerste evenement dat sneuvelt als gevolg van het nieuwe festivalbeleid van de Gemeente Schie dams. Door de nieuwe regels kunnen relatief kleinschalige evenementen voortaan niet meer op financiele steun rekenen, zo wordt voorgesteld in de Evenmentennota. In tegenstelling tot eerdere berichten is er volgens het bestuur van het Nieuwland Zomerfestival vanuit de gemeente tot nu toe geen enkel initiatief geweest voor overleg. Het Nieuwland Zomerfestival, editie 1999, dat gepland stond voor 3 juli, zal dus geen doorgang vinden. Het bestuur betreurt de gang van zaken. SCHIEDAM: Broersveld 67-76 (naast Bas v/d Heijden)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1999 | | pagina 3