Rode mutsen en sneeuwwitte baarden reuzen in reclame KORTIIMG 20% TOT 60% OP ALLE ARTIKELEN ALS CORRECT'T NIET HEEFT, VERGEET 'T DAN MAAR MM tpa m <01 VERHUIZINGS UITVERKOOP MaasposT Folders over duurzaam klussen Activiteiten voor 55- Plussers Spreekuur voor en door patienten Kabouters vullen expositieruimten Gedistilleerd Museum Mandala Podium Sportdag openbaar onderwijs Van Gelderen levert maatwerk De Weerklank ook in de zomer open Paranormaal Expositie INCLUSIEF STARWARS RACER mr- PR0FESSI0NELE DJ H00FDTELEF00N 650 MB DATA 0PSLAG 3.5 AMPERE NETV0EDING f 19 INCH STEREO MIXER 5-PAK 900 MHZ EN LUCHTVAART DRAADLOZE FM- HOOFDTELEFOON m:- Art.nr. 26721 KEYBOARD CORRECT HOBBY ELEKTRONICA, BERGWEG ROTTERDAM. TEL: 010-4.618.600 FAX: 010-4.186.270 34r- m ii in ii in ii mum 0 Raadgever K0MLANGS EN NEEM GRATIS MEE m CORRECTPRIJS SONY CORRECTPRIJS CORRECTPRIJS M KL0VESCANNER FREQUENT1E B0EK n 599T- Art.nr. 28658 CORRECTPRIJS CORRECTPRIJS I I CASIO MIDI 59T- Art.nr. 60263 CORRECTPRIJS Woensdag 23 juni 1999 xq53 WATERWEG - Het Regio- naal Energie Team van de gemeenten Schiedam, Vlaardingen en Maassluis heeft vijf Duurzaam Klus sen foiders uitgegeven. Deze zijn bedoeld om doe-het-zel- vers te helpen met het ma- ken van energiezuinige en milieuvriendelijke keuzes tijdens een verbouwing of renovatie. De folders behan- delen achtereenvolgens iso- latie en ventilatie, installa- ties, dakramen en dakkapel- len, badkamers en aanbou- wen. De folders liggen klaar op de afdelingen bouw- en woningtoezicht van de ge meenten Vlaardingen en Maassluis. In Schiedam zijn ze af te halen bij de Stads- winkel, balie Bouwen en Mi lieu. SCHIEDAM - Liefhebbers van gymnastiek kunnen donderdag 24 april terecht in De Woudhoek. Er wordt om 11.30 uur begonnen. Deelnemers betalen fl. 8,- per maand). In De Vier Molens is zondag 27 juni van 13.30 tot 16.00 uur een contact-middag. De toegang is gratis. Van 11.00 tot 13.00 nur is er die dag in De Vier Molens een koffie-inloop (gratis). Wie graag koersbal speelt kan zich woensdag 30 juni het best naar De Woud hoek begeven. Er wordt ge- speeld van 19.30 tot 21.30 uur. De toegang is gratis. SCHIEDAM - Ook deze maand vinden in het patien- tenvoorlichtingseentrum van het Schieland Zieken- huis weer spreekuren plaats waarin patienten een spreekuur houden voor an- dere patienten. Een af- spraak maken is niet nodig en er zijn geen kosten aan verbonden. Woensdagmid- dag 23 juni zijn van 14.00 tot 16.00 uur leden aanwezig van de Psoriasisvereniging Rotterdam. Donderdagmid- dag 24 juni is van 14.00 tot 16.00 uur de Nationale Ver- eniging voor Fibromyalgie- patienten te vinden in het voorlichtingscentrum. Door Karin van der Knaap SCHIEDAM - Met zijn rode muts, witte baard en kleine, ge- zette postuur verzet hij bergen mensenwerk; de kabouter. De markante verschijning blijkt het door de jaren heen niet alleen goed te hebben gedaan als tuin- versiering en kindervriend. Ook in de reclame is menige kabouter een reus gebleken. Piggelmee en Pinneke Proost ('Drink Louter Kabouter') hebben niet alleen het merk waarvoor ze stonden bekendheid bezorgd. Zelf zijn ze vaak een eigen leven gaan leiden op posters, tv en in boekjes. In het Nederlands Gedistilleerd Museum krijgt de kabouter in de reclame van 24 juni tot en met 28 november alle aandacht in de speciaal voor hem ingerichte ex- positie 'Louter kabouters, reu zen in reclame'. Kabouters blijken het door de jaren heen bijzonder goed te hebben ge daan in de reclame. Dat wordt in de expositieruimten en proeflokaal van het Nederlands Gedistilleerd Museum wel duidelijk. Enorme lichtbakken met Pinneke Proost, boegbeeld van de (Schiedamse) Kabouter-jenever en ontsproten aan het brein van Marten Toonder, herinneren aan tijden waarin rode mutsen en sneeuwwitte baarden re- gelmatig op tv en in de krant te vinden waren. Pinneke Proost heeft in deze expositie de onbe- twiste hoofdrol toegewezen gekre- gen. Niet alleen omdat hij zo puur 'Schiedams' is door de jenever waar hij voor stond, maar ook om dat er over hem nu eenmaal het meeste materiaal te vinden is. Pos ters, porseleinen beelden, asbak- ken met zijn beeltenis... het is er al- lemaal. Meest trots is het museum overigens op de originele schetsen van 'De Legende van Pinneke Proost', een compleet boekwerk dat over de kabouter zou verschij- nen, maar dat er overigens nooit zou komen. John Wigmans maakte er in 1996 weliswaar een fascimi- le-uitgave van, maar het origineel van de hand van Toonder bleef om verschillende redenen uit. Hoewel Pinneke behoorlijk wat aandacht voor zich opeist is hij toch niet de werkelijke aanleiding tot de expositie geweest. Die eer is weggelegd voor een enorme ka- bouterfiguur van neonbuizen die zijn permanente stek gevonden heeft in een trapgat van het muse um. De figuur blijkt omgeven te zijn met ontzettend veel anekdotes. „Hij hing jarenlang aan de buiten- muur van een cafe aan de Amster- damse Rozengracht"vertelt Inge KABOUTER Marianne de Bruyn, directeur van het Nederlands Gedistilleerd Museum, kan er niet meer omheen. Overal waar ze kijkt staan tegenwoordig kabouters. Foto: Roger van der Kraan Timmermans van het Gedistilleerd Museum. „Als eerbetoon aan Her man Jansen van de Kabouter-jene ver. De toenmalige eigenaar van het cafe, Theo Ruiter, kreeg tijdens de oorlog namelijk nogal eens je never van Jansen die hij als ruil- middel kon gebruiken voor zijn werk in het verzet. Als eerbetoon besloot hij toen een kabouter aan zijn gevel te laten monteren. Toen het cafe in de jaren negentig over- ging op een andere eigenaar heb ben we die kabouter van de zoon van Theo Ruiter gekregen. Dat was vorig jaar rond de zomer. Toen hebben we besloten dat we er meer mee wilden doen." De expositie 'Louter Kabouters, reuzen in reclame' wil ook iets op- helderen over de kracht van ka bouters in reclame-uitingen. 'Waarom doen die kleine manne- tjes het nou precies zo goed?'. „Wellicht omdat ze zowel jong als oud aantrekken of omdat ze van oudsher gezien worden als de wij- ze raadgever die de mens vooral 's nachts de moeilijkste klussen uit handen neemt", oppert Timmer mans. Maar zeker weten doet ze het niet. Om het verhaal 'rond' te krijgen wordt tijdens de opening een lezing verzorgd door 'kabou- ter-kenner' Cees Plaisier. Hij zal wat dieper ingaan op het verschijn- sel 'kabouter' en daarmee hopelijk veel vragen beantwoorden. Want het simpele wezentje heeft de mu- seum-medewerkers vooraf nog heel wat hoofdbrekens gekost. Is een dwerg immers een kabouter? Of het Proosje van Schiedam? Nee, vond het museum, maar er zou best wel wat voor te zeggen zijn. Want zien de dwergen van Sneeuwwitje er niet exact hetzelf- de uit als bijvoorbeeld Piggelmee van de Van Nelle Koffie en is Proosje niet net zo klein? Maar ook niet alle kabouters heb ben de expositieruimte gehaald. De momenteel bij kinderen zo po pulate kabouter Plok moest vol- gens Timmermans bijvoorbeeld afvallen simpelweg omdat hij Belg is. „Hij schijnt reclame te voeren voor iets Liga-achtigs, maar hij is en blijft Belg. Dat past dus niet in het Nederlands Gedistilleerd Mu seum. We hebben hier ook nog even na zitten denken over Flipje van de Betuwe, maar die vonden we toch te veel afwijken van de echte kabouter. Paulus is er overi gens wel, want ook die heeft zich indertijd laten strikken door de re clame." De opening van de expositie vindt plaats op donderdag 24 juni van 16.30 tot 19.00 uur. Vanaf 16.30 staan er Sneeuwwitje-cocktails klaar, om 17.00 uur heft de zaal een speciaal Kahouter-lied aan, om 17.30 uur begint de lezing door Cees Plaisier, waarna er vanaf 18.00 uur herinneringen worden opgehaald over kabouters door de firma Jansen en nazaten van Theo Ruiter. SCHIEDAM - In dienstencentrum De Vier Molens worden zondag 27 juni Mandala-tekeningen tentoon- gesteld. Het gaat om tekeningen die cursisten het afgelopen jaar in De Vier Molens hebben gemaakt. Bezoekers kunnen ook meedoen aan diverse tekenprojecten om eens kennis te maken met Mand- ala-tekenen. De zaal is geopend van 13.00 tot 16.00 uur. De toe gang is gratis. SCHIEDAM - Barkode treedt za- terdag 26 juni op in Caf6 Podium aan de Lange JJaven. Het is een viermans formatie die, met veel gi- taar en een funky bass, een mu- ziekstijl presenteert die nergens en overal mee te vergelijken is. De muziek van de band wordt getint met vele invloeden van rock en daarom zijn de nummers, die alle- maal overigens zelf gecomponeerd zijn, zo uiteenlopend van geluid. SCHIEDAM - De inmiddels traditionele sportdag voor de leerlingen van de groepen 8 van de scholen voor openbaar onderwijs wordt dit jaar ge- houden op vrijdag 25 juni. A1 bijna vijftien jaar worden met deze dag de lessen bewe- gingsonderwijs in het basison- derwijs afgesloten. Studenten van de Haagse Academie voor lichamelijke opvoeding (de Halo) verlenen hun medewer- king aan deze dag. Voor de kinderen is het vooral een dag om actief bezig te zijn en te ontspannen aan het eind van de basisschoolperiode. Dat actief bezig zijn vindt plaats in Sporthal Margriet en het Sport en Recreatiebad Groenoord. In de sporthal is er onder meer speed-play, basketbal, hockey en frisbee. In het zwembad een reeks van spectaculaire activiteiten waaronder aqua- joggen, aquarobic en snorke- len. In totaal nemen vijfhon- derd kinderen aan deze dag deel. Organisatie en uitvoe- ring van de dag liggen in han den van de vakleerkrachten openbaar onderwijs de Dienst Sport en Recreatie en de Dienst Educatie. SCHIEDAM - In de zomermaan- den gaan de activiteiten in 'De Weerklank' aan het Cornelia van Zantenplein gewoon door. Er zijn bijvoorbeeld heerlijke maaltijden en de Wereldwinkel is de eerste woensdag van de maand present. De openingstijden zijn: dinsdag, donderdag en zaterdag van 14.00 tot 17.00 uur en woensdag van 10.00 tot 12.00 uur. Donderdag 1 juli en 5 augustus serveren de vrij- willigers maaltijdsoep. Vanaf 17.00 uur zijn belangstellenden welkom en de kosten zijn fl. 5,50 per persoon. Intekenen hiervoor in De Weerklank of even bellen naar G. Groenewegen, tel. 470 99 71. Donderdag 15 juli en 19 augustus is er een warme maaltijd. Rond 17.30 uur kan men aan tafel. Kos ten: fl. 6,50 per persoon. SCHIEDAM - Els en Chris Koot verzorgen vanaf 14 juli om de week paranormale avonden waarin helderziende waarnemingen, hea- lingen en inwijdingen plaatsvin- den. De avonden worden gegeven in dienstencentrum De 4 molens, Nieuwe Damlaan. De entree is fl. 15,- en de aanvang 19.30 uur. SCHIEDAM - Sinds ongeveer een jaar is Van Gelderen Keukens ge- vestigd aan de Nieuwe Matheness- erstraat 25. In een pand dat met zo'n 2000 vierkante meter vloeropper- vlak ruim twee keer zo groot is als het oude onderkomen aan de Nieu we Haven staan 25 keukens opge- steld. Maar Van Gelderen heeft meer dan alleen keukens. Ook wie op zoek is naar plavuizen, marmer, tapijt, gordijnen of lamellen kan er uitstekend terecht. De verbouwing van de nieuwe winkel is inmiddels afgerond. Alle gelegenheid dus om eens een kijkje te nemen naar de enorme collectie van Van Gelderen. In een sfeervolle toonzaal staan de keukens opgesteld. Zo'n 25 zijn het er dus maar als je bedenkt dat som- mige daarvan wel in twintig kleuren leverbaar zijn wordt die diversiteit nog indrukwekkender. De keukens kunnen op maat worden getekend en kant en klaar geplaatst door de medewerkers van Van Gelderen (inclusief het leggen van leidingen). Dat geldt overigens niet alleen voor de keukens. Ook het tapijt en de plavuizen kun- nen door Van Gelderen kant en klaar worden opgeleverd, met of zonder vloerverwarming. Van Gel deren is gemakkelijk te bereiken en er is ruim voldoende (gratis!) par- keergelegenheid bij het nieuwe pand in de Nieuwe Mathenesser- straat. SCHIEDAM - In de bibliotheek aan het Stadserf is vanaf 24 juni een expositie met bijzondere boe- ken en prenten te bezichtigen. De werken zijn afkomstig van Atelier It Plein 19 Easterlittens Rotterdam, een handdrukkerij en -uitgeverij van drie kunstenaars: Joop Visser, Nancy Knaap en Jacob Baars. De expositie is te zien tijdens de ope- ningsuren van de bibliotheek: maandag van 17.00 tot 21.00 uur, dinsdag en donderdag van 13.00 tot 21.00 uur, woensdag en vrijdag van 11.00 tot 18.00 uur en zater dag van 11.00 tot 14.00 uur. Boutique Lacoste gaat binnenkort verhuizen naar Rotterdam-Centrum. Wij willen zo weinig mogelijk meeverhuizen, daarom nu al: T.w. heren dameskleding, schoenen en parfums van Lacoste Openingstijden: maandag 13.00 - 17.30 uur dinsdag t/m donderdag 9.30 -17.30 vrijdag 9.30 - 20.00 uur zaterdag 9.30 - 17.00 uur Boutique Lacoste, Weissenbruchlaan 106 3054 LR Rotterdam Hillegersberg. Tel./Fax: 010-4220508 CORRECT HOBBY ELEKTRONICA Bij Correct aan de Bergweg 110 te Rotterdam vindt u op de Hobby Elektronica afdeling een grote collectie scanners, satellietontvangers, mengpanelen, disco lichtorgels, kabels, pluggen, alarmsystemen overzichtelijk opgesteld. Een goed advies staat ook hier voorop en alles is uit voorraad leverbaar. Correct stelde weer een aantal prima aanbiedingen voor u samen waarvan in deze advertentie enkele voorbeelden. HET NIEUWE CORRECT ZOMER MAGAZINE 100 pagina's tellend boekwerk boordevol informatie en aanbiedingen op het gebied van computers, software, hifi, video, foto, car stereo, compactdisc's en telecommunicatie. (Nintendr^ NINTENDO 64 C0NTR0LDECK SPELC0MPUTER MET STARWARS EPISODE 1 RACER Een Limited Edition van de Nintendo 64 spelcomputer. Speel de spannendste spellen met razendsnelle 3D beelden en een realistische geluidskwaliteit. Nu compleet met het nieuwste Starwars spel en inclusief controller. Art.nr. 72940 349 SONY MDR-V500 DJ H00FDTELEF00N Gesloten hoofdtelefoon met draaibare oorschelpen. Incl. 3 meter snoer en vergulde universele jackpluggen. Frequentiebereik: 5-25.000 Hz. Art.nr. 68395 159 THATS CDR-74 0PNEEMBARE CD-ROM Deze CD-ROM's hebben een opslagcapaciteit van 650 MB. PER STUK 3.25 Art.nr. 51176 MAAS1202 GESTABILISEERDE 13.8 VOLT 3.5 A V0EDING Geschikt voor vele hobby toepassingen Art.nr. 44475 JBMX-09 STEREO MIXER Professionele 19 inch mengtafel met 9 ingangen en 9 kanalen, 10-bands equalizer met bypass schakelaar en 3 microfoon ingangen met tweedelige toonregeling. Verdervoorzien van LED piekmetersen voorbeluisteringschakelaars per kanaal. In zwart. Afm. 48.3x29x12 cm. 599 Art.nr. 29942 SONY UX-S 90 SUPER- CHR00M CASSETTE 5-PAK Uitermate geschikt voor opnamenvan digitale geluidsbronnen 29^5'Art.nr. 55552 GLASFIBER UFO LAMP Het sfeerlicht uit de jaren 70 is weer terug. Voorzien van glasfiber sprieten met veranderende kleurpunten. .nr. 73682 - i 2 3 i:-t» "W, 5 7 a 9 V-MO M o E. -'jopr A ovo KK 0 ■p> cm: BEARCAT 220 XLT SCANNER Deze compacte scanner is o.a. uitgerust met 200 kanalen in 10 banken, Naast politie, brandweer en ambulance kunt u ook de luchtvaart en de 900 Mhz communicatieband ontvangen. Compleet geleverd met: rubber antenne, oortelefoon, riemclip, oplaadbaar batterij-pack en adapter/lader. 399 CZ1 ICKlMHEUtn SENNHEISER RS-6 DRAADLOZEFM- H00FDTELEF00N Genieten van muziek zonder beperkingen! Dankzij de 3 keuzefrequenties en een speciaal filter bent u met deze draadloze FM hoofdtelefoon gegarandeerd van een perfecte geluidskwaliteit. 249 ■iM.il I lllllf Het leatste uurtje van de week is bij Correct een super-uurtje. Op de Bergweg 110 kunt u van 17.00 tot 18.00 uur zaterdag profiteren van een super-aanbieding. Voor deze aanbieding geldt: I zolang de voorraad strekt en geen telefonische reserveringen of besteltingen mogelijk. CASIO CT-K 511 FULL SIZE KEYBOARD J Voorzien van 61 grote toetsen en 5 oktaven. Met 100 vooringe- stelde instrumenten, 100 demo melodieen en 100 begeleidings- I ritmes. Het duidelijke LCD display en de MiDI aansluiting I maken dit keyboard I compleet! Afm. 96x38x14 cm. I ALLEENZATERDAG 26 JUNI VAN 17.00-18.00 UUR 299 -s- WINKELOPENINGSTIJDEN: Maandag t/m donderdag van 09.30-18.00 uur, vrijdag van 09.30-21.00 uur, zaterdag van 09.00-18.00 jur. ledere eerste zondag van de maand geopend van 12.00-17.00 uur. GRATIS PARKEREN EUROCARO

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1999 | | pagina 5