Verbazing CDA over hoge kosten Intranet Maaspost Verkoop mshowroom in Bergsdienhoeken Rotterdam. Een wofid van heipalen never. 617.300 Programma-overzicht Jeugdland 2000 DE CORRECT SUMMERSALE KRANT r<?aM 50% kassakorting! ROTTERDAM A.S. Z0NDAG OPEN! Totale oplage 0 Honderdduizenden in plaats van duizenden guldens Open dag Benelux- tunnel Avondje voor Alleen- gaanden Kauwgom van straat geschrapt Aanrijding met tram Deze week in Stadsas Architectuur Feest Bedreigd Autovrije dag ook in Schiedam Lees elders in deze krant over Rotterdamse Zomerfestivals Ons woningaanbod DEZE WEEK IN MAASPOST RB weken voor P Of bet gratis aB, 0800 - 06 42 HueS-zi Schiedam Oplage 38.000 >00 SCHIEDAM - Het CDA blijft zich verbazen over de kosten die de gemeente Schiedam denkt te moeten maken voor een yolwaardig Bestuursinformatiesysteem: fl. 250.000,- voor de aanschaf van het systeem, en fl. 36.000,- per jaar voor het on- derhoud. Het kan alllemaal veel goedkoper, meent het CDA, en verwijst daarbij naar de ervaringen van de gemeente Maas sluis. Veel goedkoper EXTRA BELEGEN KAAS vers van het mes gg per kilo 5J VARKENSHAAS p00 500 gramI U. 0M0 POEDER hoofdwas of color qqq PLUSMARKT VAN DIJK Geuzenplein 7 SCHIEDAM WOUDHOEK PLUSMARKT K00RNNEEF Mgr. Nolenslaan 460 I SCHIEDAM - „Een perfect feest", zo oordeelde een politieagente over het afgelopen weekend georganiseerde Maasboulevardfeest. „Maar het is dan ook zo goed georganiseerd. We hebben niets te doen gehad, geen opstootje, niets. We hebben hier dan ook eigenlijk niets te zoeken. Behalve dan natuurlijk de gezelligheid.Meer over het Maasboulevardfeest op de Pluspagina. Foto Roger van der Kraan Broersvest wordt promenade met weinig verkeer Botte bijl in huidig museum en gemeentebudget Genieten op Maasboulevard van muziek en de zon ft Programma 7-8-9-10 JULI Op alle artikelen in onze plantenkassen. Ook op de kamer- en tuinplanten! Wooning heeft een flink aantal showroomkeukens die weg moeten. Er moet plaats gemaakt worden voor de nieuwste modellen. Gigantische kortingen die op kunnen lopen tot 70 En een aanta! modellen die tegen ELK AANNEMELIJK BOD gekocht kunnen worden. De keukenshowroom verkoop duurt tot en met zaterdag. Deze verkoop is alleen bestemd voor PARTICULIEREN; niet voor handelaren. De showroomverkoop wordt gehouden bij Wooning, Leeuwen- hoekweg 2 in Bergschenhoek, telefoon: 010-5242380 en Olympia- weg 44a (pal naast de Kuip) in Rotterdam, telefoon 010-4791944. Geopend maandag t/m zaterdag, vrijdag koopavond. MH in LUIIAAIPUIIA VAI0UEIIA1IEVEITPIAATS ZATERDAG 10 JULI, 14.00 UUR ANITA MEIJER IN CONCERT ZONDAG 11 JULI, 14.00 UUR JAN VAYNE IN CONCERT HAAL GRATIS OP Lij stenmakerij van Loenen Dam 37 Schiedam Tel: 010-4266192 MAZDA PENNINGS Wie anders! Tel. 010-2464222 TEG0ED van 229.- voor Schiedam Vlaardingen Maassluis Neem nu een proefabonnement op I Rotterdams Dagblad en ontvang de krant 6 weken lang in de bus voor slechts 29,-. Dat is een korting van maar llefst 14,50. Vul snel de bon in Over de Vesten 3a Schiedam Tel. 010-4738322 Fax 010 -4731589 Bezorging 0900-2020299 (22 ct p.min.) WOENSDAG 7 juli 1999 6e jaargang nr.27 WATERWEG - In het In- formatiecentrum Project 2e Beneluxtunnel wordt zater- dag 10 juli weer een open dag georganiseerd. Iedereen die wat meer wii weten over het Project 2e Beneluxtun nel kan een kijkje komen ne- men in het infocentrum en een bezoekje brengen aan Bouwdok Barendrecht waar de tunnelelementen worden gebouwd. Project 2e Bene luxtunnel is een grootschalig project waarin de verbre- ding van de A4 tussen het Kethelplein en de Benelux- ster, met daarin de aanleg van de 2e Beneluxtunnel, wordt gerealiseerd. Op de open dag wordt een algeme- ne presentatie gegeven over de beleidsachtergronden van het project Daarna wordt een film vertoond en wordt er uitleg gegeven bij de 14 meter lange draaibare maquette die de vier fasen van het project laat zien. Ook vertrekt er een bus naar Bouwdok Barendrecht waar de tunnelelementen worden gebouwd. Dit is een van de laatste keren dat de elementen te zien zijn omdat het Bouwdok 7 September onder water wordt gezet als aanloop naar het afzinken van de elementen in novem- ber. Na afloop wordt ieder een weer afgezet bij het info- centrum. Opgeven kan by: informatiecentrum Project 2e Beneluxtunnel, Schie- damsedijk 114 in Vlaardin- gen, tel. 248 32 20. SCHIEDAM - Wijkcentrum De Erker organiseert zater- dagavond 10 juli een avond voor alleengaanden die el- kaar in een ongedwongen sfeer willen ontmoeten. Ie dereen van vijfentwintig jaar of ouder, is uitgeno- digd. Er is ook vermaak, ka raoke en sfeervolle muziek waar op gedanst kan wor den. De medewerkers zor- gen voor lekkere hapjes en drankjes. De kosten bedra- gen vijf gulden. Hierbij in- begrepen de hapjes en een gratis kopje koffie. De avon- den voor alleengaanden worden vanaf 14 augustus maandelijks georganiseerd. De zaal is om half acht open, start telkens om acht uur's avonds. Inlichtingen: Wijk centrum De Erker tel. 426 77 67. SCHIEDAM - Reiniginsdes- kundige Bas van Son, werk- zaam bij ONS Milieu, heeft een manier bedacht waar- mee niet alleen kauwgom verwjjderd kan worden, maar ook met een ziug schrobmachine een groot vloeropperviak schoonge- maakt kan worden. Het be- drijf DIBO dacht mee aan de ontwikkeling van deze machine. Aan de kauwgom- verwijderaar koppelde Van Son de bestaande 'graffiti- kraak' die ervoor zorgt dat de kauwgom na het verwij- deren direct wordt opgezo- gen. De combinatie kan ook worden ingezet voor andere werkzaamheden zoals gevel- tegel-, en roosterreiniging. Dankzij het Bestuursinformatie systeem kunnen raadsleden en ambtenaren het merendeel van hun informatie op het beeldscherm le- zen. Ook burgers zouden gebruik kunnen maken van het systeem. Informatie over vergunningen, procedures. Maar ook openbare rapporten, persberichten, archief- stukken en verslagen van raads- en commissievergaderingen zouden zo meer toegankelijk gemaakt kunnen worden. De hoge kosten van het Bestuurs informatiesysteem zijn volgens de afdeling Automatisering onvermij- delijk om ongenode gasten van buiten te weren. Om te voorkomen dat vertrouwelijke informatie kan worden gekraakt of wordt gewij- zigd, moet er een dure 'firewall' worden in gesteld, een effectief be- veiligingssysteem. En dat is niet gratis. Maar, zo meent het CDA, het be- veiligen kan op een veel goedko- pere manier. In Maassluis bijvoor- beeld, waar gemeentesecretaris A. Korthout met minder dan tiendui- zend gulden een goedlopend Be stuursinformatiesysteem heeft op- gezet. Zijn geheim: huur bij een internet- provider ruimte op de server. Kost n navulzak a 1500 gramW GRATIS EH VOOR DE DEUR PARKEREN SCHIEDAM - NIEUWLAND drie a vierhonderd gulden per jaar. Zet daar een kopie op van die ge- meentelijke gegevens die openbaar zijn. Het origineel blijft veilig op Intranet, een intern computerwerk met alle kenmerken van Internet. Zo kunnen ook mensen van bui- tenaf gegevens van de gemeente via de computer thuis opvragen. Niettemin lijkt de gemeente Schie dam niet overtuigd van de goede ervaringen van de gemeente Maas sluis. En dus ligt er een dik pakket papier op tafel, het Informatie en Automatiseringsplan, waar op pa- gina 87 droog de hoge kosten staan vermeld. Gedeeltes hiervan zullen in September in de raad worden be- handeld. Fractievoorzitter P. van Mansum denkt er het zijne van: „Misschien moeten we dit pakket maar eens naar Korthout sturen, kijken wat zijn commentaar hierop is." SCHIEDAM - Een 17-jarige Vlaardingse heeft vrijdag 2 juli met haar bromfiets een aanrijding gehad met een tram op de Scheep- vaartweg. Het meisje is met een snijwond en een pijnlijke rug naar het ziekenhuis gebracht. SCHIEDAM - Wat gaan we doen in de zomervakantie van 1999? Jeugdland 2000 heeft weer dui- zend-en-een activiteiten bedacht voor de jeugd. Zaterdag 10 juli Op het Stadserfplein en voormalig Hemaplein van 12.00 tot 16.00 uur een openingsfeest rond het thema 'Lucht'. Activiteiten als ballon- nenwedstrijd, Blasiospringkussen in aparte vormen, theatervoorstel- lingen streetskatepark, wervel- windcabine, razende roeland, trapskelterbaan, schminken, won- derwiel, suikerspinnen en popcorn eten. Om 14.00 uur zal wethouder L.A. Hafkamp het openingsfeest op spectaculaire wijze openen. En er is (onder voorbehoud) een ver- rassingsact die letterlijk uit de lucht komt vallen. Dinsdag 13 juli In Park de Velden (Schiedam- Noord) worden van 11.00 tot 15.00 uur Highlandgames georga niseerd. Deze dag zullen de Kelti- sche Spelen centraal staan. Onder- delen als paalgooien, zakslingeren, hamervangbal en tonsjouwen zul len hier plaatsvinden. Woensdag 14 juli Op het marktveld aan het Bach- plein en aan het Fabriplein wordt vanaf 12.00 (Noord) en 14.00 uur (West) een Theatertotaaldag geor ganiseerd. Op het marktveld Bach- plein zal theatergezelschap KrisKras enkele voorstellingen ge- ven met Jan Klaassen en met goo- chelen. Aanvang van de eerste voorstelling is om 12.00 uur. Er wordt ook geschminkt. In de wijk West op het Fabriplein zal de clown Basero drie voorstellingen geven die om 14.00 uur beginnen. SCHIEDAM - Een 35-jarige Schiedamse is maandagochtend 5 juli rond 05.00 uur op de Berken- laan bedreigd door een 37-jarige man. De vrouw liet haar honden uit en een voorbijganger bedreigde haar zonder aanleiding vermoede- lijk met een mes en sloeg de hon den met een stok. Naar aanleiding van een signalement kon de politie de verdachte op de Laan van Bo- l'es arresteren. De man pleegde tij- dens zijn arrestatie verzet. DE IFLEUMGE DAGEN oemenwinkeUarUlogendorplaarn^M/laardingerv^lantarikassenjjtzaleastraa^^ wij zijn met vakantie van Maandag 12 juli t/m Woensdag 28 juli Kortlng gelden niet op meststoffen, bestri)dingsmkjdelen^n_aarde. planter) SCHIEDAM - De Schiedamse fractie van GroenLinks gaat samen met Milieudefensie Schiedam en wijkcentrum De Erker op 9-9-'99 meedoen aan het landelijke initia- tief Autovrije Zondag. „In het col- legewerkprogramma staat dat Schiedam zich aan zal sluiten bij regionale initiatieven", schrijft GroenLinks Schiedam. „De wet houder had dan ook geen oren naar onze oproep om het landelijke ini- tiatief te volgen. Vandaar dat we zelf aan de slag zijn gegaan." En, volgens GroenLinks, met suc- ces. Wethouder Hafkamp werkt mee aan het initiatief en denkt er- aan om het Stadserfplein ter be- schikking te stellen, evenals ruimte op de gemeentepagina's. Milieudefensie Schiedam zal op het plein laten zien hoe handig, voordelig en milieuvriendelijk de fiets is (ligfiets, bankfiets). Daar- naast doen straatgroepen in Zuid mee, een aantal straten in West en iemand die een skaterally wil orga- (De advedeMie verderop in deze krant) E3 Liinboanpl^i^^W Oldenbanwvdtploati SCHIEDAM - Een bijna sur- realistisch beeld: tientalien hei palen die alvast een eindje de grond in zijn geheid. Een woud van heipalen. Heipalen voor het Beneluxproject dat Schie dam al verscheidene jaren in zijn greep houdt en waarvan het einde -al duurt het nog twee jaar- nu toch echt langzaam in zicht komt. Voor de bewoners van de Vlaardingerdijk bij- voorbeeld, wiens woonomge- ving weer in de oude staat her- steld wordt. Misschien dat ze het vertrouwde geluid van de heimachines nog zullen gaan missen... Foto Roger van der Kraan DOP POP Vastgoed Adviseurs en bemiddelaars o.g. Aan- en verkoop, verhuuren huur van onroerende zaken, hypotheken en verzekeringen. Rotterdamsedijk 437 Schiedam Telefoon 010-473 88 88 Telefax 010-427 02 05 dutchtone GSM telefoon met 50.- beltegoed debeste _l Ja, noteer mij voor zo'n voordelig proefabonnement (6 weken voor slechts 29,-) Naam:Voorl: m/v Adres:Nr: Postcode: Plaats: Telefoon: (i.v.m. controle bezorging) Bank/gironr.: Handtekening: Stuur deze bon in een envelop zonder postzegel naar: Rotterdams Dagblad, Afd. Abonnee Service Antwoordnummer 1.579, 3000 VB Rotterdam n Geldt alleen als u de afgelopen 3 mnd geen abonnee geweest bent. fa

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1999 | | pagina 1