GroenLinks boos over 'smoezen' Broersvest r I fot# mm Jeugdland start met zonnetje 150 jaar geneeskunst in het Schieland Ziekenhuis MAA5POST Rg sr^afi fJi 6 weken voor fjt9*- Totale oplage Stammenstrijd Stadskantoor gaat gewoon door' Spreekuur voor en door patienten Fotograferen van planten en dieren Vaccinaties voor op vakantie Deze week in Nieuwe naam voor Podium Cafe Expositie De Erker Lees elders in deze krant over Rotterdamse Zoperfestivals mm® wmiimo* EfJa, noteer mij voor zo'n voordelig proefabonnement WDcNSWt Jisii mmmammmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmm SCHIEDAM - De fractie van GroenLinks is boos op wethou- der L. Hafkamp en de ambtenaren van het Stadskantoor. Het verbeteren van de oversteek van de Broersvest bij het Stadserf- plein biijft maar uit, en het had allang geregeld kunnen zijn. Volgens het Collegewerkprogramma had de oversteek in de tweede helft van't vorige jaar al aangepast moeten zijn. Treurnis sip?® c iubileum Quibus/Podium Cafe viert 25 jarig bestaan in September Doek valt voor bowlingbaan Lange Haven Nieuwe kansen winkelcentrum dankzij facelift Lijstenmakerij van Loenen Dam 37 Schiedam Tel: 010-4266192 MAZDA PENNINGS Wie anders! Tel. 010-2464222 Kwijtschelding van afvalstoffenheffing minima ZIE ADVERTENTIE ELDERS IN DEZE KRANT FotoKlein met 16 vakzaken altijd bij u in de buurt! Foto Video Audio KTV Telecom www.kinorama.nl Neem nu een proefabonnement op het Rotterdams Dagblad en ontvang de krant 6 weken lang in de bus voor slechts /29,-. Dat is een korting van maar liefst 14,50. Vul snel de bon in Of be I gratis 0800 - 06 42 d? Een korte notitie over de gemeen- telijke plannen voor de verbrede oversteek bij het Stadserfplein, dat kregen de commissieleden tijdens de extra commissievergadering Ruimtelijke Ordening, Verkeer en Vervoer (29 juni) voor ogen. Of we maar even voor de vakantie wilden reageren, schrijft Groen Links in een fax aan wethouder Hafkamp. Reageren op een variant die volgens GroenLinks een 'flu- toplossing' is, opgenomen in een 'flutnotitie'. Een oplossing die niet in de buurt komt van wat er in het Collegewerkprogramma is afge- sproken: SCHIEDAM - In juli vinden in het Schieland Ziekenhuis weer de spreekuren plants waarin patienten een spreekuur houden voor an- dere patienten in het voor- lichtingscentrum. Een af- spraak maken is niet nodig en er zijn geen kosten aan verbonden. De medewerk (st)ers wisselen voorname- lijk ervaringen uit en ver- strekken geen medische in- formatie. Maandagochtend 19 juli is de Asbestslachtof- fers Vereniging Nederland aanwezig, maandagmiddag 19 juli zijn van 14.00 tot 15.00 uur medewerksters van het Landelijke Contact- orgaan Begeleiding Borst- kankerpatienten (LCBB) aanwezig. Dinsdag 20 juli zal de Diabetes Vereniging Nederland DVN aanwezig zijn van 10.00 tot 12.00 uur en de Alzheimer Vereniging Rotterdam van 14.00 tot 16.00 uur. Op woensdagoch- tend 21 juli van 10.00 tot 12.00 uur zal de Algemene Nederlandse Gehandicapten Organisatie (ANGO) spreekuur houden en op woensdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur de Psoriasis- vereniging Rotterdam. Don- derdagmiddag 22 juli is van 14.00 tot 16.00 uur de Natio- nale Vereniging voor Fibro- myalgiepatie'nten te vinden in het voorlichtingscentrum. SCHIEDAM - De onderaf- deling Natuurontwikkeling van de gemeente organiseert in samenwerking met Foto Huize Brabant een korte cursus fotograferen van de natuur in de Heemtuin en kinderboerderij in het Bea- trixpark. De fotocursus vindt plaats op zondag 25 juli om 13.30 uur in het on- derkomen van kinderboer derij 't Hoefblad. Tot 15.00 uur krijgen de deelnemers gelegenheid om onder bege leiding planten en dieren te fotograferen. Zondag 1 au- gustus kunnen de resultaten vanaf 13.30 uur in de ten- toonstellingsruimte van 't Hoefblad worden bewon- derd en mogen ze mee naar huis. Deelnemers moeten een kleinbeeldcamera mee- nemen en een bijdrage van tien gulden betalen. In deze bijdrage zitten de kosten van een rolletje van twaalf opnamen en de bijbehoren- de ontwikkelings- en af- drukkosten. SCHIEDAM - Vakanties naar verre oorden brengen een verhoogd risico op infec- tieziekten met zich mee. Een aantal van die ziekten, zoals buiktyfus, gele koorts en be- smettelijke geelzucht zijn eenvoudig te voorkomen door middel van een vacci- natie. Niet alleen voor Afri- ka, Zuid-Amerika en het verre Oosten zijn vaccina ties nodig. Ook voor bij- voorbeeld Turkije, Mexico, Egypte, het Midden Oosten, de Dominicaanse Republiek, Marokko en de Oosteurope- se landen worden vaccina ties aanbevolen. De ver- pleegkundigen van de GGD zijn speciaal geschoold in reizigersadvisering. Er komt een betere 'oversteekbaar- heid' voor het langzame verkeer (voetgangers, fietsers), valt te le- zen in het collegewerkprogramma dat het college in april vorig jaar is overeengekomen: „De aanpassin- gen ter hoogte van het Stadserf zullen vooruitlopend op de herin- richting van de Broersvest, al wor den uitgevoerd." „Door ambtelijke en bestuurlijke onwil (of is het onvermogen) is dit punt ondanks herhaaldelijke vra- gen en opmerkingen steeds verder in de tijd naar achteren gescho- ven", schrijft GroenLinks. „En al- tijd maar weer die smoezen, nu weer de komende aanleg van TramPlus. Die oversteek had er al bijna een jaar kunnen liggen, de mensen die oversteken hadden een jaar eerder veiliger kunnen zijn. Die twee ton waren al gereserveerd tijdens de begrotingsbehandeling. Die gelden hadden allang en breed besteed kunnen zijn. Waar gaan die twee ton nu naar toe?' GroenLinks vraagt verder of de gemeente ten opzichte van de RET een 'dermate zwakke onderhande- lingspositie' inneemt dat twee bus- haltes niet verplaatst kunnen wor den. „En wat is dat voor een kul- verhaal over drempels, waar lage bussen niet overheen kunnen? Is Schiedam de enige stad in Neder land met drempels en lage bussen? Kom nou toch All met al twijfelt GroenLinks of het rapport van de commissie Brinkman, waarin werd vastge- steld dat er een hoop schort aan de kwaliteit van het stadsbestuur en de ambtenaren, iets heeft uitge- haald. Treurnis om een ambtenarij die gewoon niet wil uitvoeren, meent GroenLinks, wat beschre- ven en besloten is door een meer- derheid van de raad. Ambtenaren die volgens GroenLinks 'widens en wetens' de aanpassing van de oversteek vertraagt: „Laat het dui- delijk zijn, wij zijn gewoon niet voor of tegen het voorstel, wij zijn boos. Klaarblijkelijk is er in ons stadskantoor in het tijdperk post- Brinkman nog geen zier veranderd en gaat de stammenstrijd gewoon door." SCHIEDAM - De vitrine in de centrale hal van het Schieland Zie kenhuis is opnieuw ingericht met voorwerpen die vroeger werden gebruikt in de gezondheidszorg. Dit keer gaat het over 150 jaar ge neeskunst. Iedere drie maanden zijn in de vitrine andere materialen te zien die een beeld geven van de medisch-technische ontwikkeling in de gezondheidszorg. 150 jaar geleden werd aangenomen dat ziekte het gevolg was van een ver- keerde verhouding van de vier li- chaamssappen: bloed, slijm, gele en zwarte gal; door aderlaten trachtte de chirurgijn de ziekte te behandelen. Met een scherp opera- tiemesje (lancat) opende hij de ader en ving het bloed op in een schaal. In de vitrine zijn de instru- menten te zien die werden gebruikt bij het koppen zetten en clysteren (het reinigen van de darmen); te- vens zijn verschillende lancetten te zien, evenals instrumenten die 150 jaar geleden werden gebruikt bij het amputeren of het verwijderen van kogels of munten. Amputatie was een veel toegepaste ingreep die plaatsvond zonder narcose; de ontdekking van de anesthesie was in die tijd een zegen voor de opera- tieve ingrepen. In 1846 werden ether en lachgas ontdekt. De En- gelse vrouwenarts Simpson diende vanaf 1847 bij de be vailing chloro form toe; nadat hij het zevende kind van koningin Victoria onder een chloroformroesje ter wereld haalde, werd dit wel 'Narcose a la Reine' genoemd. Anderhalve eeuw geleden was de kennis van ziekten gering. Er was uitsluitend sprake van de algemene arts want specialisatie was nog niet aan de orde. De diagnostische en therapeutische mogelijkheden wa ren nog beperkt. Inzicht in de oor- zaak van infectieziekten was er nog niet. Het was heel gewoon dat doktoren kraamvrouwen inwendig onderzochten zonder hun handen te wassen, waardoor veel sterfte voor kwam. De Hongaarse arts Se- mmelweis probeerde in die tijd de strijd met de kraamvrouwenkoorts aan te binden door overal te vertel- len dat artsen voor het onderzoek hun handen moesten wassen met carbol; dit stuitte bij veel collega's op weerstand. In de vitrine is te zien dat het instrumentarium vaak bij zonder fraai werd uitgevoerd, maar dat het aan doelmatigheid te wensen over liet. Veel gebruiks- voorwerpen waren van tin, koper of ijzer. Instrumenten hadden meestal een houten handvat, soms zelfs van ivoor. Louis Pasteur ad- viseerde tegen het einde van de vo rige eeuw om het instrumentarium uit te koken, om besmetting te voorkomen. Omdat het houten handvat daartegen niet bestand was, werden de instrumenten daar- na geheel van metaal gemaakt. In 1849, dus precies 150 jaar geleden, werd de Nederlandse Maatschap- pij tot Bevordering der Genees kunst opgericht, een organisatie waar alle Nederlandse artsen zich konden aansluiten. Bij het eeuw- feest werd het predikaat Konink- lijk verleend en de vereniging is nu algemeen bekend als KNMG. Al de genoemde voorwerpen zijn te zien in de vitrine in de centrale hal van het Schieland Ziekenhuis. fc, mm SCHIEDAM - Eindelijk is het er dan toch van gekomen: een reeks zonnige dagen aan een stuk door. Het lijkt dan ook echt zomerte zijn. Hetafgeiopen weekeinde werd iedereen getrakteerd op veel zonneschijn en hoge temperaturen. Ideale omstandigheden natuurlijk voor bijvoorbeeld een wandelingetje overde Maasboulevard. Het zuidelijkste stukje van Schiedam was duidelijk in trek bij jong en oud. Foto Dick siuijter SCHIEDAM - Het Podium Cafe heet vanaf September 'Podium Ca fe De Graauwe Hengst'. Boven de toegangsdeur zal tevens een paard worden geplaatst. Het is de tweede keer dat het culturele cafe aan de Lange Haven zijn naam verandert. In februari 1986 werd al afscheid genomen van 'de Quibus', de naam die verzonnen was door de vier oprichters. Met de keuze van de naam Podium Cafe De Graauwe Hengst grijpt eigenares Hillie de Jonge terug naar het verleden. Vroeger was in het huidige pand een distilleerderij gevestigd onder dezelfde naam. In September van dit jaar viert het Podium Cafe haar 25-jarig bestaan. (Zie verder de Pluspagina) WATERWEG - De resultaten van de cursus schilderen in de natuur, georganiseerd door Nel de Haan, kunnen van 8 juli tot en met 24 au- gustus worden bekeken in de poly- kliniek van het Holyziekenhuis. Een van de cursisten die exposeert is A. Mast, winnaar van het Talens Regio Palet 1999. SCHIEDAM - Wijkcentrum De Erker organiseert iedere week van deze zomervakantie een aantal kin- deractiviteiten. Tijdens de eerste twee weken zal wijkcentrum De Erker aanwezig zijn met de speel- bus op de pleinen. Op donderdag 15 juli en donderdag 22 juli zorgen de medewerkers voor een pro- gramma vol verrassingen in de Alexander Numanstraat in de Slachthuisbuurt. Op woensdag 21 juli heeft dezelfde activiteit plaats op het Frans Halsplein. De activi- teiten beginnen om 14.00 uur en eindigen om 17.00 uur. De deelna- me is gratis. SCHIEDAM - De afvalstoffenhef fing wordt sinds 1 juli automatisch kwijtgescholden aan mensen met een bijstandsuitkering. De ge meente kent een kwijtscheldings- beleid voor de gemeentelijke be- lastingen en heffingen. Iedereen die voldoet aan bepaalde inko- menseisen kan kwijtschelding aan- vragen van de afvalstoffenheffing, OnroerendZaakBelasting (OZB) en de hondenbelasting. Veel men- sen zijn hier echter niet van op de hoogte, waardoor ze honderden guldens mislopen. In het verleden werden al de OZB en hondenbe lasting automatisch kwijtgeschol den. Nu is dat dan ook geregeld voor de afvalstoffenheffing. Auo.o.rv I S"EC«AUST! 1 ZO... EN NU VAKANTIE! klein SCHIEDAM - De zomervakan tie is weer begonnen, de scholen zijn dicht. Hoogste tijd dus voor Jeugdland voor een nieu we reeks van activiteiten om de jeugd bezig te houden. Afgelo- pen zaterdag ging Jeugdland van start op het Stadserfplein en het Hemaplein. Ballonwed- strijden, skaten, springen op het springkussen: het was moeilijk voor de kinderen om een keuze te maken. Hoogte- punt was de komst van drie pa- rachutisten die rond een uur of twee netjes op het plein beland- den. Foto Dick Siuijter KUOKtMFOTOS MM FORMAT WTS 'CM m ONTWimtlM CN AftWKKlH I FUJI FOTOROLLETJL T. W. V. 7,95 Koeticmu f 5,-wuwwjs MNBittMNG AllKN 0€lDt0 KitwwetofaMs TING! (6 weken voor slechts 29,-) Naam:, Adres: Voorl: m/v Nr: Postcode: Telefoon: Plaats: (i.v.m. controle bezorging) Bank/gironr.Handtekening: Stuur deze bon in een envelop zonder postzegel naar: Rotterdams Dagblad, Afd. Abonnee Service Antwoordnummer 1579, 3000 VB Rotterdam Geldt alleen als u de afgelopen 3 mridgeen abonnee geweest bent.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1999 | | pagina 1