Verwachte Inbraakgolf blijft voorlopig uit CORRECT SUMMER 1 maaspost 15% korting WOONING ROTTERDAM Beelden woorden in Pand Paulus wtm 19.M rr^ali SHOWROOMVERKOOP BIJ KEUKENHAL ROTTERDAM! Rotterdam a.s. zondag open! A GRATIS Warme weer zorgt niet voor meer in bra ken Vertraging hospitaal Hargahoeve Tachtig procent glas in de giasbak Zieke iepen tegen de grond Lees elders in deze krant over Rotterdamse Zomerfestivals Deze week in Kunstwerkt Stage MAVRIS WOONDECOR op zonwering Echt bruynzeelparket alleen op dit adres vm mm&m vwvm msmsmmm [inorama 6 weken voor 29,- Of bel gratis 1 0800 - 00 42 L 0 Schiedam Opiage 38.000 WATERWEG - Het lijkt erop dat het inbrekersgilde momen- teel massaal op vakantie is gegaan, want momenteel is er geen sprake van een inbraakgolf in Schiedam, Vlaardingen en Maassluis. Hoewel door het warme weer ramens nachts soms worden opengelaten en deuren op een kier staan, wordt er niet meer ingebroken dan anders. BIEFSTUK Hollandse SPERZIEBONEN pgg PEPSI/7-UP/SISI - 98 PLUSMARKT VAN DIJK Geuzenplein 7 PLUSMARKT K00RNNEEF Mgr. Nolenslaan 460 MAZDA PENNINGS Wie anders! Tel. 010-2464222 Ly stenmakerij van Loenen Dam 37 Schiedam Tel: 010-4266192 EES! pa Expositie over beelden en woorden in Pand Paulus Jeugdige doelman Excelsior'20 naar Japan Grafzerken Zerken Grote Kerk Vlaardingen nagetekend Hoogstraat128-130 3131 BP Vlaardingen Tel.: 010-2480808 Broersvest 40 3112 DE Schiedam Tel.: 010-2469850 frucy Rotterdam, Burg, van Walsumweg 188-190 tel. (010) 414 73 68 Vanll-OOtotlLOOuwi Vanaf vandaag wordt er bij Keukenhal Rotterdam een alles-moet-weg verkoop van showroomkeukens georganiseerd. Omdat een groot aantal keukens plaats moet maken voor de nieuwe modellen gaan de keukens tegen waanzinnig loge prijzen weg. De kortingen kunnen oplopen tot wel 70%. Wees er snel bij want weg weg! Deze verkoop is uitsluitend bedoeld voor partikulieren en niet voor hondelaren. Kom deze week naar Keukenhal Rotterdam. Woonboulevard, Stadion 37a (afslag Feyenoord op 300m. van het stadion), Rotterdam. Geopend maandag t/m zaterdag. Vrijdagavond koopavond. nil* A SB* a pent www.kinorama.nf Neem nu een proefabonnement op het Rotterdams Dagblad en ontvang de krant 6 weken lang in de bus voor siechts 29,-. Dat is een korting van maar liefst 14,50. Vul snei de bon in Over de Vesten 3a Schiedam Tel. 010 - 4738322 Fax 010 - 4731589 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■a Bezorging 0900-2020299 (22 ct p.min.) Mi WOENSDAG 21 juli 1999 6ejaargang nr.29 MMBaaHMMMHi „Het komt toch nog vaak genoeg voor dat mensen de deur niet op het nachtslot draaien en de inbre- ker daar dankbaar gebruik van maakt. Het is een oude kreet, maar hij geldt nog steeds: maak het de inbreker alsjeblieft zo moeilijk mogelijk. Iedere keer weer blijkt dan namelijk dat de inbreker letter- lijk een deurtje verder gaat. Op zoek naar een huis waar hij wel makkelijk binnenkomt. Aan het woord is politiewoord- voerster C. Willems van het dis trict Waterweg. Ieder jaar ziet zij hoe sommige burgers ook in de zo- mervakantieperiode hun huis niet goed beveiligen terwijl dat soms toch zo simpel kan zijn. „Vaak is het een kwestie van niet goed nadenken of een houding hebben van: mij gebeurt dat toch niet. Je ziet dat inbraken op ieder tijdstip van de dag en onder iedere omstandigheid plaatsvinden. Ook op klaarlichte dag en ook terwijl je gewoon thuis bent. Je huis op het nachtslot draaien is toch wel een van de gemakkelijkste en goed- koopste manieren om aan inbraak- preventie te doen. En toch gebeurt het te vaak dat een inbreker juist door de deur naar binnen gaat." Bewijs voor de theorie dat de in breker zijn klusje het liefst zo ge- makkelijk mogelijk geklaard ziet, vindt de politie in het feit dat zij vaak de volgende situatie tegen het lijf loopt. „Laatst was er in een huis ingebroken, waarvan de deur niet op het nachtslot gedraaid was. Ook bij de buren was er aan de deur gerommeld, maar deze zat wel op het nachtslot. Zo zie je dus SCHIEDAM - het mini-hos- pitaaltje voor net gesterili- seerde en gecastreerde kat- ten bij dierentehuis De Har gahoeve loopt flinke vertra ging op. Het veldje achter de dierenopvang aan de Sport- laan, dat Hargahoeve van Hermes DVS heeft gekre- gen, blijkt niet zondermeer geschikt voor bebouwing. Bij een modderslootje dat langs het terrein loopt moet een damwand worden ge- bouwd en onder het te bou- wen hospitaal moeten vier- envijftig heipalen de grond in. Ook moet er een nieuw gasaanleveringsstation wor den aangelegd. De komende collecte van 4 tot en met 9 oktober zal worden benut om het nodige extra geld bij elkaar te brengen. Het heien is dan ook uitgesteld tot eind oktober. Bekeken wordt of het mogelijk is een aantal dieren elders onder te bren gen tijdens de grootste her- rie. WATERWEG - Ruim een- en-negentig procent van de Nederlanders gooit zijn glas in de giasbak. Dat is de uit- komst van een onderzoek dat Trendbox in opdracht van de Stichting Promotie Giasbak recent heeft uitge- voerd onder duizend Neder landers van zestien jaar en ouder. Ook bleek dat tachtig procent van het eenmalig gebruikte glas in de giasbak wordt gegooid en dat de res- terende twintig procent wordt opgespaard of meege- geven met de vuilnisman. Vooral jongeren en etagebe- woners in de grote steden geven hun glas nog aan de vuilnisman mee. AIs reden geven zij hiervoor gemak- zucht op en het te vol zijn van glasbakken. De afstand tot de giasbak blijkt een minder groot probleem te zfjn. Volgens 83 procent van de ondervraagden staat de giasbak (redelijk) dicht bij huis. De stichting wil door gerichte voorlichting en re clame het percentage glas dat in de giasbak verdwijnt op negentig brengen. SCHIEDAM - Ook dit jaar moet er weer een aantal ie pen worden gekapt omdat ze geveld zijn door de zoge- naamde iepziekte. Kenmer- kend voor zieke iepen is dat ze kale takken hebben met nog een of twee verdorde eindblaadjes. Het afsterven van de blaadjes wordt ver- oorzaakt door een schimmel die zich in de houtvaten ver- menigvuldigt. Door de hout vaten zuigt en vervoert de boom water en voedingsstof- fen. Door de schimmel ra- ken de houtvaten verstopt en wordt het vervoer van voedingsstoffen verhinderd. Via kevers en boomwortels kan de ziekte redelijk snel worden verspreid. Daarom is de gemeente begin deze maand al begonnen met het rooien van zieke iepen in het Beatrixpark. Daarna is de rest van de stad aan de beurt. Wie vragen heeft over de iepziekte kan bellen met de Groentelefoon, tel. 246 55 22. per kilo 500 gramU 3 flessen a 1,5 liter voor GRATIS EN VOOR DE DEUR PARKEREN SCHIEDAM - WOUDHOEK SCHIEDAM - NIEUWLAND SALE inderdaad maar dat de inbreker het kwetsbaarste huis neemt dat er tus- sen zit", aldus Willems. Volgens de politie Schiedam is de situatie daar niet veel beter. „Men- sen hebben het hele jaar door en niet alleen in de zomer de neiging om de deur achter zich dicht te trekken om vervolgens niet nog even de sleutel om te draaien. Maar we blijven er in ieder geval op hameren", meent voorlichtster L. van Ooijen. .Ook vorig jaar maakten de Vlaar- dingers en Schiedammers het de inbrekers niet al te moeilijk. Toen lieten veel mensen de ramen en deuren op een kier staan in ver- band met het warme weer. Uiter- aard deed het inbrekersgilde hier zijn voordeel mee. Overigens benadrukt de woord- voerster dat er niet meer in de zo mer dan in de winter wordt inge broken. „We hebben eerder het idee dat het andersom is. De cijfers van vorig jaar geven in ieder geval aan dat er In de maanden mei tot en met augustus juist sprake was van een daling van het aantal inbra ken." Ook is het volgens haar inmiddels wel grotendeels passe dat vooral woningen van vakantiegangers het doelwit vormen. ,,Dat hebben de mensen goed be- grepen. Je moet de inbreker name lijk niet laten weten dat je op va kantie bent. Dus geen mededelin- gen op briefjes aan de deur of op het antwoordapparaat. Alles goed afsluiten en niet de indruk wekken dat het huis onbewoond is, door bijvoorbeeld stapels post in de hal." M i illEV.' SCHIEDAM - Alles lijkt beter als de zon schijnt. Mensen zijn vrolijker, zorgen zijn verdwenen en ineens is het tijd voor allemaal nieuwe initiatieven. Gezelligheid is troef in de Schiedamse straten. Vooral in De Gorzen kunnen ze er wat van. Het afgelopen weekeinde organiseerden bewoners daar een barbecue midden op straat. Stoeltjes voor de deur, pilsje erbij en smutlen maar. Tot laat werd er genoten van alweer een zwoele zomeravond. rotoRoe/Dijkstra Voor wie dit nog niet wist: stapels post zijn te vermijden door aan de PTT door te geven wanneer men met vakantie is. De post wordt dan zolang in depot gehouden en niet naar de verlaten woning gezonden. Een ander wapen in de strijd tegen de vakantie-inbraak is de service verf - behang - zonwering - gordijnstoffen - tapijt die de politie verleent aan iedereen die op vakantie gaat en dit de poli tie tijdig laat weten. De politie zal dan af en toe langs het huis surveil- leren en kijken of het huis inder daad wel goed is afgesloten zonder dat het een verlaten indruk wekt. „Uiteraard kunnen we zo'n huis niet uitgebreid inspecteren, dat staat een beetje vreemd en trekt juist de aandacht. We kunnen wel een keertje extra langs fietsen." Voor meer informatie: het politie- bureau Schiedam is te bereiken op tel: 010-2740205, het Vlaardingse bureau op tel010-2740105 MONIQUE SIEMSEN wtcct V L O E R E N AitZONDAG OPEN! 1 "f AAhiiv 1 (ini ten, 'Weg en Umtfl, telefilm 010-5216977. ROTTERDAM Otympioweg 44e (pel noosl de Knipj, lelelom 010-4791944. 6 Omen per week open, laterdng lot 17.00 wr. Vrijdog koopovond. HMLDWUK Molenstroat 3, telefoon 0174-628806. Geopend dinsdag l/m vriidag van 9.00 lot 17.30 wr. Zaterdng tot 16.00 wr. vrijdog koopavond. Hoe gedichten kunnen door- werken op beeldende kunst en andersom. Het is allemaal te zien in Pand Paulus aan de Korte Haven. Werk van tien 'kersverse' kunstenaars, tien individuen die onlangs zich hebben aangesloten bij het Schiedamse kunstenaarscollec- tief Kunstwerkt. Soms is er heel direct op het gedicht gerea- geerd, soms is het wat meer in direct. Het wordt aan de toe- schouwer overgelaten of de twee media elkaar versterken. Het resultaat is nog te zien tot en met 16 augustus. Een catalo- gus kan gevonden worden in de Musis van juli/augustus. Zie verder de binnenpagina. Foto Roel Dijkstra ti moor hhmaai tms cm m WTO Kk IfMSMJ HVUimttM I FUJI FOTOROLLLTJl T.W.V. 7,95 36 OPNAMEN I 5.-MEERPRUS AANBIEDING ALLEEN GELDIG KIEINBEEIDFIIMS —J Jd, noteer mij voor zo'n voordellg proefabonnement (6 weken voor siechts 29,-) Naam: Voorl: m/v Adres: Nr: Postcode:Plaats: Telefoon: (i.v.m.controle bezorging) Bank/gironr.: Handtekening: Stuur deze bon in een envelop zonder postzegel naar: Rotterdams Dagblad, Afd. Abonnee Service n Antwoordnummer 1579, 3000 VB Rotterdam H Geldt alleen als u de afgelopen 3 mndgeen abonnee geweest bent 13 ■sreeamt- xatrj.rttMM -fUARE TAftL •amp a ffottordams DagMsAmi

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1999 | | pagina 1