0 'We kunnen niet zeggen: wegwezen' BRISTOL 1 y CORRECT SUMMER I MM Tonnen gemoeid met asbestsanering HUURSUBSIDIE kvtvtr f +97 Mvtr i 3«- m- l Lokat 617.300 Prijstreffer MaasposT 11? ;r<?aM MaasposT 19® VERKERKiK EUKENS HEEFT U ER RECHT OP Totale oplage GroenLinks blij met nachtsluiting Koopzondag in Nieuwe Passage Platform is nu Leefbaar Schiedam Lees elders in deze krant over Rotterdamse Zomerfestivals Maningesloten na rijden onder invloed Vinkenoog springlevend m Deze week in Grafzerken Cricket MAZDA PENNINGS ma bkt —J Kom voor 11.00 uur naar onze showroom of maak een afspraak! miHs/mms/mus ROTTERDAM Informatie (010)478 1212 4 en 5 AUGUSTUS Onbeperkt aca mosselen eten VOOf A Schiedam Oplage 38.000 Gemeente geeft aannemer Van Markenstraat nieuwe kans SCHIEDAM - De gemeente Schiedam is contractueel ver- plicht om verder te gaan met Zwanenburg/Oud, de aannemer die volgens adviesbureau Search Milieu bv 'onoordeelkundig' te werk is gegaan bij de sloop- en asbestwerkzaamheden rand om de Van Markenstraat. „We kunnen niet zeggen 'wegwe zen', we gaan met een ander in zee", aldus een woordvoerster van de gemeente. Asbestplan Vijf locaties SCHIEDAM - Err daar ligt hij op de kant, gadegeslagen door marrnen van het Explosieven Opruimings Dienst (EOD). Een Engelse vijfhonderdponder, uiterlijk vrij onschuldig. Afgelopen donderdag kwam de bom bij het baggeren boven water. De bom is afgeworpen tijdens de Tweede Wereldoorlog en bedoeld voorde Wilton Haven waar schepen en onderzeeers geregeld afmeerden. Zie verder de binnenpagina. Zerken Grote Kerk Vlaardingen nagetekend Pott en Tentoonstelling keramiek in Garden of Delight Dames Hermes DVS- Excelsior '20 bowlen onder zonnetje Lijstenmakerii van Loenen Dam 37 Schiedam Tel: 010-4266192 Wie anders! Tel. 010-2464222 Opgeteld de beste! KIPFILET APPEL-, KERSEN- OF ABRIKOZENFLAPPEN 098 BLAUWE DRUIVEN 099 PLUSMARKT VAN DIJK Geuzenplein 7 PLUSMARKT K00RNNEEF Mgr. Nolenslaan 460 Dit in verband met de thuiswedstri|d van Feyenoord. Bel voor een afspraak met Bert van der Linden, telefoon: 010-4791944. Olympiaweg 44a Telefoon to is He Klanl pas Koninii! 010-4791944 op - S 6 weken voor Neem nu een proefabonnement op het Rotterdams Dagblad en ontvang de krant 6 weken lang in de bus voor slechts 29,-. Dat is een korting van maar liefst 14,50. Vul snel de bon in Of bel gratis 0800 - 06 42 Over de Vesten 3a Schiedam Tel. 010 - 4738322 Fax 010 - 4731589 Bezorging 0900-2020299 (22 ct p.min.) WOENSDAG 28juli 1999 6ejaargang nr.30 1 SCHIEDAM - Minister Ne- teienbos heeft onlangs beslo- ten tot nachtsluiting van vliegveld Zestienhoven. De Schiedarnse fractie van GroenLinks is samen met veei onwonenden in Schie- dam-Noord verheugd over dit bericht. De fractie is van mening dat de klachten ein delijk serieus genomen wor- den. Tijdens de verkiezings- campagne van vorig jaar werden binnen een paar uur enige honderden handteke- ningen opgehaald in winkel- centrum Spaland. Samen met de mensen die toen een handtekening zetten, pleit de fractie nog steeds voor een algehele sluiting van bet vliegveld. „Op de plek waar nu Zes tienhoven ligt is genoeg an- dere werkgelegenheid te creeren en is de ruimte die Rotterdam broodnodig heeft om aan de toenemende vraag vanuit het bedrijfsle- ven naar vestigingsmoge- lijkheden te voldoen", schrijft de partij in een reac- tie. GroenLinks hoopt dan ook dat het nachtvluchten- verbod het begin zal zijn van een verdere bezinning op de noodzaak van een luchtha- ven bij Rotterdam. SCHIEDAM - De winkeliers in Schiedam hebben er in- middels een aardige traditie van gemaakt; elke eerste zondag van de maand wordt er een koopzondag ingelast. Dat betekent dat er ook op zondag 1 augustus weer ge- winkeld kan worden in het winkelcentrum en in de rest van Schiedam. Tussen 12.00 en 17.00 uur staan de deu- ren van de meeste winkels wagenwijd open voor het winkelend publiek. Het par- keren in de parkeergarage is zoals op elke koopzondag gratis. SCHIEDAM - Platfom Schiedam heeft tijdens de le- denvergadering van 15 juli besloten de naam te veran- deren in Platform voor een Leefbaar Schiedam. Als ver- korte naam zal Leefbaar Schiedam worden gebruikt. De naamswijziging is inmid- dels gedeponeerd bij het centraal stembureau. De discussie over de naam van de partij dateert al van voor de gemeenteraadsverkiezin- gen in 1998. Tegenstanders van de naam Leefbaar Schiedam hadden telkens aangegeven dat de naam niet zomaar van Hilversum en Utrecht kon worden 'ge- leend'. Na de oprichting van Leef baar Nederland kwam daarin verandering. De Schiedarnse partij vroeg het manifest van de landelijke partij aan en kwam bij be- studering ervan tot de con- clusie dat er veel overeen- komsten bestonden. Een groot aantal actieve leden van het Platform heeft zich aangemeld als lid van Leef baar Nederland of zal dit binnenkort doen. Volgens Search Milieu is de as- bestbesmetting veroorzaakt door 'een onoordeelkundige sanering van diverse asbesthoudende mate- rialen, waaronder diverse plaatma- terialen, kitlagen, afvoerpijpen en dergelijke'. Search Milieu verwijst hierbij naar de aannemer. Eerst krijgt Zwanenburg/Oud de gelegenheid om zijn 'feilen' te her- stellen, aldus de woordvoerster. Dit is de gemeente verplicht vol gens het Burgerlijk Wetboek. Mo- menteel worden er tussen beide partijen gesprekken gevoerd over de ontstane problemen. De aannemer is inmiddels door de gemeente aansprakelijk gesteld voor de geleden schade. Over de hoogte van de geleden schade durft de gemeente Schiedam geen uitspraak te doen. Op 20 mei constateerde de ge meente Schiedam dat de aannemer -in afwijking van eerdere afspra- ken- al was begonnen met de sloop van panden aan de Storkstraat, de Van Markenstraat en de Nolen- slaan. De aannemer zou het asbest- werkplan niet vantevoren aan de opdrachtgever (de gemeente Schiedam) hebben voorgelegd. De controle van dit plan en de controle op de asbestsanering had moeten plaatsvinden door Search Labora- torium bv. De gemeente zette na bezoek van de locatie vraagtekens bij de kwa- liteit van de sanerings- (asbest) en sloopwerkzaamheden, en liet de werkzaamheden stilleggen. Daar- na verzocht zij een extern bureau, Ingenieurs- en adviesbureau Search Milieu bv, nader onderzoek te laten doen. Dit bureau constateert dat 'de aard en omvang van de geconstateerde asbestbesmetting demate is, dat al- vorens met sloopwerkzaamheden op het terrein kan worden gestart, eerst een grootschalig asbestsane- ringsproject dient te worden opge- start". Nu is de projectlocatie 'ern- stig vervuild' met asbesthoudende restanten. Het gaat zowel om sloopafval dat besmet is met res tanten asbest, als asbesthoudende materialen die nog in de construc- tie van de nog te slopen panden zit- ten. SCHIEDAM - De politie van het district Schiedam heeft in de nacht van woensdag 21 op donderdag 22 juli een 26-jarige Rotterdammer in- gesloten. Zij zagen de man slinge- rend tegen de trottoirbanden aanrij- den en gaven hem een stopteken. Omdat de man naar alcohol rook na- men ze hem een blaastest af. De man verklaarde medicijnen te hebben genomen die mogelijk zijn rijvaar- digheid hebben beinvloed. Op het politiebureau werd hem een bloed- test afgenomen. De uitslag van die test is nog niet bekend. Op het bu reau bleek dat de man ook nog voor ruim 1100 gulden aan openstaande boetes had staan. SCHIEDAM - Bram Uil keek vorige week raar op toen hij in het artikel over 25 jaar Qui- bus/Podium Cafe las dat Si mon Vinkenoog 'onlangs overleden' zou zijn. En met reden, want Vinkenoog ver- keert nog steeds in het land der levenden. Onze excuses aan de betrokkenen. De redactie. Het betrokken gebied is door Search Milieu verdeeld in vijf deellocaties. Het terrein is door hekken van de buitenwereld afge- sloten. Het betreden en verlaten van het besmette gebied mag al- leen door gebruik te maken van een decontaminatie-unit. Het sloopafval van de hoogbouw- flat aan de Storkstraat is volgens Search Milieu volledig besmet met asbesthoudende kitrestanten. De asbest die op deze locatie ligt is moeilijk met het blote oog te trace- ren door 'stofvorming en opho- ping', een oorzaak van de sloop. In het sloopafval van de laagbouw- flat Blok 40, gelegen aan de No- lenslaan, heeft het bureau verschil- lende asbesthoudende materialen aangetroffen, waaronder leidingen en platen. Ditzelfde geldt voor Blok 39. Op deze locatie is ook een hoeveelheid illegaal gestort asbest ontdekt. In de deels gesloopte hoogbouw- flat aan de Storkstraat en de Van Markenstraat zijn op een groot aantal locaties asbest houdende restanten gevonden. De asbest zit aan de betonnen gevelpanelen en random de kozijnen. Onderzoek naar de toplaag van de bodem van drie locaties is niet mo gelijk door het sloopafval. Het asbesthoudende afval zal dub- bel worden verpakt in speciaal fo- lie en worden afgevoerd naar een stortplaats met een speciale ver- gunning. Het overschrijden van de provinciegrenzen is zonder in- stemming niet toegestaan. De af- valbergen zullen worden besproeid met water om verspreiding van de asbest tegen te gaan. ACTUAL BASICS Sptykeibroek blauw 30 - 40 29^5 Lengtematen 32 - 34 Geldig l/m 31 juli 1999 ROTTERDAM: Binnenwegplein 20 (boven Zeeman); op hot Zuiderterras van W.C. Zuidplein; Alexandrium II (t/o W.C. Oosterhof). H00GVLIET: Bifinenoan 192 (no ook kledingl SPIJKENISSE: Stadhuispassage 2 VLAARDINGEN: Hoogstroat 219 SCHIEDAM: Nieuwe Passage 8 OUD-BEIJERLAND: Oostdijk 45-49 Foto Roger van der Kraan Over DeVesten 3 3116 AD Schiedam SALE per kilo gemarineerd per kilo I fas 3 voor per kiloMm m GRATIS EN VOOR DE OEUR PARKEREN SCHIEDAM - WOUDHOEK SCHIEDAM - N1EUWLAND Alleen deze week tijdens ons Caribbean Party spektakel worden Caribbean Keukens voor de helft van de door de leverancier aanbevoien adviesprijs aangeboden, compleet met apparatuur. Kom nu snel en profiteer van deze feestelijke aanbieding. DONDERDAG A VRIJ DAG KOOPAVOND UPEllf VDIISSEL WORMERHOEK12 010-4506666 ROTTERDAM 0MM00RD: SATIJNBLOEM 55 -010-4550511 ROTTERDAM: STADIONWEG 41a - 010-4834441 SCHIEDAM: NIEUWPOORJWEG 8 - 010-2450393 'erkend SCHIEDAM - Een desolaat aanblik: de (deels) gesloopte woningen van de Storkstraat, de Van Markenstraat en een deel van de Nolenslaan. Van de buitenwereld afgeschermd door stalen hekken omdat het gebied volgens het milieu- bureau Search eerst grondig moet worden gesaneerd. het terrein zijn door het bureau verschillende asbestbesmettin- gen geconstateerd, nadat de aannemer al een begin met de sloop had gemaakt. Volgens Search zijn de besmettingen een gevolg van 'een onoordeel kundige sanering'. De sanering zal tonnen kosten. Foto Roger van der Kraan Ukr --nir it ft A Paola Raymond Vlaardingerstraat 3111 BP Schiedam ■■r WAR Tel./Fax: (010)2734766 06-55585031 —I Ja, noteer mij voor zo'n voordelig proefabonnement (6 wekeri voor slechts 29,-) Naam; Voorl: m/v Adres: Nr: Postcode: Plaats: Telefoon(i.v.m. controle bezorging) Bank/gironr.: Handtekening: Stuur deze bon in een envelop zonder postzegel naar: Rotterdams Dagblad, Afd. Abonnee Service Antwoordnummer 1579, 3000 VB Rotterdam |3 Geldt alleen als u de afgelopen 3 mndgeen abonnee geweest bent. Ga nLARE T A AL

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1999 | | pagina 1