SUMMER maaspost Een keuze uit het depot Wethouder Hafkamp weer onder vuur 617.300 R® srdafl LAATSTE WEEK BOUIVIAIU Keurmerk voor Thuiszorg Nieuwe Waterweg Noord PRIJSTREFFERS MAZDA PENNINGS IVie anders! Tel. 010-2464222 s|1 [I 4 I 3 LIr Vme» LAATSTE WEEK 20% extra korting op alle afgeprijsde meubelen Of bel gratis 0800 - 06 42 Lees elders in deze krant over Rotterdamse Zo{nerfestivals FotoKlein met 16 vakzaken altijd bij u in de buurt! Deze week in Stedelijk VSB Toerisme Vlindersen hommels in de tuin Russisch Staatscircus in Schiedam Avond- concerten op het carillon Tofale oplage Schiedam L Oplage 38.000 Vragen PvdA oversteek Broersvest Voorlopig twintig mensen besmet met TBC jpBTaTi i Hi. 49^ ZIE ADVERTENTIE ELDERS IN DEZE KRANT www.kinorarna.nl Tele,on, I Nieuwe aanwinsten krijgen plek in tentoonstelling Steeds ineer mensen weten weg naar gul fonds te vinden Toch wel wat Engelsen en Italianen in Schiedam te vinden Onoverzichtelijk I I Bestemmingsplan is lie komeinde maanden g. Neem daarom nu een DOWN TO EARTH Spijkeiblouse blauw ife S - XXL 36 OPNAMEN f 5.-MEeRPRtJ$l AANB'EOING AUKN GtLDIG <x^pOA KIEIM8EEIDHIMS GOLDRINC KEUKENS ROTTERDAM WATERMANWEG 303 (ALEXANDRIUM II), (010) 220 42 22 A. A H w L I n "1 I k I auoio.tv sPtClAl«ST! TROPISCH VAKANTIE VOORDEEL 6HOOT eOHMAAT tOgtS CM I FUJI FOTOR.OUe.TJE T.W.V. 7,95 iklein" SALE Lijstenmakerij van Loenen Dam 37 Schiedam Tel: 010-4266192 SCHIEDAM - De onderaf- deling Natuurontwikkeling van de gemeente Schiedam organiseert zondag 8 augus tus een themamiddag over een 'insectenvriendelijke' tuin. Men krijgt adviezen op het gebied van inrichting en aanplanting om prachtige insecten zoals vlinders en hommels in de tuin te krij gen en tevens worden er viinderkasten, vlindertafel- tjes en hommelkasten te koop aangeboden. Deze the mamiddag wordt gehouden in voorlichtingscentrum De Groene Raat aan de Harre- weg 19 en start om 13.30 uur. Insecten als vlinders, bijen en hommels zijn niet aileen aantrekkelijk om te zien, maar ook nuttige beestjes. Ze zorgen voor de verspreiding van stuifmeel, waardoor een bloemrijke tuin gewaarborgd blijft. De themamiddag over zomers- noei die voor 8 augustus in het activiteitenoverzicht van de afdeiing Natuurontwik keling stond vermeld komt hierbij te vervallen. Voor vragen over de themamid dag kan men terecht bij de Groenteiefoon, tel. 246 55 22. SCHIEDAM - Het Groot Russisch Staatscircus komt naar Schiedam. Op donder- dag 26 augustus is de eerste voorstelling op de Maasbou- levard. Tot en met zondag 29 augustus worden vervol- gens elke dag twee voorstel- lingen gegeven. Het Groot Russisch Staatscircus is een van de beroemdste circussen ter wereld en heeft een rijke historie. De artiesten die voor het Staatscircus mogen uitkomen behoren tot de eli te van de Russische circus- school en hebben een oplei- ding genoten die zijn gelijke in de wereld niet kent. De voorverkoop is reeds begon- nen. Voor informatie en re- serveringen kan er gebeld worden met de Circustele- foon: 0900 11 22 333. Aan- vangstijden: donderdag 20.00 uur, vrijdag 16.30 uur en 20.00 uur, zaterdag 15.00 uur en 20.00 uur, zondag 13.00 uur en 16.15 uur. Ran- gen/prijzen: loge fl. 50,-/ parterre fl. 40,- stalles fl. 30,- ring fl. 20,- Kinderen van 3 tot en met 12 jaar, 65- plussers en CJP-houders fl. 5,- korting. SCHIEDAM - De stadsbei- aardiers Marianna Marras en Gerard de Waardt ver- zorgen gedurende de zomer- maanden een aantal speciale concerten op het Schiedam- se carillon. Er is ook een concert door Henk Groene- weg. Er resten nog twee con certen en wel een op donder dag 12 augustus door Ge rard de Waardt (muziek voor miljoenen) en op don derdag 2 September door Henk Groeneweg voiksiied- jes/dans). De concerten du- ren telkens van 19.30 tot 20.30 uur. Naast deze speci ale concerten zullen ook de gewone carillonconcerten doorgaan. Het carillon wordt iedere vrijdag tussen 11.00 en 12.00 uur bespeeld. SCHIEDAM - Ook deze zomer toont het Stedelijk Museum een selectie uit de depots. De ver- rassingen zijn groot, wat onder andere blijkt uit het gasten- boek waarin vaste bezoekers van het Stedelijk Museum het 'eigenlijk geschift' vinden dat het museum deze werken niet permanent tentoon stelt. Maar dat is een kwestie van ruimte, stelt het museum, en heeft zijn hoop gesteld op een grote reno- vatie annex nieuwbouw. De be- siissing hierover zal nog dit jaar in de gemeenteraad vallen. Meer over de tentoonstelling op de Pluspagina. Portret van mevrouw Siegmund zur Miihle, geschilderd door Therfcse Schwartze I WOENSDAG 4 augustus 1999 6e jaargang nr.31 SCHIEDAM - De PvdA heeft, in navolging van GroenLinks, kritiek geuit op het optreden van wethouder L. Hafkamp in de kwestie van de oversteek van de Broersvest. De oversteek had volgens het collegewerkprogramma al medio 1998 verkeers- veiliger moeten zijn gemaakt. De PvdA gaat akkoord met een tijdelijke oplossing voor de Broersvest, onder voorwaarde dat in 2000 de oversteek structured verbeterd wordt. Hafkamp stelt een tijdelijke oplos sing voor omdat in het najaar van 2000 de Broersvest wegens de komst van Tramplus weer op de schop gaat. „Cruciaal in onze af- weging is het vertrouwen dat wij moeten stellen in de toezegging van de wethouder, dat nog in het jaar 2000 op de Broersvest ter hoogte van het Stadserf de recon- structiewerkzaamheden worden gestart", schrijft de PvdA. Fietsers en voetgangers worden door de instelling van de stoplich- ten nu te weinig tijd gegund om over te steken. De oversteekplaats kent bovendien geen vluchtheu- vels. Ook is de situatie onoverzich telijk door de tram- en busbaan. De PvdA-fractie is verbaasd dat de PvdA-optie (voorgesteld in maart) om te kiezen voor en breed plateau zonder drempels, niet is meegeno- men ten faveure van de optie Haf kamp. „Wij hebben inmiddels be- grepen dat de politie en de RET te- gen onze optie geen of in ieder ge- val minder bezwaren had dan te- gen de optie die het college in maart voorstelde. Kan het college inderdaad bevestigen dat de door VLAARDINGEN - Zo'n 650 men- sen hebben zich aangemeld voor het contactonderzoek naar TBC in Vlaardingen. Dit zijn personen die twee uitgaansgelegenheden hebben bezocht waar ook een 32-jarige man met een besmettelijke vorm van TBC geregeld kwam. Van het me- rendeel van de onderzochte perso nen is de uitslag inmiddels bekend. Negentien mensen zijn zeker be smet met TBC. Bij geen van hen werd open TBC (de besmettelijke vorm) geconstateerd Nog eens 21 personen zijn mogelijk besmet en worden verder onderzocht. Omdat een mogelijke besmetting pas na enige tijd is aan te tonen met een Mantoux-prik, worden alle perso nen uit het onderzoek over twee maanden opgeroepen voor een tweede Mantoux-prik. Bouman ruimt op! Naast de vele showroommodellen met kortingen tot wel 50%, hebben we voor deze opruiming door onze gehele collectie scherpe aanbiedingen. De mooiste meubelen voor de laagste prijs! Wacht niet te lang, want op op! in een zonnige stemming. Neem daarom nu een supervoordelig zomerabonnement (3 maanden voor 95,-) en ontvang een schitterend Erasmusbrug badiaken cadeau! Vul snel de bon in! Naam: I Adres: I Telefoon: Bank/gironr.: i voor zo'n voordelig zomerabonnement (3 maanden voor slechts 95,-) Voorl: m/v Nr: Postcode: Plaats: (i.v.m. controle bezorging) Handtekening: Stuurde^e bon in een envelop zonder postzegel naar: Rotterdams Dagblad, Afd. Abonnee Service J Antwoordnummer 1579, 3000 VB Rotterdam Geicit &ieen ais u de afgeioper, 3 mndgepn abonnee gmeesitie"1 Over de Vesten 3a Schiedam Tel. 010 - 4738322 Fax 010 - 4731589 Bezorging 0900-2020299 (22 ct p.min.) Stretch twill broek diverse kleuren 36-48 1 UNGTEMATEN Geldig t/m 7 augustusl999 ROTTERDAM: Binnenwegplein 20 (boven Zeeman); op het Zuiderterras von W.C. Zjidplein; Alexandrium II (t/o W.C. Oosternof). H00GVLIET: Binnenbon 192 (nu ook kleding) SPIJKENISSE: Stadhuispassage 2 VLAARDINGEN: Hoogslroot 219 SCHIEDAM: Nieuwe Passage 8 OUD-BEIJERLAND: Oostdiik 45-49 WATERWEG - Thuiszorg Nieuwe Waterweg Noord heeft het Kwaliteits Keurmerk behaald. Een goed resultaat voor een thuiszorgorganisatie die pas sinds zes jaar in de huidige vorm bestaat. Thuiszorg Nieuwe Water weg Noord is werkzaam in Schiedam, Vlaardingen, Maassluis en Maas- land, heeft 1200 medewerkers en ruim 20.000 clienten per jaar. De Landelijke Vereniging voor Thuiszorg (LVT) heeft het basis kwali- teitsniveau voor het verlenen van thuiszorg opgesteld. In deze beschrij- ving is vastgelegd wat de LVT verstaat onder verantwoorde thuiszorg. Voortkomend uit dit basis kwaliteitsniveau zijn dertien eisen ontwikkeld, waaraan een thuiszorgorganisatie minimaal moet voldoen. In dat geval geeft het de clienten, andere zorgverleners en zorgverzekeraars het ver trouwen dat de thuiszorgorganisatie het gestelde kwaliteitsniveau in de praktijk brengt. In november 1998 werd de werkwijze van Thuiszorg Nieuwe Waterweg Noord beoordeeld door een toetsingsteam van LVT. Het eindrapport was toen bijna voldoende, maar de organisatie behoefde nog wel enige verbe- tering. De afgelopen zes maanden is op diverse afdelingen hard gewerkt om diverse verbeteringen aan te brengen. Nu is dan toch het LVT-certifi- caat behaald. ons voorgestelde keuze voor een breed plateau niet of op minder be zwaren van de politie en de RET zou hebben gestuit?" Ook zet de PvdA zijn vraagtekens bij het doen van een voorstel aan de raadscomrhissie, zonder dat hierbij vooraf de opvattingen van de RET en politie zijn gevraagd. „Had tijdige consultatie van deze en andere betrokkenen geen tijd- winst kunnen opleveren en extra commissievergaderingen kunnen voorkomen?" De PvdA heeft verder schriftelijke vragen gesteld over het acutalise- ren van bestemmingsplannen, naar aanleiding van vragen van de SP. Om de achterstand hierin in te lo- pen (zodat bouwprojecten gewoon doorgang kunnen vinden), heeft Hafkamp tweehonderdduizend gulden vrijgemaakt. Maar, zo vraagt de PvdA, klopt de informa tie in het Stadsblad van 22 juli dat het bestemmingsplan Parkweg Oost, niet door Gedeputeerde Sta- ten van Zuid-Holland kan worden goedgekeurd? Wat is er dan met dat geld gebeurd? Kan Hafkamp een overzicht geven van welke be stemmingsplannen dankzij dat ex tra budget extra is geactualiseerd. zomer voordeel! SCHIEDAM - De laatste sport- en speldag van Jeugdland 2000 stond in het teken van vuur. Tijdens een barbecuemaaltijd, zaterdagmiddag 31 juli op bet Hemaplein, werden verschillende vuuracts opgevoerd. Heel erg druk was het niet, vooral omdat het schitterend weer was en velen waarschijnlijk wat verkoeling hadcfen gezocht aan het water. Jeugdland heeft dit jaar overigens in het geheel niet te klagen gehad over het weer en belangstelling. roto Roger van der Kraan

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1999 | | pagina 1