617.300 mm «HE W SR r taaummsmi Oost wil meer aandacht WaM MaasposT 'ikx*4D yjumli^b Totale opiage Gemeente voert Leefbaarheidsond Project 'Ons PAKKIE-AAN' Stremming opgeheven Vrijwilligers gezocht Achtervolging Lees elders in deze krant over Rotterdamse Zolnerfestivals Politie zoekt getuigen van aanrijding MAZDA PENNINGS Wie anders! wm Deze week in Open Ateliers Liduina Einde Zomer Stadserfcomplex wordt gewit Preventief optreden politie Daar is de tout pas Honing! Zaterdag tot 16.00 uur. Irijdag koopavond. Of bel gratis 0800 - 06 42 Schiedam Opiage 38.000 Voorzieningen Opgeteld VARKENSHAAS Q98 JONG BELEGEN KAAS JONGE WORTELEN (199 PLUSNIARKT VAN DIJK Geuzenplein 7 SCHIEDAM - WOUDHOEK PLUSMARKT K00RNNEEF Mgr. Nolenslaan 460 SCHIEDAM - NIEUWLAND TEL. 010-2464222 SCHIEDAM - „lk heb genoten, alleen van de verkeerde ploeg", sprak HBSS-trainer Piet Jonas na afloop van de finale van het Schiedamse Voetbalkampioenschap een beetje somber. Want HBSS, zijn ploeg, verloor afgelopen zaterdag met maar liefst 9-0 van Excelsior '20. De kampioensbeker werd overhandigd aan Excelsior-20 aanvoerder Emile Smits. Zie verder de sportpagina. Op de koffie bij de kunstenaars thuis kijken naar kunst Basiliek na restauratie weer in oude luister hersteld Winkelcentrum Woudhoek organiseert festival GRATES USUI iwpS www.kinorama.nl 0 Over de Vesten 3a Schiedam Tel. 010 - 4738322 Fax 010 - 4731589 Bezorging 0900-2020299 (22 ct p.min.) Opvallend veel autodiefstallen WOENSDAGjT&augustus 1999 6ejaargang nr.33 SCHIEDAM - lets minder dan de helft van de centrumbewo- ners (49 procent) voelt zich wel eens onveilig. De binnenstad wordt op de voet gevolgd door Oost (41 procent) en Nieuw- land (40 procent). Het veiligst voelen de bewoners zich van de wijken Woudhoek/Spaland en Zuid. Dat blijkt uit het leefbaar heidsonderzoek dat de gemeente heeft laten uitvoeren. SCHIEDAM - Na een on- derbreking van een aantal wcken gaat maandag 30 au- gustus het schoonmaakpro- ject 'Ons pakkie-aan' in de wijken Nieuwland en Oost weer van start. In Nieuw land beginnen de veilig- heidsassistenten en de on- derhoudsploegen in de Schaepmansingelbuurt. WoonPlus en Stichting Me- delanders haken eveneens hier op in met opruim- en feestactiviteiten. In Oost be- gint het wijkserviceteam in het gebied rond de Oostsin- gel en het Archimedesplein. Voorafgaande aan de schoonmaakdag ontvangen de betreffende bewoners een brief waarin onder meer ge- vraagd wordt de auto op de schoonmaakdag weg te ha- len. De werkzaamheden van 'Ons pakkie-aan' zijn begin oktober ten einde. ONS Mi lieu maakt dan de eindba- lans op van het project dat begin mei begon en waarbij elke straat in de wijken Nieuwland en Oost een in- spectiebeurt en een schoon- maakbeurt kreeg. Naar schatting haalde 70 procent van de buurtbewoners de auto op de schoonmaakdag weg. Naast de 'normale' 2600 meldingen of signale- ringen kwamen in het kader van dit project enkele hon- derden meldingen binnen bij de wijkservicepunten aan de Franklinstraat en de Wildestraat. SCHIEDAM-Analyses van monsters baggerspecie heb- ben bevestigd dat er in de Kerstanjewetering in Delft nagenoeg geen melasse meer aanwezig is. Daarom heeft Delfland na overleg met de gemeente Delft en DSM Gist besloten geen sanerings- maatregelen te nemen. Ook metingen van het zuurstof- gehalte in de Kerstanjewete ring bevestigen dat het zuurstofgehalte ter plaatse voor vissen en waterorganis- men weer voldoende is. Het zuurstofgehalte blijft voor- lopig nog gemeten worden. Op basis van het voren- staande is besloten de strem ming voor de scheepvaart van de Kerstanjewetering op te heffen. SCHIEDAM - Stichting Ou- derenwerk Schiedam is van plan om vanaf half oktober ook warme maaltijden op zondag te gaan bezorgen. Hiervoor worden vrijwilli gers gezocht. Via de Stich ting Ouderenwerk krijgen clienten van de maaltijd- voorziening hun eten thuis- bezorgd. De maaltijden worden vers klaargemaakt in een keuken van een zorg- centrum of verpleeghuis, warm verpakt en door vrij willigers bij de ouderen af- geleverd. De Stichting Ou derenwerk is daarom op zoek naar mensen van acht- tien jaar en ouder die be- schikken over een rijbewijs en auto en op zondag tijd hebben om rond het mid- daguur maaltijden bij oude ren te bezorgen. De maal- tijdbezorgers ontvangen een onkostenvergoeding op ba sis van gereden kilometers plus een kleine toeslag. Voor meer info: Susan van der Raaf, telefoon 4271992. Het onderzoek is uitgevoerd door middel van een enquete. In totaal hebben ruim 1600 Schiedammers van achttien jaar en ouder de vra- genlijst ingevuld. Opvallend is het hoge aantal auto diefstallen en vernielingen aan de auto. 28 Procent van de Schiedam mers van achttien jaar en ouder heeft daar in het afgelopen jaar mee te maken gehad. Dit geldt vooral voor de mensen die in het centrum wonen en Oost. Maar ook in West en Zuid ligt het percentage boven het stedelijk gemiddelde. Voor wat betreft het percentage woninginbraken lijkt Schiedam, vergeleken met de andere steden die profiteren van het Grotesteden- beleid, redelijk gunstig te scoren. 8 Procent van de Schiedammers heeft weleens te maken gehad met inbraak. Schiedam scoort hiermee lager dan steden als Tilburg (12 procent), Arnhem (12 procent) en Utrecht (14 procent). De Schiedammer geeft een 6,5 als rapportcijfer voor de kwaliteit van de voorzieningen. Dit cijfer wijkt nauwelijks af van de andere Gsb- gemeenten. Wel treden er aanzien- lijke verschillen per wijk op. De Schiedammers die in Nieuwland SCHIEDAM - De politie van het district Schiedam zag maandag- avond rond 23.30 uur op de Hor- vathweg, waar ze juist gestart wa- ren met een alcoholcontrole dat er een automobilist door snel achter- uit te rijden de controle probeerde- te ontwijken. Vervolgens ging de- ze er met hoge snelheid vandoor. De politie zette daarop de achter volging in en reed de automobilist, een 51-jarige Schiedammer, klem op de Slimme Watering. Tijdens een onderzoek in de auto van de man werd een vuurwapen aange- troffen. Verder bleek de man twee zakjes heroine op zak te hebben. Tijdens een eerste verhoor beken- de de man dat hij in zijn woning ook nog verdovende middelen had. Op grond van de Opiumwet werd in zijn woning en Schiedam korte tijd later inderdaad nog een hoeveelheid heroine aangetroffen en in beslag genomen. De recher che van het district Schiedam stelt een nader onderzoek in en zal de Schiedammer aan een uitgebreid verhoor onderwerpen. 500 gramw vers van het mes Q98 kilowa per bosIll V00R DE DEUR EN GRATIS PARKEREN. wonen geven het rapportcijfer van 5,9. In Nieuwland West is men duidelijk minder tevreden over de winkels. Een echt grote super- markt ontbreekt. Het gemiddelde rapportcijfer dat de Schiedammer voor zijn wijk geeft is een 7,5. Het laagst scoort Nieuwland (6,9 procent); het hoogst Woudhoek/Spaland (7,9 procent) en het centrum (7,7 pro- cent). Een op de drie mensen die het en- queteformulier hebben ingevuld vindt dat Schiedam er het afgelo pen jaar op vooruit is gegaan. Maar eenzelfde aantal mensen vindt juist dat Schiedam er op achteruit is ge gaan. Geklaagd wordt er over leeg- stand van winkels, onveiligheid op straat en verpaupering van de om- geving. Ook de parkeerproblemen en zwerfvuil en hondenpoep zijn een constante bron van ergernis. Over de toekomst lijken de onder- vraagden wat meer optimistisch te zijn. 22 Procent denkt dat Schie dam er op achteruit gaat; de rest denkt dat het beter zal gaan met de stad of heeft geen idee hoe het ver der zal gaan. Uit de enquete wordt het beeld uit eerdere onderzoeken bevestigd dat er in Schiedam relatief veel men- sen wonen met een lage opleiding. Van de 55-plussers is ruim drie- kwart laag opgeleid, terwijl dit on der de groep 18-29 jarigen iets meer dan een derde is. Het leefbaarheidsonderzoek is een verplicht onderdeel van het Grote- stedenbeleid. Onderzocht is hoe het staat met de leefbaarheid van de stad. Ook de wijken zijn afzon- derlijk onderzocht. De gemeente ziet het onderzoek als een nulme- ting. De komende jaren kan men terugvallen op het rapport om te zien of de leefbaarheid in Schie dam verslechterd dan wel verbe- terd is. Het onderzoek zal na ver- loop van tijd worden herhaald om te kijken of het Grotestedenbeleid effect heeft gehad. VLAARDINGEN - Een 40-jarige Vlaardingse raakte vorige week woensdag gewond, nadat zij om- streeks 19.00 uur was aangereden door een onbekende automobilist. Zij kwam uit de richting van de Van Hogendorplaan en op de krui- sing met de v.d. Spiegelstraat werd zij aangereden door een onbeken de automobilist in een witte auto die uit de v.d. Spiegelstraat kwam. De bestuurder reed gewoon door en bekommerde zich niet over het slachtoffer. De politie wil deze zaak graag oplossen, maar daar- voor heeft zij de hulp nodig van personen die meer informatie kun- nen geven over deze aanrijding. Zij kunnen contact opnemen met de politie Vlaardingen, tel. 010- 2740105. iwii'iJ' Y A* Foto Roger van der Kraan VLAARDINGEN - De politie gaat samen met de veiligheidsassisten- ten van de gemeente Vlaardingen vanaf volgende week een preven- tieve controle houden ter voorko- ming van auto-inbraken. Dit jaar deden namelijk 300 bewoners in Vlaardingen aangifte van een po- ging tot auto-inbraak of een auto- inbraak die geslaagd bleek te zijn. Nu de controle door heel Vlaardin gen wordt gehouden, zal na con- statering van een ongewenste situ- atie de politie desbetreffende auto- eigenaars waarschuwen middels een brief. SCHIEDAM - De mooie zand- kleurige bakstenen van het stad serfcomplex, ze verdwijnen nu on der een dikke laag witte verf. Zo wilde de architect het immers, prof ir H. J. M. Ruijssenaars. Sommige bewoners klaagden vantevoren bij de gemeente, omdat zij bang wa- ren dat het zonlicht hinderlijk in hun woningen zouden reflecteren. Maar onderzoek van TNO wees uit dat dat wel meeviel. Foto Roger van der Kraan NEEM GRATIS MEE De "Back to School, Back to Business" krant. 16 pagina's boordevol aanbiedingen. (md. ten. 'Weg en laid'), telefoon 010-5216977. ROTTtRDAM Olympiaweg 44a (pal naast de Km), telefoon 010-4791944. 6 Doyen per week open, zaterdag tot 17.00 tor. Vrijdag koopavond. HAALDWUK Molenstraat 33, telefoon 0174-628806. 0 3 SCHIEDAM - Het gaat niet goed met Schiedam-Oost, stelt Bewonersvereniging Schiedam Oost (BVSO). In een notitie, verstuurd naar het college van B en W, somt de BVSO alle zwakke plekken van de wijk op, waar vooral de verpaupe ring van de woonvoorraad in negatieve zin eruit springt. Er zou dan ook flink in Oost moe- ten worden gei'nvesteerd, en niet alleen in het centrum. „De situatie in de wijk vraagt drin- gend om maatregelen", aldus de BVSO in de notitie. Zie ver der de binnenpagina. Foto Roger van der Kraan m. WOPNAMEN t S.-MtEWRUt. AANB EPiNG AllKN OUDIQ VOOR Kt.EW»8EElDfR.MS INDEX PRINT SB'S** J6tt ■■M Het Rotterdams Dagblad bericht de komende maanden uitgebreid over de Rotterdamse haven. Bovendien kunt u ook zelf gratis kennismaken met de haven. Wij trakteren u nu bij een kwartaalabonnement met automatische betaling op twee kaartjes voor een havenrondvaart met de Spldo. -J J <3, ik wil kennismaken met het Rotterdams Dagblad en de Rotterdamse haven 31,98 per maand) Naam: Voorl: m/v Adres: Postcode: Telefoon: Plaats: Nr: (I.v.m. controle bezorging) Bank/gironr.: Handtekening: Stuur deze bon in een envelop zonder postzegel naar: Rotterdams Dagblad, Afd. Abonnee Service Antwoordnummer 1579, 3000 VB Rotterdam Geldt alleen als u de afgelopen 3 mndgeen abonnee geweest bent.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1999 | | pagina 1