617.300 Schiedam scoort slechter dan andere grote steden 12.98 r. 3.9 mmmmmL mm mwmm Einde Zomer Festival succes 75.000 gulden voorTurkije i r rv r Bijeenkomst depressies bij ouderen GRATIS mmm Totaie oplage Leefbaarheidsonderzoek wijst uit: Muzikale koopzondag in Passage Schaepman- singel volop in actie Weekend- afsluiting A20 en A4 Awrr Deze week in Skaten Verhuizen Triathlon Uitreiking Scidam- schildjes Schiedam Oplage 38.000 SCHIEDAM - Op het gebied van leefbaarheid en veiligheid blijkt Schiedam volgens het Leefbaarheidsonderzoek laag en dus slecht te scoren temidden van andere grote steden. Dit is de belangrijkste uitkomst van een enquete die in 1998 is ge- houden en ook in andere grote steden is uitgevoerd. Hiermee staat vast dat Schiedam terecht is toegetreden tot die groep van 25 'arme' gemeenten die speciale aandacht en geld van de overheid krijgt. met dat geld worden sociale problemen als overlast, verloedering, en onveiligheidsgevoelens aangepakt. MAZDA PENNINGS Wie anders! Tel. 010-2464222 Opgeteld de beste! SUCADELAPPEN PITLOZE WITTE DRUIVEN NICOLA AARDAPPELEN 49 99 PLUSMARKT VAN DIJK Geuzenplein 7 SCHIEDAM - WOUDHOEK PLUSMARKT K00RNNEEF Mgr. Nolenslaan 460 MB#' Vlaardingse skaters veroveren de straten van de 'lichtstad' Productschap Dranken heeft oogje op pand CJV Schiedamse Joke Ritman neemt deel aan het E.K. I I ZIE ADVERTENTIE ELDERS IN DEZE KRANT m trnmuGOMHSMMammu GRATIS mmm ai| WmZim *-'L Hi'fl wmw Ifp www.kinorama.rt Het Rotterdam# Dagblad hwrtcht do komen de maanden uitgobreid over de Rotterdam## haven. Bovendlon hunt u mi ook gratia kennfemaken met de haven. WIJ trak- teren u namelijk bij een kwartaatabonne- ment met automatlscbe betaftrtg op twee kMl^J^VOOT^n^rondvaaft mcif^-SpWo, 0Ja, ik wil kennismaken met het Rotterdams Dagblad en de Rotterdamse haven (/3i,98permaand) I I I I I Over de Vesten 3a Schiedam Tel. 010 - 4738322 Fax 010 - 4731589 Bezorging 0900-2020299 (22 ct p.min.) ■■■■NHnHMHHHiI WOENSDAG 1 september1999 6ejaargang nr.35 SCHIEDAM - De deuren van winkelcentrum Nieuwe Passage gaan zondag 5 Sep tember van 12.00 tot 17.00 uur weer open voor het win- kelend publiek. Ora het voor de bezoekers zo gezellig mo- gelijk te maken wordt deze koopzondag muzikaal on- dersteund door een optre- den van Ben Jur. Na jaren- lang straten, piemen, win- kelcentra, kroegen en fees- ,..t!»aiien te hebben met het duo El Capsonez, is Jur Houtman begin dit jaar een nieuw eigen liedjespro- grammg begonnen. Met gi- taar, mondharmonica en de rest van het Ben Jur-orkest brengt hij thema's uit het dagelijkse leven ten gehore. Het parkeren is deze dag gratis. SCHIEDAM - De Grote Schaepmansingelbuurt Schoonmaakactie vindt dit jaar plaats van 6 tot en met 10 September. Onder het motto 'Ons Pakkie-aan' ste- ken bewoners en een aantal organisaties de handen flink uit de mouwen. Als afslui- ting van de actie wordt er een buurtfeest georgani- seerd op vrijdagmiddag 10 September met rommel- markt, playbackshow en at- tracties. Ook de kinderen kunnen meehelpen met op- ruimen. ONS Milieu zorgt vanaf 14.00 uur voor grij- pers, bezems en scheppen in speeltuin't Park. Kinderen die meedoen krijgen voor el- ke voile vuilniszak een kwartje en op het buurtfeest een gratis portie poffertjes. Bewoners uit de Schaep mansingelbuurt die zich nog willen opgeven voor het ma- ken/verkopen van hapjes, een kraam willen op de rom- melmarkt of willen optre- den, kunnen zich opgeven bij SWS, Dr. Willem Drees- plein 2, tel. 473 86 71. WATERWEG - Een deel van de rijkswegen A20 en A4 worden van vrijdag- avond 3 September 21.00 uur tot en met maandagoch- tend 6 September 05.00 uur afgesloten voor verkeer. Het gaat om de doorgaande rou te vanaf het Kleinpolder- plein richting Hoek van Hol land (A20) en Europoort/ Zierikzee (A4-Beneluxtun- nel). Deze route is afgesloten in verband met asfalterings- werkzaamheden, het aan- storten van een viaduct en de aanleg van een geluids- scherm. Gedurende de af- sluiting wordt al het verkeer omgeleid via het Terbregse- plein, de Van Brienenoord- brug (A16), de Ridderster (A16-A15) naar het Vaan- plein (richting Zierikzee) of de Beneluxster (richting Eu ropoort of Hoek van Hol land). Ruim 1600 Schiedammers gaven verleden jaar hun mening over de leefbaarheid van hun stad. Hoewel allochtonen nauwelijks meededen, zeggen de gemeentelijke onder- zoekers dat de readies een goed beeld geven van wat erin Schie dam leeft. Doel van het onderzoek is om via identieke, landelijk opge- stelde vragenlijsten een beeld te krijgen over de leefbaarheid van de betreffende stad. Zodat de cijfers met de andere steden vergeleken kunnen worden en in vervolgon- derzoeken het beleid van de ge- meente kan worden getoetst aan deze zogenaamde nulmeting. Voornaamste conclusie is dan ook dat in de komende jaren met geld uit de Grotestedenpot deze stad met veel inzet zal moeten werken om bij de volgende meting te kun nen laten zien dat de situatie is ver- beterd. De conclusies van dit onderzoek laten zien dat de problematiek van de stad Schiedam groot is. In ver- gelijking met andere grote steden scoort Schiedam ruim beneden het gemiddelde wat betreft de woon beleving, verloedering en overlast. Woonbeleving staat onder meer voor de grootte van de woning, de sfeer en staat van onderhoud. Deze woonbeleving wordt gemiddeld als slecht ervaren door de Schie- dammer. Net als de negatieve ei- genschappen: verloedering en overlast. Hieronder vallen rommel op straat, vemielingen aan huis of straat en last van burengeluid of groepen jongeren. Hierdoor zien Schiedammers, vaker dan inwo- ners van andere steden, de toe- komst van de stad en hun buurt niet rooskleurig in. Gek genoeg beoordelen de mensen hun eigen woning maar ook hun buurt als redelijk goed. Maar de beoordeling van de totaie woonbe leving en van de voorzieningen in de stad is echter matig. Daarom ook is de gehechtheid aan de stad Schiedam beneden het gemiddel de. Het zijn vooral de wijken Nieuwland en Oost met de grootste problemen. Nieuw is echter vol gens het rapport dat de wijk Groenoord zich in een neerwaartse spiraal bevindt. Wat moet Schiedam doen met deze negatieve conclusies? In het rap port staat met een pleidooi voor een krachtige stadsverniewing. Bijvoorbeeld door in Nieuwland waar veel matige woningen staan een beheerplan uit te voeren. Hier- naast moet de verloedering in heel de stad worden aangepakt. Aanbe- velingen zijn het terugdringen van de overlast door hondenpoep, een beter onderhoud van straat en wo ning en meer toezicht op de open- bare weg. Het in verhouding hoge aantal klachten over jongeren maar ook over minderheden (buitenlan- ders) verdient een extra investe- ring, staat er deftig als conclusie. Maar de belangrijkste doelstelling is dat met het geld van het Goteste- denbeleid bij een volgende meting de situatie in Schiedam moet zijn verbeterd. Kortom: aan de slag. SCHIEDAM - De gemeente Schiedam trekt 75.000 gulden (een gulden per inwoner) uit voor nood- hulp aan het door een aardbeving getroffen gebied in Turkije. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders vorige week beslo- ten. Op advies van de gezamenlij- ke fractievoorzitters volgt deze week een overleg met vertegen- woordigers van de Turkse ge- meenschap in Schiedam. In dat overleg wordt gei'nventariseerd waaraan op dit moment het meeste behoefte bestaat. De gemeente denkt zelf in eerste instantie aan bijvoorbeeld noodwoningen en sa- nitaire voorzieningen. „Je moet goed bedenken dat over zo'n kilo 500 gram 5 kilo V00R DE DEUR EN GRATIS PARKEREN. SCHIEDAM - NIEUWLAND NEEM GRATIS MEE De "Back to School, Back to Business' krant. 16 pagina's boordevol aanbiedingen. tweee maanden de winter invalt in het getroffen gebied", verduide- lijkt M. van Bruggen namens de gemeente die gedachte. „Het lijkt dan verstandig het geld te besteden aan noodvoorzieningen." Schiedam hoopt na het overleg meer duidelijkheid te kunnen ver- schaffen over de manier waaop de 75.000 gulden wordt besteed. Van Bruggen: „De mensen met wie wij gaan praten kunnen natuurlijk nog diverse suggesties doen." Voor- alsnog heeft Schiedam de regels voor uitkeringsgerechtigden ver- soepeld en heeft het ook de contro- le van de leerplichtwet op een laag pitje gezet. Je moet dan bijvoor beeld denken aan clienten van de sociale dienst die op dit moment niet kunnen voldoen aan de mel- dingsplicht, omdat ze in Turlkije helpen met het opruimen van de chaos", stelt Van Bruggen. „De kinderen van die mensen zijn uiter- aard ook nog niet op school ver- schenen. Daar maken we nu even geen punt van." Volgens de informatie waarover de gemeente Schiedam op dit mo ment beschikt is er bij de aardbe ving een Turkse Schiedammer om het leven gekomen, een ander is gewond geraakt. van Bruggen: „Maar ons beeld is nog niet com- pleet. Ook wat dat betreft hopen we na het overleg met vertegen- woordigers van de Turkse ge- meenschap, iets wijzer te zijn." v SCHIEDAM - In Schiedam ging de tijd afgelopen donderdag en vrijdag even elf generaties terug. Lange Haven en omgeving vormden niet meer het decor van het Schiedam van nu, maar dat van vroeger met zijn nog actieve jeneverstokerijen, zakkendragers en paard en wagens. Filmproducent De Kroon, Wissenraet Ass was verantwoordelijk voor de tijdelijke transformatie. Deze legt namelijk het verhaal vast van de familie Nolet en hun distilleerderij. Vanwege de opnamen waren grote deten van de omgeving langs de Lange Haven tijdelijk afgesloten. roto Roger van der Kraan m SCHIEDAM - 'Ik ben al jaren moe en ik heb nergens meer zin in. Af- spraken zeg ik af. Het liefst lig ik de hele dag op de bank. Aan mijn kinderen laat ik niet merken hoe het met mij gaat. Ik wil niet kla- gen.' Depressies komen veel voor onder ouderen. Somberheid hoort SCHIEDAM - De Historische Ver- eniging reikt op Monumentendag, zaterdag 11 September, weer enke- le Scidam-schildjes met oorkonde uit. Het schildje is door de vereni- ging ontworpen 'om de bescher- ming, het onderhoud en de restau- ratie van historische of andere, voor het Schiedamse stadsgezicht belangrijke panden te stimuleren'. De schildjes worden dit jaar toege- kend aan de eigenaren van Tuin- laan 58, de heer H. Sneep en me- vrouw K. Houweling, de Liduina basiliek en Pastorie van de Paro- chie H. Liduina - O.L.Vr. Rozen- krans, pand Lange Haven 137 van de heer Pius Joannes Mettes en de Breedstraai 33 van de heer J. Th. den Brinker. De uitreiking 13.30 uur, in aansluiting op de officiele gebeurtenis die om 13.00 uur in het kader van Open Monumenten dag in de Plantage plaats vindt. Plaats van samenkomst voor de start is de Societeit St. Jozef die is gevestigd aan de Lange Nieuw- straat 181De schildjes aan de pan den worden bevestigd door Prof, ir. G.C. Meeuse, voorzitter van de Stichting Beschermd Stadsgezicht Schiedam in bovenstaande volgor- de. niet bij het ouder worden. Een de- pressie is te behandelen en daar- mee kan veel leed voorkomen worden. Daarom organiseren de Stichting Ouderenwerk Schiedam en de Riagg Rijnmond Noord West een voorlichtingsbijeenkomst over Depressies bij Ouderen op vrijdag 17 September van 14.00 tot 16.00 uur in dienstencentrum De Woud- hoek aan het Heijermansplein 35. De zaal gaat om 13.45 uur open. Deze bijeenkomst is bedoeld voor ouderen en andere belangstellen- den, waaronder familie, buren, vrienden en vrijwilligers. Sprekers zijn een huisarts uit Schiedam, een arts en een sociaal psychiatrisch verpleegkundige van de afdeling Ouderen van de Riagg en een me- dewerker van het Ouderenwerk. Zij geven informatie over wat een depressie nu eigenlijk is, wat je moet doen bij een vermoeden van depressie en hoe je omgaat met ou deren die depressief zijn. Er wordt een video getoond waarin vijf ou deren vertellen over hun depressie. Alle aanwezigen krijgen na de bij eenkomst de brochure Achter een lachend gezicht'. Depressie bij ou deren. Aanmelden voor deze bij eenkomst is wenselijk maar niet verplicht. Voor aanmelding of in formatie: 470 95 55 (dagelijks van 09.00 tot 12.00 uur). de grootste foto VIDEO, AUDIO, TV.- SPECIALIST SUPER 0PRUIMING HI FotoKlein met 16 vakzaken altijd bij u in de buurt! Foto Video Audio KTV Telecom klein SCHIEDAM - Zoveel winkels, zoveel winkeliers en zo'n leuke locatie. Waar- om gebeurt er dan nooit wat?, moet Rita van Rijswoud zich hebben afge- vraagd. De onderneemster die in win kelcentrum Geuzenplein (Schiedam- Noord) een winkeltje in leuke kinder- kleding heeft besloot er deze zomer wat aan te doen. En direct waren alle mede-ondernemers even enthousiast. Het Einde Zomer Festival in Woud- hoek was daarmee geboren. Zaterdag 28 augustus vond de premiere plaats met niet misselijke attracties voor vooral de jeugd. Zo was er een Teletu- bbies bibberspiraal waarop veel stalen zenuwen toch braken en kon er met de speciale strippenkaart ook worden in- gestapt in de draaimolen of de hinder- nisbaan. Het evenwichtsgevoel kon worden getest op een rodestier die het kleurrijke middelpunt vormde. Over belangstelling was daarom niet te klagen. Maar natuurlijk hielp daar ook het fraaie zomerweer aan mee. Foto Roger van der Kraan KLiURZNfOTO'S GROOT tORMAAT WIS CM 1 FUJI FOTOROUtTJt T.W.V. 7,95 36OPNAMEN I 5.-MEERPR1JS AANBltDING AllfcTN GEUDlG KLEINBEElDflLMS INDEX PRINT Naam: Voorl: m/v I Adres: Nr: Postcode: Plaats: Telefoon: Bank/gironr.: (i.v.m. controle bezorging) Handtekening: Stuur deze bon in een envelop zonder postzegel naar: Rotterdams Dagblad, Afd. Abonnee Service Antwoordnummer 1579, 3000 VB Rotterdam Geldt alleen als u de afgelopen 3 mnd geen abonnee geweest bent.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1999 | | pagina 1