'Aansluitingen moeten beter worden geregeld' Watergangen in Schiedam worden uitgebaggerd 5.98 0.9 1! 1J HUURSUBSIDIE kvtv -(vM vr f +07 ;<t(e j ITS kv iwr j 56t Viering in Liduina Basiliek 01 \k w* iSf mmiummmm MaasstaD MAASPOST f Vandaag in mm HEEFT U ER RECHT OP Informatie (010)478 1212 II plag Meepraten over vervoer in Rotterdam Vijf ton voor Stedelijk Lopen door Eco-zone Open TBC Deze week in Lezersactie Jubileum Fuzipop Opgeteld Ons WONINGAANBOD DEZE WEEK JN MAASPOST SUPER HIGH GRADE 3-UURS VIDEOTAPE WEEKBLADEN 4 pagina's over 40 JAAR STICHTING HUMANITAS Schiedam Oplage 38.000 wmmmmm ROTTERDAM - Het is bijna iedereen wel eens overkomen die met het openbaar vervoer reist: een aansluiting missen, omdat tijdens het overstappen van de trein op de bus de goede halte niet snel genoeg werd gevonden. Veel mensen pakken daarom liever de auto dan dat ze eerst moeten uitknobbelen hoe ze met het openbaar vervoer op de plaats van bestemming komen. MAZDA PENNINGS Wie anders! Tel. 010-2464222 qjnn u 'li.-v' Tientje korting op Amerikaanse love- rockmusical Podium Cafe verandert naam in Graauwe Hengst Schiedamse bands laten horen waartoe zij in staat zijn de beste! MARKT RUNDERRIBLAPPEN ngs kiloOn VERSE KABELJAUWFILETS IJSBERGSLA 99 NOORD HOLLANDSE BELEGEN KAAS Q98 WITTE PUNTJES BOTERHAMWORST 49 19 PLUSMARKT VAN DIJK PLUSMARKT VAN DER MEER Mgr. Nolenslaan 460 SCHIEDAM - N1EUWLAND FUJI 9.95 Het Rotterdam® Dagbiad berlcht de komen- de maanden uttgebrefd over de Rotterdam^ haven. Bovendien kunt u nu ook zelf gratis kennlsmaken met de haven. Wij trak- teren u nameltjk bij een kwartaalabonne- ment met automatlsche betaling op twee Jtaar^esyooi een rondvaart met dejSpldo. I Nr: I I --I D WOENSDAG 8 September 1999 6e jaargang nr.36 Over de Vesten 3a Schiedam Tel. 010 - 4738322 Fax 010 - 4731589 Bezorging 0900-2020299 (22 ct p.min.) SCHIEDAM - De Europese Commissie heeft Schiedam een subsidie van 550.000 gul den toegezegd voor de con- servering en ontsluiting van de Cobra-collectie van het Stedelijk Museum. Die toe- zegging is een direct gevolg van het bezoek van een Schie- damse delegatie aan het Eu- ropees Parlement in februari van dit jaar. Doel van dat be zoek was nu juist het onder- zoeken van de subsidiemoge- tijkheden voor activiteiten in Schiedam. De delegatie voer- de gesprekken met Neder- landse leden van het Euro- pees Parlement. Tijdens deze gesprekken kwam ook de Cobra-collectie ter sprake. Voor het behoud van die eol- lectie zijn dringend werk- zaamheden nodig. De Euro- parlementariers gaven aan dat hiervoor wellicht Euro pese subsidiemogelijkheden bestaan, waarna Schiedam onmiddelijk een aanvraag indiende. Het subsidiebe- drag bedraagt de helft van het totaal benodigde bedrag. SCHIEDAM - GroenLinks blijft zich sterk make voor het behoud van de ecologi- sche zone langs de Polder- vaart. „Wordt ze nu wel of niet volgegooid met bilk?", zo vraagt J. Boertjens zich namens de partij af. „Het be- gon allemaal met het (onzali- ge) idee on het korfbal veld te 'sparen' (of moeten we zeg- gen: bewaren voor meer lu- cratieve doeleinden?) door een deel van de ecologische zone aan te wenden voor het parkeren. Vervolgens bleek dat zelfs wanneer gekozen werd voor parkeren onder het ziekenhuis, de ecologi sche zone eraan moest gelo ven." Voor GroenLinks blijft de aantasting van de eco-zone onaanvaardbaar. De partij beschouwt een par- keergarage op het korfbal- veld als de minst sleehte op lossing. Boertjens: „Voor de vakantie leek de knoop te worden doorgehakt. Een meerderheid in de raad was tegen het parkeren in de eco zone. Toch werd de beslissing weer uitgesteld (om te probe ren een aantal mensen op an dere gedachten te brengen?!) Om nogmaals te tonen hoe- veel belang de partij hecht aan het behoud van de ecolo gische zone langs de Polder- vaartt organiseert Groen Links zondag 12 September een wandeling door die zone. Om 16.00 uur wordt verza- meld bij de Stichting Narcis, Albardastraat 71Iedereen is welkom. SCHIEDAM - Verleden week is bij een inwoner van Schiedam besmettelijke TBC geconstateerd. naar aanleiding hiervan zijn de af- gelopen week, ruim honderd mensen benaderd die met hem in contact zijn geweest. Het gaat hier met name om personeel en vaste bezoekers van twee horecagelegenhe den in Schiedam. Het eerste onderzoek leverde geen ge vallen van besmettelijke (open) TBC op die gerela teerd zijn aan de bron. Over twee maanden wordt dezelf- de groep mensen nogmaals onderzocht. De GGD ziet op dit moment geen reden voor verdergaande maatregelen De Schiedammer met TBC heeft inmiddels medicijnen ter bestrijding van zijn ziekte gekregen. Om dit probleem aan te pakken is begin dit jaar het Europese project Switch gestart. Doel is om het overstappen tussen verschillende vervoersvormen soepeler te laten verlopen. Rotterdam is niet de eni- ge stad die deelneemt aan het pro ject. Ook een aantal andere steden in Europa doet mee. „Waar het om draait in dit project is de bereikbaarheid van de steden zo optimaal mogelijk te maken", vertelt Cleo Pouw, coordinator Eu ropese Projecten bij het Ontwikke- lingsbedrijf Rotterdam (OBR). Sa- men met collega Siem Bijman leidt zij het project in Rotterdam. „Het moet voor mensen aantrekkelijker worden het openbaar vervoer te nemen in plaats van de auto. Switch hecht veel waarde aan de mening van de gebruikers van het openbaar vervoer. Tijdens groeps- discussieavonden kunnen zij hun ideeen kwijt over wat er allemaal verbeterd zou kunnen worden. Bij man: „We willen er op deze ma- nier achter komen welke eisen ge bruikers en niet-gebruikers stellen aan het openbaar vervoer. Wat moet er bijvoorbeeld gebeuren om de niet-gebruikers toch uit de auto en in het openbaar vervoer te krij- gen? Het is van belang dat de groep aanwezigen tijdens deze dis- cussieavonden zo gevarieerd mo gelijk is. Je kunt je voorstellen dat rolstoelgebruikers heel andere ei sen aan het openbaar vervoer stel len dan blinden. Anderen willen weer de garantie dat hun fiets niet wordt gesloopt of gejat bij het sta tion." De gegevens die uit de discussie- avonden rollen, zullen in eerste in stance gebruikt worden voor het project Switch, maar worden ook doorgespeeld aan andere organisa- ties waaronder de RET. De discussieavonden vinden plaats op 13,14,15,16 en 20 September. Wie wil meepraten, kan contact opnemen met Siem Bijman, tele- foon 4897108. SCHIEDAM - Harm Ruiter van Handboekbinders- en Restauratie-atelier The Binding Force overhandigde afgelopen vrijdag het Millenniumnieuwjaarsreceptieboek aan burgemeester Scheeres van Schiedam. Tijdens de meuwjaaijreceptie vanfa gemeente kunnen Schiedammers er hun beleving van de millenniumwisseltng m kwijt zodat een umek document ontstaat foto Roger van der Kraan Euioptin Tout ill r jJ., 1L/,1 T Irit an Cnkukorfnlaiti An dp OP7nrht Dp hflOO SCHIEDAM - De gemeente is be- gonnen met baggerwerkzaamhe- den die zeker zes weken in beslag zullen nemen. Baggeren is noodza- kelijk omdat anders de watergang zou kunnen dichtslibben en de daar- mee gepaard gaande rottingspro- cessen een akelige geur zouden kunnen voortbrengen. Bagger, ook wel slib genoemd, ont staat door veelvuldige ophoping van organisch afval (bladeren, afge- storven plantendelen) in het water. Doordat dit afval door een gebrek aan zuurstof nauwelijks wordt ver- teerd blijft er een zwarte stinkende massa op de bodem liggen. Als dit niet wordt verwijderd zal de hoe- veelheid bagger aanzienlijk groeien tot er geen watergang meer over is. Voordat men overgaat tot het bag geren van een watergang wordt eerst onderzocht of de bagger ver- vuild is of niet. Vervuilde bagger zal afgevoerd moeten worden naar een speciaal baggerdepot, niet-vervuil- de bagger zal na afvoering elders gebruikt worden voor ophoging van "een terrein. Overigens is uit baggeronderzoek gebleken dat in de hierna genoemde watergangen geen vervuiling aanwezig is. Door middel van zuigen of door de bo dem af te graven kan de bagger uit een watergang verwijderd worden. Op dit moment wordt er door de ge meente gebaggerd in de watergan gen rond de oude R.K. begraaf- plaats. De andere watergangen die aan de beurt zullen komen zijn de watergangen rond sportcomplex Kethel (achter de Schiedamseweg), de moerastuin in het Beatrixpark langs het Hazepad, de vijvers langs het Liszt- en Schubertplein en de achterzijde van de Heelmeester- straat. Tijdens het afvoeren van het bagge ren zal naar de kortste en minst overlast bezorgende route worden gezocht. De bagger wordt via pers- leiding naar het baggerdepot in Woudhoek getransporteerd. Wan neer de baggerwerkzaamheden be- eindigd zijn duurt het nog enige tijd voordat de watergang zich hersteJcL, heeft. 250 gram per krop per kilow zak a 10 stuks 150 gram V00R DE DEUR EN GRATIS PARKEREN. DOP DOP Vastgoed Adviseurs en bemiddelaars o.g. Aan- en verkoop, verhuur en huur van onroerende zaken, hypotheken en verzekeringen. Rotterdamsedijk 437 Schiedam Telefoon 010-473 88 88 Telefax 010-427 02 05 Alleen deze week tijdens ons Caribbean Party spektakel worden Caribbean Keukens voor de helft van de door de leverancier aanbevolen adviesprijs aangeboden, compleet met apparatuur. Kom nu snel en profiteer van deze feestelijke aanbieding. DONDERDAG A VRIJDAG KOOPAVOND fT CAPEliE VD USSEL WORMERHOEK 12 - 010-4506666 ROTTERDAM OMMOORD: SATIJNBLOEM 55 - 010-4550511 ROTTERDAM: STADIONWEG 41o 010-4834441 SCHIEDAM: NIEUWPOORTWEG 8 - 010-2450393 Geuzenplein 7 SCHIEDAM - WOUDHOEK PER STUK SCHIEDAM - In het bijzijn van onder meer Mgr. A. van Luijn, bisschop van Rotterdam en R. Scheeres, burgemeester van Schiedam, werd zondag de voltooiing van de restauratie van de Liduina basiliek ge- vierd. Geen plaats bleef onbe- zet tijdens deze feestelijke dag. De meeste bezoekers zullen on- getwijfeld met een mengeling van geloof en ongeloof om zich heen hebben gekeken. De basi liek staat dan ook weer in al haar oorspronkelijke pracht te pronken. met name de inrich- ting is overdonderend. De res taurateurs hebben geen half werk geleverd. Tot in de klein- ste details werd de basiliek on der handen genomen. Schie dam lijkt met de geheel geres- taureerde 'oude Singelkerk' een monument rijker. Foto roger van der Kraan ,!W\ smSCHtmtKLeeuwenhoekweg 2 find. ten. 'Weg en land telefoon 010-5216977. ttorrtmH Otympiaweg 44a (pal naasl de Kmp), telefoon 010-4791944. 6 Dnaen per week open, znlerdag tol 17.00 uur. Vrijdag koopavond. NMIDINIJK Molenstroat 33, telefoon 0174-628806. Geopend dlnsdag l/m vrijdag van 9.00 tol 17.30 uur. Znlerdag tot 16.00 uur. Vrijdag koopavond. Ja, Ik wll kennismaken met het Rotterdams Dagbiad f en de Rotterdamse haven (/3i,98psrmaand) Voorl: m/v Naam: Adres: Postcode: I Telefoon: Bank/gironr.: Plaats: (i.v.m. controle bezorging) Handtekening: Stuur deze bon in een envelop zonder postzegel naar: Rotterdams Dagbiad, Afd. Abonnee Service Antwoordnummer 1579, 3000 VB Rotterdam Geldt alleen als u de afgelopen 3 mnd geen abonnee geweest bent.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1999 | | pagina 1